Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2410

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2410 af 20. december 2017 om ændring af beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza (meddelt under nummer C(2017) 8969) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8969

OJ L 342, 21.12.2017, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2410/oj

21.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2410

af 20. december 2017

om ændring af beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza

(meddelt under nummer C(2017) 8969)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (3), særlig artikel 18, stk. 1 og 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (4), særlig artikel 22, stk. 1 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (5), særlig artikel 63, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (6), særlig artikel 36, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/415/EF (7) og 2007/25/EF (8) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU (9) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 med henblik på at beskytte dyrs og menneskers sundhed i Unionen.

(2)

Ved beslutning 2006/415/EF er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i en medlemsstat, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om eller bekræftede udbrud af denne sygdom.

(3)

Ved beslutning 2007/25/EF er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og flytning af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Unionen.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU skal der i tilfælde af fund af aviær influenza af subtype H5N1 i vilde fugle eller udbrud af sygdommen hos fjerkræ i Schweiz kun anvendes EU-beskyttelsesforanstaltninger i de områder af dette tredjeland, hvor landets kompetente myndighed anvender beskyttelsesforanstaltninger, der er ligestillet med dem, der er fastlagt i beslutning 2006/415/EF og Kommissionens beslutning 2006/563/EF (10).

(5)

Foranstaltningerne i beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og i gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU anvendes indtil den 31. december 2017.

(6)

I de seneste år har de fleste udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab samt tilfælde hos vilde fugle i Unionen været forårsaget af andre H5-subtyper end H5N1 af asiatisk oprindelse. Denne virusstamme cirkulerer imidlertid fortsat bredt hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab og hos vilde fugle i flere asiatiske og afrikanske lande, og risiciene for dyrs og menneskers sundhed i Unionen varer ved.

(7)

Man bør derfor fortsat begrænse de risici, som højpatogen aviær influenza udgør, ved hjælp af visse sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab i Unionen, og opretholde foranstaltningerne til forhindring af en eventuel indslæbning af højpatogen aviær influenza-virus til Unionen gennem import af fjerkræprodukter, herunder indførsel af fugle, der holdes som selskabsdyr.

(8)

Indførsel af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejer, udgør en lav risiko for indslæbning af aviær influenza-virusset til Unionen, hvis kravene i beslutning 2007/25/EF er opfyldt, og dyrene er bestemt til ejerens eller den ansvarlige persons husstand eller andet opholdssted. Imidlertid er kravene vedrørende bestemmelsesstedet for fugle holdt som selskabsdyr efter deres indrejse i EU ikke tilstrækkeligt fastlagt i beslutning 2007/25/EF, hvilket kan medføre, at sådanne fugle tages med på skuer, messer, udstillinger eller anden samling af fugle med en højere risiko for eventuel spredning af infektionen. Derfor bør beslutning 2007/25/EF ændres, således at der klart fastsættes et krav om, at disse fugle ikke må tages med på sådanne arrangementer inden udløbet af en periode på 30 dage efter deres indførsel til Unionen.

(9)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet vedtog endvidere den 14. september 2017 en videnskabelig udtalelse om aviær influenza (11) (EFSA's udtalelse). Foranstaltningerne i beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og i gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU bør tages op til revision på baggrund af konklusionerne i EFSA's udtalelse.

(10)

For at opretholde de nuværende beskyttelsesforanstaltninger og for at give mulighed for en grundig evaluering af politikløsningerne i forbindelse med den påtænkte revision af EU-reglerne på grundlag af konklusionerne i EFSA's udtalelse bør anvendelsesperioden for beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU derfor forlænges indtil den 31. december 2018.

(11)

Med hensyn til beslutning 2007/25/EF bør betingelserne for indførsel til Unionen af fugle, der holdes som selskabsdyr, ligeledes ajourføres ved at medtage aviær influenza-H7-antigen til brug i forbindelse med af diagnostiske test og vacciner.

(12)

For at lette anvendelsen af Unionens regler, herunder udstedelse af certifikater ved indførsel til Unionen af fugle, der holdes som selskabsdyr, bør visse krydshenvisninger i beslutning 2007/25/EF ajourføres for at tage hensyn til ændringer i EU-lovgivningen.

(13)

Beslutning 2006/415/EF og 2007/25/EF og gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU bør derfor ændres.

(14)

For at undgå forstyrrelser i forbindelse med indførsel til Unionen af fugle, der holdes som selskabsdyr, bør anvendelsen af det veterinærcertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med beslutning 2007/25/EF før ændringerne ved nærværende afgørelse, derfor tillades i en overgangsperiode, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 12 i beslutning 2006/415/EF ændres »31. december 2017« til »31. december 2018«.

Artikel 2

I beslutning 2007/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, litra b):

a)

Nr. ii), iii) og iv) affattes således:

»ii)

anbringes i 30 dages karantæne efter import til bestemmelsesmedlemsstaten på steder, der er godkendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 (*1), eller

iii)

inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen fra det pågældende tredjeland er blevet vaccineret og mindst én gang genvaccineret mod aviær influenza af subtype H5 og H7; den eller de anvendte vacciner skal være godkendt til den pågældende art i overensstemmelse med producentens anvisninger, eller

iv)

har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for eksport og er blevet testet med henblik på påvisning af aviær influenza-H5-antigen eller -genom og aviær influenza-H7-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitlet om aviær influenza i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som regelmæssigt opdateret af OIE, i en prøve, der er udtaget tidligst på isolationsperiodens tredje dag, og

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 1).«"

b)

Følgende tilføjes som nr. v):

»v)

flyttes til en husstand eller andet opholdssted inden for Unionen, og de må ikke tages med på skuer, messer, udstillinger eller anden samling af fugle i en periode på 30 dage efter deres indførsel til Unionen med undtagelse af flytninger til en godkendt karantænefacilitet efter deres import til Unionen, jf. nr. ii).«

2)

Artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.   Hvis kontrollen viser, at dyrene ikke opfylder kravene i denne beslutning, anvendes artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (*2).

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).«"

3)

I artikel 6 ændres »31. december 2017« til »31. december 2018«.

4)

I bilag II foretages følgende ændringer i del II i standardveterinærcertifikatet:

a)

Punkt 3 affattes således:

»[3.

Fuglen(e) opfylder mindst en af følgende betingelser:

(1) enten

[Den/de kommer fra et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag I eller del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010, og er blevet holdt under officielt tilsyn på de steder, der er angivet i rubrik I.11, i mindst 30 dage forud for afsendelsen og er blevet beskyttet effektivt mod kontakt med andre fugle]

(1) eller

[Den/de er blevet vaccineret den … [dd/mm/åååå] og genvaccineret den … [dd/mm/åååå] mod aviær influenza af subtype H5 og H7 inden for de sidste 6 måneder og senest 60 dage før afsendelsen ifølge producentens anvisninger. De(n) de anvendte vaccine(r) er ikke (en) levende vaccine(r) og er godkendt til den pågældende art i afsendelsestredjelandet eller som minimum i en EU-medlemsstat]

(1) eller

[Den/de har været holdt i isolation i mindst 10 dage forud for afsendelsen og er blevet testet med henblik på påvisning af aviær influenza-H5-antigen eller -genom og aviær influenza-H7-antigen eller -genom som foreskrevet i kapitel 2.3.4 i OIE's Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, som regelmæssigt opdateret af OIE, i en prøve, der er udtaget den … [dd/mm/åååå] (tidligst på isolationsperiodens tredje dag)]

og

flyttes til en husstand eller andet opholdssted i Den Europæiske Union og må ikke tages med på skuer, messer, udstillinger eller anden samling af fugle i en periode på 30 dage efter indførslen til Unionen.]

(1) eller

[3.

Ejeren/den person, der er ansvarlig for fuglen(e), har erklæret, at han/hun har indgået aftaler om de 30 dages karantæne efter indførslen til Unionen i en godkendt karantænefacilitet eller et godkendt karantænecenter, jf. artikel 6, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013.]«

b)

Punkt 4.1 affattes således:

»4.1.

Fuglen(e) er (et) »selskabsdyr« som defineret i artikel 3, litra b), i forordning (EU) nr. 576/2013 bestemt til ikke-kommerciel transport.«

5)

I bilag III tilføjes følgende som punkt 5:

»5.

Fuglen(e) skal flyttes til en husstand eller andet opholdssted inden for Unionen og må ikke tages med på skuer, messer, udstillinger eller anden samling af fugle i en periode på 30 dage efter indførslen til Unionen med undtagelse af flytninger til en godkendt karantænefacilitet efter indførsel til Unionen.«

Artikel 3

I artikel 4 i gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU ændres »31. december 2017« til »31. december 2018«.

Artikel 4

I en overgangsperiode indtil den 1. marts 2018 kan fugle holdt som selskabsdyr, der ledsages af et veterinærcertifikat udstedt før denne dato og inden for dets gyldighedsperiode i overensstemmelse med standardveterinærcertifikatet i bilag II og erklæringen i bilag III til beslutning 2007/25/EF i de udgaver, der var gældende før ændringerne af beslutning 2007/25/EF ved artikel 2 i denne afgørelse, fortsat føres ind i Unionen.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(4)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(5)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(6)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(7)  Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51).

(8)  Kommissionens beslutning 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet (EUT L 8 af 13.1.2007, s. 29).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/657/EU af 12. november 2013 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 til anvendelse i tilfælde af udbrud af denne sygdom i Schweiz og om ophævelse af beslutning 2009/494/EF (EUT L 305 af 15.11.2013, s. 19).

(10)  Kommissionens beslutning 2006/563/EF af 11. august 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF (EUT L 222 af 15.8.2006, s. 11).

(11)  EFSA Journal (2017);15(10):4991.


Top