EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2229

Kommissionens forordning (EU) 2017/2229 af 4. december 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bly, kviksølv, melamin og decoquinat (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7972

OJ L 319, 5.12.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2229/oj

5.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2229

af 4. december 2017

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bly, kviksølv, melamin og decoquinat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt at anvende produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, der overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i nævnte direktivs bilag I.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vedtog en videnskabelig udtalelse om sikkerheden ved og effektiviteten af kobber(I)oxid som tilsætningsstof til foder til alle arter (2). I udtalelsen anføres det, at mængden af bly i kobber(I)oxid i visse tilfælde overstiger EU's gældende maksimalgrænseværdier for bly, men at de mængder, der er konstateret, ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, da dyrs eksponering for bly som følge af anvendelsen af det pågældende tilsætningsstof ville være lavere end den mængde, der hidrører fra anvendelsen af andre kobberforbindelser, der er i overensstemmelse med EU-retten. På grundlag af de fremlagte oplysninger kan maksimalgrænseværdien for bly i fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe forbindelser af sporstoffer, ikke overholdes på en konsekvent måde for kobber(I)oxid ved at anvende god fremstillingspraksis. Maksimalgrænseværdien for bly i kobber(I)oxid bør tilpasses.

(3)

Mange af fødevareindustriens følge- og biprodukter bestemt til foder til selskabsdyr hidrører hovedsagelig fra tun. De nuværende maksimalgrænseværdier for kviksølv for så vidt angår disse følge- og biprodukter er lavere end de maksimalgrænseværdier for kviksølv, der gælder for tun til konsum, hvilket medfører en mangel på forsyningen af sådanne følge- og biprodukter, som overholder maksimalgrænseværdierne for kviksølv, til anvendelse i foder til selskabsdyr. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilpasse maksimalgrænseværdien for kviksølv for så vidt angår fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf bestemt til produktion af foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr, samtidig med at det høje niveau for beskyttelse af dyrs sundhed bevares.

(4)

Autoriteten har vedtaget en videnskabelig udtalelse om sikkerheden ved og effektiviteten af guanidineddikesyre (»GAA«) til slagtekyllinger, avlshøner og -haner og svin (3). Tilsætningsstoffet guanidineddikesyre indeholder ifølge specifikationerne højst 20 mg/kg melamin som urenhed. Autoriteten konkluderede, at GAA's bidrag til melaminindholdet i foder ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Maksimalgrænseværdien for melamin i foder er fastsat i direktiv 2002/32/EF. Der er endnu ikke fastsat nogen maksimalgrænseværdi for GAA. Der bør derfor fastsættes en maksimalgrænseværdi for melamin i GAA.

(5)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 291/2014 (4) blev tilbageholdelsestiden for decoquinat nedsat fra tre dage til nul dage. Derfor bør bestemmelsen om det uundgåelige overslæb af decoquinat i tilbageholdelsesfoder til slagtekyllinger udgå.

(6)

Direktiv 2002/32/EF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2002/32/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(2)  EFSA FEEDAP-panelet (EFSA's Ekspertpanel for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of copper (I) oxide as feed additive for all animal species. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf

(3)  EFSA FEEDAP-panelet (EFSA's Ekspertpanel for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 291/2014 af 21. marts 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1289/2004 for så vidt angår tilbageholdelsestiden og maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af fodertilsætningsstoffet decoquinat (EUT L 87 af 22.3.2014, s. 87).


BILAG

I bilag I til direktiv 2002/32/EF foretages følgende ændringer:

1)

Del I, række 4 (vedrørende bly), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»4.

Bly (12)

Fodermidler,

undtagen:

10

grønfoder (3)

30

fosfater og kalkholdige marine alger

15

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10)

20

gær.

5

Fodertilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«,

undtagen:

100

zinkoxid

400

mangan(II)oxid, jern(II)carbonat, kobbercarbonat, kobber(I)oxid.

200

Fodertilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper »bindemidler« og »antiklumpningsmidler«,

undtagen:

30

clinoptilolit af vulkansk oprindelse, natrolit-phonolit.

60

Forblandinger (6)

200

Tilskudsfoder,

undtagen:

10

mineralsk foder

15

formuleringer af foder med særlige ernæringsformål, som er til frigivelse over lang tid, og som har en koncentration af sporstoffer på over 100 gange det fastsatte maksimumsindhold i fuldfoder

60

Fuldfoder

2)

Del I, række 5 (vedrørende kviksølv), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»5.

Kviksølv (4)

Fodermidler,

undtagen:

0,1

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf bestemt til produktion af foderblandinger til dyr bestemt til fødevareproduktion

0,5

tun (Thunnus spp, Euthynnus spp. og Katsuwonus pelamis) og produkter fremstillet heraf bestemt til produktion af foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr

1,0 (13)

fisk, andre vanddyr og produkter fremstillet heraf, undtagen tun og produkter fremstillet heraf bestemt til produktion af foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr

0,5 (13)

calciumcarbonat, calciummagnesiumcarbonat (10)

0,3

Foderblandinger,

undtagen:

0,1

mineralsk foder

0,2

foderblandinger til fisk

0,2

foderblandinger til hunde, katte, prydfisk og pelsdyr

0,3«

3)

Fodnote 13 til del I: Uorganiske kontaminanter og kvælstofforbindelser affattes således:

»(13)

Maksimalgrænseværdien finder anvendelse på basis af vådvægt.«

4)

Del I, række 7 (vedrørende melamin), affattes således:

Uønsket stof

Produkter til foderbrug

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»7.

Melamin (9)

Foder,

undtagen:

2,5

dåsefoder til selskabsdyr

2,5 (11)

følgende fodertilsætningsstoffer

 

guanidineddikesyre (GAA)

20

urea

biuret

—«

5)

Del VII, række 1 (vedrørende decoquinat), affattes således:

Coccidiostatikum

Produkter til foderbrug (1)

Maksimumsindhold i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

»1.

Decoquinat

Fodermidler

0,4

Foderblandinger til

 

læggefugle og hønniker (> 16 uger)

0,4

andre dyrearter

1,2

Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af decoquinat ikke er tilladt

(2


Top