Help Print this page 

Document 32017D2317

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2317 af 13. december 2017 om anerkendelse af den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

C/2017/8389
  • In force
OJ L 331, 14.12.2017, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2317/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/79


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2317

af 13. december 2017

om anerkendelse af den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 7c, stk. 4, andet afsnit,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (2), særlig artikel 18, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 7b og 7c i og bilag IV til direktiv 98/70/EF samt artikel 17 og 18 i og bilag V til direktiv 2009/28/EF indeholder næsten ens bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og næsten ens procedurer for kontrol af overholdelsen af disse kriterier.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning hvad angår de formål, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffernes og de flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i samme direktiv.

(3)

Kommissionen kan beslutte, at frivillige nationale eller internationale ordninger, der fastsætter standarder for fremstilling af biomasseprodukter, indeholder nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF omhandlede formål og/eller godtgør, at partier af biobrændstoffer eller flydende biobrændsler overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3, 4 og 5, og/eller at ingen materialer er blevet ændret eller fjernet bevidst, så partiet eller en del heraf ville skulle henføres under bilag IX. Hvis en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data indhentet i overensstemmelse med en frivillig ordning, som Kommissionen har anerkendt, må medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere dokumentation for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(4)

Anmodningen om anerkendelse af, at den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« dokumenterer, at partier af biobrændstof er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF, blev forelagt Kommissionen den 27. september 2017. Ordningen, der har hjemsted i 5-11 Lavington Street, London SE1 0NZ, Det Forenede Kongerige, omfatter korn, oliefrø og sukkerroer produceret i Det Forenede Kongerige frem til disse afgrøders første leveringsled. Dokumenter vedrørende den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der er etableret ved direktiv 2009/28/EF.

(5)

Ved vurderingen af den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« fandt Kommissionen, at ordningen dækker bæredygtighedskriterierne i direktiv 98/70/EF og direktiv 2009/28/EF på tilfredsstillende vis, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

(6)

Ved vurderingen af den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« blev det konstateret, at ordningen opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision, og at den ligeledes opfylder kravene vedrørende metodologi i bilag IV til direktiv 98/70/EF og bilag V til direktiv 2009/28/EF.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om biobrændstoffers og flydende biobrændslers bæredygtighed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« (i det følgende benævnt »ordningen«), som blev forelagt Kommissionen til anerkendelse den 27. september 2017, dokumenterer, at partier af korn, oliefrø og sukkerroer, der fremstilles i overensstemmelse med ordningens standarder for produktion af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 3, 4 og 5, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 3, 4 og 5, i direktiv 2009/28/EF.

Ordningen indeholder ligeledes nøjagtige data med henblik på de i artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF omhandlede formål, for så vidt som den angår de årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen (e l ) som omhandlet i del C, punkt 1, i bilag IV til direktiv 98/70/EF og del C, punkt 1, i bilag V til direktiv 2009/28/EF, som den viser er lig nul.

Artikel 2

Såfremt der i den ordning, der er forelagt Kommissionen til anerkendelse den 27. september 2017, foretages indholdsmæssige ændringer, der kunne påvirke grundlaget for afgørelsen, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vurderer de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig på tilfredsstillende vis opfylder de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

Artikel 3

Kommissionen kan annullere denne afgørelse, bl.a. under følgende omstændigheder:

a)

hvis det klart er påvist, at der med ordningen ikke er gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, eller hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer

b)

hvis der ikke aflægges årlige rapporter til Kommissionen om ordningen som krævet i henhold til artikel 7c, stk. 6, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 6, i direktiv 2009/28/EF

c)

hvis der med ordningen ikke gennemføres de standarder for uafhængig revision, der er fastsat i de gennemførelsesretsakter, der henvises til i artikel 7c, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, i direktiv 2009/28/EF, eller forbedringer af andre elementer i ordningen, der betragtes som afgørende for en fortsat anerkendelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 15. december 2022.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(2)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.


Top