EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2382

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2382 af 14. december 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8571

OJ L 340, 20.12.2017, p. 6–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2382/oj

20.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2382

af 14. december 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardformularer, -skemaer og -procedurer for videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 34, stk. 9, og artikel 35, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør fastsættes fælles standardformularer, -procedurer og -skemaer for videregivelse af de oplysninger, der kræves, når investeringsselskaber, markedsoperatører og, når det kræves i henhold til direktiv 2014/65/EU, kreditinstitutter ønsker at yde investeringsservicer og udøve aktiviteter i en anden medlemsstat i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsretten.

(2)

I betragtning af artikel 34, stk. 1, og artikel 35, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU bør denne forordnings bestemmelser også finde anvendelse på kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (2), og som anvender tilknyttede agenter til at yde investeringsservicer i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser eller ved at oprette en filial.

(3)

Med henblik på at fremme uhindret ydelse af investeringsservicer og udøvelse af investeringsaktiviteter i alle medlemsstaterne og på at gøre det lettere for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser effektivt er det vigtigt at fastlægge standardformularer om sproget og kommunikationsmidlet for de pasmeddelelser, som investeringsselskaber, markedsoperatører og, hvor det er nødvendigt, kreditinstitutter, kan anvende.

(4)

Det er nødvendigt, at den kompetente myndighed i hjemlandet vurderer nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i den indgivne meddelelse med henblik på at sikre kvaliteten af i) oplysningerne fra investeringsselskabet, markedsoperatøren eller, hvor det er nødvendigt, kreditinstituttet til den kompetente myndighed i hjemlandet og ii) oplysningerne fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet.

(5)

Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser, der pålægger den kompetente myndighed i hjemlandet at oplyse, i hvilke henseender meddelelsen vurderes at være ufuldstændig eller ukorrekt, for at sikre klarhed ved identificeringen af og underretningen om manglende eller ukorrekte elementer og for at lette arbejdet med at løse sådanne problemer og genindgive de fuldstændige og korrekte oplysninger.

(6)

Det er nødvendigt at anerkende modtagelse af en indgiven pasmeddelelse om en filial eller pasmeddelelse om en tilknyttet agent for at sikre klarhed om datoen for modtagelsen af den relevante meddelelse og den nøjagtige dato, på hvilken investeringsselskabet kan oprette filialen eller anvende en tilknyttet agent, der er etableret i værtslandet.

(7)

Når et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en multilateral handelsfacilitet eller en organiseret handelsfacilitet, ønsker på en anden medlemsstats område at stille ordninger til rådighed, som gør det lettere for fjernbrugere, -medlemmer eller -deltagere, der er etableret i den pågældende medlemsstat, at få adgang til og handle i disse systemer, bør der anvendes specifikke formularer af hensyn til sammenhængen og for at sikre tilstrækkeligheden af både oplysningerne fra investeringsselskabet eller markedsoperatøren til den kompetente myndighed i hjemlandet og oplysningerne fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet.

(8)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(10)

I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3) har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til nævnte forordnings artikel 37, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på investeringsselskaber og markedsoperatører, der driver en multilateral handelsfacilitet (»MHF«) eller en organiseret handelsfacilitet (»OHF«).

2.   Denne forordning skal også finde anvendelse på kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, og som yder en eller flere investeringsservicer eller udøver investeringsaktiviteter i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, og som ønsker at anvende tilknyttede agenter i henhold til en af følgende rettigheder:

a)

retten til at yde investeringsservicer og udføre investeringsaktiviteter i henhold til artikel 34, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

b)

etableringsretten i henhold til artikel 35, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 2

Generelle krav

1.   Enhver meddelelse eller fremsendelse af oplysninger, der indgives i overensstemmelse med denne forordning, skal udfærdiges på et officielt EU-sprog, der accepteres af både den kompetente myndighed i hjemlandet og af den kompetente myndighed i værtslandet.

Den indgives på papir, eller, hvor det accepteres af den relevante kompetente myndighed, elektronisk.

2.   De kompetente myndigheder skal gøre oplysninger om det eller de accepterede sprog og indgivelsesmetoder offentligt tilgængelige, herunder kontaktoplysninger for pasmeddelelser.

Artikel 3

Indgivelse af pasmeddelelser om investeringsservicer og -aktiviteter

1.   Et investeringsselskab skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter i henhold til artikel 34, stk. 2 eller 5, i direktiv 2014/65/EU ved anvendelse af formularen i bilag I.

2.   Et investeringsselskab skal, for hver medlemsstat, hvor det har til hensigt at udøve virksomhed, indgive en særskilt pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter til den kompetente myndighed i hjemlandet i henhold til stk. 1.

3.   Et investeringsselskab eller et kreditinstitut, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), der ønsker at yde investeringsservicer eller -aktiviteter gennem en tilknyttet agent, der er etableret i hjemlandet, skal indgive en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter til den kompetente myndighed i hjemlandet ved at udfylde udelukkende de dele, der er relevante for den tilknyttede agent, i formularen i bilag I.

Artikel 4

Vurdering af fuldstændigheden og nøjagtigheden af pasmeddelelser om investeringsservicer og -aktiviteter

1.   Ved modtagelsen af en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter i henhold til artikel 3 vurderer den kompetente myndighed i hjemlandet de indgivne oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed.

2.   Hvis oplysningerne findes at være ufuldstændige eller ukorrekte, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold meddele det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut dette. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal angive, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.

3.   Den frist på en måned, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3, og artikel 34, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU, regnes fra tidspunktet for modtagelse af en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter med oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte.

Artikel 5

Fremsendelse af oplysninger vedrørende pasmeddelelser om investeringsservicer og -aktiviteter

1.   Inden for én måned efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 3 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag II, sammen med en kopi af meddelelsen.

2.   Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.

Artikel 6

Indgivelse af meddelelser om ændring af oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter

1.   I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en pasmeddelelse om investeringsservicer og -aktiviteter skal det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag I.

2.   Med henblik på meddelelsen i henhold til stk. 1 skal det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut kun udfylde de dele af formularen i bilag I, der er relevante for ændringerne i oplysningerne i pasmeddelelsen om investeringsservicer og -aktiviteter.

3.   Med henblik på meddelelsen om ændringer vedrørende de udbudte investeringsservicer, accessoriske tjenesteydelser og finansielle instrumenter skal det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut angive alle de investeringsservicer, accessoriske tjenesteydelser og finansielle instrumenter, som det udbyder på tidspunktet for meddelelsen, eller som det har til hensigt at udbyde i fremtiden.

Artikel 7

Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om investeringsservicer og -aktiviteter

1.   Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 6 skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag III, sammen med en kopi af meddelelsen i henhold til artikel 6.

2.   Hvis et investeringsselskabs eller kreditinstituts tilladelse inddrages eller annulleres, skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet ved anvendelse af formularen i bilag III.

Artikel 8

Indgivelse af meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF

Et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, og som har til hensigt på et andet værtslands område at stille ordninger til rådighed, der gør det lettere for fjernbrugere, -medlemmer eller -deltagere, der er etableret i det pågældende værtsland, at få adgang til og handle i disse systemer, skal meddele den kompetente myndighed i hjemlandet oplysningerne om det værtsland, hvor investeringsselskabet eller markedsoperatøren har til hensigt at stille sådanne systemer til rådighed, ved anvendelse af formularen i bilag IV.

Artikel 9

Fremsendelse af oplysninger om meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF

1.   Inden for én måned efter modtagelse af meddelelsen i henhold til artikel 8 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag V, sammen med en kopi af meddelelsen.

2.   Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette det investeringsselskab eller den markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.

Artikel 10

Indgivelse af meddelelser om ændring af oplysninger om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF

1.   I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en meddelelse om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF, skal det investeringsselskab eller den markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag IV.

2.   I forbindelse med meddelelsen i henhold til stk. 1 udfylder det investeringsselskab eller den markedsoperatør, der driver en MHF eller OHF, kun de dele af formularen i bilag IV, som er relevante for ændringerne i oplysningerne i meddelelsen om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF.

Artikel 11

Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om tilrådighedsstillelse af ordninger, der letter adgangen til en MHF eller OHF

Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 10, stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag III, sammen med en kopi af meddelelsen.

Artikel 12

Indgivelse af pasmeddelelser om en filial

Et investeringsselskab, der ønsker at oprette en filial på en anden medlemsstats område, skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 35, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, ved anvendelse af formularen i bilag VI.

Artikel 13

Indgivelse af pasmeddelelser om en tilknyttet agent

1.   Et i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlet investeringsselskab eller kreditinstitut, der ønsker at anvende en tilknyttet agent, der er etableret i en anden medlemsstat, skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 35, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, ved anvendelse af formularen i bilag VII.

2.   Når et i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlet investeringsselskab eller kreditinstitut ønsker at anvende flere end en tilknyttet agent i en anden medlemsstat, skal det udfylde en særskilt meddelelse for hver tilknyttet agent, som det har til hensigt at anvende.

3.   Et investeringsselskab, der ønsker at etablere en filial, hvor det har til hensigt at anvende tilknyttede agenter, skal til den kompetente myndighed i hjemlandet indgive en særskilt pasmeddelelse om tilknyttet agent for hver tilknyttet agent ved anvendelse af formularen i bilag VII.

Artikel 14

Vurdering af fuldstændigheden og nøjagtigheden af pasmeddelelser om en filial eller pasmeddelelser om en tilknyttet agent

1.   Ved modtagelsen af en meddelelse i henhold til artikel 12 eller 13 vurderer den kompetente myndighed i hjemlandet de indgivne oplysningers fuldstændighed og nøjagtighed.

2.   Hvis oplysningerne findes at være ufuldstændige eller ukorrekte, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold meddele det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut dette. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal angive, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.

3.   Den frist på tre måneder, der er fastsat i artikel 35, stk. 3, og artikel 35, stk. 7, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU, regnes fra tidspunktet for modtagelse af en pasmeddelelse om en filial eller pasmeddelelse om en tilknyttet agent med oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte.

Artikel 15

Fremsendelse af oplysninger om pasmeddelelser om en filial

1.   Inden for tre måneder efter modtagelse af pasmeddelelsen om en filial i henhold til artikel 12 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag VIII, sammen med en kopi af meddelelsen.

2.   Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette investeringsselskabet om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.

3.   Den kompetente myndighed i værtslandet anerkender modtagelse af meddelelsen over for både den kompetente myndighed i hjemlandet og investeringsselskabet.

Artikel 16

Fremsendelse af oplysninger om pasmeddelelser om en tilknyttet agent

1.   Inden for tre måneder efter modtagelse af pasmeddelelsen om en tilknyttet agent i henhold til artikel 13 skal den kompetente myndighed i hjemlandet underrette den kompetente myndighed i værtslandet om meddelelsen ved anvendelse af formularen i bilag IX, sammen med en kopi af meddelelsen.

2.   Den kompetente myndighed i hjemlandet skal uden unødigt ophold underrette investeringsselskabet eller kreditinstituttet om fremsendelsen af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder datoen for videregivelsen.

3.   Den kompetente myndighed i værtslandet anerkender modtagelse af meddelelsen over for både den kompetente myndighed i hjemlandet og det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut.

4.   Den tilknyttede agent begynder først sine foreslåede investeringsservicer eller -aktiviteter, når agenten er registreret i det offentlige register i den medlemsstat, hvor denne tilknyttede agent er etableret, jf. artikel 29, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU.

5.   Den tilknyttede agent begynder først sine foreslåede investeringsservicer eller -aktiviteter, når agenten har modtaget de fremsendte oplysninger fra den kompetente myndighed i værtslandet.

6.   Hvis der ikke foretages en sådan fremsendelse af oplysninger, kan den tilknyttede agent begynde sine investeringsservicer og -aktiviteter to måneder efter den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet foretog den i stk. 2 omhandlede fremsendelse af oplysninger.

Artikel 17

Indgivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en filial

1.   I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en pasmeddelelse om en filial skal investeringsselskabet indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag VI.

Investeringsselskabet eller kreditinstituttet udfylder kun de dele af formularen i bilag VI, som er relevante for ændringerne i oplysningerne i meddelelsen om en filial.

2.   Hvis investeringsselskabet eller kreditinstituttet har til hensigt at foretage ændringer i de investeringsservicer, investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser eller finansielle instrumenter, der udbydes via tilknyttede agenter, skal det ved anvendelse af formularen i bilag VI meddele en liste over alle de investeringsservicer, investeringsaktiviteter, accessoriske tjenesteydelser eller finansielle instrumenter, det udbyder via tilknyttede agenter på tidspunktet for meddelelsen, eller som det har til hensigt at udbyde gennem tilknyttede agenter i fremtiden.

3.   Ændringer i oplysningerne i en pasmeddelelse om en filial, som vedrører ophør af filialens aktiviteter, meddeles ved anvendelse af formularen i bilag X.

Artikel 18

Indgivelse af meddelelser om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent

1.   I tilfælde af ændringer af oplysningerne i en pasmeddelelse om en tilknyttet agent skal det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede investeringsselskab eller kreditinstitut indgive en meddelelse til den kompetente myndighed i hjemlandet ved anvendelse af formularen i bilag VII.

Investeringsselskabet eller kreditinstituttet udfylder kun de dele af formularen i bilag VII, som er relevante for ændringerne i oplysningerne i meddelelsen om en tilknyttet agent.

2.   Hvis investeringsselskabet har til hensigt at foretage ændringer i de investeringsservicer, investeringsaktiviteter eller finansielle instrumenter, der er omfattet af en pasmeddelelse om en tilknyttet agent, skal det ved anvendelse af formularen i bilag VI meddele en liste over alle de investeringsservicer, investeringsaktiviteter eller finansielle instrumenter, det udbyder via den tilknyttede agent på tidspunktet for meddelelsen, eller som det har til hensigt at udbyde i fremtiden.

3.   Ændringer i oplysningerne i en pasmeddelelse om en tilknyttet agent, som vedrører ophør af anvendelsen af en tilknyttet agent, der er etableret i en anden medlemsstat, meddeles ved anvendelse af formularen i bilag X.

Artikel 19

Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en filial

1.   Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 17, stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XI, sammen med en kopi af meddelelsen.

2.   Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 17, stk. 3, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XIII, sammen med en kopi af meddelelsen.

Artikel 20

Videregivelse af meddelelse om ændring af oplysninger om en tilknyttet agent

1.   Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 18, stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XII, sammen med en kopi af meddelelsen.

2.   Efter modtagelse af en meddelelse i henhold til artikel 18, stk. 3, skal den kompetente myndighed i hjemlandet uden unødigt ophold underrette den kompetente myndighed i værtslandet om de meddelte ændringer ved anvendelse af formularen i bilag XIII, sammen med en kopi af meddelelsen.

Artikel 21

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Image Image

BILAG II

Image

BILAG III

Image

BILAG IV

Image

BILAG V

Image

BILAG VI

Image Image Image

BILAG VII

Image Image Image

BILAG VIII

Image

BILAG IX

Image

BILAG X

Image Image

BILAG XI

Image

BILAG XII

Image

BILAG XIII

Image

Top