Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2311

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2311 af 13. december 2017 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8338

OJ L 331, 14.12.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2019; ophævet og erstattet af 32018R1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2311/oj

14.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2311

af 13. december 2017

om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (1), særlig artikel 6e, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 må indenlandske udbydere fra den 15. juni 2017 ikke pålægge roamingkunderne i nogen medlemsstat tillægsudgifter for modtagne regulerede roamingopkald ud over den indenlandske detailpris, og hvad der tillades inden for rammerne af en politik om rimeligt forbrug.

(2)

Ved forordning (EU) nr. 531/2012 tillades det, at indenlandske udbydere efter den 15. juni 2017 pålægger tillægsudgifter ud over den indenlandske detailpris på forbrug af regulerede detailroamingtjenester, der går ud over de begrænsninger, der måtte være fastsat som led i en politik om rimeligt forbrug.

(3)

Ved forordning (EU) nr. 531/2012 begrænses ethvert tillæg for at modtage regulerede roamingopkald til det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 (2) blev det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen, der skulle gælde i 2017, fastsat på grundlag af data pr. 1. juli 2016.

(5)

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation har forsynet Kommissionen med ajourførte oplysninger, der er indsamlet hos medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder, om de maksimale mobiltermineringstakster, som de i henhold til artikel 7 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF (3) og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF (4) har fastsat for hvert af de nationale engrosmarkeder for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet, og om det samlede antal abonnenter i medlemsstaterne.

(6)

Kommissionen har i henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 beregnet det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen ved på grundlag af data pr. 1. juli 2017 at: i) gange den maksimale mobiltermineringstakst, der er tilladt i en given medlemsstat, med det samlede antal abonnenter i denne medlemsstat, ii) lægge resultatet for samtlige medlemsstater sammen og iii) dividere dette resultat med det samlede antal abonnenter i samtlige medlemsstater. For ikkeeuromedlemsstaterne er den relevante vekselkurs gennemsnittet for andet kvartal af 2017 ifølge Den Europæiske Centralbanks database.

(7)

Det er derfor nødvendigt at ajourføre det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 bør derfor ophæves.

(9)

I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommissionen årligt revidere det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen fastsættes til 0,0091 EUR pr. minut.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 af 16. december 2016 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 77).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 33).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 7).


Top