Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2231

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2231 af 4. december 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/329 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af 6-fytase (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7964

OJ L 319, 5.12.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2231/oj

5.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2231

af 4. december 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/329 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af 6-fytase

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kaesler Nutrition GmbH har i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning med forslag til ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen for så vidt angår Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/329 (2).

(2)

Lohmann Animal Nutrition GmbH, indehaveren af godkendelsen af tilsætningsstoffet 6-fytase, har ændret virksomhedens navn til »Kaesler Nutrition GmbH« med virkning fra den 3. juli 2017. Ansøgeren har fremlagt relevante data til støtte for sin anmodning.

(3)

Den foreslåede ændring af indehaveren af godkendelsen er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(4)

For at gøre det muligt for Kaesler Nutrition GmbH at udnytte sine markedsføringsrettigheder er det nødvendigt at ændre navnet på indehaveren af godkendelsen. Gennemførelsesforordning (EU) 2016/329 bør derfor ændres.

(5)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne til denne forordning, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvori tilsætningsstoffet 6-fytase, samt forblandinger og foderblandinger indeholdende tilsætningsstoffet, som er i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, fortsat kan markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/329

I gennemførelsesforordning (EU) 2016/329 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »indehaver af godkendelsen er Lohmann Animal Nutrition GmbH« til »indehaver af godkendelsen er Kaesler Nutrition GmbH«.

2)

I bilaget, i anden række i anden kolonne i tabellen, med overskriften »Navn på indehaveren af godkendelsen« ændres »Lohmann Animal Nutrition GmbH« til »Kaesler Nutrition GmbH«.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Tilsætningsstoffet 6-fytase, jf. bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/329, samt forblandinger og foderblandinger indeholdende tilsætningsstoffet, som er produceret og mærket før den 25. december 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 25. december 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/329 af 8. marts 2016 om godkendelse af 6-fytase som fodertilsætningsstof til alle fuglearter og til fravænnede smågrise, slagtesvin, søer og mindre udbredte svinearter (indehaver af godkendelsen er Lohmann Animal Nutrition GmbH) (EUT L 62 af 9.3.2016, s. 5)


Top