EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2460

Kommissionens forordning (EU) 2017/2460 af 30. oktober 2017 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, for så vidt angår listen over EU-referencelaboratorier (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7143

OJ L 348, 29.12.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2460/oj

29.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2460

af 30. oktober 2017

om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, for så vidt angår listen over EU-referencelaboratorier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EF) nr. 882/2004 fastsat generelle regler for offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at bl.a. regler om fødevarehygiejne overholdes. I henhold til nævnte forordning er Den Europæiske Unions referencelaboratorier (i det følgende benævnt »EU-referencelaboratorier«) bl.a. ansvarlige for at give de nationale referencelaboratorier nærmere oplysninger om analysemetoder og for at koordinere anvendelsen af sådanne metoder. EU-referencelaboratorierne er opført på en liste i bilag VII til nævnte forordning.

(2)

Arbejdsprogrammet for EU-referencelaboratoriet for mælk og mejeriprodukter har primært fokus på at levere analysemetoder og på at sikre en fælles tilgang til sammenlignende præstationsprøvninger, som nationale referencelaboratorier foretager af kvalitetsmarkører som for eksempel antallet af somatiske celler og kim. Der findes nu en veletableret avanceret ekspertise med hensyn til, hvordan de pågældende analyser skal foretages på korrekt vis, både blandt de officielle laboratorier, der foretager offentlig kontrol, og blandt de laboratorier, der i stigende grad anvendes af fødevarevirksomhederne til at analysere de pågældende markører, der er en afgørende faktor for prisen på den mælk, der indsamles på bedriften.

(3)

EU-referencelaboratoriet for mælk og mejeriprodukter er ikke længere påkrævet i Unionen. Det bør derfor udgå af listen over EU-referencelaboratorier i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004.

(4)

Bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del I, punkt 1, i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


Top