EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2299

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2299 af 12. december 2017 om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til slagtesvin, mindre udbredte svinearter (fravænnede og bestemt til slagtning), slagtekyllinger, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning, om godkendelse af dette tilsætningsstof til anvendelse i drikkevand og om ændring af forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8352

OJ L 329, 13.12.2017, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; ophævet ved 32020R0151

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2299/oj

13.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2299

af 12. december 2017

om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til slagtesvin, mindre udbredte svinearter (fravænnede og bestemt til slagtning), slagtekyllinger, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning, om godkendelse af dette tilsætningsstof til anvendelse i drikkevand og om ændring af forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (3) godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2005 (4) som tilsætningsstof til foder til slagtesvin. Præparatet blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003. Præparatet blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 (5) tilladt anvendt i drikkevand til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning indgivet en ansøgning om en ny vurdering af præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og slagtesvin og, jf. forordningens artikel 7, om godkendelse af anvendelse til mindre udbredte svinearter (fravænnede), mindre udbredte svinearter bestemt til slagtning, mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og mindre udbredte fuglearter opdrættet til æglægning samt om godkendelse af anvendelse i drikkevand, og der anmodes om klassifikation af tilsætningsstoffet i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 20. april 2016 (6), at præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede desuden, at anvendelsen af præparatet i foder og i drikkevand har potentiale til at forbedre de zootekniske resultater for slagtesvin og slagtekyllinger. Den vurderede, at præparatet — da tilsætningsstoffets virkningsmekanisme antages at være den samme — også har potentiale til at forbedre de zootekniske resultater for mindre udbredte svinearter (fravænnede), mindre udbredte svinearter bestemt til slagtning, mindre udbredtefuglearter beregnet til slagtning og mindre udbredte fuglearter opdrættet til æglægning. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilag I til nærværende forordning.

(6)

Som følge af meddelelsen af en ny godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 bør forordning (EF) nr. 1200/2005, (EF) nr. 2036/2005 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 ændres.

(7)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne i betingelserne for godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

Det i bilag I opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1200/2005

I bilag II til forordning (EF) nr. 1200/2005 udgår række E 1712 vedrørende Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 2036/2005

I bilag I til forordning (EF) nr. 2036/2005 udgår række E 1712 vedrørende Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M.

Artikel 4

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 erstattes af teksten i bilag II til nærværende gennemførelsesforordning.

Artikel 5

Overgangsforanstaltninger

Det i bilag I opførte præparat samt foder indeholdende dette præparat, der er produceret og mærket før den 2. juli 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 2. januar 2018, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 af 26. juli 2005 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig tilladelse til en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof (EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2005 af 14. december 2005 om permanente godkendelser af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af en ny anvendelse af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer (EUT L 328 af 15.12.2005, s. 13).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 af 6. maj 2013 om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertilsætningsstof til brug i drikkevand til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) (EUT L 125 af 7.5.2013, s. 1).

(6)  EFSA Journal 2016; 14(6):4483.


BILAG I

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

CFU/l drikkevand

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4d1712

Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Tilsætningsstoffets sammensætning

 

Præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g

 

Fast, ikke-coated og coated form

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Analysemetode  (1)

Kvantitativ bestemmelse af aktivstoffet i tilsætningsstof, forblandinger, foderstoffer og vand: pladespredningsmetode (EN 15786:2009).

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Slagtesvin

Mindre udbredte svinearter (fravænnede og bestemt til slagtning)

Slagtekyllinger og mindre udbredte fuglearter bestemt til slagtning og til æglægning

1 × 109

5 × 108

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet, forblandinger og foderblandinger angives oplagringsbetingelser, stabilitet over for varmebehandling og stabilitet i drikkevand.

2.

Ved anvendelse af tilsætningsstoffet i drikkevand skal det sikres, at tilsætningsstoffet spredes homogent.

3.

Kan bruges i foder, der indeholder følgende tilladte coccidiostatika: decoquinat, halofuginon, diclazuril og nicarbazin.

4.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffetog forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

5.

Tilsætningsstoffet kan anvendes i drikkevand.

2.1.2028


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


BILAG II

»

BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/l drikkevand

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

Analysemetoder  (1)

Optælling: pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15786:2009)

Identifikation: PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Smågrise (fravænnede)

Æglæggende høner

5 × 108

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet angives oplagringsbetingelser, stabilitet over for varmebehandling og stabilitet i drikkevand.

2.

Til smågrise (fravænnede) på op til 35 kg.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Der skal bæres åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker under håndteringen.

4.

Tilsætningsstoffet skal blandes med andre fodertilsætningsstoffer eller fodermidler for at sikre, at det spredes fuldstændigt og homogent i drikkevandet.

27.5.2023

«

(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top