Help Print this page 

Document 32018D0059

Title and reference
Kommissionens afgørelse (EU) 2018/59 af 11. januar 2018 om ændring af beslutning 2009/300/EF for så vidt angår indholdet samt gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til tv-apparater (meddelt under nummer C(2018) 6) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0006
  • In force
OJ L 10, 13.1.2018, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/59/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

13.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/17


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/59

af 11. januar 2018

om ændring af beslutning 2009/300/EF for så vidt angår indholdet samt gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til tv-apparater

(meddelt under nummer C(2018) 6)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2 og 3,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/300/EF (2) er der fastsat specifikke miljøkriterier og krav til vurdering og verifikation for produktgruppen »tv-apparater«.

(2)

Gyldighedsperioden for de eksisterende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i beslutning 2009/300/EF, udløber den 31. december 2017.

(3)

Det første kriterium, der er fastsat i beslutning 2009/300/EF, og som vedrører energibesparelser, bygger på de gældende krav til energimærkning og miljøvenligt design for tv-apparater, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 (3). Som følge heraf tildeles EU-miljømærket i dag tv-apparater, der er mærket energiklasse B i henhold til den energimærkningsordning for tv-apparater, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 (4) (i det følgende benævnt »energimærkningsordningen«). Energiklasse B er imidlertid ikke den mest energieffektive klasse, der sælges på EU-markedet. Det første kriterium i beslutning 2009/300/EF bør derfor ajourføres for at sikre, at EU-miljømærket tildeles produkter, der er energieffektive.

(4)

Der er fremsat forslag om at erstatte de gældende krav til energimærkning og miljøvenligt design for tv-apparater med nye krav senest i 2019 (5), men forslaget er endnu ikke vedtaget. I afventning af at forslaget vedtages, bør energibesparelseskriteriet i beslutning 2009/300/EF ændres, så det henviser til de højere energiklasser i den gældende version af energimærkningsordningen.

(5)

Der er lavet en evaluering, som bekræfter, at de foreslåede ændringer af »energibesparelseskriteriet« er relevante og formålstjenlige, og som også bekræfter, at alle de øvrige eksisterende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation for tv-apparater, der er fastsat i beslutning 2009/300/EF, fortsat er relevante og formålstjenlige. Det påtænkes at revidere miljømærkningskriteriet, når de foreslåede nye krav til energimærkning og miljøvenligt design for tv-apparater er vedtaget.

(6)

Af de grunde, der er beskrevet i betragtning 4 og 5, og således at der er tilstrækkelig tid til revision af de eksisterende miljøkriterier, når de foreslåede nye krav til energimærkning og miljøvenligt design er vedtaget, bør gyldighedsperioden for de eksisterende kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, som ændret ved denne afgørelse, forlænges til den 31. december 2019.

(7)

Beslutning 2009/300/EF bør derfor ændres.

(8)

Der bør fastsættes en overgangsperiode for ansøgninger og tilladelser, der hører ind under det pågældende kriterium som fastsat ved beslutning 2009/300/EF, for at give indehavere af tilladelser og ansøgere tilstrækkelig tid til at tilpasse sig ændringerne af »energibesparelseskriteriet«.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2009/300/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »tv-apparater« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2019.«

Artikel 2

Bilaget til beslutning 2009/300/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 3

1.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »tv-apparater«, der er indgivet før vedtagelsen af nærværende afgørelse, evalueres i overensstemmelse med betingelserne i den version af beslutning 2009/300/EF, der var i kraft dagen før vedtagelsesdatoen for nærværende afgørelse (i det følgende benævnt »den gamle version af beslutning 2009/300/EF«).

2.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »tv-apparater«, der indgives inden for en måned efter vedtagelsen af nærværende afgørelse, kan tage udgangspunkt i kriterierne i den gamle version af beslutning 2009/300/EF eller kriterierne i samme beslutning med ændringerne ved nærværende afgørelse

3.   EU-miljømærker, der er tildelt på grundlag af kriterierne i den gamle version af beslutning 2009/300/EF, kan anvendes i seks måneder fra datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/300/EF af 12. marts 2009 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tv-apparater (EUT L 82 af 28.3.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af fjernsyn(EUT L 191 af 23.7.2009, s. 42).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 64).

(5)  COM(2016) 773 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1490877945963&uri=CELEX:52016DC0773


BILAG

I bilaget til beslutning 2009/300/EF foretages følgende ændringer af kriterium 1 (Energibesparelser):

1)

i litra b) (Maksimalt energiforbrug) ændres »≤ 200 W« til »≤ 100 W«

2)

de fire afsnit i litra c) (Energieffektivitet) affattes således:

»Tv-apparater skal opfylde specifikationerne i det energieffektivitetsindeks, der er fastsat i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 (*1), for så vidt angår de energieffektivitetsklasser, der er anført nedenfor, alternativt for højere energieffektivitetsklasser:

i.

energieffektivitetsklasse A for apparater med en synlig skærmdialog på ≤ 90 cm (eller 35,4 tommer)

ii.

energieffektivitetsklasse A+ (A for UHD) for apparater med en synlig skærmdialog på > 90 cm (eller 35,4 tommer) og < 120 cm (eller 47,2 tommer)

iii.

energieffektivitetsklasse A++ (A+ for UHD) for apparater med en synlig skærmdialog på ≥ 120 cm (eller 47,2 tommer).

Under dette punkt forstås »UHD« som Ultra High Definition (ultrahøj opløsning), der er standardiseret (*2) med to opløsninger på 3 840 × 2 160 (UHD-4K) og 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pixel.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 64)."

(*2)  Anbefaling fra International Telecommunications Union (ITU-R) BT.2020.«"

3)

i stykket med titlen: »Vurdering og verifikation (litra a) til c))«:

a)

første afsnit affattes således:

»Ansøgeren skal forelægge en rapport om prøvningen af tv-apparatmodellerne, som dækker den prøvning, der er gennemført i henhold til EN 50564-standarderne vedrørende opfyldelse af betingelserne i litra a), og de prøvninger, de er gennemført ved anvendelse af de måleprocedurer og -metoder, der er omhandlet i punkt 1 og 2 i bilag VII til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010 vedrørende opfyldelse af betingelserne i litra b) og c). Derudover skal energieffektivitetsklassen og den synlige skærmdialog fremgå af rapporten.«

b)

tredje afsnit udgår.Top