EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2205

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2205 af 29. november 2017 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning om erhvervskøretøjer med væsentlige eller farlige mangler, der er konstateret under et syn ved vejsiden (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7845

OJ L 314, 30.11.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2205/oj

30.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2205

af 29. november 2017

om gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning om erhvervskøretøjer med væsentlige eller farlige mangler, der er konstateret under et syn ved vejsiden

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (1), særlig artikel 18, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I tilfælde hvor der bl.a. konstateres væsentlige eller farlige mangler ved et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, skal kontaktpunktet, jf. artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU, underrette registreringsstatens kontaktpunkt om synsresultaterne. Underretningen skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som fastsat i bilag IV og skal udarbejdes af inspektøren ved afslutningen af et mere detaljeret syn i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/47/EU.

(2)

For at lette kommunikationen mellem de nationale kontaktpunkter skal Kommissionen vedtage detaljerede gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning.

(3)

I henhold til artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU skal underretningen fortrinsvis meddeles gennem det nationale elektroniske register, der er omhandlet i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 (2).

(4)

I artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1071/2009 præciseres mindstekravene til de data, der skal indføres i de nationale elektroniske registre. Punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som fastsat i bilag IV i direktiv 2014/47/EU udgør dog ikke i sig selv mindstekravene til data.

(5)

I artikel 16, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1071/2009 fastsættes det, at de nationale elektroniske registre skal sammenkobles.

(6)

Da artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1071/2009 har et begrænset anvendelsesområde, og da anvendelsesområdet for det europæiske register over vejtransportvirksomheder (ERRU) følgelig er begrænset, kan underretningen til ERRU, jf. artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU, ikke fremsendes via de nationale elektroniske registre.

(7)

For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger bør ERRU-registrets arkitektur dog anvendes til at udvikle et system til meddelelse af underretninger som fastsat i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU.

(8)

De fælles regler for sammenkobling via ERRU er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1213/2010 (3).

(9)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 (4) indfører betydelige ændringer af ERRU's generelle funktioner og erstatter pr. 30. januar 2019 forordning (EU) nr. 1213/2010. Meddelelsessystemet til underretninger efter syn ved vejsiden (RSI) vil bygge videre på ERRU's generelle funktioner.

(10)

For at begrænse de administrative byrder og procedurer og sikre sammenhæng er det derfor nødvendigt, at meddelelsessystemet til underretninger efter syn ved vejsiden (RSI) også kan anvendes fra den 30. januar 2019.

(11)

Bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt navnlig ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (5) finder anvendelse i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i henhold til direktiv 2014/47/EU. Navnlig bør medlemsstaterne gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre misbrug af personoplysninger.

(12)

Hvor dette er relevant, finder bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6) anvendelse i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i henhold til direktiv 2014/47/EU.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2014/45/EU (7)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter bestemmelserne om underretning om erhvervskøretøjer med væsentlige eller farlige mangler, der er konstateret under et syn ved vejsiden (RSI), og som meddeles via RSI-systemet, jf. artikel 3.

Artikel 2

Definitioner

I tillæg til de definitioner, der er fastsat i forordning (EU) 2016/480, gælder følgende definitioner ved anvendelsen af denne forordning:

1)   »RSI-meddelelse«: underretningsmeddelelse som følge af et mere detaljeret syn ved vejsiden, jf. artikel 10, stk. 3 i direktiv 2014/47/EU, der er sendt via RSI-systemet eller et andet sikkert netværk i et struktureret format som anført i bilaget til nærværende forordning.

2)   »En mere detaljeret RSI-rapport«: dokument udarbejdet efter et mere detaljeret syn ved vejsiden, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/47/EU.

3)   »Registreringsmedlemsstat«: den medlemsstat, hvori køretøjet er registreret, eller, hvis det ikke er underlagt registrering i henhold til den nationale lovgivning, hvori køretøjet er taget i drift.

Artikel 3

RSI-systemet

1.   Kommissionen opretter et meddelelsessystem (RSI-system) ved hjælp af systemarkitekturen i meddelelsessystemet i forbindelse med det europæiske register over vejtransportvirksomheder i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/480. RSI-systemet letter den underretningspligt, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2014/47/EU.

2.   RSI-systemet opfylder de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I, bilag III, punkt 1 og 2, bilag V, bilag VI og bilag VII i forordning (EU) 2016/480 og i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 4

Underretning

1.   Kontaktpunktet i den medlemsstat, der har foretaget synet ved vejsiden, underretter straks registreringsmedlemsstaten om resultaterne af synet.

2.   Den medlemsstat, der foretager synet ved vejsiden, underretter registreringsmedlemsstaten ved hjælp af RSI-systemet i overensstemmelse med de procedurer og tekniske krav, der er fastsat i bilaget.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. juni 2020.

Artikel 4, stk. 1, anvendes dog fra den 20. maj 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 134.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1213/2010 af 16. december 2010 om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder (EUT L 335 af 18.12.2010, s. 21).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016 om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010 (EUT L 87 af 2.4.2016, s. 4).

(5)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).


BILAG

Mindstekrav til indholdet af XML-meddelelserne

1.   Header

Alle XML-meddelelser, der udveksles med systemet skal have samme header for at identificere afsenderen, modtageren, datoen og tidspunktet for afsendelsen og visse tekniske oplysninger.

Fælles header

Obligatorisk

»Version« (version)

XML-specifikationernes officielle version specificeres i det navneområde, som er defineret i meddelelsens XML Schema Definition file (XSD) og i attributten version i headerelementet i alle XML-meddelelserne. Versionsnummeret (»n.m«) defineres som en fast værdi i hver XSD-version.

Ja

»Test identifier« (prøveidentifikator)

Valgfrit ID til testning. Prøvens ophavsmand udfylder identifikatoren, og alle deltagere i workflowet videresender/svarer med den samme identifikator. Der bør ses bort fra identifikatoren under produktionen, og det anvendes ikke, hvis det forekommer.

Nr.

»Technical identifier« (teknisk identifikator)

Et UUID, som entydigt identificerer hver enkelt meddelelse. Afsenderen genererer UUID'et og udfylder denne attribut. Denne oplysning bruges ikke i erhvervsøjemed.

Ja

»Workflow identifier« (workflow-identifikator)

Attributten workflowId er et UUID, som genereres af den anmodende medlemsstat. Denne identifikator skal derefter benyttes i alle meddelelser til at koordinere workflowet.

Ja

»Sent at« (afsendelsestidspunkt)

Dato og tidspunkt (UTC) for afsendelse af meddelelsen.

Ja

»Timeout« (tidsudløb)

Dette er en valgfri attribut med dato og klokkeslæt (i UTC-format). Værdien fastsættes kun af hubben i videresendte anmodninger. Hermed underrettes den besvarende medlemsstat om, hvor lang tid der går, før anmodningen udløber. Den er valgfri, så den samme headerdefinition kan anvendes for alle typer meddelelser, uanset om attributten timeout kræves eller ej.

IKKE ANVENDT, da der kun sendes meddelelser, hvor der ikke forventes noget svar.

Nr.

»From« (fra)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som afsender meddelelsen eller »EU« (»EU« anvendes ved fremsendelse af fejlmeddelelser fra hubben).

Ja

»To« (til)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som meddelelsen sendes til eller »EU« (»EU« anvendes ved afsendelse af fejlmeddelelser til hubben).

Ja

2.   Mere detaljeret rapport

Hvis resultatet af et mere detaljeret syn ved vejsiden meddeleles, skal RSI-meddelelsen og den automatisk afsendte kvittering indeholde følgende.

For at lette underretningen skal listen, der er fastsat i bilag IV, over de punkter, der skal kontrolleres, årsagen til, at køretøjet ikke godkendes, samt vurderingen af fejl og mangler, der er fastsat i bilag II til direktiv 2014/47/EU, være indeholdt i RSI-meddelelsen som et valgfrit indhold.

RSI-meddelelsen fremsendes altid af den medlemsstat, hvori synet finder sted, til registreringsmedlemsstaten. Modtagelsen af RSI-meddelelsen må ikke afvises.

Kvitteringen for modtagelsen af meddelelsen tjener som bekræftelse på modtagelse af underretningen.

»RSI Notification Request« (RSI-anmodningsmeddelelse)

Obligatorisk

»Business Case Identifier« (identifikator for business case)

Et løbe- eller referencenummer, der identificerer hver enkelt sag.

Et sags-ID kan bruges til at opretholde et link, når der anvendes mere end ét workflow for meddelelser ved behandling af samme sag, f.eks. når der fremsendes den første meddelelse og senere en mere detaljeret, som omhandler samme sag.

(Tekst)

Ja

»Sending Authority« (afsendermyndighed)

Den kompetente myndighed, der afgiver RSI-meddelelsen.

(Tekst)

Ja

»RSI Details« (RSI-oplysninger)

Ja

»RSI Identifier« (RSI-identifikator)

Den unikke RSI-identifikator i den medlemsstat, der udfører synet ved vejsiden.

Letter kommunikationen og muliggør, at registreringsmedlemsstaten kan anmode den medlemsstat, der udfører synet ved vejsiden, om flere oplysninger og anvende identifikatoren ved søgning i dens database.

(Tekst)

Nr.

»Location« (sted)

Stedet, hvor synet ved vejsiden fandt sted Dette kan være nøjagtige koordinater, kommune, by, osv.

(Tekst)

Ja

»Date/time« (dato/tidspunkt)

Datoen for synet i ISO 8601 UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ)

Ja

»Inspector« (inspektør)

Navnet på den medarbejder, inspektør eller myndighed, der udførte synet ved vejsiden

(Tekst)

Ja

»Vehicle Details« (oplysninger om køretøjet)

Ja

»Category« (klasse)

Køretøjsklasse

N2 (3,5 til 12 t)

N3 (mere end 12 t)

O3 (3,5 til 12 t)

O4 (mere end 10 t)

M2 (> 9 sæder) op til 5 t)

M3 (> 9 sæder) mere end 5 t)

T5

T1b

T2b

T3b

T4.1b

T4.2b

T4.3b

Anden køretøjsklasse

(Ud fra listen vælges kun ét punkt)

Ja

»Other category« (anden klasse)

Præcisér den anden klasse:

M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

(Ud fra listen vælges kun ét punkt, og kun hvis »anden klasse« er valgt — ikke obligatorisk)

Nr.

»Registration« (registrering)

Køretøjets registreringsnummer.

(Tekst)

Ja

»VIN« (Køretøjets identifikationsnummer)

Køretøjets identifikationsnummer.

(Tekst)

Ja

»Odometer« (kilometer-/miltæller)

Køretøjets kilometer-/miltællerens stand på tidspunktet for synet ved vejsiden.

VIGTIGT: Hvis en kilometertæller er monteret, skal feltet udfyldes, ellers noteres »0«.

(Antal)

Ja

»Transport Undertaking/Holder Details« (Navnet på transportvirksomheden/indehaveren)

Ja (enten »virksomhed« eller »indehaver« skal udfyldes)

 

»Transport Undertaking« (transportvirksomhed)

Ja (kun hvis virksomhed)

»Undertaking Name« (virksomhedens navn)

Transportvirksomhedens navn.

(Tekst)

Ja

»Undertaking Address« (virksomhedens adresse)

Adressen på transportvirksomheden (adresse, postnr., by, land).

(Tekst)

Ja

»Undertaking Community Licence« (virksomhedens fællesskabstilladelse)

Nummeret på fællesskabstilladelsen (i henhold til forordning (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009)

VIGTIGT: Hvis fællesskabstilladelsen kendes, skal det udfyldes.

(Tekst)

Ja

 

»Holder (in case of no undertaking)« (indehaver (hvis det ikke er en virksomhed))

Ja (kun hvis indehaver)

 

»Company« (selskab)

Ja (kun hvis indehaver er et selskab)

»Name« (navn)

Selskabets navn.

(Tekst)

Ja

»Address« (adresse)

Selskabets adresse (adresse, postnr., by, land).

(Tekst)

Ja

»Natural person« (fysisk person)

Ja (kun hvis indehaver er en fysisk person)

»Family name« (efternavn)

Indehavers navn.

(Tekst)

Ja

»First name« (fornavn)

Indehavers fornavn(e).

(Tekst)

Ja

»Address« (adresse)

Indehavers adresse (adresse, postnr., by, land).

(Tekst)

Ja

»Registration certificate« (registreringsbevis)

Registreringsnummeret.

Nr.

»Driver Details« (oplysninger om føreren)

Ja

»Family name« (efternavn)

Førerens efternavn.

(Tekst)

Ja

»First name« (fornavn)

Førerens fornavn(e).

(Tekst)

Ja

»Driving Licence« (kørekort)

Nummeret på førerens kørekort. Hvis muligt for bedre at kunne identificere vedkommende.

(Tekst)

Nr.

»Driving licence status« (kørekortets udstedelsesland)

Det land, som har udstedt kørekortet med 2-bogstavers landekode ISO 3166-1 alpha 2.

Nr.

Checked item (kontrolleret punkt)

(dette afsnit gentages for hvert kontrolleret punkt; obligatorisk for en RSI-meddelelse, og derfor skal mindst ét punkt anføres som kontrolleret)

Ja

»Item« (punkt)

Punkterne i checklisten i bilag IV til direktiv 2014/47/EU.

Hvis et punkt anføres, betyder det, at det er blevet kontrolleret.

Tjekliste:

0)

Identifikation

1)

Bremseudstyr

2)

Styreapparat

3)

Synlighed

4)

Belysningsudstyr og elektrisk system

5)

Aksler, hjul, dæk og affjedring

6)

Chassis og dele fastgjort til chassis

7)

Andet udstyr, herunder fartskriver og hastighedsbegrænsende anordning

8)

Gener, herunder emissioner og udslip af brændstof og/eller olie

9)

Yderligere kontrolpunkter for køretøjer i klasse M2 og M3

10)

Lastsikring

(Ud fra listen vælges kun ét punkt)

Ja

»Failed?« (ikke godkendt?)

For hvert kontrolleret punkt anføres resultatet (godkendt/ikke godkendt): Sandt, hvis ikke godkendt

(Sand/falsk)

Ja

 

Checked item detail (oplysninger om kontrolleret punkt)

(Hvis et punkt ikke godkendes, gentages dette afsnit for hver konstateret mangel)

Nej (kun hvis resultat er »ikke godkendt«, men det er ikke obligatorisk at angive nærmere oplysninger)

Årsag til, at køretøjet ikke kan godkendes

For hvert kontrolleret punkt = ikke godkendt, oplysning om den konstaterede mangel som defineret i bilag II til direktiv 2014/47/EU.

Tjekliste:

0.1.a IDENTIFIKATION AF KØRETØJET > Registreringsnummer (hvis påbudt i henhold til kravene) > Nummerplade(r) mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at de(n) risikerer at falde af.

1.1.1.a BREMSEUDSTYR > Mekanisk tilstand og virkemåde > Driftsbremsepedal/håndbremseaksel > Aksel for stram.

6.2.5.a.1 CHASSIS OG DELE FASTGJORT TIL CHASSIS > kabine og karrosseri > Førersæder > sæde med defekt struktur.

Osv.

(Ud fra listen vælges kun ét punkt. Hvis der konstateres mere end én mangel, skal denne underafdeling gentages for hver af disse)

Vurderingen af manglen er ikke angivet, hvilket fremgår af bilag II i direktiv 2014/47/EU.

VIGTIGT: I bilag II er nogle årsager til fejl er ikke nummererede, f.eks. er der i 6.2.5.a to valgmuligheder; for at vide hvilken, der henvises til, skal de nummereres 1 og 2 i systemet.

Ja

Udbedret?

Er manglen udbedret i den medlemsstat, der har udført synet? sandt = ja

(Sand/falsk)

Nr.

»Result of inspection« (resultat af synet)

Ja

»Result of inspection« (resultat af synet)

Resultatet af RSI (godkendt/ikke godkendt): Sandt, hvis godkendt

(Sand/falsk)

Ja

»Prohibition or Restriction« (forbud eller begrænsning)

Forbud mod eller begrænsning af brug af køretøjet grundet alvorlige mangler.

(Sand/falsk)

Ja

»PTI Requested?« (anmodning om periodisk syn?)

Har medlemsstaten, hvori synet ved vejsiden har fundet sted, anmodet registreringsstaten om at udføre et periodisk syn? sandt = ja

(Sand/falsk)

Ja


»RSI Notification Acknowledgement« (kvittering for RSI-underretning)

(Sendt automatisk)

Obligatorisk

»Status Code« (statuskode)

Statuskode for kvitteringen.

(Ud fra listen vælges kun ét punkt)

Ja

»Status message« (statusmeddelelse)

Eventuelle yderligere bemærkninger til statuskoden.

(Tekst)

Nr.


Top