Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2273

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2273 af 8. december 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8171

OJ L 326, 9.12.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2273/oj

9.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2273

af 8. december 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 42 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 (3) giver på visse betingelser undtagelsesvis mulighed for indtil den 31. december 2017, hvis der ikke er adgang til økologisk opdrættede kyllinger, at indsætte højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk.

(2)

Der har på EU-markedet ikke været adgang til økologisk opdrættede kyllinger til æglægning af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde læggehønsopdrætternes behov. For at give mere tid til at udvikle produktionen af økologiske kyllinger til æglægning bør perioden for anvendelse af de særlige produktionsregler, der tillader brugen af højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, forlænges indtil den 31. december 2018.

(3)

Artikel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 giver mulighed for i kalenderårene 2015, 2016 og 2017 undtagelsesvist at anvende højst 5 % ikkeøkologisk proteinfoder til svin og fjerkræ.

(4)

Der har på EU-markedet ikke været adgang til økologisk protein af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde de ernæringsmæssige behov hos svin og fjerkræ på økologiske landbrugsbedrifter. Produktionen af økologiske proteinafgrøder kan stadig ikke følge med efterspørgslen. Den periode, hvor det undtagelsesvist er muligt at bruge ikkeøkologisk proteinfoder i begrænset omfang, bør derfor forlænges indtil den 31. december 2018.

(5)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 42, litra b), ændres »31. december 2017« til »31. december 2018«.

2)

Artikel 43, andet afsnit, affattes således:

»Den højst tilladte procentdel ikkeøkologisk proteinfoder pr. tolvmånedersperiode for disse arter er 5 % i kalenderåret 2018.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 af 31. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 230 af 1.8.2014, s. 10).


Top