EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2228

Kommissionens forordning (EU) 2017/2228 af 4. december 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

C/2017/7993

OJ L 319, 5.12.2017, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2228/oj

5.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2228

af 4. december 2017

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Flere medlemsstater har på det seneste påpeget sikkerhedsproblemer i forbindelse med anvendelsen af jordnøddeolie samt ekstrakter og derivater deraf i kosmetiske produkter. Der er udtrykt bekymring for, at eksponering af huden for jordnøddeolie gennem anvendelse af kosmetiske produkter kan føre til sensibilisering over for jordnødder.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) tog denne bekymring alvorligt i sin reviderede udtalelse af 23. september 2014 (2). I denne udtalelse konkluderede VKF, at der ikke er tilstrækkelige data til at fastsætte et sikkert niveau for eksponering af huden i den ikke-sensibiliserede del af befolkningen. VKF tilføjede, at denne værdi imidlertid — i betragtning af de dokumenterede sikre niveauer for oralt indtag af jordnøddeprotein hos sensibiliserede individer og i betragtning af industriens evne til at raffinere jordnøddeolie til et proteinniveau på 0,5 ppm eller derunder — kan accepteres som den højeste tilladte koncentration i (raffineret) jordnøddeolie samt ekstrakter og derivater deraf, der anvendes i kosmetiske produkter.

(3)

Flere medlemsstater har også påpeget sikkerhedsproblemer i forbindelse med kosmetiske produkter, der indeholder hydrolyseret hvedeprotein. Der er indberettet flere tilfælde af kontakturticaria fremprovokeret af sådanne kosmetiske produkter efterfulgt af anafylaktisk chok efter indtagelse af fødevarer indeholdende hvedeprotein.

(4)

I sin reviderede udtalelse af 22. oktober 2014 (3) vurderede VKF, at det er sikkert for forbrugerne at anvende hydrolyseret hvedeprotein i kosmetiske produkter, forudsat at den maksimale gennemsnitlige molekylvægt af peptiderne i hydrolysater er 3,5 kDa.

(5)

I lyset af VKF's udtalelser udgør anvendelse af kosmetiske produkter indeholdende jordnøddeolie samt ekstrakter og derivater deraf samt anvendelse af kosmetiske produkter indeholdende hydrolyseret hvedeprotein en potentiel risiko for menneskers sundhed. For at sikre, at sådanne kosmetiske produkter er sikre for mennesker, bør der fastsættes en maksimumskoncentration på 0,5 ppm for jordnøddeprotein i jordnøddeolie samt ekstrakter og derivater deraf i kosmetiske produkter, og den gennemsnitlige molekylvægt af peptiderne i hydrolyseret hvedeprotein, der anvendes i kosmetiske produkter, bør begrænses til højst 3,5 kDa.

(6)

Industrien bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav ved at foretage de nødvendige tilpasninger af deres produktformuleringer for at sikre, at kun produkter, der opfylder nævnte krav, bringes i omsætning. Industrien bør også have tilstrækkelig tid til at trække produkter, der ikke opfylder de nye krav, tilbage fra markedet.

(7)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Fra den 25. september 2018 må kosmetiske produkter, der indeholder et eller flere stoffer, for hvilke der er fastsat begrænsninger ved denne forordning, og som ikke overholder de i denne forordning fastsatte begrænsninger, ikke bringes i omsætning på EU-markedet.

Fra den 25. december 2018 må kosmetiske produkter, der indeholder et eller flere stoffer, for hvilke der er fastsat begrænsninger ved denne forordning, og som ikke overholder de i denne forordning fastsatte begrænsninger, ikke gøres tilgængelige på EU-markedet.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  VKF/1526/14.

(3)  VKF/1534/14.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 tilføjes følgende to rækker i tabellen:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»X

Jordnøddeolie samt ekstrakter og derivater deraf

Arachis Hypogaea Oil

8002-03-7

232-296-4

 

 

Højeste koncentration af jordnøddeprotein: 0,5 ppm (*1)

 

Arachis Hypogaea Seedcoat Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Flour

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Fruit Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Sprout Extract

 

 

Hydrogenated Peanut Oil

68425-36-5

270-350-9

Peanut Acid

91051-35-3

293-087-1

Peanut Glycerides

91744-77-3

294-643-6

Peanut Oil PEG-6 Esters

68440-49-3

 

Peanutamide MEA

93572-05-5

297-433-2

Peanutamide MIPA

 

 

Potassium Peanutate

61789-56-8

263-069-8

Sodium Peanutamphoacetate

 

 

Sodium Peanutate

61789-57-9

263-070-3

Sulfated Peanut Oil

73138-79-1

277-298-6

Y

Hydrolyzed Wheat Protein

Hydrolyzed Wheat Protein

94350-06-8/222400-28-4/70084-87-6/100209-50-5

305-225-0

 

 

Højeste gennemsnitlige molekylvægt af peptiderne i hydrolysater: 3,5 kDa (*2)«

 

309-358-5


(*1)  Fra den 25. september 2018 må kosmetiske produkter, der indeholder jordnøddeolie samt ekstrakter og derivater deraf, og som ikke overholder den pågældende begrænsning, ikke bringes i omsætning på EU-markedet. Fra den 25. december 2018 må kosmetiske produkter, der indeholder jordnøddeolie samt ekstrakter og derivater deraf, og som ikke overholder den pågældende begrænsning, ikke gøres tilgængelige på EU-markedet.

(*2)  Fra den 25. september 2018 må kosmetiske produkter, der indeholder hydrolyseret hvedeprotein, og som ikke overholder den pågældende begrænsning, ikke bringes i omsætning på EU-markedet. Fra den 25. december 2018 må kosmetiske produkter, der indeholder hydrolyseret hvedeprotein, og som ikke overholder den pågældende begrænsning, ikke gøres tilgængelige på EU-markedet.


Top