Help Print this page 

Document 32018R0033

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/33 af 28. september 2017 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat af gebyropgørelsen og det fælles symbol herfor i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6453
  • In force
OJ L 6, 11.1.2018, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

11.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/33

af 28. september 2017

om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat af gebyropgørelsen og det fælles symbol herfor i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (1), særlig artikel 5, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2014/92/EU skal medlemsstaterne sikre, at betalingstjenesteudbyderne mindst en gang om året og vederlagsfrit udleverer en opgørelse til forbrugerne over alle påløbne gebyrer samt, hvis det er relevant, oplysninger om rentesatserne for tjenester, der er knyttet til en betalingskonto. Betalingstjenesteudbyderne er forpligtede til at anvende de standardiserede udtryk i den endelige liste over de mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto. De endelige lister skal offentliggøres af medlemsstaterne, som indarbejder den standardiserede EU-terminologi, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/32 (2).

(2)

For at sikre, at gebyropgørelsen opfylder formålet med direktiv 2014/92/EU og samtidig giver forbrugerne alle de relevante oplysninger på en måde, der forbedrer sammenligningen og gennemsigtigheden, bør betalingstjenesteudbyderne anvende en standardiseret skabelon til gebyropgørelsen.

(3)

For så vidt angår præsentationen af pakker af tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, skal der tages hensyn til, at forskellige betalingstjenesteudbydere tilbyder forskellige slags pakker. Visse pakker er omfattet af generelle gebyrer, eksempelvis for vedligeholdelse eller drift af en konto, andre pakker betales separat fra sådanne generelle gebyrer, og visse pakker omfatter et vist antal tjenester. For at gøre det lettere for forbrugerne at forstå indholdet af de forskellige typer pakker og deres gebyrer, bør pakkerne opføres separat på gebyropgørelsen. Navnlig hvis pakkerne kræves betalt som en del af et generelt gebyr, bør sådanne pakker vises sammen med det gebyr.

(4)

Medlemsstaterne kan kræve, at nøgleindikatorer såsom en samlet omkostningsindikator angives i gebyropgørelsen. Skabelonen til gebyropgørelsen bør omfatte en separat tabel til de betalingstjenesteudbydere, der er underlagt sådanne betingelser.

(5)

Da betalingstjenesteudbyderne nemt bør kunne udarbejde gebyropgørelsen, bør der ydermere foreligge tydelige instrukser til betalingstjenesteudbyderne om, hvordan gebyropgørelsen skal udfyldes.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Kommissionen.

(7)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Skabelon til gebyropgørelsen og det fælles symbol herfor

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal anvende skabelonen i bilaget og udfylde den i henhold til artikel 2-18.

2.   Betalingstjenesteudbyderne må ved udfyldelsen ikke ændre skabelonen til gebyropgørelsen på anden vis end som fastsat i denne forordning. Navnlig skal betalingstjenesteudbyderne følge rækkefølgen af oplysninger, afsnit og underafsnit som fastsat i skabelonen.

3.   Gebyropgørelsen skal:

a)

fremlægges i stående A4-format

b)

indeholde titlen »Gebyropgørelse« øverst på første side, hvor titlen centreres og placeres midt imellem betalingstjenesteudbyderens logo øverst til venstre i dokumentet og det fælles symbol øverst til højre i dokumentet

c)

indeholde det fælles symbol, hvis mål ikke overstiger 2,5 cm × 2,5 cm, og som fremtræder som vist i skabelonen i bilaget

d)

anvende skrifttypen Arial eller en anden skrifttype, der ligner Arial, og skriftstørrelse 11, bortset fra i titlen »Gebyropgørelse«, som skrives med skriftstørrelse 16 og fede typer, skriftstørrelse 14 og fede typer i overskrifterne samt skriftstørrelse 12 og fede typer i underoverskrifterne, medmindre en større skriftstørrelse eller anvendelsen af brailleskrift til synshæmmede personer enten er påkrævet i henhold til national ret, eller forbrugeren og betalingstjenesteudbyderen er blevet enige herom

e)

fremlægges i sort-hvid, bortset fra betalingstjenesteudbyderens logo og det fælles symbol, som kan fremstå i farver som fastsat i artikel 2

f)

omgive overskrifterne med den halvmørke grå farve, der fremkommer ved anvendelsen af farvemønstret med referencenummer 166,166,166 i RGB-farvemodellen, og omgive underoverskrifterne med den lysegrå farve, der fremkommer ved anvendelsen af referencenummer 191,191,191 i RGB-farvemodellen

g)

have nummererede sider.

Artikel 2

Det fælles symbol og betalingstjenesteudbyderens logo

1.   Når det fælles symbol fremstår i farver, anvendes farvemønstret med referencenummer 0/51/153 (hexadecimal: 003399) i RGB-farvemodellen til baggrunden og farvemønstret med referencenummer 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00) i RGB-farvemodellen til symbolet.

2.   Betalingstjenesteudbyderens logo skal være af samme størrelse som det fælles symbol.

3.   Logoet må kun fremstå i farver, hvis det fælles symbol også fremstår i farver. Hvis det fælles symbol trykkes i sort-hvid, skal det kunne læses tydeligt.

Artikel 3

Kontoudbyderens navn og kontaktoplysninger

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal erstatte de relevante angivelser i kantede parenteser med navnet på kontoudbyderen, hvilket skrives med fede typer og venstrestilles.

2.   Betalingstjenesteudbyderne skal erstatte de relevante angivelser i kantede parenteser med deres kontaktoplysninger såsom geografisk adresse, telefonnummer, e-mailadresse, faxnummer, websted og kontaktperson eller -punkt, som betalingskontoindehaveren kan benytte til fremtidig korrespondance.

Disse kontaktoplysninger skal venstrestilles.

Artikel 4

Betalingskontoindehaverens navn og kontaktoplysninger

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal erstatte de relevante angivelser i de kantede parenteser med navnet på betalingskontoindehaveren.

Dette navn skal fremstå med fede typer og venstrestilles.

2.   Betalingstjenesteudbyderne skal erstatte de relevante angivelser i de kantede parenteser med navnet på betalingskontoindehaveren.

Den geografiske adresse skal venstrestilles og skrives, bortset fra det første bogstav i hvert ord, med minuskler.

Artikel 5

Kontonavn og -identifikation

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal angive navnet på betalingskontoen.

Dette navn skal fremstå med fede typer, venstrestilles og skrives direkte efter de relevante ord.

2.   Betalingstjenesteudbyderne skal angive detaljer til identifikation af betalingskontoen såsom bankidentifikationskoden (BIC), det internationale bankkontonummer (IBAN), det nationale kontonummer og det nationale registreringsnummer.

Disse detaljer skal venstrestilles.

Artikel 6

Kalenderperiode

Betalingstjenesteudbyderne skal venstrestillet i rækken »periode« angive den kalenderperiode, som gebyropgørelsen dækker.

Artikel 7

Dato

Betalingstjenesteudbyderne skal venstrestillet i rækken »dato« angive den kalenderdato, hvor de fremlægger gebyropgørelsen.

Artikel 8

Indledning

Indledningens ordlyd skal gengives i gebyropgørelsen som angivet i skabelonen med lineafstand på 1,15, 0 pkt. før teksten og 10 pkt. efter teksten.

Artikel 9

Oversigt over gebyrer og renter

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal med fede typer og højrestillet angive de samlede beløb af de gebyrer og renter, der skal indgå i de fire separate tabeller under »Oversigt over gebyrer og renter«.

2.   Hvis en given konto ikke tilskrives renter, og hvis oplysning om dette kan anføres eller kræves anført i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/92/EU, skal betalingstjenesteudbyderne anvende ordlyden »ingen rentetilskrivning« højrestillet med minuskler.

3.   Hvis der tilskrives renter, men de i en given periode er lig med nul, og hvis oplysning om dette kan anføres eller kræves anført i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/92/EU, skal betalingstjenesteudbyderne vise dette ved at angive »0« i den tilsvarende tabel.

4.   Betalingstjenesteudbyderne skal angive den samlede omkostningsindikator, der giver et overblik over de samlede årlige omkostninger for betalingskontoen, i en separat tabel, såfremt det er påkrævet i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/92/EU. Betalingstjenesteudbyderne skal fjerne tabellen, hvis disse nationale bestemmelser ikke pålægger betalingstjenesteudbyderne at angive den samlede omkostningsindikator.

Artikel 10

Detaljeret opgørelse over gebyrer i forbindelse med kontoen

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal i tabellen med overskriften »Detaljeret opgørelse over gebyrer i forbindelse med kontoen« opføre en liste over alle de gebyrer, der blev betalt i den pågældende periode for de tilsvarende tjenester.

Gebyrer for oprettelse eller vedligeholdelse af kontoen skal anføres i underafsnittet »Generelle kontotjenester«.

2.   Betalingstjenesteudbyderne skal indsætte tjenesterne venstrestillet i underkolonnen »Tjeneste« med fede typer og med enkelt linjeafstand, 0 pkt. før og 0 pkt. efter hver tjeneste.

3.   Betalingstjenesteudbyderne skal højrestillet i underkolonnen »Antal gange, tjenesten blev benyttet« angive antallet af gange, hvor hver enkelt tjeneste blev benyttet i den pågældende periode for gebyropgørelsen, med den skrifttype, der er angivet i artikel 1, stk. 3, litra d).

Betalingstjenesteudbyderne skal ikke udfylde underkolonnen »Antal gange, tjenesten blev benyttet«, hvis:

a)

tjenesten blev benyttet, men betalingstjenesteudbyderen ikke opkrævede et gebyr for den tjeneste, og

b)

oplysning om dette kan anføres eller kræves anført i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/92/EU.

4.   Betalingstjenesteudbyderne skal højrestillet i underkolonnen »Gebyr« angive strukturen for gebyret og omkostningen for hver tjeneste, der blev benyttet.

5.   Betalingstjenesteudbyderne skal højrestillet i underkolonnen »Antal gange, gebyret blev opkrævet« angive antallet af gange, hvor hver enkelt tjeneste blev krævet betalt i den pågældende periode for gebyropgørelsen. Betalingstjenesteudbyderne skal vise dette ved at angive »gebyr ikke opkrævet« i den tilsvarende tabel, hvis:

a)

tjenesten blev benyttet, men der ikke blev opkrævet et gebyr, og

b)

oplysning om dette kan anføres eller kræves anført i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/92/EU.

6.   Betalingstjenesteudbyderne skal med fede typer i underkolonnen »I alt« angive den samlede gebyrsum, der er blevet betalt for at benytte den tjeneste i den pågældende periode.

7.   Hvis et givent underafsnit ikke indeholder nogen tjenester, skal betalingstjenesteudbyderne fjerne det pågældende underafsnit. Betalingstjenesteudbyderne skal også fjerne underafsnittet, hvis betalingskontoindehaveren ikke benyttede nogen tjenester ud over dem, der står angivet i pakken af tjenester, i den pågældende periode.

8.   Betalingstjenesteudbyderne skal med fede typer angive den samlede sum af de gebyrer, som betalingskontoindehaveren har betalt i den pågældende periode, i rækken »Gebyrer i alt«.

Artikel 11

Opstilling af gebyrtyper

1.   Hvis der opkræves særskilte gebyrer på en eller flere af de følgende måder, skal betalingstjenesteudbyderne på en særskilt linje for den pågældende tjeneste i kolonnen »Tjeneste« i tabellen »Detaljeret opgørelse over gebyrer i forbindelse med kontoen« angive en beskrivelse af hver enkelt opkrævning, kommunikationsmiddel eller betingelse (»gebyrtyper«):

a)

for hver enkelt opkrævning ved ydelse af samme tjeneste, såsom et indledende oprettelsesgebyr og efterfølgende handlingsgebyr for samme tjeneste

b)

for de forskellige kommunikationsmidler, hvorigennem den samme tjeneste kan udbedes, benyttes eller leveres, såsom via telefon, i en filial eller online

c)

afhængig af hvorvidt en given betingelse for samme tjeneste er overholdt, såsom efterlevelse af et minimalt eller maksimalt tærskelbeløb for kredittransaktioner eller hævning af kontanter.

Beskrivelsen skal venstrestilles. Gebyrerne skal angives højrestillet i kolonnen »Gebyr«.

2.   Hvis der opkræves gebyrer i henhold til en kombination af flere gebyrtyper, såsom gebyrer, der er forskellige alt efter kommunikationsmiddel og derefter forskelliggøres yderligere på baggrund af, hvorvidt der nås et tærskelbeløb, skal betalingstjenesteudbyderne sammenfattet med anvendelsen af artikel 10, stk. 5, højrestille beskrivelsen af hver enkelt yderligere gebyrtype.

3.   Hvis gebyret er blevet ændret i den pågældende periode, skal betalingstjenesteudbyderne anføre de gebyrer, der er blevet pålagt i hver periode, ved at føje nye linjer til kolonnen »Gebyr«.

Artikel 12

Opstilling af pakker af tjenester, der kræves betalt som del af gebyrerne i underafsnittet »Generelle kontotjenester«

1.   Hvis en pakke af tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, tilbydes sammen med kontoen og kræves betalt som del af gebyrerne i underafsnittet »Generelle kontotjenester«, skal betalingstjenesteudbyderne i rækken »Tjenestepakke« i tabellen »Detaljeret opgørelse over gebyrer i forbindelse med kontoen« angive oplysningerne om de tjenester, der indgår i den pakke, som er angivet i kolonnen »Tjeneste«, samt antallet af gange, den pakke blev benyttet, i kolonnen »Antal gange, tjenesten blev benyttet«. I kolonnerne under »Gebyr« skal betalingstjenesteudbyderne angive henholdsvis det gebyr, der opkræves for pakken som helhed, og antallet af gange, pakkens gebyr blev opkrævet i den pågældende periode, som fastsat i artikel 11, stk. 1. Rækken skal fjernes, hvis pakken af tjenester kræves betalt særskilt fra gebyret for generelle kontotjenester.

2.   Ethvert gebyr, der opkræves for enhver tjeneste ud over de tjenester, der indgår i pakken, skal anføres i tabellen over tjenester og gebyrer som omhandlet i artikel 1-11.

3.   Hvis antallet af tjenester i pakken ikke er begrænset, eller hvis antallet af tjenester, der indgår i pakken, ikke er blevet overskredet, skal betalingstjenesteudbyderne fjerne erklæringen »Betaling for tjenester ud over de ovenstående er blevet opkrævet separat« nederst i rækken.

Artikel 13

Opstilling af pakker af tjenester, der er knyttet til en betalingskonto og kræves betalt særskilt fra gebyrerne i underafsnittet »Generelle kontotjenester«

1.   Hvis en betalingstjenesteudbyder tilbyder en pakke af tjenester, der er knyttet til en betalingskonto, sammen med kontoen, og den pakke kræves betalt særskilt fra ethvert gebyr i underafsnittet »Generelle kontotjenester« for generelle kontotjenester som omhandlet i tabellen over tjenester og gebyrer, skal betalingstjenesteudbyderne angive følgende oplysninger i tabellen vedrørende pakken af tjenester:

a)

i kolonnen om pakken af tjenester angives pakkens handelsnavn, hvis det er relevant, eller indhold, og de kantede parenteser fjernes

b)

i kolonnen »Gebyr« angives det gebyr, der er opkrævet for pakken som helhed i den periode, der er angivet i gebyropgørelsen, højrestillet

c)

i den tredje kolonne angives antallet af gange, pakkens gebyr blev opkrævet i den pågældende periode.

Ethvert yderligere gebyr, der opkræves for enhver tjeneste ud over de tjenester, der indgår i pakken, skal anføres i tabellen vedrørende tjenester og gebyrer som omhandlet i artikel 10 og 11.

2.   Hvis pakken kræves betalt med jævne mellemrum, skal hyppigheden i kolonnen »Gebyr« angives og venstrestilles sammen med de samlede årlige omkostninger på linjen umiddelbart under hyppigheden med fede typer og med ordlyden »Samlede årlige omkostninger«.

3.   Hvis der opkræves forskellige gebyrer i forbindelse med forskellige pakker i den pågældende periode, skal de i stk. 1 omhandlede oplysninger angives for hver pakke i en særskilt tabel.

4.   Betalingstjenesteudbyderne skal fjerne hele tabellen, herunder afsnittet »Detaljeret opgørelse over gebyrer, der indgår i pakken af tjenester«, hvis en pakke af tjenester ikke leveres sammen med kontoen, eller hvis den pakke af tjenester, der tilbydes sammen med kontoen, kræves betalt som en del af gebyret for enhver generel kontotjeneste.

5.   Hvis det samlede antal af tjenester i pakken ikke er begrænset, eller hvis antallet af tjenester, der indgår i pakken, ikke er blevet overskredet, skal betalingstjenesteudbyderne fjerne erklæringen »Betaling for tjenester ud over de ovenstående er blevet opkrævet separat« nederst i tabellen.

Artikel 14

Detaljeret opgørelse over udlånsrenter tilskrevet kontoen

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal i tabellen »Detaljeret opgørelse over udlånsrenter tilskrevet kontoen« angive de renter, som betalingskontoindehaveren har betalt i den periode, der er anført i gebyropgørelsen, hvor det er relevant.

2.   Betalingstjenesteudbyderne skal angive rentesatsen i kolonnen »Rentesats« i form af en årlig procentsats. Hvis rentesatsen har ændret sig i løbet af den pågældende periode, skal betalingstjenesteudbyderne angive hver enkelt rentesats, der er blevet anvendt i hver enkelt periode, på en særskilt linje.

3.   Betalingstjenesteudbyderne skal med fede typer i kolonnen »Renter« angive den rente, som betalingskontoindehaveren har betalt, udtrykt i kontoens valuta. Hvis rentesatsen har ændret sig i løbet af den pågældende periode, skal betalingstjenesteudbyderne særskilt angive de renter, som betalingskontoindehaveren har betalt, for hver af de pågældende perioder på en særskilt linje.

4.   Betalingstjenesteudbyderne skal med fede typer angive den samlede sum af de renter, som betalingskontoindehaveren har betalt i den pågældende periode, i rækken »Udlånsrenter i alt«.

5.   Hvis betalingskontoindehaveren ikke har betalt nogen renter, fordi kontoen ikke tilskrives renter, og hvis oplysning om dette kan anføres eller kræves anført i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/92/EU, skal dette angives af betalingstjenesteudbyderne med ordlyden »ingen rentetilskrivning« venstrestillet med minuskler og fede typer i rækken »Udlånsrenter i alt«.

Artikel 15

Detaljeret opgørelse over indlånsrenter tilskrevet kontoen

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal i tabellen »Detaljeret opgørelse over indlånsrenter tilskrevet kontoen« angive de renter, som betalingskontoindehaveren har optjent i den periode, der er anført i gebyropgørelsen, hvor det er relevant.

2.   Betalingstjenesteudbyderne skal erstatte »Kontonavn« med navnet på den pågældende konto med fede typer.

3.   Betalingstjenesteudbyderne skal angive rentesatsen i kolonnen »Rentesats« i form af en årlig procentsats. Hvis rentesatsen har ændret sig i løbet af den pågældende periode, skal betalingstjenesteudbyderne angive hver enkelt rentesats, der er blevet anvendt i hver enkelt periode, på en særskilt linje.

4.   Betalingstjenesteudbyderne skal med fede typer i kolonnen »Renter« angive den rente, som betalingskontoindehaveren har optjent, udtrykt i kontoens valuta. Hvis rentesatsen har ændret sig i løbet af den periode, der er anført i gebyropgørelsen, skal betalingstjenesteudbyderne angive de renter, som betalingskontoindehaveren har optjent, særskilt for hver af de pågældende perioder på en særskilt linje. Hvis der tilskrives renter, men de i en given periode er lig med nul, skal betalingstjenesteudbyderne vise dette ved at angive »0« i kolonnen »Renter«.

5.   Hvis der ikke opkræves renter af beløbet på en given konto, fordi den ikke tilskrives renter, angiver betalingstjenesteudbyderne dette med ordlyden »ingen rentetilskrivning« venstrestillet med minuskler i kolonnen »Renter«.

6.   Betalingstjenesteudbyderne skal med fede typer i rækken »Indlånsrenter i alt« angive den samlede sum af de renter, som betalingskontoindehaveren har optjent i den periode, der er anført i gebyropgørelsen.

7.   Hvis der ikke optjenes renter af beløbet på en given konto, fordi den ikke tilskrives renter, og hvis oplysning om dette kan anføres eller kræves anført i henhold til de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/92/EU, skal betalingstjenesteudbyderne angive dette med ordlyden »ingen rentetilskrivning« venstrestillet med minuskler og fede typer i rækken »Indlånsrenter i alt«.

Artikel 16

Yderligere oplysninger

1.   Betalingstjenesteudbyderne skal i tabellen »Yderligere oplysninger« angive alle yderligere oplysninger ud over de oplysninger, der omhandles i artikel 2-15 og direkte vedrører de tjenester, gebyrer, udlånsrenter, indlånsrenter eller rentesatser, der omhandles i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2014/92/EU, for den periode, der er angivet i gebyropgørelsen. De yderligere oplysninger i den tabel skal omfatte alle de oplysninger, der kræves i henhold til national lovgivning.

2.   Ved udfyldning af tabellen skal betalingstjenesteudbyderne følge det præsentationsformat, der er fastsat i nærværende forordning, hvor det er relevant.

3.   Betalingstjenesteudbyderne skal fjerne denne tabel, hvis de ikke har nogen oplysninger af den i stk. 1 anførte slags.

Artikel 17

Handelsnavne

Hvis der anvendes et handelsnavn, skal det angives direkte efter tjenestens navn med den standardskrifttype, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra d), i kantede parenteser.

Artikel 18

Anvendelse af elektroniske midler

1.   Hvis gebyropgørelsen leveres via elektroniske midler kan betalingstjenesteudbyderne, såfremt forbrugeren forsynes med en kopi af gebyropgørelsen, som er i overensstemmelse med skabelonen i bilaget og er udfyldt i henhold til artikel 2-17, ændre skabelonen udelukkende på følgende måder:

a)

uanset artikel 1, stk. 3, litra d), øge skriftstørrelserne, såfremt forholdet mellem de forskellige størrelser bibeholdes som fastsat i artikel 1, stk. 3

b)

hvis de elektroniske værktøjers dimensioner gør, at gebyropgørelsen med anvendelse af flere tabeller og kolonner er svære at læse, anvende en enkelt kolonne eller en enkelt tabel, såfremt oplysningernes rækkefølge, afsnit og underafsnit bibeholdes

c)

anvende elektroniske værktøjer, såsom lagdeling og pop op-vinduer, såfremt titlen på gebyropgørelsen, det fælles symbol, afsnittene og underafsnittene vises tydeligt, og oplysningernes rækkefølge bibeholdes.

2.   Anvendelsen af elektroniske værktøjer som omhandlet i stk. 1, litra c), må ikke være så forstyrrende, at den kan distrahere forbrugeren fra oplysningerne i gebyropgørelsen. Oplysninger, der vises via lagdeling og pop op-vinduer, skal begrænses til de oplysninger, der er omhandlet i denne forordning.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/32 af 28. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en standardiseret EU-terminologi for mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto (se side 3 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG

Skabelon til gebyropgørelse

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Top