Help Print this page 

Document 32017R2311

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2311 af 13. december 2017 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8338
  • In force
OJ L 331, 14.12.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2311/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2311

af 13. december 2017

om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (1), særlig artikel 6e, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 må indenlandske udbydere fra den 15. juni 2017 ikke pålægge roamingkunderne i nogen medlemsstat tillægsudgifter for modtagne regulerede roamingopkald ud over den indenlandske detailpris, og hvad der tillades inden for rammerne af en politik om rimeligt forbrug.

(2)

Ved forordning (EU) nr. 531/2012 tillades det, at indenlandske udbydere efter den 15. juni 2017 pålægger tillægsudgifter ud over den indenlandske detailpris på forbrug af regulerede detailroamingtjenester, der går ud over de begrænsninger, der måtte være fastsat som led i en politik om rimeligt forbrug.

(3)

Ved forordning (EU) nr. 531/2012 begrænses ethvert tillæg for at modtage regulerede roamingopkald til det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 (2) blev det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen, der skulle gælde i 2017, fastsat på grundlag af data pr. 1. juli 2016.

(5)

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation har forsynet Kommissionen med ajourførte oplysninger, der er indsamlet hos medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder, om de maksimale mobiltermineringstakster, som de i henhold til artikel 7 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF (3) og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF (4) har fastsat for hvert af de nationale engrosmarkeder for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet, og om det samlede antal abonnenter i medlemsstaterne.

(6)

Kommissionen har i henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 beregnet det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen ved på grundlag af data pr. 1. juli 2017 at: i) gange den maksimale mobiltermineringstakst, der er tilladt i en given medlemsstat, med det samlede antal abonnenter i denne medlemsstat, ii) lægge resultatet for samtlige medlemsstater sammen og iii) dividere dette resultat med det samlede antal abonnenter i samtlige medlemsstater. For ikkeeuromedlemsstaterne er den relevante vekselkurs gennemsnittet for andet kvartal af 2017 ifølge Den Europæiske Centralbanks database.

(7)

Det er derfor nødvendigt at ajourføre det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 bør derfor ophæves.

(9)

I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommissionen årligt revidere det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen fastsættes til 0,0091 EUR pr. minut.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 af 16. december 2016 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 77).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 33).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EUT L 108 af 24.4.2002, s. 7).


Top