Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2109

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2109 af 15. november 2017 om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne

OJ L 315, 30.11.2017, p. 52–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2109/oj

30.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 315/52


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2109

af 15. november 2017

om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Præcise og rettidige oplysninger om antallet eller identiteten af de ombordværende på et skib er vigtige for forberedelsen og effektiviteten af eftersøgnings- og redningsaktioner. I tilfælde af en ulykke til søs kan et fuldt samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder i den eller de berørte stater, skibsoperatøren og disses agenter bidrage væsentligt til effektiviteten af aktionerne. Visse aspekter af dette samarbejde er reguleret ved Rådets direktiv 98/41/EF (3).

(2)

Resultaterne af kvalitetskontrollen inden for rammerne af programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) og erfaringerne med gennemførelsen af direktiv 98/41/EF har afsløret, at oplysningerne om de ombordværende ikke altid er umiddelbart tilgængelige for de kompetente myndigheder, når de har brug for dem. Med henblik på at håndtere denne situation bør de gældende krav i direktiv 98/41/EF bringes i overensstemmelse med kravene om at indberette oplysninger elektronisk, hvilket fører til større effektivitet. En digitalisering vil også gøre det muligt at lette adgangen til oplysninger om et stort antal passagerer i tilfælde af en nødsituation eller efter en ulykke til søs.

(3)

I de seneste 17 år er der gjort betydelige teknologiske fremskridt inden for kommunikationsmidler og opbevaring af oplysninger om skibes bevægelser. Der er ved de europæiske kyster indført en række obligatoriske skibsmeldesystemer, som er i overensstemmelse med de relevante regler, der er vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Både EU-ret og national ret sikrer, at skibe overholder de meldekrav, der gælder i forbindelse med disse systemer. Det er nu nødvendigt at gøre fremskridt med hensyn til teknologisk innovation ved at bygge på de hidtil opnåede resultater, herunder på internationalt plan, og sikre, at den teknologiske neutralitet altid opretholdes.

(4)

Indsamling, overførsel og deling af skibsrelaterede oplysninger er blevet muliggjort, forenklet og harmoniseret ved hjælp af det nationale enstrengede system, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU (4), og Unionens maritime informationsudvekslingssystem (SafeSeaNet), der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (5). De oplysninger om ombordværende, som kræves i henhold til direktiv 98/41/EF, bør derfor indberettes i det nationale enstrengede system, som giver den kompetentemyndighed let adgang til oplysningerne i tilfælde af en nødsituation eller efter en ulykke til søs. Antallet af ombordværende bør indberettes i det nationale enstrengede system ved anvendelse af passende tekniske midler, som medlemsstaterne selv bør vælge. Alternativt bør de indberettes til den udpegede myndighed ved hjælp af det automatiske identifikationssystem.

(5)

For at lette indgivelsen og udvekslingen af de oplysninger, der indberettes i henhold til dette direktiv, og for at mindske den administrative byrde bør medlemsstaterne anvende de harmoniserede meldeformaliteter, der er fastsat ved direktiv 2010/65/EU. I tilfælde af en ulykke, der berører mere end én medlemsstat, bør medlemsstaterne stille oplysninger til rådighed for andre medlemsstater via SafeSeaNet-systemet.

(6)

For at give medlemsstaterne en tilstrækkelig frist til at tilføje nye funktioner til de nationale enstrengede systemer er det hensigtsmæssigt at fastsætte en overgangsperiode, i løbet af hvilken medlemsstaterne har mulighed for at bevare det nuværende system for registrering af ombordværende på passagerskibe.

(7)

Fremskridt med udviklingen af nationale enstrengede systemer bør tjene som udgangspunkt for, at vi i fremtiden bevæger os hen imod et europæisk enstrenget system.

(8)

Medlemsstaterne bør tilskynde operatørerne, og navnlig mindre operatører, til at anvende det nationale enstrengede system. For at sikre, at proportionalitetsprincippet overholdes, bør medlemsstaterne dog have mulighed for på særlige betingelser at fritage mindre operatører, som endnu ikke anvender det nationale enstrengede system, og som primært sejler i indenrigsfart på korte ruter af mindre end 60 minutters varighed, fra forpligtelsen til at indberette antallet af ombordværende i det nationale enstrengede system.

(9)

For at tage hensyn til den særlige geografiske beliggenhed af øerne Helgoland og Bornholm og arten af deres transportforbindelser til fastlandet bør Tyskland, Danmark og Sverige have yderligere tid til at opstille listen over ombordværende og i en overgangsperiode anvende det nuværende system til at meddele disse oplysninger.

(10)

Medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at sænke tærsklen på 20 sømil for registrering og indberetning af listen over ombordværende. Denne ret omfatter sejladser, hvor passagerskibe, der befordrer et stort antal passagerer, anløber flere på hinanden følgende havne, mellem hvilke der er en afstand på under 20 sømil, i løbet af én længere rejse. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne kunne sænke tærsklen på 20 sømil for at gøre det muligt, at de oplysninger, der i henhold til dette direktiv kræves, registreres for ombordværende, der er gået om bord i den første havn eller i mellemliggende havne.

(11)

For at give de pårørende rettidige og pålidelige oplysninger i tilfælde af en ulykke, reducere unødvendige forsinkelser i forbindelse med konsulær bistand og andre ydelser samt lette identifikationsprocedurerne bør de meddelte oplysninger omfatte oplysninger om de ombordværendes nationalitet. Listen over de oplysninger, der skal registreres ved sejladser på over 20 sømil, bør forenkles, tydeliggøres og så vidt muligt tilpasses til meldekravene i det nationale enstrengede system.

(12)

I betragtning af de forbedringer i de elektroniske midler, der findes til registrering af oplysninger, og under hensyntagen til det forhold, at personoplysninger indsamles inden skibets afgang, bør den gældende frist på 30 minutter, som er fastsat i direktiv 98/41/EF, forkortes til 15 minutter.

(13)

Det er vigtigt, at alle ombordværende i overensstemmelse med internationale krav gives klare instrukser, der skal følges i tilfælde af en nødsituation.

(14)

For at skabe større juridisk klarhed og at øge sammenhæng med relateret EU-lovgivning, herunder navnlig med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF (6), bør en række forældede, tvetydige og uklare henvisninger ajourføres eller udgå. Definitionen af »passagerskib« bør bringes i overensstemmelse med anden EU-lovgivning på en måde, der ikke overskrider nærværende direktivs anvendelsesområde. Definitionen af »beskyttet havområde« bør erstattes af et begreb, der er på linje med direktiv 2009/45/EF af hensyn til undtagelserne i henhold til nærværende direktiv, for at sikre, at der findes eftersøgnings- og redningsfaciliteter i nærheden. Definitionen af »registeransvarlig« bør ændres, således at den afspejler de nye opgaver, som ikke længere omfatter varetagelse af oplysningerne. Definitionen af »udpeget myndighed« bør dække kompetente myndigheder, der har direkte eller indirekte adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv. De tilsvarende krav til rederier om passagerregistreringssystemer bør udgå.

(15)

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på fritidsfartøjer. Det bør navnlig ikke gælde for fritidsfartøjer, når de bareboatbefragtes og ikke efterfølgende benyttes erhvervsmæssigt til passagerbefordring.

(16)

Medlemsstaterne bør fortsat være ansvarlige for at sikre, at kravene om registrering af oplysninger i henhold til direktiv 98/41/EF overholdes, nemlig kravene om præcis og rettidig registrering af oplysninger. For at sikre, at informationerne er i overensstemmelse med kravene, bør det være muligt at foretage stikprøvekontrol.

(17)

I det omfang de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 98/41/EF og 2010/65/EU, indebærer behandling af personoplysninger, bør denne behandling udføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (8). Navnlig, og uden at det berører andre retlige forpligtelser i henhold til databeskyttelsesretten, bør personoplysninger, som indhentes i overensstemmelse med direktiv 98/41/EF, ikke behandles eller anvendes til andre formål, og de bør ikke opbevares længere end, hvad der nødvendigt med henblik på direktiv 98/41/EF. Personoplysninger bør derfor automatisk og uden unødig forsinkelse slettes, når skibets sejlads er sikkert tilendebragt, eller i givet fald når en efterforskning eller retslig procedure efter en ulykke eller en nødsituation er afsluttet.

(18)

Under hensyntagen til den aktuelle tekniske situation og omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen bør de enkelte rederier iværksætte de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger, der behandles i medfør af dette direktiv, mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang, jf. EU-lovgivning og national lovgivning om databeskyttelse.

(19)

Af hensyn til proportionalitetsprincippet og i betragtning af at det er i passagerens egen interesse at afgive korrekte oplysninger, er de aktuelle midler til indsamling af oplysninger på grundlag af en egenerklæring fra passagererne tilstrækkelige med henblik på direktiv 98/41/EF. Samtidig bør elektroniske midler til registrering og kontrol af oplysninger sikre, at der registreres entydige oplysninger om alle ombordværende.

(20)

For at øge gennemsigtigheden og gøre det lettere for medlemsstaterne at meddele fritagelser og anmodninger om undtagelser bør Kommissionen oprette og vedligeholde en database til dette formål. Den bør indeholde de meddelte foranstaltninger som udkast og i deres vedtagne form. De vedtagne foranstaltninger bør gøres offentligt tilgængelige.

(21)

Oplysninger vedrørende medlemsstaternes meddelelse af fritagelser og anmodninger om undtagelser bør harmoniseres og koordineres efter behov for at sikre, at anvendelsen af disse oplysninger er så effektiv som muligt.

(22)

I betragtning af de ændringer, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har medført, bør de beføjelser, der tillægges Kommissionen til at gennemføre direktiv 98/41/EF, ajourføres tilsvarende. Gennemførelsesretsakter bør vedtages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (9).

(23)

For at tage hensyn til udviklingen på internationalt plan og for at øge gennemsigtigheden bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på, om nødvendigt, ikke at anvende ændringer af internationale instrumenter i forbindelse med dette direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(24)

På baggrund af den fulde cyklus for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds kontrolbesøg bør Kommissionen evaluere gennemførelsen af direktiv 98/41/EF senest den 22. december 2026, og rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet herom. Medlemsstaterne bør samarbejde med Kommissionen om at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering.

(25)

For at afspejle ændringerne af direktiv 98/41/EF bør oplysninger om ombordværende medtages på listen over de meldeformaliteter, der er omhandlet i del A i bilaget til direktiv 2010/65/EU.

(26)

For ikke at pålægge indlandsmedlemsstater, som ikke har søhavne, og som ikke har passagerskibe, der fører deres flag og er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, bør sådanne medlemsstater kunne fravige bestemmelserne i dette direktiv. Det betyder, at de ikke er forpligtet til at gennemføre dette direktiv, så længe denne betingelse er opfyldt.

(27)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav en udtalelse den 9. december 2016.

(28)

Direktiv 98/41/EF og direktiv 2010/65/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 98/41/EF

I direktiv 98/41/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

andet led affattes således:

»—   »passagerskib«: et skib eller et højhastighedsfartøj, som befordrer flere end 12 passagerer«

b)

sjette led affattes således:

»—   »registeransvarlig«: den person, som et rederi har udpeget som ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne i henhold til ISM-kodeksen, når det er relevant, eller en person, som et rederi har pålagt ansvaret for videregivelsen af oplysninger om de ombordværende på et rederiet tilhørende passagerskib«

c)

syvende led affattes således:

»—   »udpeget myndighed«: den kompetente myndighed i den medlemsstat, som er ansvarlig for eftersøgnings- og redningstjenester, eller som tager sig af en ulykkes eftervirkninger, og som har adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv«

d)

niende led udgår

e)

i tiende led affattes den indledende sætning således:

»—   »rutefart«: en række skibsoverfarter, der gennemføres for at tjene trafikken mellem de samme to eller flere havne, eller en række sejladser fra og til den samme havn uden mellemliggende anløb, enten:«

f)

følgende led tilføjes:

»—   »havneområde«: et område som defineret i artikel 2, litra r), i direktiv 2009/45/EF«

g)

følgende led tilføjes:

»—   »fritidsfartøj«: et fartøj, som ikke anvendes til erhvervsmæssige formål, uanset dets fremdriftsmiddel.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Dette direktiv finder anvendelse på passagerskibe med undtagelse af:

krigsskibe og troppetransportskibe

fritidsfartøjer

skibe, der udelukkende er i fart i havneområder eller på indre vandveje.

2.   Medlemsstater, der ikke har søhavne, og som ikke har passagerskibe, der fører deres flag og er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, kan fravige bestemmelserne i dette direktiv bortset fra forpligtelsen fastsat i andet afsnit.

De medlemsstater, der agter at benytte en sådan undtagelse, meddeler senest den 21. december 2019 Kommissionen, om betingelserne herfor er opfyldt, og underretter derefter årligt Kommissionen om enhver senere ændring. Sådanne medlemsstater må ikke tillade, at passagerskibe, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, fører deres flag, før de har gennemført dette direktiv.«

3)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Inden passagerskibet afsejler meddeles antallet af ombordværende til skibets fører og indberettes ved hjælp af passende tekniske midler i det enstrengede system, der er indført i medfør af artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2010/65/EU (*1), eller, hvis medlemsstaten vælger det, meddeles til den udpegede myndighed ved hjælp af det automatiske identifikationssystem.

I en overgangsperiode på seks år fra den 20. december 2017 kan medlemsstaterne fortsat tillade, at disse oplysninger meddeles til rederiets registeransvarlige eller til det landbaserede system, som tilhører rederiet, og som tjener til samme funktion, i stedet for at kræve, at de indberettes i det enstrengede system eller til den udpegede myndighed ved hjælp af det automatiske identifikationssystem.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).«"

4)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Når et passagerskib afsejler fra en havn i en medlemsstat med henblik på at foretage en sejlads, hvor afstanden sejlet fra afsejlingsstedet til den næste anløbshavn overstiger 20 sømil, skal følgende oplysninger registreres:

efternavne på alle ombordværende, deres fornavne, deres køn, deres nationalitet, deres fødselsdatoer

oplysninger vedrørende særlig behandling eller bistand, som kan være påkrævet i en nødsituation, såfremt passageren ønsker at oplyse dette

et kontaktnummer i tilfælde af en nødsituation, hvis en medlemsstat vælger det, og såfremt passageren ønsker at oplyse det.

2.   De i stk. 1 angivne oplysninger indsamles inden passagerskibets afsejling og indberettes i det enstrengede system, der er indført i medfør af artikel 5 i direktiv 2010/65/EU, ved skibets afsejling, dog under ingen omstændigheder senere end 15 minutter efter dets afsejling.

3.   I en overgangsperiode på seks år fra den 20. december 2017 kan medlemsstaterne fortsat tillade, at disse oplysninger meddeles til rederiets registeransvarlige eller til det landbaserede system, som tilhører rederiet, og som tjener samme funktion, i stedet for at kræve, at de indberettes i det enstrengede system.

4.   Uden at det berører andre retlige forpligtelser, der overholder EU-lovgivningen og national lovgivning om databeskyttelse, må personoplysninger, som indsamles med henblik på dette direktiv, ikke behandles eller anvendes til andre formål. Sådanne personoplysninger skal altid behandles i overensstemmelse med EU-retten om databeskyttelse og privatlivets fred og slettes automatisk og uden unødig forsinkelse, når de ikke længere er nødvendige.«

5)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne pålægger rederier, hvis passagerskibe fører tredjelandes flag, at sikre, at de i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, angivne oplysninger tilvejebringes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, når et skib forlader en havn uden for Unionen for at sejle til en havn i den pågældende medlemsstat.«

6)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

1.   Rederier, der driver sejlads med passagerskibe, skal, når det kræves i henhold til artikel 4 og 5 i dette direktiv, udpege en registeransvarlig, som er ansvarlig for at indberette de oplysninger, der er omhandlet i nævnte bestemmelser, i det enstrengede system, der er indført i medfør af artikel 5 i direktiv 2010/65/EU, eller til den udpegede myndighed ved hjælp af det automatiske identifikationssystem.

2.   Personoplysninger, der er indsamlet i overensstemmelse med dette direktivs artikel 5, må ikke opbevares af rederiet længere, end hvad der er nødvendigt med henblik på dette direktiv, og under alle omstændigheder kun indtil det øjeblik, hvor skibets pågældende sejlads er sikkert tilendebragt, og oplysningerne er blevet indberettet i det enstrengede system, der er indført i medfør af artikel 5 i direktiv 2010/65/EU. Med forbehold af andre specifikke retlige forpligtelser i EU-retten eller i national ret, herunder til statistiske formål, skal oplysninger, som ikke længere er nødvendige til dette formål, slettes automatisk og uden unødig forsinkelse.

3.   Rederierne sikrer, at oplysninger vedrørende passagerer, som har angivet, at de har behov for særlig behandling eller bistand i nødsituationer, registreres korrekt og meddeles skibsføreren, inden passagerskibet afsejler.«

7)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

i stk. 2 foretages følgende ændringer:

litra a) udgår

litra b) og c) erstattes af følgende:

»2.   En medlemsstat, fra hvis havn et passagerskib afsejler, kan fritage det fra forpligtelsen til at indberette antallet af ombordværende i det enstrengede system, der er indført i medfør af artikel 5 i direktiv 2010/65/EU, forudsat at det pågældende skib ikke er et højhastighedsfartøj, at det sejler i rutefart med mindre end en time mellem havneanløb og udelukkende i havområde D som fastlagt i artikel 4 i direktiv 2009/45/EF, og at eftersøgnings- og redningsfaciliteter i nærheden er sikret i det pågældende havområde.

En medlemsstat kan fritage passagerskibe, der sejler mellem to havne eller fra og til samme havn uden at lægge til andre steder, fra forpligtelserne fastlagt i dette direktivs artikel 5, forudsat at det pågældende skib udelukkende sejler i havområde D som fastlagt i artikel 4 i direktiv 2009/45/EF, og at eftersøgnings- og redningsfaciliteter i nærheden er sikret i det pågældende havområde.«

følgende afsnit tilføjes:

»Uanset artikel 5, stk. 2, og uden at dette berører overgangsperioden fastlagt i artikel 5, stk. 3, har følgende medlemsstater ret til at anvende følgende fritagelser:«

i)

Tyskland kan forlænge perioderne for indsamling og indberetning af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, til en time efter afsejling for passagerskibe, der sejler fra og til Helgoland, og

ii)

Danmark og Sverige kan forlænge perioderne for indsamling og indberetning af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, til en time efter afsejling for passagerskibe, der sejler fra og til Bornholm.«

b)

i stk. 3 affattes litra a) og b) således:

»a)

medlemsstaten meddeler straks Kommissionen sin beslutning om at indrømme en fritagelse fra forpligtelserne fastlagt i artikel 5 og giver sin udførlige begrundelse for at gøre dette. Meddelelsen skal gives ved hjælp af en database, som Kommissionen opretter og vedligeholder til dette formål, og som Kommissionen og medlemsstaterne skal have adgang til. Kommissionen stiller de vedtagne foranstaltninger til rådighed på et offentligt tilgængeligt websted

b)

hvis Kommissionen inden seks måneder efter en sådan meddelelse finder, at fritagelsen ikke er berettiget eller kan have skadelige virkninger på konkurrencen, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der pålægger medlemsstaten at ændre sin beslutning eller trække den tilbage. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2.«

c)

i stk. 4 affattes tredje afsnit således:

»Anmodningen indgives til Kommissionen ved hjælp af den database, der er omhandlet i stk. 3. Hvis Kommissionen inden seks måneder efter anmodningen finder, at fritagelsen ikke er berettiget eller kan have skadelige virkninger på konkurrencen, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der pålægger medlemsstaten at ændre eller ikke at vedtage forslaget til beslutning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2.«

8)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1.   Medlemsstaterne sikrer, at rederierne har en procedure for registrering af oplysninger, der garanterer, at de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv, indberettes præcist og rettidigt.

2.   Hver medlemsstat udpeger en myndighed, der har adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at denne udpegede myndighed i tilfælde af en nødsituation eller efter en ulykke har umiddelbar adgang til de oplysninger, der kræves i henhold til dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne må ikke opbevare personoplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 5, længere, end hvad der er nødvendigt med henblik på dette direktiv, og under alle omstændigheder ikke længere end:

a)

indtil det pågældende skibs sejlads er sikkert tilendebragt, men under alle omstændigheder ikke længere end 60 dage efter skibets afsejling, eller

b)

i tilfælde af en nødsituation eller efter en ulykke indtil eventuelle undersøgelser eller retssager er afsluttet.

4.   Med forbehold af andre specifikke retlige forpligtelser i henhold til EU-retten eller national ret, herunder forpligtelser til statistiske formål, skal oplysninger, som ikke længere er nødvendige til dette direktivs formål, slettes automatisk og uden unødig forsinkelse.«

9)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

1.   Med henblik på dette direktiv skal de krævede oplysninger indsamles og registreres på en sådan måde, at det ikke skaber unødige forsinkelser for passagererne i forbindelse med ombordstigning på eller landgang fra fartøjet.

2.   Flere forskellige indsamlinger af oplysninger på samme rute eller på lignende ruter skal undgås.«

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11a

1.   Behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv skal udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (*2).

2.   Behandling af personoplysninger i Unionens institutioner og organer i medfør af dette direktiv, såsom i det enstrengede system og SafeSeaNet-systemet, skal udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (*3).

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).«"

11)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Under særlige omstændigheder, og når det er behørigt begrundet ud fra en relevant analyse foretaget af Kommissionen, og for at undgå en alvorlig og uacceptabel trussel mod søfartssikkerheden eller uforenelighed med EU-søfartslovgivning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a vedrørende ændring af dette direktiv med henblik på ikke at anvende en ændring af de i artikel 2 omhandlede internationale instrumenter i forbindelse med dette direktiv.«

2.   Disse delegerede retsakter vedtages senest tre måneder før udløbet af den internationalt fastsatte periode for stiltiende accept af den pågældende ændring eller den planlagte dato for nævnte ændrings ikrafttræden. I perioden forud for en sådan delegeret retsakts ikrafttræden afstår medlemsstaterne fra at tage initiativ til at indarbejde ændringen i national lovgivning eller til at anvende ændringen af det pågældende internationale instrument.«

12)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 12a

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på syv år fra den 20. december 2017. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af syvårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

13)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 2 affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (*4) anvendelse.

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

b)

stk. 3 udgår.

14)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 14a

Kommissionen foretager en evaluering af gennemførelsen af dette direktiv og forelægger resultatet af evalueringen for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 22. december 2026.

Senest den 22. december 2022 forelægger Kommissionen en foreløbig rapport om gennemførelsen af dette direktiv for Europa-Parlamentet og Rådet.«

Artikel 2

Ændringer af bilaget til direktiv 2010/65/EU

I del A i bilaget til direktiv 2010/65/EU tilføjes følgende punkt:

»7.   Oplysninger om ombordværende

Artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35).«

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 21. december 2019 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 21. december 2019.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. november 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  EUT C 34 af 2.2.2017, s. 172.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 4.10.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.10.2017.

(3)  Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


Top