EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2397

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 af 12. december 2017 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 345, 27.12.2017, p. 53–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2397/oj

27.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/53


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2397

af 12. december 2017

om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 91/672/EØF (3) og 96/50/EF (4) er de første skridt, der er taget hen imod harmonisering og anerkendelse af erhvervskvalifikationer for besætningsmedlemmer i forbindelse med sejlads på indre vandveje.

(2)

Kravene til besætningsmedlemmer, der sejler på Rhinen, er ikke omfattet af direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF og fastsættes af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) i henhold til besætningsreglerne for sejlads på Rhinen.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF (5) finder anvendelse på andre erhverv inden for indre vandveje end bådførere. Den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser og certifikater i henhold til direktiv 2005/36/EF er imidlertid ikke fuldt ud tilpasset de regelmæssige og hyppige grænseoverskridende aktiviteter i forbindelse med erhverv inden for indre vandveje, som navnlig findes på indre vandveje, der er forbundet med en anden medlemsstats indre vandveje.

(4)

En evalueringsundersøgelse, som Kommissionen foretog i 2014, viste, at begrænsningen af anvendelsesområdet for direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF til kun at omfatte bådførere og den manglende automatiske anerkendelse af bådførercertifikater, der er udstedt for Rhinen i overensstemmelse med disse direktiver, hæmmer mobiliteten for besætningsmedlemmer i forbindelse med sejlads på indre vandveje.

(5)

For at fremme mobiliteten og sikre sejladssikkerheden og for at sikre beskyttelsen af menneskers liv og miljøet er det afgørende, at dæksbesætningsmedlemmer og navnlig personer, der har ansvaret for nødsituationer om bord på passagerfartøjer, og personer, der er involveret i bunkring af fartøjer, som anvender flydende naturgas som brændstof, er i besiddelse af certifikater, der dokumenterer deres kvalifikationer. For at sikre effektiv håndhævelse bør de være i besiddelse af sådanne certifikater i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv. Disse hensyn gælder også for unge, for hvem det er vigtigt, at deres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen beskyttes i overensstemmelse med Rådets direktiv 94/33/EF (6).

(6)

Sports- og fritidssejlads, føring af færger, der ikke bevæger sig uafhængigt, og væbnede styrkers eller beredskabstjenesters sejlads er aktiviteter, som ikke kræver kvalifikationer, der svarer til de kvalifikationer, som kræves ved erhvervsmæssig sejlads med henblik på transport af gods og personer. Derfor bør personer, der udøver sådanne aktiviteter, ikke være omfattet af dette direktiv.

(7)

Bådførere, der sejler under forhold, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko, bør være i besiddelse af særlige tilladelser, navnlig til sejlads i store konvojer, føring af flydende strukturer, der anvender flydende naturgas som brændstof, sejlads under forhold med nedsat sigtbarhed, sejlads på indre vandveje for søgående skibsfart eller sejlads på vandveje, der medfører særlige risici for sejladsen. For at opnå sådanne tilladelser bør det være et krav, at bådførere dokumenterer særlige yderligere kompetencer.

(8)

For at sikre sejladssikkerhed bør medlemsstaterne kortlægge indre vandveje for søgående skibsfart i overensstemmelse med harmoniserede kriterier. Kompetencekravene til sejlads på disse vandveje bør fastsættes på EU-plan. Medlemsstaterne bør, hvor det er relevant i samarbejde med den relevante europæiske flodkommission, uden at begrænse mobiliteten for bådførere unødigt, og når det er nødvendigt af hensyn til sejladssikkerheden, også have mulighed for at identificere de vandveje, der indebærer særlige risici for sejladsen, i overensstemmelse med harmoniserede kriterier og procedurer efter dette direktiv. I så fald bør de dermed forbundne kompetencekrav fastsættes på medlemsstatsniveau.

(9)

Med henblik på at bidrage til mobiliteten for personer, der er involveret i at føre flydende strukturer, i hele Unionen, og i betragtning af at alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv, bør opfylde en række påkrævede mindstestandarder i overensstemmelse med harmoniserede kriterier, bør medlemsstaterne anerkende de erhvervskvalifikationer, der er certificeret i overensstemmelse med dette direktiv. Derfor bør indehaverne af sådanne kvalifikationer kunne udøve deres erhverv på alle Unionens indre vandveje.

(10)

I lyset af, at der ikke er nogen grænseoverskridende aktiviteter på visse nationale indre vandveje, og med henblik på at reducere omkostningerne, bør medlemsstaterne have mulighed for ikke at gøre det obligatorisk at være i besiddelse af EU-kvalifikationscertifikater på nationale indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare indre vandveje. Sådanne EU-certifikater bør dog give adgang til sejlads på sådanne ikkeforbundne vandveje.

(11)

Direktiv 2005/36/EF finder fortsat anvendelse på dæksbesætningsmedlemmer, der er fritaget fra kravet om at være i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat udstedt i overensstemmelse med dette direktiv, og finder endvidere fortsat anvendelse på kvalifikationer for indre vandveje, som ikke er omfattet af nærværende direktiv.

(12)

Når medlemsstater indrømmer fritagelser fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat, bør de anerkende EU-kvalifikationscertifikater for personer, som besejler de af deres nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med det sejlbare vandvejsnet i en anden medlemsstat, hvor fritagelsen finder anvendelse. Disse medlemsstater bør også sikre, at oplysninger vedrørende sejltid og gennemførte sejladser for så vidt angår disse indre vandveje godkendes i søfartsbøgerne for de personer, som er i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat, hvis besætningsmedlemmet anmoder herom. Endvidere bør disse medlemsstater træffe og håndhæve passende foranstaltninger og sanktioner for at forebygge svindel og anden ulovlig praksis, der involverer EU-kvalifikationscertifikater og søfartsbøger, på disse ikkeforbundne indre vandveje.

(13)

Medlemsstater, der anvender fritagelser fra forpligtelsen til at være i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat, bør have mulighed for at suspendere EU-kvalifikationscertifikater for personer, som besejler de af deres nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med det sejlbare vandvejsnet i en anden medlemsstat, hvor fritagelsen finder anvendelse.

(14)

En medlemsstat, i hvilken ingen af de indre vandveje er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet, og som beslutter ikke at udstede EU-kvalifikationscertifikater i overensstemmelse med dette direktiv, ville være underlagt en uforholdsmæssig og unødvendig forpligtelse, hvis den skulle gennemføre og implementere alle bestemmelserne i dette direktiv. En sådan medlemsstat bør derfor være fritaget fra forpligtelsen til at gennemføre og implementere bestemmelserne vedrørende kvalifikationscertifikater, så længe den beslutter ikke at udstede EU-kvalifikationscertifikater. En sådan medlemsstat bør dog være forpligtet til at anerkende EU-kvalifikationscertifikaterne på sit område for at fremme arbejdstagernes mobilitet i Unionen, mindske den administrative byrde i forbindelse med arbejdskraftmobilitet og øge erhvervets tiltrækningskraft.

(15)

I en række medlemsstater er sejlads på indre vandveje en ikkehyppig aktivitet, der kun tjener lokale eller sæsonbetingede interesser, på vandveje, som ikke er forbundet med andre medlemsstater. Selv om princippet om anerkendelse af erhvervscertifikater i henhold til dette direktiv også bør efterleves i disse medlemsstater, bør den administrative byrde være forholdsmæssig. Gennemførelsesredskaber såsom databaser og registre ville skabe en betydelig administrativ byrde uden at give nogen reelle fordele, da informationsstrømmen mellem medlemsstaterne også kan opnås på andre samarbejdsmåder. Det er derfor rimeligt at tillade de berørte medlemsstater kun at gennemføre de minimumsbestemmelser, som er nødvendige for anerkendelsen af de erhvervscertifikater, der udstedes i henhold til dette direktiv.

(16)

I visse medlemsstater er sejlads på indre vandveje ikke teknisk mulig. Det ville derfor udgøre en uforholdsmæssig administrativ byrde for disse medlemsstater at kræve af dem, at de gennemfører dette direktiv.

(17)

Det er vigtigt, at sektoren for indre vandveje er i stand til at levere programmer, der er fokuseret på både at fastholde personer med en alder over 50 år og på at forbedre de unges kompetencer og beskæftigelsesegnethed.

(18)

Kommissionen bør sikre lige vilkår for alle besætningsmedlemmer, der udelukkende og regelmæssigt praktiserer deres fag i Unionen, og bør standse enhver nedadgående spiral i løn samt enhver diskrimination på grund af nationalitet, bopæl eller registreringsflag.

(19)

I lyset af det samarbejde, der siden 2003 er foregået mellem Unionen og CCNR, hvilket har ført til oprettelsen af Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) inden for rammerne af CCNR, og for at strømline de retlige rammer for erhvervskvalifikationer i Europa bør kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger udstedt i overensstemmelse med besætningsreglerne for sejlads på Rhinen, hvori der fastsættes krav, som er identiske med kravene i dette direktiv, være gældende for alle Unionens indre vandveje. Sådanne kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, der udstedes af tredjelande, bør anerkendes i Unionen på betingelse af gensidighed.

(20)

Det er vigtigt, at arbejdsgivere anvender de social- og arbejdsmarkedsretlige bestemmelser i den medlemsstat, hvor aktiviteten udføres, når de i Unionen benytter dæksbesætningsmedlemmer, der er i besiddelse af kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt af tredjelande og anerkendt af de ansvarlige myndigheder i Unionen.

(21)

For yderligere at fjerne hindringer for arbejdskraftmobiliteten og for yderligere at strømline de retlige rammer for erhvervskvalifikationer i Europa bør det være muligt at anerkende ethvert kvalifikationscertifikat, enhver søfartsbog og enhver logbog udstedt af et tredjeland på baggrund af krav, der er identiske med kravene i dette direktiv, for alle Unionens vandveje med forbehold af en vurdering foretaget af Kommissionen og med forbehold af det pågældende tredjelands anerkendelse af dokumenter, der er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv.

(22)

Medlemsstaterne bør kun udstede kvalifikationscertifikater til personer, som har det minimumskompetenceniveau, den mindstealder, den helbredsmæssige egnethed og den sejltid, der kræves for at opnå en bestemt kvalifikation.

(23)

Det er vigtigt, at Kommissionen og medlemsstaterne tilskynder unge til at søge at opnå erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje, og at Kommissionen og medlemsstaterne indfører særlige foranstaltninger med henblik på at støtte arbejdsmarkedets parters aktiviteter i denne henseende.

(24)

For at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationer bør kvalifikationscertifikater baseres på de kompetencer, der er nødvendige for at føre en flydende struktur. Medlemsstaterne bør sikre, at personer, der får kvalifikationscertifikater, har det tilsvarende minimumskompetenceniveau, hvilket kontrolleres efter en passende vurdering. Sådanne vurderinger kan tage form af en administrativ eksamen eller kan indgå i godkendte uddannelsesprogrammer, der gennemføres i overensstemmelse med fælles standarder med henblik på at sikre et sammenligneligt minimumskompetenceniveau i alle medlemsstater for forskellige kvalifikationer.

(25)

Bådførere bør, når de sejler på Unionens indre vandveje, være i stand til at anvende viden om regler om transport ad indre vandveje, såsom det europæiske regelsæt for sejlads på indre vandveje (CEVNI) eller andre relevante færdsels- og signalregler, og om de relevante regler om bemanding af flydende strukturer, herunder om hviletid, som fastsat i EU-lovgivningen eller national lovgivning eller i specifikke bestemmelser, der er vedtaget på regionalt plan, såsom besætningsreglerne for sejlads på Rhinen.

(26)

I betragtning af ansvaret for sikkerheden ved udøvelsen af erhvervet som bådfører, ved sejlads med radarnavigation og bunkring af flydende strukturer, der anvender flydende naturgas som brændstof, eller ved føring af flydende strukturer, der anvender flydende naturgas som brændstof, kræves det, at det ved hjælp af praktiske eksamener kontrolleres, om det nødvendige kompetenceniveau er nået. Sådanne praktiske eksamener kan eventuelt gennemføres ved brug af godkendte simulatorer for yderligere at lette kompetenceevalueringen.

(27)

Kompetencer til at kunne betjene radioudstyret om bord er afgørende for at garantere sikkerheden ved sejlads på indre vandveje. Det er vigtigt, at medlemsstaterne tilskynder besætningsmedlemmer, der eventuelt vil skulle sejle flydende strukturer, til at blive uddannet og certificeret i at betjene sådant radioudstyr. For bådførere og rorgængere bør en sådan uddannelse og certificering være obligatorisk.

(28)

Det er nødvendigt at godkende uddannelsesprogrammer for at kontrollere, at programmerne opfylder fælles mindstekrav til indhold og tilrettelæggelse. Opfyldelse heraf giver mulighed for at fjerne unødige hindringer for adgang til erhvervet, da det undgås, at unødvendige yderligere eksaminer påtvinges personer, der allerede har erhvervet de nødvendige færdigheder under deres erhvervsuddannelse. Tilstedeværelsen af godkendte uddannelsesprogrammer kan også gøre det lettere for arbejdstagere med tidligere erfaring fra andre sektorer at få adgang til erhverv inden for sejlads på indre vandveje, da de kan deltage i særlige uddannelsesprogrammer, hvor der tages hensyn til deres allerede erhvervede kompetencer.

(29)

For yderligere at fremme mobiliteten for bådførere bør medlemsstaterne, forudsat at den medlemsstat, hvor en strækning med specifikke risici befinder sig, giver sit samtykke hertil, have mulighed for at vurdere de kompetencer, der er nødvendige for sejlads på den specifikke strækning på den indre vandvej.

(30)

Sejltid bør kontrolleres ved hjælp af attesterede påtegninger i søfartsbøger. For at muliggøre en sådan kontrol bør medlemsstaterne udstede søfartsbøger og logbøger og sikre, at sidstnævnte indeholder en optegnelse over flydende strukturers sejladser. En ansøgers helbredsmæssige egnethed bør certificeres af en godkendt læge.

(31)

Hvor laste- og losseaktiviteter kræver aktiv sejlads, såsom uddybning eller manøvrer mellem laste- eller lossesteder, bør medlemsstaterne betragte den tid, der bruges på disse aktiviteter, som sejltid og registrere den i overensstemmelse hermed.

(32)

Når foranstaltningerne i dette direktiv indebærer behandling af personoplysninger, bør dette foregå i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7) og (EU) 2016/679 (8).

(33)

For at bidrage til en effektiv administration af kvalifikationscertifikater bør medlemsstaterne udpege de kompetente myndigheder, der skal gennemføre dette direktiv, og oprette registre til registrering af data om kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger. For at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstater og med Kommissionen med henblik på at gennemføre, håndhæve og evaluere dette direktiv samt for at føre statistik, opretholde sikkerheden og lette sejladsen bør medlemsstaterne indberette sådanne oplysninger, herunder data om kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, ved at inkludere oplysningerne i en database, der føres af Kommissionen. Kommissionen bør ved føringen af denne database behørigt respektere principperne for beskyttelse af personoplysninger.

(34)

Myndigheder, herunder myndigheder i tredjelande, der udsteder kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger efter regler, som er identiske med kravene i dette direktiv, behandler personoplysninger. De myndigheder, der er involveret i gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv, og, hvor det er nødvendigt, internationale organisationer, som har fastsat disse identiske regler, bør også have adgang til den database, der føres af Kommissionen, med henblik på at evaluere dette direktiv og for at føre statistik, evaluere sikkerheden, lette sejladsen og lette udvekslingen af oplysninger mellem disse myndigheder. Denne adgang bør dog være underlagt et passende niveau for databeskyttelse, navnlig hvad angår personoplysninger, og bør for så vidt angår tredjelande og internationale organisationer også være underlagt gensidighedsprincippet.

(35)

Med henblik på yderligere at modernisere sektoren for indre vandveje og at reducere den administrative byrde og samtidig gøre dokumenterne mindre sårbare over for manipulation bør Kommissionen under hensyntagen til princippet om bedre lovgivning overveje muligheden for at erstatte papirudgaven af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger med elektroniske værktøjer, såsom elektroniske erhvervspas og elektroniske fartøjsenheder.

(36)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på, hvor det er relevant, at modsætte sig en medlemsstats påtænkte vedtagelse af krav til kompetence i forbindelse med særlige risici på bestemte strækninger af indre vandveje. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (9).

(37)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende vedtagelse af modeller for udstedelse af EU-kvalifikationscertifikater, certifikater for praktisk eksamen, søfartsbøger og logbøger og vedtagelse af afgørelser om anerkendelse i henhold til artikel 10. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(38)

For at sikre harmoniserede mindstekrav til certificering af kvalifikationer, for at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstater og for at lette Kommissionens gennemførelse, overvågning og evaluering bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår fastsættelse af uddannelses- og kvalifikationskrav, krav til helbredsmæssig egnethed, krav til praktiske eksamener, krav til godkendelse af simulatorer og krav til karakteristika og betingelser for brug af den database, der skal vedligeholdes af Kommissionen, hvor der skal opbevares en kopi af nøgledata vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger og anerkendte dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (10). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(39)

Ikke kun problemet med certifikater, der er udstedt til bådførere i overensstemmelse med direktiv 96/50/EF, med besætningsreglerne for sejlads på Rhinen eller med visse nationale lovgivninger, men også problemet med sådanne certifikater udstedt til andre kategorier af dæksbesætningsmedlemmer inden for nærværende direktivs anvendelsesområde, bør løses ved hjælp af overgangsforanstaltninger. Disse foranstaltninger bør så vidt muligt sikre tidligere tilkendte rettigheder og bør sigte mod at give faglærte besætningsmedlemmer en rimelig frist til at ansøge om et EU-kvalifikationscertifikat. Disse foranstaltninger bør derfor fastsætte en passende periode, hvor disse certifikater fortsat kan anvendes på de af Unionens indre vandveje, hvor de var gyldige før gennemførelsesfristens udløb. Disse foranstaltninger bør desuden sørge for en overgangsordning til de nye regler for alle disse certifikater, navnlig for så vidt angår sejladser af lokal interesse.

(40)

Harmoniseringen af lovgivningen på området for erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje i Europa fremmes gennem et tæt samarbejde mellem Unionen og CCNR og ved udarbejdelse af CESNI-standarder. CESNI, som er åbent for eksperter fra alle medlemsstaterne, udarbejder standarder for sejlads på indre vandveje, herunder standarder for erhvervskvalifikationer. Europæiske flodkommissioner, relevante internationale organisationer, arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationer bør inddrages fuldt ud i udformningen og udarbejdelsen af CESNI-standarder. Hvor betingelserne i dette direktiv er opfyldt, bør Kommissionen henvise til CESNI-standarder, når den vedtager gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i overensstemmelse med dette direktiv.

(41)

Målene for dette direktiv, nemlig fastsættelsen af en fælles ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige mindstekvalifikationer til sejlads på indre vandveje, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(42)

For at forbedre kønsbalancen i sektoren for indre vandveje er det vigtigt, at kvinders adgang til certificering og erhvervet fremmes.

(43)

I henhold til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis skal de oplysninger, som medlemsstaterne er forpligtet til at give Kommissionen inden for rammerne af gennemførelsen af et direktiv, være klare og præcise. Dette gælder også for nærværende direktiv, der fastsætter en specifikt målrettet tilgang til gennemførelse.

(44)

Direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL 1

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastsætter betingelserne og procedurerne for certificering af de kvalifikationer, der kræves af personer, som er involveret i føringen af en flydende struktur på indre vandveje i Unionen, og for anerkendelse af sådanne kvalifikationer i medlemsstaterne.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv finder anvendelse på dæksbesætningsmedlemmer, eksperter i flydende naturgas og eksperter i passagerskibsfart på følgende typer af flydende strukturer på alle indre vandveje i Unionen:

a)

fartøjer med en længde på 20 m eller derover

b)

fartøjer, for hvilke produktet af længde, bredde og dybgang er 100 kubikmeter eller derover

c)

slæbebåde og skubbebåde, som er bestemt til:

i)

at slæbe eller skubbe de fartøjer, der er omhandlet i litra a) og b)

ii)

at slæbe eller skubbe flydende materiel

iii)

at danne parformation med de fartøjer, der er omhandlet i litra a) og b), eller med flydende materiel

d)

passagerfartøjer

e)

fartøjer, for hvilke der kræves en godkendelsesattest i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF (11)

f)

flydende materiel.

2.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på personer:

a)

som sejler med henblik på sport eller fritidssejlads

b)

som er involveret i føring af færger, der ikke bevæger sig uafhængigt

c)

som er involveret i føring af flydende strukturer, der anvendes af de væbnede styrker, ordensmagten, civilforsvarstjenester, vandvejsmyndigheder, brandvæsenet og andre beredskabstjenester

3.   Uden at dette berører artikel 39, stk. 3, finder dette direktiv heller ikke anvendelse på personer, der sejler i medlemsstater uden indre vandveje forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet, og som udelukkende

a)

sejler et begrænset antal sejladser af lokal interesse, når afstanden fra afgangspunktet på intet tidspunkt er mere end ti kilometer, eller

b)

sejler på sæsonbasis.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »indre vandvej«: en vandvej, bortset fra havet, som er åben for sejlads med de flydende strukturer, der er omhandlet i artikel 2

2)   »flydende struktur«: et fartøj eller flydende materiel

3)   »fartøj«: et fartøj til sejlads på indre vandveje eller et søgående skib

4)   »slæbebåd«: et fartøj, der er specialbygget til at udføre slæbning

5)   »skubbebåd«: et fartøj, der er specialbygget til at fremdrive en konvoj, der skubbes

6)   »passagerfartøj«: et fartøj, der er bygget og udstyret til transport af flere end 12 passagerer

7)   »EU-kvalifikationscertifikat«: et certifikat udstedt af en kompetent myndighed, der bekræfter, at en person opfylder kravene i dette direktiv

8)   »STCW-konventionen«: »STCW-konventionen« som defineret i artikel 1, nr. 21), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF (12)

9)   »dæksbesætningsmedlemmer«: personer, som er involveret i den almindelige føring af en flydende struktur, der sejler på Unionens indre vandveje, og som udfører forskellige opgaver, såsom opgaver vedrørende sejlads, kontrol med styring af den flydende struktur, lasthåndtering, stuvning, passagerbefordring, havingeniørarbejder, vedligeholdelse og reparation, kommunikation, sundhed og sikkerhed eller miljøbeskyttelse, bortset fra personer, der udelukkende beskæftiger sig med drift af motorer, kraner eller elektrisk og elektronisk udstyr

10)   »radiocertifikat«: et nationalt certifikat, der er udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med det radioreglement, som er knyttet som bilag til den internationale telekommunikationskonvention, og som indebærer tilladelse til betjening af en radiokommunikationsstation på en flydende struktur til sejlads på indre vandveje

11)   »ekspert i passagerskibsfart«: en person, der arbejder om bord, og som er kvalificeret til at træffe foranstaltninger i nødsituationer om bord på passagerfartøjer

12)   »ekspert i flydende naturgas«: en person, der er kvalificeret til at være involveret i bunkring på en flydende struktur, der anvender flydende naturgas som brændstof, eller til at være bådfører på en sådan flydende struktur

13)   »bådfører«: et dæksbesætningsmedlem, der er kvalificeret til at føre en flydende struktur på medlemsstaternes indre vandveje, og kvalificeret til at have det overordnede ansvar om bord, herunder for besætningen, passagererne og lasten

14)   »særlig risiko«: en sikkerhedsrisiko, der skyldes særlige sejladsforhold, som kræver, at bådførere har kompetencer ud over, hvad der forventes i henhold til lederniveauets generelle kompetencestandarder

15)   »kompetence«: den dokumenterede evne til at anvende den viden og de kompetencer, der kræves i henhold til de fastsatte standarder for korrekt udførelse af de opgaver, som er nødvendige for at føre flydende strukturer indre vandveje

16)   »lederniveau«: det ansvarsniveau, som er forbundet med hvervet som bådfører og med at sikre, at de andre dæksbesætningsmedlemmer udfører alle opgaver i forbindelse med føringen af en flydende struktur korrekt

17)   »operationelt niveau«: det ansvarsniveau, som er forbundet med hvervet som bådsmand, kvalificeret bådsmand eller rorgænger og med at føre kontrol med udførelsen af alle opgaver inden for den pågældendes fastlagte ansvarsområde i overensstemmelse med korrekte procedurer og under ledelse af en person på lederniveau

18)   »stor konvoj«: skubbekonvoj, for hvilken produktet af den samlede længde og den samlede bredde på den skubbede flydende struktur er 7 000 kvadratmeter eller derover

19)   »søfartsbog«: et personligt register med detaljer om et besætningsmedlems arbejdsforløb, navnlig sejltid og gennemførte sejladser

20)   »logbog«: en officiel optegnelse over en flydende strukturs og dens besætnings gennemførte sejladser

21)   »aktiv søfartsbog« eller »aktiv logbog«: en søfarts- eller logbog, hvori der kan registreres data

22)   »sejltid«: den tid, målt i dage, som dæksbesætningsmedlemmer har tilbragt om bord under en sejlads med en flydende struktur på indre vandveje, herunder laste-og losseaktiviteter, som kræver aktiv sejlads, der er godkendt af den kompetente myndighed

23)   »flydende materiel«: et flydende anlæg, der bærer arbejdsmaskiner som f.eks. kraner, uddybningsmateriel, rambukke eller elevatorer

24)   »længde«: skrogets maksimale længde i meter uden ror og bovspryd

25)   »bredde«: skrogets maksimale bredde i meter målt til yderkanten af skrogets yderklædning (uden skovlhjul, fenderbælte o.l.)

26)   »dybgang«: den lodrette afstand i meter mellem skrogets laveste punkt, ikke medregnet kølen og andre fastgjorte anordninger, og den dybeste lastevandlinje

27)   »sæsonbestemt sejlads«: sejlads, som udøves i højst seks måneder hvert år.

KAPITEL 2

EU-KVALIFIKATIONSCERTIFIKATER

Artikel 4

Forpligtelse til at være i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat som dæksbesætningsmedlem

1.   Medlemsstaterne sikrer, at dæksbesætningsmedlemmer, der sejler på Unionens indre vandveje, er i besiddelse af enten et EU-kvalifikationscertifikat som dæksbesætningsmedlem, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 11, eller et certifikat, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2 eller 3.

2.   For andre dæksbesætningsmedlemmer end bådførere udgøres EU-kvalifikationscertifikatet og søfartsbogen som omhandlet i artikel 22 af et enhedsdokument.

3.   Uanset nærværende artikels stk. 1 er certifikater, der indehaves af personer involveret i føring af flydende strukturer, bortset fra bådførere, som er udstedt eller anerkendt i overensstemmelse med direktiv 2008/106/EF og således i overensstemmelse med STCW-konventionen, gyldige på søgående fartøjer, der besejler indre vandveje.

Artikel 5

Forpligtelse til at være i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat for særlige operationer

1.   Medlemsstaterne sikrer, at eksperter i passagerskibsfart og eksperter i flydende naturgas er i besiddelse af enten et EU-kvalifikationscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 11, eller et certifikat, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2 eller 3.

2.   Uanset nærværende artikels stk. 1 er certifikater, der indehaves af personer involveret i føring af flydende strukturer, som er udstedt eller anerkendt i overensstemmelse med direktiv 2008/106/EF og således i overensstemmelse med STCW-konventionen, gyldige på søgående fartøjer, der besejler indre vandveje.

Artikel 6

Bådføreres forpligtelse til at være i besiddelse af særlige tilladelser

Medlemsstaterne sikrer, at bådførere er i besiddelse af særlige tilladelser, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 12, når de:

a)

sejler på vandveje, der er klassificeret som indre vandveje for søgående skibsfart i henhold til artikel 8

b)

sejler på vandveje, der er udpeget som strækninger af indre vandveje med særlige risici i henhold til artikel 9

c)

sejler med radarnavigation

d)

fører flydende strukturer, der anvender flydende naturgas som brændstof

e)

sejler i store konvojer.

Artikel 7

Fritagelser i forbindelse med nationale indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet

1.   En medlemsstat kan fritage de personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, som udelukkende sejler på nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet, herunder dem, der er klassificeret som indre vandveje for søgående skibsfart, fra forpligtelserne i artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 5, stk. 1, artikel 6, artikel 22, stk. 1, første afsnit, og artikel 22, stk. 3 og 6.

2.   En medlemsstat, der indrømmer fritagelser i overensstemmelse med stk. 1, kan udstede kvalifikationscertifikater for de personer, der er omhandlet i stk. 1, i henhold til betingelser, der afviger fra dette direktivs generelle betingelser, forudsat at sådanne certifikater sikrer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Anerkendelsen af sådanne certifikater i andre medlemsstater er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF eller direktiv 2005/45/EF (13), alt efter hvad der er relevant.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de fritagelser, der indrømmes i overensstemmelse med stk. 1. Kommissionen gør oplysninger om disse indrømmede fritagelser offentligt tilgængelige.

Artikel 8

Klassificering af indre vandveje for søgående skibsfart

1.   Medlemsstaterne klassificerer en strækning af indre vandveje på deres område som en indre vandvej for søgående skibsfart, når et af følgende kriterier er opfyldt:

a)

konventionen om internationale søvejsregler finder anvendelse

b)

farvandsafmærkningen og skilte og tavler er i overensstemmelse med reglerne på området

c)

terrestrisk navigation er nødvendig på den pågældende indre vandvej, eller

d)

skibsudstyr, hvis anvendelse forudsætter særligt kendskab, er nødvendigt for at sejle på den pågældende indre vandvej.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om klassificeringen af enhver specifik strækning af indre vandveje på deres område som en indre vandvej for søgående skibsfart. Meddelelsen til Kommissionen ledsages af en begrundelse, der er baseret på de i stk. 1 omhandlede kriterier. Kommissionen gør listen over meddelte indre vandveje for søgående skibsfart offentligt tilgængelig uden unødig forsinkelse.

Artikel 9

Strækninger af indre vandveje med særlige risici

1.   Når hensynet til sejladssikkerheden kræver det, kan medlemsstaterne efter proceduren i stk. 2-4 udpege strækninger af indre vandveje med særlige risici, der krydser deres eget område, når sådanne risici skyldes en eller flere af følgende grunde:

a)

at strømmønstrene og -hastigheden hyppigt ændrer sig

b)

den indre vandvejs hydromorfologiske forhold og mangel på relevante tjenester i form af farvandsefterretninger om den indre vandvej eller på egnede søkort

c)

at der foreligger særlige lokale færdsels- og signalregler, der er begrundet i den indre vandvejs særlige hydromorfologiske forhold, eller

d)

at der er en høj ulykkesfrekvens på en specifik strækning af den indre vandvej, der skyldes en manglende kompetence, som ikke er omfattet af de standarder, der er omhandlet i artikel 17.

Hvis medlemsstaterne finder det nødvendigt for at garantere sikkerheden, konsulterer de den relevante europæiske flodkommission under processen med at udpege de i første afsnit omhandlede strækninger.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, som de agter at vedtage i henhold til nærværende artikels stk. 1 og artikel 20, og om begrundelsen for foranstaltningen mindst seks måneder forud for den forventede dato for vedtagelse af disse foranstaltninger.

3.   Hvis de i stk. 1 omhandlede strækninger af indre vandveje er beliggende langs grænsen mellem to eller flere medlemsstater, konsulterer de berørte medlemsstater hinanden og giver i fællesskab Kommissionen meddelelse.

4.   Hvis en medlemsstat agter at vedtage en foranstaltning, som ikke er berettiget i henhold til nærværende artikels stk. 1 og 2, kan Kommissionen inden for en periode på seks måneder efter meddelelsen vedtage gennemførelsesretsakter, hvori Kommissionen redegør for sin afgørelse om at modsætte sig foranstaltningens vedtagelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 3.

5.   Kommissionen gør de foranstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget, offentligt tilgængelige sammen med den i stk. 2 omhandlede begrundelse.

Artikel 10

Anerkendelse

1.   Alle EU-kvalifikationscertifikater som omhandlet i artikel 4 og 5 samt alle søfartsbøger eller logbøger som omhandlet i artikel 22, der er udstedt af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med nærværende direktiv, er gyldige på samtlige Unionens indre vandveje.

2.   Alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, der er udstedt i overensstemmelse med besætningsreglerne for sejlads på Rhinen, hvis krav er identiske med kravene i dette direktiv, er gyldige på samtlige Unionens indre vandveje.

Sådanne certifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt af et tredjeland, er gyldige på samtlige Unionens indre vandveje, forudsat at det pågældende tredjeland inden for sin jurisdiktion anerkender EU-dokumenter, der er udstedt i henhold til dette direktiv.

3.   Med forbehold af stk. 2 er alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt i overensstemmelse med et tredjelands nationale regler, hvis krav er identiske med kravene i dette direktiv, gyldige på samtlige Unionens indre vandveje, efter den procedure og på de betingelser, der er fastsat i stk. 4 og 5.

4.   Ethvert tredjeland kan indgive anmodning til Kommissionen om anerkendelse af certifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt af dets myndigheder. Anmodningen skal være ledsaget af alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå, om udstedelsen af sådanne dokumenter er underlagt krav, der er identiske med kravene i dette direktiv.

5.   Når Kommissionen modtager en anmodning om anerkendelse i henhold til stk. 4, foretager den en vurdering af certificeringssystemerne i det anmodende tredjeland for at fastslå, hvorvidt udstedelsen af de i anmodningen angivne certifikater, søfartsbøger eller logbøger er underlagt krav, der er identiske med kravene i dette direktiv.

Hvis disse krav anses for identiske, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter om anerkendelse i Unionen af de certifikater, søfartsbøger eller logbøger, som det pågældende tredjeland har udstedt, forudsat at dette tredjeland inden for sin jurisdiktion anerkender EU-dokumenter, der er udstedt i henhold til dette direktiv.

Når Kommissionen vedtager den i andet afsnit omhandlede gennemførelsesretsakt, angiver den nærmere, hvilke af de i stk. 4 omhandlede dokumenter anerkendelsen vedrører. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 3.

6.   Når en medlemsstat finder, at et tredjeland ikke længere opfylder kravene i nærværende artikel, underretter den straks Kommissionen herom med angivelse af en underbygget begrundelse for sin påstand.

7.   Kommissionen vurderer hvert ottende år, om certificeringssystemet i det tredjeland, der er omhandlet i stk. 5, andet afsnit, opfylder kravene i dette direktiv. Hvis Kommissionen fastslår, at kravene i dette direktiv ikke længere er opfyldt, finder stk. 8 anvendelse.

8.   Hvis Kommissionen fastslår, at den i stk. 2 eller 3 omhandlede udstedelse af dokumenter ikke længere er betinget af krav, der er identiske med kravene i dette direktiv, vedtager den en gennemførelsesretsakt om suspension af gyldigheden af de kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, der er udstedt i overensstemmelse med disse krav, på samtlige Unionens indre vandveje. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 33, stk. 3.

Kommissionen kan til enhver tid ophæve suspensionen, hvis de konstaterede mangler for så vidt angår de gældende krav er blevet afhjulpet.

9.   Kommissionen gør listen over de tredjelande, der er omhandlet i stk. 2 og 3, offentligt tilgængelig sammen med de dokumenter, der er anerkendt som gyldige på samtlige Unionens indre vandveje.

KAPITEL 3

CERTIFICERING AF ERHVERVSKVALIFIKATIONER

AFDELING I

Procedure for udstedelse af EU-kvalifikationscertifikater og særlige tilladelser for bådførere

Artikel 11

Udstedelse og gyldighed af EU-kvalifikationscertifikater

1.   Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere om EU-kvalifikationscertifikater som dæksbesætningsmedlem og EU-kvalifikationscertifikater til særlige operationer forelægger tilfredsstillende dokumentation:

a)

for deres identitet

b)

for, at de opfylder mindstekravene i bilag I om alder, kompetencer, administrative formaliteter og sejltid, til det kvalifikationscertifikat, som de har ansøgt om

c)

for, at de, hvor det er relevant, opfylder kravene til helbredsmæssig egnethed, jf. artikel 23.

2.   Medlemsstaterne udsteder EU-kvalifikationscertifikater efter at have kontrolleret ægtheden og gyldigheden af de dokumenter, som ansøgerne har forelagt, og efter at have kontrolleret, at ansøgerne ikke allerede har fået udstedt et gyldigt EU-kvalifikationscertifikat.

3.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for EU-kvalifikationscertifikater og for enhedsdokumenter, der kombinerer EU-kvalifikationscertifikater og søfartsbøger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 33, stk. 2.

4.   Gyldigheden af EU-kvalifikationscertifikater som dæksbesætningsmedlem er begrænset til datoen for den næste helbredsundersøgelse, som kræves i henhold til artikel 23.

5.   Med forbehold af den i stk. 4 omhandlede begrænsning er EU-kvalifikationscertifikater som bådfører gyldige i højst 13 år.

6.   EU-kvalifikationscertifikater til særlige operationer er gyldige i højst fem år.

Artikel 12

Udstedelse og gyldighed af særlige tilladelser til bådførere

1.   Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere om særlige tilladelser som omhandlet i artikel 6 forelægger tilfredsstillende dokumentation:

a)

for deres identitet

b)

for, at de opfylder mindstekravene i bilag I om alder, kompetencer, administrative formaliteter og sejltid til den særlige tilladelse, som de har ansøgt om

c)

for, at de er i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat for bådførere eller af et certifikat, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2 og 3, eller for, at de opfylder mindstekravene til EU-kvalifikationscertifikater for bådførere som fastsat i dette direktiv.

2.   Uanset nærværende artikels stk. 1 skal ansøgere om den særlige tilladelse til at sejle på strækninger af indre vandveje med særlige risici, der kræves i henhold til artikel 6, litra b), forelægge de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, tilfredsstillende dokumentation:

a)

for deres identitet

b)

for, at de opfylder de i overensstemmelse med de i artikel 20 fastsatte kompetencekrav med hensyn til særlige risici på den specifikke strækning af indre vandvej, hvor tilladelsen er påkrævet

c)

for, at de er i besiddelse af et EU-kvalifikationscertifikat som bådfører, eller af et certifikat, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2 og 3, eller for, at de opfylder mindstekravene til EU-kvalifikationscertifikater for bådførere som fastsat i dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne udsteder de særlige tilladelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, efter at have kontrolleret ægtheden og gyldigheden af de dokumenter, som ansøgeren har forelagt.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed, der udsteder EU-kvalifikationscertifikater til bådførere, i certifikatet specifikt anfører eventuelle særlige tilladelser, der er udstedt i henhold til artikel 6, i overensstemmelse med den i artikel 11, stk. 3, omhandlede model. Gyldigheden af sådanne særlige tilladelser udløber, når gyldigheden af EU-kvalifikationscertifikatet udløber.

5.   Uanset nærværende artikels stk. 4 skal den særlige tilladelse, der er omhandlet i artikel 6, litra d), udstedes som et EU-kvalifikationscertifikat som ekspert i flydende naturgas i overensstemmelse med den i artikel 11, stk. 3, omhandlede model, hvis gyldighedsperiode fastsættes i overensstemmelse med artikel 11, stk. 6.

Artikel 13

Fornyelse af EU-kvalifikationscertifikater og af særlige tilladelser til bådførere

Når et EU-kvalifikationscertifikat udløber, fornyer medlemsstaterne efter anmodning certifikatet og, hvis det er relevant, de specifikke tilladelser, som er omfattet deraf, forudsat at der:

a)

for så vidt angår EU-kvalifikationscertifikater som dæksbesætningsmedlem og for andre særlige tilladelser end den, der er omhandlet i artikel 6, litra d), er forelagt tilfredsstillende dokumentation som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og c)

b)

for så vidt angår EU-kvalifikationscertifikater til særlige operationer er forelagt tilfredsstillende dokumentation som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b).

Artikel 14

Suspension og inddragelse af EU-kvalifikationscertifikater eller særlige tilladelser for bådførere

1.   Hvis der er tegn på, at kravene til kvalifikationscertifikater eller særlige tilladelser ikke længere er opfyldt, foretager den medlemsstat, der udstedte certifikatet eller den særlige tilladelse, alle fornødne vurderinger og inddrager om nødvendigt de pågældende certifikater eller særlige tilladelser.

2.   Enhver medlemsstat kan midlertidigt suspendere et EU-kvalifikationscertifikat, hvis den finder, at en sådan suspension er nødvendig af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden.

3.   Medlemsstaterne registrerer suspensioner og inddragelser i den database, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, uden unødig forsinkelse.

AFDELING II

Administrativt samarbejde

Artikel 15

Samarbejde

Når en medlemsstat som omhandlet i artikel 39, stk. 3, fastslår, at et kvalifikationscertifikat udstedt af den relevante kompetente myndighed i en anden medlemsstat ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i dette direktiv, eller hvor der foreligger hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden, anmoder den kompetente myndighed den udstedende myndighed om at overveje at suspendere kvalifikationscertifikatet i henhold til artikel 14. Den anmodende myndighed underretter Kommissionen om sin anmodning. Den myndighed, der har udstedt det pågældende kvalifikationscertifikat, undersøger anmodningen og underretter den anden myndighed om sin afgørelse. Alle kompetente myndigheder kan forbyde personer at besejle deres jurisdiktionsområde, indtil der foreligger underretning om den udstedende myndigheds afgørelse.

Medlemsstaterne omhandlet i artikel 39, stk. 3, samarbejder også med andre medlemsstaters kompetente myndigheder for at sikre, at sejltid og sejladser for indehavere af EU-kvalifikationscertifikater og søfartsbøger, der er anerkendt i henhold til dette direktiv, registreres, hvis indehaveren af en søfartsbog anmoder om registrering, og godkendes for en periode af indtil 15 måneder inden datoen for anmodningen om godkendelse. Medlemsstaterne omhandlet i artikel 39, stk. 3, underretter i givet fald Kommissionen om de indre vandveje på deres område, hvor der kræves kompetencer inden for søgående skibsfart.

AFDELING III

Kompetencer

Artikel 16

Kompetencekrav

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 4, 5 og 6 omhandlede personer har de fornødne kompetencer til at sikre, at den flydende struktur føres på sikker vis, jf. artikel 17.

2.   Uanset nærværende artikels stk. 1 skal kompetencevurderingen med hensyn til særlige risici som omhandlet i artikel 6, litra b), foretages i overensstemmelse med artikel 20.

Artikel 17

Kompetencevurdering

1.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31 for at supplere dette direktiv ved at fastsætte kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at personer, der anmoder om de i artikel 4, 5 og 6 omhandlede dokumenter, hvis det er relevant, dokumenterer, at de opfylder kompetencekravene i nærværende artikels stk. 1 ved at bestå en eksamen, der afholdes:

a)

under en administrativ myndigheds ansvar, jf. artikel 18, eller

b)

som led i et uddannelsesprogram, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 19.

3.   Dokumentationen for, at kompetencekravene er opfyldt, skal omfatte en praktisk eksamen med henblik på opnåelse af:

a)

et EU-kvalifikationscertifikat som bådfører

b)

en særlig tilladelse til at sejle med radarnavigation, jf. artikel 6, litra c)

c)

et EU-kvalifikationscertifikat som ekspert i flydende naturgas

d)

et EU-kvalifikationscertifikat som ekspert i passagerskibsfart.

For at opnå de i nærværende stykkes litra a) og b) omhandlede dokumenter kan praktiske eksamener finde sted om bord på en flydende struktur eller i en simulator, der er i overensstemmelse med artikel 21. Med hensyn til nærværende stykkes litra c) og d) kan praktiske eksamener finde sted om bord på en flydende struktur eller i et passende anlæg på land.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31 for at supplere dette direktiv ved at fastsætte krav til de i nærværende artikels stk. 3 omhandlede praktiske eksamener med en nærmere beskrivelse af de specifikke kompetencer og de forhold, der skal testes under de praktiske eksamener, samt mindstekravene til den flydende struktur, på hvilken en praktisk eksamen kan finde sted.

Artikel 18

Eksamen under en administrativ myndigheds ansvar

1.   Medlemsstaterne sikrer, at eksamenerne omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra a), afholdes under deres ansvar. De sørger for, at de pågældende eksamener forestås af eksaminatorer, der er kvalificeret til at vurdere kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder som omhandlet i artikel 17, stk. 1.

2.   Medlemsstaterne udsteder et certifikat for praktisk eksamen til ansøgere, der har bestået den praktiske eksamen som omhandlet i artikel 17, stk. 3, hvor denne praktiske eksamen fandt sted i en simulator, der er i overensstemmelse med artikel 21, og hvor ansøgeren har anmodet om et sådant certifikat.

3.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for de certifikater for praktiske eksamener, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 33, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne anerkender uden yderligere krav eller vurderinger certifikater for praktisk eksamen som omhandlet i stk. 2, der er udstedt af kompetente myndigheder i andre medlemsstater.

5.   I tilfælde af skriftlige eksamener eller computerbaserede eksamener kan de eksaminatorer, der er omhandlet i stk. 1, erstattes med kvalificerede tilsynsførende.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at de i dette kapitel omhandlede eksaminatorer og kvalificerede tilsynsførende er uden nogen interessekonflikt.

Artikel 19

Godkendelse af uddannelsesprogrammer

1.   Medlemsstaterne kan udarbejde uddannelsesprogrammer for de personer, der er omhandlet i artikel 4, 5 og 6. Medlemsstaterne sikrer, at sådanne uddannelsesprogrammer, som fører til eksamensbeviser eller certifikater, der viser, at kompetencekravene i artikel 17, stk. 1, er opfyldt, godkendes af de kompetente myndigheder i de medlemsstater, på hvis område den pågældende uddannelsesinstitution gennemfører sine uddannelsesprogrammer.

Medlemsstaterne sørger for, at vurderingen og sikringen af uddannelsesprogrammers kvalitet sikres gennem anvendelse af en national eller international kvalitetsstandard i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1.

2.   Medlemsstaterne kan kun godkende uddannelsesprogrammer som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, hvis:

a)

uddannelsesmålene, læringsindholdet, metoderne, læringsmidlerne, procedurerne, herunder i givet fald brug af simulatorer, og undervisningsmaterialet er behørigt dokumenteret og gør det muligt for ansøgerne at opfylde kompetencekravene omhandlet i artikel 17, stk. 1

b)

programmerne til vurdering af de relevante kompetencer ledes af kvalificerede personer, som har indgående kendskab til uddannelsesprogrammet

c)

kvalificerede eksaminatorer uden nogen interessekonflikt gennemfører en eksamination, der bekræfter, at kompetencekravene omhandlet i artikel 17, stk. 1, er opfyldt.

3.   Medlemsstaterne anerkender ethvert eksamensbevis eller certifikat tildelt efter gennemførelsen af uddannelsesprogrammer, der er godkendt af andre medlemsstater i overensstemmelse med stk. 1.

4.   Medlemsstaterne tilbagekalder eller suspenderer deres godkendelse af uddannelsesprogrammer, som ikke længere opfylder kriterierne i stk. 2.

5.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen listen over godkendte uddannelsesprogrammer og underretter Kommissionen om de eventuelle uddannelsesprogrammer, hvis godkendelse er blevet tilbagekaldt eller suspenderet. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige. På listen angives uddannelsesprogrammets navn, de tildelte eksamensbevisers eller certifikaters betegnelse, det organ, der tildeler eksamensbeviset eller certifikatet, det år, hvor godkendelsen trådte i kraft, samt de relevante kvalifikationer og eventuelle særlige tilladelser, som eksamensbeviset eller certifikatet giver adgang til.

Artikel 20

Kompetencevurdering med hensyn til særlige risici

1.   De medlemsstater, som udpeger strækninger af indre vandveje med særlige risici på deres områder, jf. artikel 9, stk. 1, specificerer, hvilke yderligere kompetencer der kræves af bådførere, som sejler på disse strækninger af indre vandveje, og specificerer, med hvilke midler det skal dokumenteres, at sådanne krav er opfyldt. Hvor medlemsstaterne finder det nødvendigt for at garantere sikkerheden, konsulterer de den relevante europæiske flodkommission i forbindelse med processen med at identificere disse kompetencer.

Under hensyntagen til de kompetencer, der kræves for at besejle den pågældende strækning af indre vandvej med specifikke risici, kan midlerne til at dokumentere, at sådanne krav er opfyldt, bestå af følgende:

a)

et begrænset antal sejladser på den pågældende strækning

b)

en simulatorprøve

c)

en multiple chance-test

d)

en mundtlig prøve eller

e)

en kombination af midlerne omhandlet i litra a)-d).

Ved anvendelsen af nærværende stykke benytter medlemsstaterne objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, der står i rimeligt forhold til formålet.

2.   De medlemsstater, der er omhandlet i stk. 1, sikrer, at der indføres procedurer for vurdering af ansøgernes kompetencer med hensyn til særlige risici, og at værktøjer gøres offentligt tilgængelige for at gøre det lettere for bådførere at opnå den krævede kompetence med hensyn til særlige risici.

3.   En medlemsstat kan foretage en vurdering af ansøgernes kompetencer med hensyn til særlige risici på strækninger af indre vandveje i en anden medlemsstat på grundlag af de krav, der er fastsat for den pågældende indre vandvej i overensstemmelse med stk. 1, forudsat at den medlemsstat, hvor strækningen af indre vandvej befinder sig, giver sit samtykke. Medlemsstaten giver i så fald den medlemsstat, som foretager vurderingen, de nødvendige midler til at foretage denne. Medlemsstaterne begrunder ethvert afslag på at give samtykke i objektive og rimelige hensyn.

Artikel 21

Brug af simulatorer

1.   Simulatorer, der anvendes til vurdering af kompetencer, skal godkendes af medlemsstaterne. Denne godkendelse udstedes efter anmodning, når det dokumenteres, at simulatoren opfylder kravene til simulatorer som fastsat ved delegerede retsakter som omhandlet i stk. 2. I godkendelsen anføres den specifikke kompetencevurdering, som må foretages med simulatoren.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte krav til godkendelse af simulatorer med en præcisering af de funktionelle og tekniske mindstekrav og de administrative procedurer i den forbindelse med det formål at sikre, at de simulatorer, der anvendes til kompetencevurdering, er fremstillet på en måde, der gør det muligt at kontrollere kompetencerne som foreskrevet i de i artikel 17, stk. 3, omhandlede krav til praktiske eksamener.

3.   Medlemsstaterne anerkender simulatorer, der i overensstemmelse med stk. 1 er godkendt af de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, uden yderligere tekniske krav eller vurderinger.

4.   Medlemsstaterne tilbagekalder eller suspenderer deres godkendelse af simulatorer, som ikke længere opfylder de krav, der er omhandlet i stk. 2.

5.   Medlemsstaterne meddeler listen over godkendte simulatorer til Kommissionen. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at adgang til simulatorer med henblik på vurdering er ikkediskriminerende.

AFDELING IV

Sejltid og helbredsmæssig egnethed

Artikel 22

Søfartsbog og logbog

1.   Medlemsstaterne sikrer, at sejltid som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), og gennemførte sejladser som omhandlet i artikel 20, stk. 1, registreres af bådførerne i en søfartsbog som omhandlet i nærværende artikels stk. 6 eller i en søfartsbog, der er anerkendt i medfør af artikel 10, stk. 2 eller 3.

Uanset første afsnit gælder, når medlemsstaterne anvender artikel 7, stk. 1, eller artikel 39, stk. 2, den forpligtelse, der er fastsat i nærværende stykkes første afsnit, kun, hvis indehaveren af en søfartsbog anmoder om registreringen.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder, hvis et besætningsmedlem anmoder herom, validerer de oplysninger vedrørende sejltid og sejladser, der er gennemført op til 15 måneder forud for anmodningen, i søfartsbogen efter at have kontrolleret ægtheden og gyldigheden af den nødvendige dokumentation. Hvor der findes elektroniske værktøjer, herunder elektroniske søfartsbøger og elektroniske logbøger, herunder passende procedurer til at værne om dokumenternes ægthed, kan de tilsvarende oplysninger valideres uden yderligere procedurer.

Sejltid, der er opnået på enhver medlemsstats indre vandveje, tages i betragtning. Med hensyn til indre vandveje, hvis løb ikke udelukkende ligger inden for Unionens område, tages der også hensyn til den sejltid, der er opnået på strækninger uden for Unionens område.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at sejladserne med flydende strukturer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, registreres i den i nærværende artikels stk. 6 omhandlede logbog eller i en logbog, som er anerkendt i medfør af artikel 10, stk. 2 eller 3.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for søfartsbøger og logbøger under hensyntagen til de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv for så vidt angår fastlæggelse af en persons identitet, vedkommendes sejltid og gennemførte sejladser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 33, stk. 2.

Kommissionen tager ved vedtagelsen af disse gennemførelsesretsakter hensyn til det forhold, at logbogen også anvendes i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2014/112/EU (14) til at kontrollere bemandingskravene og registrere den flydende strukturs sejladser.

5.   Senest den 17. januar 2026 indgiver Kommissionen en vurdering af manipulationssikrede elektroniske søfartsbøger, logbøger og erhvervspas, der omfatter EU-kvalifikationscertifikater vedrørende sejlads på indre vandveje, til Europa-Parlamentet og Rådet.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at besætningsmedlemmer fører én gyldig søfartsbog, og at der på den flydende strukturflydende struktur føres én gyldig logbog.

Artikel 23

Helbredsmæssig egnethed

1.   Medlemsstaterne sikrer, at dæksbesætningsmedlemmer, der ansøger om et EU-kvalifikationscertifikat, dokumenterer deres helbredsmæssige egnethed ved at forelægge den kompetente myndighed en gyldig lægeattest, der på grundlag af en tilfredsstillende helbredsundersøgelse er udstedt af en læge, som er anerkendt af den kompetente myndighed.

2.   Ansøgeren skal forelægge den kompetente myndighed en lægeattest, når vedkommende ansøger om:

a)

sit første EU-kvalifikationscertifikat som dæksbesætningsmedlem

b)

sit EU-kvalifikationscertifikat som bådfører

c)

fornyelse af sit EU-kvalifikationscertifikat som dæksbesætningsmedlem, når betingelserne i denne artikels stk. 3 er opfyldt.

Lægeattester, der udstedes med henblik på opnåelse af et EU-kvalifikationscertifikat, må tidligst være dateret tre måneder før det tidspunkt, hvor ansøgningen om et EU-kvalifikationscertifikat indgives.

3.   Når indehaveren af et EU-kvalifikationscertifikat som dæksbesætningsmedlem fylder 60 år, skal vedkommende mindst hvert femte år dokumentere sin helbredsmæssige egnethed i overensstemmelse med stk. 1. Når indehaveren fylder 70 år, skal vedkommende hvert andet år dokumentere sin helbredsmæssige egnethed i overensstemmelse med stk. 1.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgivere, bådførere og medlemsstaternes myndigheder har mulighed for at pålægge et dæksbesætningsmedlem at dokumentere sin helbredsmæssige egnethed i overensstemmelse med stk. 1, når der er objektive tegn på, at dækbesætningsmedlemmet ikke længere opfylder de i stk. 6 omhandlede krav til helbredmæssig egnethed.

5.   Hvor ansøgeren ikke kan dokumentere den helbredsmæssige egnethed på fyldestgørende vis, kan medlemsstaterne pålægge afbødende foranstaltninger eller restriktioner, der sikrer en tilsvarende sejladssikkerhed. Disse afbødende foranstaltninger og restriktioner med tilknytning til helbredsmæssig egnethed anføres i så fald i EU-kvalifikationscertifikatet i overensstemmelse med den i artikel 11, stk. 3, omhandlede model.

6.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31 på grundlag af de væsentlige krav til helbredsmæssig egnethed, der er omhandlet i bilag III, med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte kravene til helbredsmæssig egnethed ved angivelse af de nærmere krav hertil, navnlig med hensyn til de test, som lægerne skal foretage, de kriterier, som de skal anvende til at vurdere arbejdsevnen, og listen over restriktioner og afbødende foranstaltninger.

KAPITEL 4

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Artikel 24

Beskyttelse af personoplysninger

1.   Medlemsstaterne skal foretage enhver behandling af personoplysninger som fastsat i dette direktiv i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig forordning (EU) 2016/679.

2.   Kommissionen skal foretage enhver behandling af personoplysninger som fastsat i dette direktiv i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at personoplysninger kun behandles med henblik på følgende formål:

a)

gennemførelse, håndhævelse og evaluering af dette direktiv

b)

udveksling af oplysninger mellem de myndigheder, som har adgang til den i artikel 25 omhandlede database, og Kommissionen

c)

udarbejdelse af statistikker.

Anonymiserede data, der er udledt af sådanne oplysninger, må gerne anvendes til at støtte politikker, som fremmer transport ad indre vandveje.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 4 og 5 omhandlede personer, hvis personoplysninger og navnlig hvis helbredsoplysninger behandles i de registre, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, og i den database, der er omhandlet i artikel 25, stk. 2, underrettes på forhånd. Medlemsstaterne skal give sådanne personer adgang til personernes egne personoplysninger og skal efter anmodning til enhver tid udlevere en kopi af disse oplysninger til sådanne personer.

Artikel 25

Registre

1.   For at bidrage til effektiv administration med hensyn til udstedelse, fornyelse, suspension og tilbagekaldelse af kvalifikationscertifikater fører medlemsstaterne registre over de EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, der er udstedt under deres myndighed i overensstemmelse med dette direktiv, og i givet fald over dokumenter anerkendt i medfør af artikel 10, stk. 2, som er udstedt, fornyet, suspenderet eller tilbagetrukket, som er meldt bortkommet, stjålet eller ødelagt, eller som er udløbet.

Med hensyn til EU-kvalifikationscertifikater skal registrene indeholde de oplysninger, der er angivet i EU-kvalifikationscertifikaterne, og den udstedende myndighed.

Med hensyn til søfartsbøger skal registrene indeholde indehaverens navn og identifikationsnummer, søfartsbogens identifikationsnummer, udstedelsesdatoen og den udstedende myndighed.

Med hensyn til logbøger skal registrene indeholde den flydende strukturs navn, dens europæiske identifikationsnummer eller europæiske fartøjsidentifikationsnummer (ENI-nummer), logbogens identifikationsnummer, udstedelsesdatoen og den udstedende myndighed.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31 med henblik på at supplere oplysningerne i registrene over søfartsbøger og logbøger med andre oplysninger, som skal indgå i de modeller for søfartsbøger og logbøger, der vedtages i medfør af artikel 22, stk. 4, for yderligere at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne.

2.   For at gennemføre, håndhæve og evaluere dette direktiv, for at opretholde sikkerheden og lette sejladsen og for at føre statistik samt for at lette udvekslingen af oplysninger mellem de myndigheder, der gennemfører dette direktiv, registrerer medlemsstaterne på pålidelig vis og uden unødigt ophold oplysninger vedrørende de i stk. 1 omhandlede kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger i en database, som føres af Kommissionen.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31 for at fastsætte kravene til en sådan databases egenskaber og betingelserne for dens anvendelse, idet navnlig fastsættes:

a)

instruktioner om, hvordan oplysninger indkodes i databasen

b)

brugernes adgangsrettigheder, opdelt, hvor det er passende, efter brugertype, adgangstype og det formål, som oplysningerne skal anvendes til

c)

den maksimale datalagringsperiode, jf. nærværende artikels stk. 3, opdelt, hvor det er passende, efter dokumenttype

d)

instruktioner om, hvordan databasen fungerer, og hvordan den interagerer med de registre, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

3.   Personoplysninger, der er registreret i de i stk. 1 omhandlede registre eller i den i stk. 2 omhandlede database, må ikke lagres længere, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, eller med henblik på hvilke de senere behandles i henhold til dette direktiv. Når sådanne oplysninger ikke længere er nødvendige til disse formål, tilintetgøres de.

4.   Kommissionen kan give en myndighed i et tredjeland eller en international organisation adgang til databasen, i det omfang det er nødvendigt til de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede formål, forudsat at:

a)

kravene i artikel 9 i forordning (EF) nr. 45/2001 er opfyldt, og

b)

tredjelandet eller den internationale organisation ikke begrænser medlemsstaternes eller Kommissionens adgang til tredjelandets eller den internationale organisations tilsvarende database.

Kommissionen sikrer, at tredjelandet eller den internationale organisation ikke videregiver oplysningerne til et andet tredjeland eller en anden international organisation uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Kommissionen og kun på de af Kommissionen fastsatte betingelser.

Artikel 26

Kompetente myndigheder

1.   Medlemsstaterne udpeger, hvis det er relevant, hvilke kompetente myndigheder som skal:

a)

tilrettelægge og føre tilsyn med de eksaminationer, der er omhandlet i artikel 18

b)

godkende de uddannelsesprogrammer, der er omhandlet i artikel 19

c)

godkende de simulatorer, der er omhandlet i artikel 21

d)

udstede, forny, suspendere eller tilbagekalde de certifikater og udstede de særlige tilladelser, der er omhandlet i artikel 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 og 38, samt de søfartsbøger og logbøger, der er omhandlet i artikel 22

e)

validere sejltiden i de søfartsbøger, der er omhandlet i artikel 22

f)

bestemme, hvilke læger der må udstede lægeattester i henhold til artikel 23

g)

føre de registre, der er omhandlet i artikel 25

h)

afsløre og bekæmpe svindel og anden ulovlig praksis som omhandlet i artikel 29.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle kompetente myndigheder på deres område, som de har udpeget efter stk. 1. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.

Artikel 27

Overvågning

1.   Medlemsstaterne sikrer, at alle aktiviteter udført af statslige og ikkestatslige organer under deres myndighed i forbindelse med uddannelse, med kompetencevurderinger samt med udstedelse og ajourføring af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger løbende overvåges ved hjælp af et kvalitetsstyringssystem, for at sikre at målene med dette direktiv nås.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de uddannelsesmål, der skal nås, og de tilhørende kompetencekrav, der skal opfyldes, er klart defineret og angiver det videns- og færdighedsniveau, der skal vurderes og efterprøves i overensstemmelse med dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne sikrer under hensyntagen til de politikker, de systemer, den kontrol og den interne evaluering af kvalitetssikringen, der er indført for at sikre, at de fastsatte mål nås, at kvalitetskravenes anvendelsesområder omfatter:

a)

udstedelse, fornyelse, suspension og tilbagekaldelse af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger

b)

alle uddannelseskurser og -programmer

c)

eksaminationer og vurderinger, der gennemføres af medlemsstaten eller under dennes myndighed, og

d)

de kvalifikationer og den erfaring, der kræves af undervisere og eksaminatorer.

Artikel 28

Evaluering

1.   Medlemsstaterne sikrer, at uafhængige organer evaluerer aktiviteter vedrørende kompetenceerhvervelse og vurdering samt vedrørende administrationen af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger senest den 17. januar 2037 og mindst hvert tiende år derefter.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne af disse uafhængige organers evalueringer dokumenteres behørigt og bringes til de berørte kompetente myndigheders kendskab. Hvis det er nødvendigt, træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler, der er blevet konstateret ved den uafhængige evaluering.

Artikel 29

Forebyggelse af svindel og anden ulovlig praksis

1.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at forebygge svindel og anden ulovlig praksis, der involverer EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger, lægeattester og registre som omhandlet i dette direktiv.

2.   Medlemsstaterne udveksler relevante oplysninger med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om certificering af personer, der er involveret i føringen af flydende strukturer, herunder oplysninger om suspension og tilbagekaldelse af certifikater. De skal i forbindelse hermed til fulde efterleve principperne for persondatabeskyttelse fastsat i forordning (EU) 2016/679.

Artikel 30

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastsatte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 1 og 4, artikel 21, stk. 2, artikel 23, stk. 6, og artikel 25, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 16. januar 2018. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i denne artikel omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til denne artikel træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 32

CESNI-krav og delegerede retsakter

Delegerede retsakter vedtaget efter dette direktiv skal, bortset fra dem, der er baseret på artikel 25, henvise til krav, som er fastlagt af CESNI, forudsat at:

a)

disse krav er tilgængelige og ajourførte

b)

disse krav opfylder eventuelle relevante krav i bilagene

c)

Unionens interesser ikke bringes i fare på grund af ændringer i beslutningsprocessen i CESNI.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan Kommissionen fastsætte eller henvise til andre krav.

Når der i delegerede retsakter vedtaget efter dette direktiv henvises til krav, medtager Kommissionen hele teksten af disse krav i de pågældende delegerede retsakter og medtager eller ajourfører den relevante henvisning og anfører anvendelsesdatoen i bilag IV.

Artikel 33

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Henvisninger til det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 7 i direktiv 91/672/EØF, som ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til det udvalg, der nedsættes ved nærværende direktiv.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis udvalgets formand træffer beslutning herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

3.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis udvalgets formand træffer beslutning herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Artikel 34

CESNI-krav og gennemførelsesretsakter

I forbindelse med vedtagelsen af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, artikel 18, stk. 3, og artikel 22, stk. 4, henviser Kommissionen til krav, som er fastsat af CESNI, og fastsætter datoen for anvendelse, forudsat at:

a)

disse krav er tilgængelige og ajourførte

b)

disse krav opfylder eventuelle relevante krav i bilagene

c)

Unionens interesser ikke bringes i fare på grund af ændringer i beslutningsprocessen i CESNI.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan Kommissionen fastsætte eller henvise til andre krav.

Når der i gennemførelsesretsakter vedtaget efter denne artikel henvises til krav, medtager Kommissionen hele teksten af disse krav i nævnte gennemførelsesretsakter.

Artikel 35

Gennemgang

1.   Kommissionen evaluerer dette direktiv sammen med de i dette direktiv omhandlede gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter og sender resultatet af evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 17. januar 2030.

2.   Senest den 17. januar 2028 stiller hver medlemsstat de oplysninger, der er nødvendige med henblik på overvågning af gennemførelsen og evalueringen af dette direktiv, til rådighed for Kommissionen i overensstemmelse med retningslinjer, som Kommissionen i samråd med medlemsstaterne fastsætter vedrørende indsamling af oplysninger, format og indhold.

Artikel 36

Indfasning

1.   Senest den 17. januar 2020 vedtager Kommissionen trinvist delegerede retsakter som omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 4, artikel 21, stk. 2, artikel 23, stk. 6, og artikel 25, stk. 1 og 2.

Senest 24 måneder efter vedtagelsen af de i artikel 25, stk. 2, omhandlede delegerede retsakter opretter Kommissionen den i nævnte artikel omhandlede database.

2.   Senest den 17. januar 2020 vedtager Kommissionen de i artikel 11, stk. 3, artikel 18, stk. 3, og artikel 22, stk. 4, omhandlede gennemførelsesretsakter.

Artikel 37

Ophævelse

Direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF ophæves med virkning fra den 18. januar 2022.

Henvisninger til de ophævede direktiver betragtes som henvisninger til dette direktiv.

Artikel 38

Overgangsbestemmelser

1.   Bådførercertifikater, der er udstedt i overensstemmelse med direktiv 96/50/EF, og certifikater som omhandlet i artikel 1, stk. 6, i direktiv 96/50/EF samt bådførercertifikater for sejlads på Rhinen som omhandlet artikel 1, stk. 5, i direktiv 96/50/EF, der blev udstedt før den 18. januar 2022, forbliver gyldige på de af Unionens indre vandveje, hvortil de før denne dato var gyldige, i højst ti år efter denne dato.

Inden den 18. januar 2032 udsteder de medlemsstater, som udstedte de i første afsnit omhandlede certifikater, efter anmodning fra en bådfører med et sådant certifikat efter den model, der er fastsat i nærværende direktiv, på bådførerens anmodning et EU-kvalifikationscertifikat eller et certifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, forudsat at bådføreren har fremlagt tilfredsstillende dokumentation som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og c).

2.   Når medlemsstaterne udsteder EU-kvalifikationscertifikater i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1, beskytter de så vidt muligt de rettigheder, som tidligere er blevet tildelt, navnlig med hensyn til de særlige tilladelser, der er omhandlet i artikel 6.

3.   Andre besætningsmedlemmer end bådførere, der er indehaver af et kvalifikationscertifikat, som er udstedt af en medlemsstat før den 18. januar 2022, eller af et kvalifikationsbevis, der er anerkendt i en eller flere medlemsstater, kan stadig støtte ret på dette certifikat eller kvalifikationsbevis i op til ti år efter denne dato. Sådanne besætningsmedlemmer kan i løbet af denne periode fortsat støtte ret på direktiv 2005/36/EF med henblik på andre medlemsstaters myndigheders anerkendelse af deres kvalifikationer. De kan inden udløbet af denne periode ansøge en kompetent myndighed, der udsteder sådanne certifikater, om et EU-kvalifikationscertifikat eller et certifikat i medfør af artikel 10, stk. 2, forudsat at de har fremlagt tilfredsstillende dokumentation som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og c).

Hvis besætningsmedlemmer som omhandlet i nærværende stykkes første afsnit ansøger om et EU-kvalifikationscertifikat eller et certifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, sikrer medlemsstaterne, at der udstedes et kvalifikationscertifikat, hvortil kompetencekravene er lignende eller lavere end kompetencekravene i det certifikat, der skal erstattes. Et certifikat, hvortil kravene er højere end til det certifikat, der skal erstattes, udstedes kun, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

for EU-kvalifikationscertifikatet som bådsmand: 540 dages sejltid, herunder mindst 180 dages sejlads på indre vandveje

b)

for EU-kvalifikationscertifikatet som kvalificeret bådsmand: 900 dages sejltid, herunder mindst 540 dages sejltid på indre vandveje

c)

for EU-kvalifikationscertifikatet som rorgænger: 1 080 dage, herunder mindst 720 dages sejltid på indre vandveje.

Erfaringen med sejlads skal dokumenteres ved hjælp af søfartsbøger, logbøger eller anden dokumentation.

Den mindstevarighed af sejltiden, der er fastsat i dette stykkes andet afsnit, litra a), b) og c), kan nedsættes med højst 360 dages sejltid, hvis ansøgeren har et eksamensbevis, der er anerkendt af den kompetente myndighed, og som bekræfter ansøgerens specialiserede uddannelse i sejlads på indre vandveje, hvori der indgår praktisk arbejdserfaring med bådføring. Nedsættelsen af mindstevarigheden må ikke overstige varigheden af den specialiserede uddannelse.

4.   Søfartsbøger og logbøger, der er udstedt før den 18. januar 2022, efter andre regler end dem, der er fastsat ved dette direktiv, kan forblive gyldige i op til ti år efter den 18. januar 2022.

5.   Uanset stk. 3 forbliver for besætningsmedlemmer på færger, der er indehavere af nationale certifikater, som ikke er omfattet af direktiv 96/50/EF, og som er udstedt inden den 18. januar 2022, sådanne certifikater gyldige på de af Unionens indre vandveje, for hvilke de før denne dato var gyldige, i højst 20 år efter denne dato.

Sådanne besætningsmedlemmer kan inden udløbet af nævnte periode ansøge en kompetent myndighed, der udsteder sådanne certifikater, om et EU-kvalifikationscertifikat eller om et certifikat som omhandlet i artikel 10, stk. 2, forudsat at de fremlægger tilfredsstillende dokumentation som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og c). Nærværende artikels stk. 3, andet og tredje afsnit, finder tilsvarende anvendelse.

6.   Uanset artikel 4, stk. 1, kan medlemsstaterne indtil den 17. januar 2038 give bådførere, der sejler på søgående skibe, som besejler specifikke indre vandveje, tilladelse til at besidde et kompetencecertifikat for skibsførere, der er udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne i STCW-konventionen, forudsat at:

a)

denne aktivitet forbundet med sejlads på indre vandveje udføres i begyndelsen eller slutningen af en søtransport og

b)

medlemsstaten har anerkendt de certifikater, der er omhandlet i nærværende stykke, i mindst fem år fra den 16. januar 2018 for de pågældende indre vandveje.

Artikel 39

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 17. januar 2022. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Uanset nærværende artikels stk. 1 er en medlemsstat, i hvilken alle de omhandlede personer i artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 6 udelukkende sejler på nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet, kun forpligtet til at sætte de foranstaltninger i kraft, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med artikel 7, 8 og 10 for så vidt angår anerkendelse af kvalifikationscertifikater og søfartsbogen, artikel 14, stk. 2 og 3, for så vidt angår suspensioner, artikel 22, stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, artikel 26, stk. 1, litra d), hvis det er relevant, artikel 26, stk. 1, litra e) og h), artikel 26, stk. 2, artikel 29 for så vidt angår forebyggelse af svindel, artikel 30 for så vidt angår sanktioner og artikel 38 med undtagelse af nævnte artikels stk. 2 for så vidt angår overgangsbestemmelser. En sådan medlemsstat skal sætte disse foranstaltninger i kraft senest den 17. januar 2022.

En sådan medlemsstat må ikke udstede EU-kvalifikationscertifikater eller godkende uddannelsesprogrammer eller simulatorer, før den har gennemført og implementeret dette direktivs resterende bestemmelser og underrettet Kommissionen om, at den har gjort dette.

3.   Uanset nærværende artikels stk. 1 er en medlemsstat, i hvilken alle personer er undtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, kun forpligtet til at sætte de foranstaltninger i kraft, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med artikel 10 for så vidt angår anerkendelse af kvalifikationscertifikater og søfartsbogen, med artikel 38 for så vidt angår anerkendelse af gyldige certifikater samt med artikel 15. En sådan medlemsstat skal sætte disse foranstaltninger i kraft senest den 17. januar 2022.

En sådan medlemsstat må ikke udstede EU-kvalifikationscertifikater eller godkende uddannelsesprogrammer eller simulatorer, før den har gennemført og implementeret dette direktivs resterende bestemmelser og underrettet Kommissionen om, at den har gjort dette.

4.   Uanset denne artikels stk. 1 er en medlemsstat ikke forpligtet til at gennemføre dette direktiv, så længe sejlads på indre vandveje ikke er teknisk muligt på dens område.

En sådan medlemsstat må ikke udstede EU-kvalifikationscertifikater eller godkende uddannelsesprogrammer eller simulatorer, før den har gennemført og implementeret dette direktivs bestemmelser og underrettet Kommissionen om, at den har gjort dette.

5.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste bestemmelser i national ret, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 40

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 41

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. december 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  EUT C 389 af 21.10.2016, s. 93.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.11.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.12.2017.

(3)  Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29).

(4)  Rådets direktiv 96/50/EF af 23. juli 1996 om harmonisering af betingelserne for erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 31).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).

(6)  Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 12).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(10)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og om ændring af direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160).

(14)  Rådets direktiv 2014/112/EU af 19. december 2014 om iværksættelse af den europæiske aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad indre vandveje, indgået af European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation (ETF) (EUT L 367 af 23.12.2014, s. 86).


BILAG I

MINDSTEKRAV TIL ALDER, OVERHOLDELSE AF ADMINISTRATIVE FORMALITETER, KOMPETENCER OG SEJLTID

De mindstekrav til dæksbesætningens kvalifikationer, der fastsættes i dette bilag, skal forstås som et stigende kvalifikationsniveau, med undtagelse af dæksmænds og lærlinges kvalifikationer, da de anses for at være på samme niveau.

1.   Dæksbesætningens kvalifikationer på ansættelsesniveau

1.1.   Mindstekrav til certificering som dæksmand

Enhver ansøger til et EU-kvalifikationscertifikat skal:

være mindst 16 år

have gennemført en grundlæggende sikkerhedsuddannelse i henhold til nationale krav.

1.2.   Mindstekrav til certificering som lærling

Enhver ansøger til et EU-kvalifikationscertifikat skal:

være mindst 15 år

have underskrevet en lærlingeaftale, som omfatter et godkendt uddannelsesprogram som omhandlet i artikel 19.

2.   Dæksbesætningens kvalifikationer på operationelt niveau

2.1.   Mindstekrav til certificering som bådsmand

Enhver ansøger til et EU-kvalifikationscertifikat skal:

a)

være mindst 17 år

have gennemført et godkendt uddannelsesprogram som omhandlet i artikel 19 af en varighed på mindst to år, og som omfattede kompetencekravene til det operationelle niveau, jf. bilag II

have en samlet sejltid på mindst 90 dage som led i det godkendte uddannelsesprogram

eller

b)

være mindst 18 år

have gennemgået en kompetencevurdering udført af en administrativ myndighed, jf. artikel 18, for at kontrollere, at kompetencekravene til det operationelle niveau i bilag II er opfyldt

have en samlet sejltid på mindst 360 dage eller, hvis ansøgeren desuden kan dokumentere arbejdserfaring på mindst 250 dage som medlem af dæksbesætningen på et søgående skib, have en samlet sejltid på 180 dage

eller

c)

have mindst fem års arbejdserfaring forud for optagelsen i et godkendt uddannelsesprogram, have mindst 500 dages arbejdserfaring som medlem af dæksbesætningen på et søgående skib forud for optagelsen i et godkendt uddannelsesprogram eller have fuldført en erhvervsfaglig uddannelse af en varighed på mindst 3 år forud for optagelsen i et godkendt uddannelsesprogram

have gennemført et godkendt uddannelsesprogram som omhandlet i artikel 19 af en varighed på mindst ni måneder, og som omfattede kompetencekravene til det operationelle niveau, jf. bilag II

have en samlet sejltid på mindst 90 dage som led i det godkendte uddannelsesprogram.

2.2.   Mindstekrav til certificering som kvalificeret bådsmand

Enhver ansøger til et EU-kvalifikationscertifikat skal:

a)

have en samlet sejltid på mindst 180 dage, hvor den pågældende opfylder betingelserne for tjeneste som bådsmand

eller

b)

have gennemført et godkendt uddannelsesprogram som omhandlet i artikel 19 af en varighed på mindst tre år, og som omfattede kompetencekravene til det operationelle niveau, jf. bilag II

have en samlet sejltid på mindst 270 dage som led i det godkendte uddannelsesprogram.

2.3.   Mindstekrav til certificering som rorgænger

Enhver ansøger til et EU-kvalifikationscertifikat skal:

a)

have en samlet sejltid på mindst 180 dage, hvor den pågældende opfylder betingelserne for tjeneste som kvalificeret bådsmand

have et radiocertifikat

eller

b)

have gennemført et godkendt uddannelsesprogram som omhandlet i artikel 19 af en varighed på mindst tre år, og som omfattede kompetencekravene til det operationelle niveau, jf. bilag II

have en samlet sejltid på mindst 360 dage som led i det godkendte uddannelsesprogram

have et radiocertifikat

eller

c)

have mindst 500 dages arbejdserfaring som skibsfører

have gennemgået en kompetencevurdering udført af en administrativ myndighed som omhandlet i artikel 18 for at kontrollere, at kompetencekravene til det operationelle niveau i bilag II er opfyldt

have et radiocertifikat.

3.   Dæksbesætningens kvalifikationer på lederniveau

3.1.   Mindstekrav til certificering som bådfører

Enhver ansøger til et EU-kvalifikationscertifikat skal:

a)

være mindst 18 år

have gennemført et godkendt uddannelsesprogram som omhandlet i artikel 19 af en varighed på mindst tre år, og som omfattede kompetencekravene til lederniveauet, jf. bilag II

have en samlet sejltid på mindst 360 dage, der er opnået som led i det godkendte uddannelsesprogram eller efter færdiggørelse heraf

have et radiocertifikat

eller

b)

være mindst 18 år

have et EU-kvalifikationscertifikat som rorgænger eller et certifikat som rorgænger, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2 eller 3

have en samlet sejltid på mindst 180 dage

have gennemgået en kompetencevurdering udført af en administrativ myndighed som omhandlet i artikel 18 for at kontrollere, at kompetencekravene til lederniveauet i bilag II er opfyldt

have et radiocertifikat

eller

c)

være mindst 18 år

have en samlet sejltid på mindst 540 dage eller, hvis ansøgeren desuden kan dokumentere arbejdserfaring på mindst 500 dage som medlem af dæksbesætningen på et søgående skib, have en samlet sejltid på mindst 180 dage

have gennemgået en kompetencevurdering udført af en administrativ myndighed som omhandlet i artikel 18 for at kontrollere, at kompetencekravene til lederniveauet i bilag II er opfyldt

have et radiocertifikat

eller

d)

have mindst fem års arbejdserfaring forud for optagelsen i et godkendt uddannelsesprogram eller have mindst 500 dages arbejdserfaring som medlem af dæksbesætningen på et søgående skib forud for optagelsen i et godkendt uddannelsesprogram eller have fuldført en erhvervsfaglig uddannelse af mindst 3 års varighed forud for optagelsen i et godkendt uddannelsesprogram

have gennemført et godkendt uddannelsesprogram som omhandlet i artikel 19, som havde en varighed på mindst halvandet år, og som omfattede kompetencekravene til lederniveauet, jf. bilag II

have en samlet sejltid på mindst 180 dage som led i det godkendte uddannelsesprogram og mindst 180 dage efter færdiggørelse heraf

have et radiocertifikat.

3.2.   Mindstekrav til særlige tilladelser til EU-kvalifikationscertifikater som bådfører

3.2.1.   Vandveje for søgående skibsfart

Enhver ansøger skal:

opfylde kompetencekravene til sejlads på sejlbare vandveje for søgående skibsfart i bilag II.

3.2.2.   Radar

Enhver ansøger skal:

opfylde kompetencekravene til sejlads med radarnavigation i bilag II.

3.2.3.   Flydende naturgas

Enhver ansøger skal:

have et EU-kvalifikationscertifikat som flydende naturgas (LNG)-ekspert, jf. punkt 4.2.

3.2.4.   Store fartøjskonvojer

Enhver ansøger skal have en samlet sejltid på mindst 720 dage, herunder mindst 540 dage hvor den pågældende opfylder betingelserne for tjeneste som bådfører, og mindst 180 dage, hvor denne har ført en stor fartøjskonvoj.

4.   Kvalifikationer i forbindelse med særlige operationer

4.1.   Mindstekrav til certificering af eksperter i passagerskibsfart

 

Enhver, der ansøger om sit første EU-kvalifikationscertifikat som ekspert i passagerskibsfart, skal:

være mindst 18 år

opfylde kompetencekravene til eksperter i passagerskibsfart i bilag II.

 

Enhver, der ansøger om fornyelse af et EU-kvalifikationscertifikat som ekspert i passagerskibsfart, skal:

bestå en ny administrativ eksamen eller gennemføre et nyt godkendt uddannelsesprogram i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2.

4.2.   Mindstekrav til certificering som LNG-ekspert

 

Enhver, der ansøger om sit første EU-kvalifikationscertifikat som LNG-ekspert, skal

være mindst 18 år

opfylde kompetencekravene til LNG-eksperter i bilag II.

 

Enhver, der ansøger om fornyelse af et EU-kvalifikationscertifikat som LNG-ekspert, skal:

a)

have opnået følgende samlede sejltid om bord på en flydende struktur, der anvender LNG som brændstof:

mindst 180 dage i løbet af de seneste fem år eller

mindst 90 dage i løbet af det seneste år

eller

b)

opfylde kompetencekravene til LNG-eksperter i bilag II.


BILAG II

VÆSENTLIGE KOMPETENCEKRAV

1.   Væsentlige kompetencekrav på operationelt niveau

1.1.   Sejlads

Bådsmanden assisterer den flydende strukturs ledelse i situationer, hvor en flydende struktur skal manøvreres og føres på indre vandveje. Bådsmanden skal være i stand til at assistere på alle typer vandveje og i alle typer havne. Navnlig skal bådsmanden være i stand til at:

assistere under forberedelsen af den flydende struktur til sejlads for at garantere en sikker sejlads under alle forhold

assistere ved fortøjning og ankring

assistere ved sejlads og manøvrering af den flydende struktur på en søfartsmæssig sikker og økonomisk måde.

1.2.   Føring af flydende strukturer

Bådsmanden skal være i stand til at:

assistere den flydende strukturs ledelse med at kontrollere føringen af den flydende struktur og med at tage sig af de ombordværende

anvende den flydende strukturs udstyr.

1.3.   Lasthåndtering, stuvning og passagerbefordring

Bådsmanden skal være i stand til at:

assistere den flydende strukturs ledelse under forberedelsen, stuvningen og overvågningen af last under laste- og losseoperationer

assistere fartøjets ledelse med at betjene passagerer

yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 (1).

1.4.   Driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer

Bådsmanden skal være i stand til at:

assistere den flydende strukturs ledelse ved driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer for at garantere den generelle tekniske sikkerhed

udføre vedligeholdelsesarbejde på udstyr til driftsovervågning og kontrol af maskiner samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer for at garantere den generelle tekniske sikkerhed.

1.5.   Vedligeholdelse og reparation

Bådsmanden skal være i stand til at:

assistere den flydende strukturs ledelse ved vedligeholdelse og reparation af den flydende struktur og af dens anordninger og udstyr.

1.6.   Kommunikation

Bådsmanden skal være i stand til at:

kommunikere generelt og professionelt, hvilket omfatter evnen til at anvende standardiserede kommunikationsudtryk i situationer, hvor der er kommunikationsproblemer

begå sig socialt.

1.7.   Sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse

Bådsmanden skal være i stand til at:

overholde arbejdsregler og forstå betydningen af sundheds- og sikkerhedsregler og vigtigheden af miljøet

anerkende betydningen af uddannelse i sikkerhed om bord og handle omgående i nødstilfælde

træffe forholdsregler for at forebygge brand og anvende brandslukningsudstyret korrekt

varetage sine opgaver under hensyn til vigtigheden af at beskytte miljøet.

2.   Væsentlige kompetencekrav på lederniveau

2.0.   Tilsyn

Bådføreren skal være i stand til at:

instruere og kontrollere andre dæksbesætningsmedlemmer og føre tilsyn med de opgaver, de udfører, jf. dette bilags afdeling 1, hvilket indebærer passende evner til at udføre disse opgaver.

2.1.   Sejlads

Bådføreren skal være i stand til at:

planlægge og foretage sejlads på indre vandveje, herunder være i stand til at vælge den mest logiske, økonomiske og miljøvenlige sejlrute for at nå frem til lastnings- og losningsdestinationerne, under hensyn til de relevante færdsels- og signalregler og de regelsæt, der er aftalt for sejlads på indre vandveje

anvende viden om de relevante regler om bemanding af flydende strukturer, herunder viden om hviletid og om sammensætning af dæksbesætningsmedlemmerne

sejle og manøvrere og samtidig sørge for sikker drift af den flydende struktur under alle forhold på indre vandveje, herunder i situationer med høj trafiktæthed eller i situationer, hvor andre flydende strukturer transporterer farligt gods, hvilket kræver basisviden om den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN)

at reagere på navigationsmæssige nødsituationer på indre vandveje.

2.2.   Føring af flydende strukturer

Bådføreren skal være i stand til at:

anvende viden om bygning af skibe til indre vandveje og konstruktionsmetoder til driften af forskellige typer flydende strukturer og have basisviden om de tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 (2)

kontrollere og overvåge det obligatoriske udstyr som nævnt i det relevante certifikat for flydende strukturer.

2.3.   Lasthåndtering, stuvning og passagerbefordring

Bådføreren skal være i stand til at:

planlægge og sørge for sikker lastning, stuvning, sikring, lodsning og beskyttelse af last under sejladsen

planlægge og sikre den flydende strukturs stabilitet

planlægge og sørge for sikker passagerbefordring og beskyttelse af passagererne under sejladsen, herunder yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010.

2.4.   Driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer

Bådføreren skal være i stand til at:

planlægge arbejdsgangen for driftsovervågning og kontrol af maskineri samt kontrol af elektriske og elektroniske systemer

overvåge hovedmotorer samt hjælpemaskineri og -udstyr

planlægge og udstede instrukser vedrørende den flydende strukturs pumpe og pumpekontrolsystem

tilrettelægge sikker brug og anvendelse, vedligeholdelse og reparation af den flydende strukturs elektrotekniske anordninger

kontrollere, at vedligeholdelse og reparation af tekniske anordninger sker sikkert.

2.5.   Vedligeholdelse og reparation

Bådføreren skal være i stand til at:

tilrettelægge sikker vedligeholdelse og reparation af den flydende struktur og dens udstyr.

2.6.   Kommunikation

Bådføreren skal være i stand til at:

foretage forvaltning af de menneskelige ressourcer, være socialt ansvarlig og varetage tilrettelæggelsen af arbejdsgangen og uddannelsen om bord på den flydende struktur

sikre god kommunikation til enhver tid, hvilket omfatter anvendelse af standardiserede kommunikationsudtryk i situationer, hvor der er kommunikationsproblemer

fremme et afbalanceret og godt arbejdsmiljø om bord.

2.7.   Sundhed og sikkerhed, passagerrettigheder og miljøbeskyttelse

Bådføreren skal være i stand til at:

føre tilsyn med de relevante retlige krav og træffe foranstaltninger til at sikre menneskeliv

opretholde sikkerheden for personer om bord, herunder yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010

udarbejde beredskabs- og havarikontrolplaner og håndtere nødsituationer

sikre overholdelse af miljøbeskyttelseskrav.

3.   Væsentlige kompetencekrav i forbindelse med særlige tilladelser

3.1.   Sejlads på indre vandveje for søgående skibsfart

Bådføreren skal være i stand til at:

arbejde med ajourførte diagrammer og søkort, efterretninger for skippere og søfarende og andre publikationer, der er særlige for vandveje for søgående skibsfart

anvende tidevandsdata, tidevandsstrømme, -perioder og -cyklusser, tidspunktet for tidevandsstrømme og tidevande og variationer på tværs af en flodmunding

anvende SIGNI (mærker og signaler på indre vandveje) og IALA (Den Internationale Sammenslutning af Fyrvæsener) til sikker sejlads på indre vandveje for søgående skibsfart.

3.2.   Radarnavigation

Bådføreren skal være i stand til at:

træffe passende forholdsregler i forbindelse med sejlads med radarnavigation, inden der kastes los

fortolke radarbilleder og analysere de oplysninger, radaren giver

mindske interferens af forskellig oprindelse

navigere med radarnavigation under hensyn til de relevante regler for sejlads på indre vandveje i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastlægger kravene til radarnavigation (såsom. bemandingskrav eller tekniske krav til fartøjer)

håndtere særlige omstændigheder, såsom trafiktæthed, svigtende anordninger og farlige situationer.

4.   Væsentlige kompetencekrav i forbindelse med særlige operationer

4.1.   Eksperter i passagerskibsfart

Enhver ansøger skal være i stand til at:

tilrettelægge anvendelsen af redningsudstyr om bord på passagerfartøjer

anvende sikkerhedsprocedurer og træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af passagerer generelt, og navnlig i nødsituationer (f.eks. evakuering, havari, kollision, grundstødning, brand, eksplosion eller andre situationer, hvor der kan opstå panik), herunder yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i overensstemmelse med kravene til uddannelse og instruktion i bilag IV til forordning (EU) nr. 1177/2010

kommunikere på elementært engelsk

opfylde de relevante krav i forordning (EU) nr. 1177/2010.

4.2.   Eksperter i flydende naturgas (LNG)

Enhver ansøger skal være i stand til:

sikre overensstemmelse med relevant lovgivning og relevante krav til flydende strukturer, der anvender LNG som brændstof, samt med andre relevante sundheds- og sikkerhedsregler

være opmærksom på særlige problemstillinger vedrørende LNG, forstå risiciene og håndtere dem

betjene de systemer, der er særlige for LNG, på en sikker måde

sikre regelmæssig kontrol af LNG-systemet

have viden om, hvordan LNG-bunkringsoperationer udføres sikkert og kontrolleret

forberede LNG-systemet med henblik på vedligeholdelse af den flydende struktur

håndtere nødsituationer, der er forbundet med LNG.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 118).


BILAG III

VÆSENTLIGE KRAV TIL HELBREDSMÆSSIG EGNETHED

Helbredsmæssig egnethed, hvilket omfatter fysisk og psykisk egnethed, betyder, at personen ikke lider af sygdomme eller har et handicap, som gør personen, der arbejder om bord på en flydende struktur, ude af stand til at:

udføre de opgaver, der er nødvendige for at føre en flydende struktur

udføre pålagte opgaver på et givet tidspunkt eller

opfatte omgivelserne korrekt.

Undersøgelsen omfatter navnlig syns- og høreevne, motoriske funktioner, den neuropsykiatriske sundhedstilstand og hjertekarsygdomme.


BILAG IV

GÆLDENDE KRAV

Tabel A

Genstand, artikel

Overensstemmelseskrav

Start for anvendelse

Praktiske eksamener, artikel 17, stk. 4

[CESNI …]

[___]

Godkendelse af simulatorer, artikel 21, stk. 2

 

 

Egenskaber og betingelser for anvendelse af registre, artikel 25, stk. 2

 

 


Tabel B

Position

Væsentlige kompetencekrav

Overensstemmelseskrav

Start for anvendelse

1

Væsentlige kompetencekrav på operationelt niveau

[CESNI ….]

[___]

2

Væsentlige kompetencekrav på lederniveau

3

Væsentlige kompetencekrav i forbindelse med specifikke tilladelser

 

 

3.1

Sejlads på vandveje for søgående skibsfart

 

 

3.2

Radarnavigation

 

 

4

Væsentlige kompetencekrav i forbindelse med særlige operationer

 

 

4.1

Eksperter i passagerskibsfart

 

 

4.2

Eksperter i flydende naturgas (LNG)

 

 


Tabel C

Væsentlige krav til helbredsmæssig egnethed

Overensstemmelseskrav

Start for anvendelse

Helbredsundersøgelse

[CESNI ….]

[___]


Top