Help Print this page 

Document 32017R2233

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2233 af 4. december 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 900/2009 for så vidt angår karakteristikaene for selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8029
  • In force
OJ L 319, 5.12.2017, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2233/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2233

af 4. december 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 900/2009 for så vidt angår karakteristikaene for selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 er godkendt som fodertilsætningsstof ved Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2009 (2), som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2013 (3).

(2)

Kommissionen har modtaget en ansøgning om ændring af godkendelsesbetingelserne for så vidt angår fodertilsætningsstoffets karakteristika. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen videresendte ansøgningen til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(3)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 5. juli 2017 (4), at den ønskede ændring ikke ville indvirke på sikkerheden og effektiviteten af produktet, og mindede om den risiko for brugernes sikkerhed, som produktet udgør. Den nuværende godkendelse indeholder en bestemmelse med henblik på at tackle denne risiko på passende vis. Autoriteten foreslog, at indholdet af selenocystein skulle fremgå af tilsætningsstoffets karakteristika, men dette forslag kan ikke efterkommes på grund af en manglende analysemetode for selenocystein.

(4)

Vurderingen af det ændrede præparat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt.

(5)

Forordning (EF) nr. 900/2009 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 900/2009

I fjerde kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 900/2009 affattes teksten mellem »Tilsætningsstoffets karakteristika« og »Aktivstoffets karakteristika« således:

»Organisk selen hovedsagelig bestående af selenomethionin (63 %) med et indhold af 2 000-3 500 mg Se/kg (97-99 % organisk selen)«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2009 af 25. september 2009 om godkendelse af selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 som fodertilsætningsstof (EUT L 256 af 29.9.2009, s. 12).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2013 af 8. maj 2013 om godkendelse af selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter og om ændring af forordning (EF) nr. 1750/2006, (EF) nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 for så vidt angår den maksimale supplering med selenberiget gær (EUT L 127 af 9.5.2013, s. 20).

(4)  EFSA Journal 2017;15(7):4937.


Top