EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2287

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2287 af 8. december 2017 om fastsættelse af formularer til brug ved import og eksport af kviksølv og visse kviksølvsblandinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 om kviksølv (meddelt under nummer C(2017) 8190) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8190

OJ L 328, 12.12.2017, p. 118–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2287/oj

12.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/118


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2287

af 8. december 2017

om fastsættelse af formularer til brug ved import og eksport af kviksølv og visse kviksølvsblandinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 om kviksølv

(meddelt under nummer C(2017) 8190)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 af 17. maj 2017 om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (1), særlig artikel 6,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 3 i Minamatakonventionen om kviksølv (»Minamatakonventionen«) (2) er det fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2017/852, at kviksølv og visse kviksølvblandinger kun kan importeres til Unionens toldområde til andre formål end bortskaffelse som affald, hvis den importerende medlemsstat har givet skriftlig tilladelse til importen. Hvis det eksporterende land ikke er part i Minamatakonventionen, kan der kun gives tilladelse, hvis det eksporterende land også har fremlagt certificering for, at kviksølvet ikke stammer fra primær udvinding.

(2)

Formularerne, der skal anvendes, når der gives tilladelse eller afslag, og som certificering for, at kviksølvet ikke stammer fra primær udvinding, bør stemme overens med de formularer, der er fastsat i afgørelse UNEP/MC/COP.1/5 (3), som er vedtaget af konferencen af parterne i Minamatakonventionen på deres første møde, og om fornødent tilpasses for at tage hensyn til kravene i forordning (EU) 2017/852.

(3)

For at få overensstemmelse med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2017/852, bør anvendelsen af denne afgørelse udskydes til den 1. januar 2018.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 22 i forordning (EU) 2017/852 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den formular, der skal anvendes af medlemsstaterne, når der gives skriftlig tilladelse eller afslag i henhold til artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/852, er fastlagt i bilag I til denne afgørelse. Denne artikel finder imidlertid ikke anvendelse i tilfælde af import af kviksølv eller en kviksølvsblanding, der betragtes som eller anses for at være affald, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (4).

Artikel 2

Medlemsstaterne kan kun give skriftlig tilladelse i henhold til artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/852 under de omstændigheder, der er fastsat i litra b) i dette afsnit, hvis den i ovennævnte afsnit krævede certificering er affattet som i formularen i bilag II til denne afgørelse. Denne artikel finder imidlertid ikke anvendelse i tilfælde af import af kviksølv eller en kviksølvsblanding, der betragtes som eller anses for at være affald, jf. direktiv 2008/98/EF.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2018.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 137 af 24.5.2017, s. 1.

(2)  Unionen ratificerede Minamatakonventionen ved Rådets afgørelse (EU) 2017/939 af 11. maj 2017 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Minamatakonventionen om kviksølv (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 4).

(3)  Afgørelse UNEP/MC/COP.1/5 med titlen »Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)) and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)« vedtaget den 24. september 2017.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).


BILAG I

FORMULAR I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 1, I FORORDNING (EU) 2017/852 OM KVIKSØLV TIL BRUG VED SKRIFTLIGT SAMTYKKE TIL TILLADELSE TIL ELLER AFSLAG PÅ IMPORT AF KVIKSØLV ELLER KVIKSØLVSBLANDINGER, DER ER OPFØRT I BILAG I TIL NÆVNTE FORORDNING

FORMULAR I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 1, I EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/852 OM KVIKSØLV TIL BRUG VED SKRIFTLIGT SAMTYKKE TIL TILLADELSE TIL ELLER AFSLAG PÅ IMPORT AF KVIKSØLV ELLER KVIKSØLVBLANDINGER, DER ER OPFØRT I BILAG I TIL NÆVNTE FORORDNING

Bemærkning: Denne formular anvendes til import til Den Europæiske Union af kviksølv og blandinger af kviksølv med andre stoffer, herunder kviksølvslegeringer med en kviksølvskoncentration på mindst 95 % vægtprocent, som opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/852 om kviksølv (»blandinger af kviksølv«). Denne formular finder ikke anvendelse i tilfælde af import af kviksølv eller kviksølvsblandinger, der kvalificeres som eller anses for at være affald som defineret i direktiv 2008/98/EF om affald (1).

Del A:   Kontaktoplysninger, som den importerende medlemsstat skal fremlægge

Navnet på det udpegede nationale kontaktpunkt (2):

Adresse:

Tlf.

Fax

E-mail:

Del B:   Kontaktoplysninger, som den eksporterende medlemsstat skal fremlægge

Navnet på det udpegede nationale kontaktpunkt eller den ansvarlige embedsmand:

Adresse:

Tlf.

Fax

E-mail:

Del C:   Forsendelsesoplysninger, som den eksporterende medlemsstat skal fremlægge

i)

Angiv den forventede samlede mængde kviksølv enten i ren form eller i blandinger, der skal forsendes (kg)

ii)

Angiv den planlagte dato(er) for forsendelsen(rne)

iii)

Angiv om kviksølvet i enten ren form eller i en blanding stammer fra primær udvinding af kviksølv:

Hvis JA:

Eksportlandet er part i Minamatakonventionen: Angiv om kviksølvet er nyudvundet eller stammer fra primær kviksølvudvinding, jf. artikel 3, stk. 3 og 4, i Minamatakonventionen.

Hvis eksportlandet ikke er part, har det fremlagt certificering af, at kviksølvet ikke stammer fra primær udvinding.

iv)

Bekræft, at kviksølvet i enten ren form eller i en blanding ikke stammer fra nogen af de tre følgende kilder (3):

klor-alkali-industrien (f.eks. udrangering af klor-alkali-celler)

rensning af naturgas

non-ferro minedrift og smeltning

Del D:   Oplysninger, som den importerende medlemsstat skal fremlægge

Hvad er formålet med importen af kviksølvet i enten ren form eller i blandinger? Der sættes en bolle omkring svaret:

i)

Miljøforsvarlig midlertidig oplagring i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/852.

JA

NEJ

Hvis ja, præciseres formålet, hvis kendt.

ii)

Anvendelse tilladt i henhold til EU's og medlemsstaternes lovgivning (4).

JA

NEJ

Hvis JA, angives yderligere oplysninger om den påtænkte anvendelse af kviksølvet i enten ren form eller i blandinger.

Del E:   Forsendelsesoplysninger

Importør

Virksomhedens navn:

Adresse:

Tlf.

Fax

E-mail:

Eksportør

Virksomhedens navn:

Adresse:

Tlf.

Fax

E-mail:

Del F:   Den importerende medlemsstats samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring (der sættes en bolle omkring svaret):

TILLADELSE

AFSLAG

Eventuelle betingelser, supplerende bemærkninger eller relevante oplysninger angives herunder:

Underskrift af den importerende medlemsstats udpegede kompetente myndigheder og dato

Navn:

Titel:

Underskrift:

Dato:


(1)  I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2017/852 er import til Unionen af kviksølvsblandinger, som ikke er medtaget i denne formular, og af kviksølvforbindelser med henblik på genvinding af kviksølv forbudt.

(2)  Det »udpegede nationale kontaktpunkt« henviser til det nationale forbindelsesorgan, der er udpeget i henhold til artikel 17, stk. 4, i Minamatakonventionen for udveksling af oplysninger under konventionen. Dette forventes at være det samme som »den kompetente myndighed« udpeget i medfør af artikel 17 forordning (EU) 2017/852 som den myndighed, hvortil ansøgninger om indførsel i henhold til artikel 4 stiles.

(3)  I overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2017/852, betragtes kviksølv og kviksølvforbindelser, i ren form eller i blandinger, fra hver af de nævnte tre kilder som affald som defineret i direktiv 2008/98/EF og skal bortskaffes uden, at menneskers sundhed bringes i fare, eller miljøet skades, i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(4)  I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2017/852 er import til Unionen af kviksølv til anvendelse i småguldminedrift forbudt.


BILAG II

FORMULAR TIL BRUG AF LANDE, DER IKKE ER PARTER I MINAMATAKONVENTIONEN OM KVIKSØLV, OG SOM AGTER AT EKSPORTERE KVIKSØLV ENTEN I REN FORM ELLER I BLANDINGER TIL EN MEDLEMSSTAT MOD FREMLÆGGELSE AF CERTIFICERING AF, HVOR KVIKSØLVET STAMMER FRA

FORMULAR TIL CERTIFICERING AF OPRINDELSEN AF DET KVIKSØLV, DER SKAL EKSPORTERES I ENTEN REN FORM ELLER I BLANDINGER

Del A:   Forsendelsesoplysninger, som den eksporterende medlemsstat skal fremlægge

i)

Angiv den forventede samlede mængde kviksølv enten i ren form eller i blandinger, der skal forsendes

ii)

Angiv den planlagte dato(-er) for forsendelsen(-erne)

Del B:   Forsendelsesoplysninger

Importør

Virksomhedens navn:

Adresse:

Tlf.

Fax

E-mail:

Eksportør

Virksomhedens navn:

Adresse:

Tlf.

Fax

E-mail:

Del C:   Certificering

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 8, i Minamatakonventionen om kviksølv bekræfter undertegnedes regering, at forsendelsen af kviksølv, der er beskrevet i denne formular, ikke stammer fra primær udvinding af kviksølv.

Vedlæg supplerende dokumentation for oprindelsen af det kviksølv, der skal eksporteres.

Ansvarlig embedsmands underskrift og dato:

Navn:

Titel:

Underskrift:

Dato:


Top