EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2190

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2190 af 24. november 2017 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7754

OJ L 310, 25.11.2017, p. 30–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2190/oj

25.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2190

af 24. november 2017

om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 56, stk. 4, og artikel 256, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at lette ensartet offentliggørelse og forbedre kvaliteten af de oplysninger, der offentliggøres som fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 (2).

(2)

Bestemmelserne i denne forordning hænger tæt sammen, da de vedrører procedurerne og skemaerne for offentliggørelsen af rapporten om solvens og finansiel situation. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af indberetningskravene, herunder investorer, der ikke er bosiddende i EU, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de ved artikel 56 og artikel 256, stk. 5, i direktiv 2009/138/EF krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har forelagt Kommissionen.

(4)

EIOPA har fulgt proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010 ved udarbejdelsen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, afholdt åbne offentlige høringer om det udkast, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010 (3), om en udtalelse —

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 bør derfor ændres.

(6)

En række mindre redaktionelle fejl i vejledningerne til skemaerne i forordning (EU) 2015/2452 bør også rettes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringsbestemmelser

Bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelsesbestemmelser

Bilag I, II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 berigtiges som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1285).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG I

1.

I bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit S.05.01 affattes andet afsnit i de generelle bemærkninger således:

»Dette skema skal indberettes ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP, men under anvendelse af Solvens II-brancher. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet.«

2.

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit S.05.02 affattes tredje afsnit i de generelle bemærkninger således:

»Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet.«

3.

I bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit S.05.02 affattes andet afsnit i de generelle bemærkninger således:

»Dette skema skal offentliggøres ud fra en regnskabsmæssig tilgang, dvs. lokale GAAP eller IFRS, hvis disse accepteres som lokale GAAP. Skemaet er baseret på et år-til-dato-grundlag. Selskaber skal anvende samme værdiansættelses- og indregningsgrundlag som for de offentliggjorte regnskaber; der kræves ingen ny indregning eller værdiansættelse med undtagelse af klassificeringen mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler, når dette anvendes i regnskabet. I dette skema indgår al forsikringsvirksomhed, uanset om der sondres mellem investeringsaftaler og forsikringsaftaler i regnskabet.«


BILAG II

1.

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 berigtiges således:

a)

I skema S.19.01.21 erstattes række Z0010 af følgende række:

»Ulykkesår/forsikringsår

Z0020

 

«.

b)

I skema S.23.01.01.R0230 affattes hele rækken således:

»Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter

R0230

 

 

 

 

 

«.

c)

I skema S.23.01.22.R0220 affattes hele rækken således:

»Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

R0220

 

 

 

 

 

«.

d)

I skema S.23.01.22.R0240 affattes hele rækken således:

»Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF

R0240

 

 

 

 

 

«.

e)

I skema S.23.01.22.R0330 indsættes følgende række efter R0320:

»En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning

R0330

 

 

 

 

 

«.

f)

I skema S.23.01.22.R0350 og S.23.01.22.R0340 erstattes rækkerne af følgende:

»Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0340

 

 

 

 

 

Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF

R0350

 

 

 

 

 

«.

g)

I skema S.23.01.22.R0410 affattes hele rækken således:

»Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde, UCITS-administrationsselskaber

R0410

 

 

 

 

 

«.

h)

I skema S.23.01.22.R0440 affattes hele rækken således:

»Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

R0440

 

 

 

 

 

«.

i)

I skema S.23.01.22.R0770 affattes hele rækken således:

»Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — livsforsikring

R0770

 

 

 

 

 

«.

j)

I skema S.23.01.22.R0780 affattes hele rækken således:

»Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — skadesforsikring

R0780

 

 

 

 

 

«.

k)

I skema S.23.01.22.R0790 affattes hele rækken således:

»Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

R0790

 

 

 

 

 

«.

l)

I skema S.25.01.21 erstattes »C0100« Forenklinger af »C0120«.

m)

I skema S.25.01.22, S.25.02.21 og S.25.02.22 erstattes C0080 af C0090 og C0090 af C0120.

n)

I skema S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 og S.25.03.22 affattes hele række R0420 således:

»Samlede teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde

R0420

 

«.

o)

I skema S.25.02.22, før »Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav, R0470«, udgår følgende rækker:

»Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

Modelleret beløb

Selskabsspecifikke parametre

Forenklinger

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090«

p)

I skema S.25.03.22, før »Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav) — Kreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber, R0510«, udgår følgende rækker:

»Unikt komponentnummer

Komponentbeskrivelse

Beregning af solvenskapitalkravet

C0010

C0020

C0030«

2.

Bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 berigtiges således:

a)

I skema S.05.01.C0010-C0120/R0410 affattes rækken således:

»C0010-C0120/R0410

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

b)

I skema S.05.01.C0010-C0120/R0420 affattes rækken således:

»C0010-C0120/R0420

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

c)

I skema S.05.01.C0130-C0160/R0430 affattes rækken således:

»C0130-C0160/R0430

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

d)

I skema S.05.01.C0010-C0160/R0440 affattes rækken således:

»C0010-C0160/R0440

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv.«

e)

I skema S.05.01.C0010-C0160/R0500 affattes rækken således:

»C0010-C0160/R0500

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

f)

I skema S.05.01.C0210-C0280/R1710 affattes rækken således:

»C0210-C0280/R1710

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

g)

I skema S.05.01.C0210-C0280/R1720 affattes rækken således:

»C0210-C0280/R1720

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv.«

h)

I skema S.05.01.C0210-C0280/R1800 affattes rækken således:

»C0210-C0280/R1800

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.«

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

i)

I skema S.05.02.C0080-C0140/R0410 affattes rækken således:

»C0080-C0140/R0410

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Direkte forsikringsvirksomhed

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

j)

I skema S.05.02.C0080-C0140/R0420 affattes rækken således:

»C0080-C0140/R0420

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret proportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret proportional genforsikring, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

k)

I skema S.05.02.C0080-C0140/R0430 affattes rækken således:

»C0080-C0140/R0430

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto — Accepteret ikkeproportional genforsikring

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser for accepteret ikkeproportional genforsikring, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

l)

I skema S.05.02.C0080-C0140/R0440 affattes rækken således:

»C0080-C0140/R0440

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv.«

m)

I skema S.05.02.C0080-C0140/R0500 affattes rækken således:

»C0080-C0140/R0500

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: Nettoværdien af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser summeres for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

n)

I skema S.05.02.C0220-C0280/R1710 affattes rækken således:

»C0220-C0280/R1710

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Brutto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: ændringerne i andre forsikringsmæssige hensættelser vedrørende forsikringsaftaler i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhed og genforsikringsvirksomhed, opgjort brutto.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

o)

I skema S.05.02.C0220-C0280/R1720 affattes rækken således:

»C0220-C0280/R1720

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Genforsikringsandel

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: genforsikringsandelen af ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ, eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv.«

p)

I skema S.05.02.C0220-C0280/R1800 affattes rækken således:

»C0220-C0280/R1800

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser — Netto

Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser som defineret i direktiv 91/674/EØF, hvor det er relevant: nettoændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser for direkte forsikringsvirksomhed og accepteret genforsikringsvirksomhed og reduceres med det beløb, der er cederet til genforsikringsselskaber.

Denne post skal indberettes som en positiv værdi, hvis variationen er negativ (reduktion af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører en fortjeneste), eller som en negativ værdi, hvis variationen er positiv (forøgelse af andre forsikringsmæssige hensættelser, der medfører et tab).«

q)

I skema S.22.01.C0010/R0010 affattes rækken således:

»C0010/R0010

Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger — Forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige bruttohensættelser i alt, inklusive langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.«

r)

I skema S.22.01.C0030/R0010 affattes rækken således:

»C0030/R0010

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsfradrag i de forsikringsmæssige hensættelser og de forsikringsmæssige hensættelser med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger.«

s)

I skema S.22.01.C0050/R0010 affattes rækken således:

»C0050/R0010

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«

t)

I skema S.22.01.C0070/R0010 affattes rækken således:

»C0070/R0010

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«

u)

I skema S.22.01.C0090/R0010 affattes rækken således:

»C0090/R0010

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Forsikringsmæssige hensættelser

Den del af justeringen af de forsikringsmæssige bruttohensættelser, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem de forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og de forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«

v)

I skema S.22.01.C0050/R0020 affattes rækken således:

»C0050/R0020

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesats — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og basiskapitalgrundlaget beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«

w)

I skema S.22.01.C0070/R0020 affattes rækken således:

»C0070/R0020

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«

x)

I skema S.22.01.C0090/R0020 affattes rækken således:

»C0090/R0020

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Basiskapitalgrundlag

Den del af justeringen af basiskapitalgrundlaget, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og basiskapitalgrundlaget under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«

y)

I skema S.22.01.C0050/R0050 affattes rækken således:

»C0050/R0050

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«

z)

I skema S.22.01.C0070/R0050 affattes rækken således:

»C0070/R0050

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«

aa)

I skema S.22.01.C0090/R0050 affattes rækken således:

»C0090/R0050

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«

bb)

I skema S.22.01.C0050/R0090 affattes rækken således:

»C0050/R0090

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og solvenskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«

cc)

I skema S.22.01.C0070/R0090 affattes rækken således:

»C0070/R0090

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«

dd)

I skema S.22.01.C0090/R0090 affattes rækken således:

»C0090/R0090

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Solvenskapitalkrav

Den del af justeringen af solvenskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og solvenskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«

ee)

I skema S.22.01.C0050/R0100 affattes rækken således:

»C0050/R0100

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«

ff)

I skema S.22.01.C0070/R0100 affattes rækken således:

»C0070/R0100

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«

gg)

I skema S.22.01.C0090/R0100 affattes rækken således:

»C0090/R0100

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet

Den del af justeringen af det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og det anerkendte kapitalgrundlag til opfyldelse af minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«

hh)

I skema S.22.01.C0050/R0110 affattes rækken således:

»C0050/R0110

Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af overgangsjusteringen på den relevante risikofrie rentekurve.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsjustering af den relevante risikofrie rentekurve og minimumskapitalkravet beregnet med de forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser.«

ii)

I skema S.22.01.C0070/R0110 affattes rækken således:

»C0070/R0110

Virkning af volatilitetsjustering sat til nul — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af volatilitetsjusteringen. Den skal afspejle virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen til nul.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden andre overgangsforanstaltninger og minimumskapitalkravet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden overgangsforanstaltninger på den relevante risikofrie rentekurve.«

jj)

I skema S.22.01.C0090/R0110 affattes rækken således:

»C0090/R0110

Virkning af matchtilpasning sat til nul — Minimumskapitalkrav

Den del af justeringen af minimumskapitalkravet, der skyldes anvendelsen af matchtilpasningen. Heri medregnes virkningen af at sætte volatilitetsjusteringen og matchtilpasningen til nul.

Det er forskellen mellem minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden matchtilpasning og uden alle de andre overgangsforanstaltninger og minimumskapitalkravet beregnet under hensyn til forsikringsmæssige hensættelser uden volatilitetsjustering og uden overgangsforanstaltninger.«

kk)

I skema S.25.01 og S.25.02 erstattes henvisninger til C0080 af C0090 og henvisninger til C0090 af C0120.

ll)

I skema S.25.02.C0030 affattes rækken således:

»C0030

Beregning af solvenskapitalkravet

Kapitalkravet for hver komponent uanset beregningsmetode (enten standardformel eller partiel intern model) efter justeringer for forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne, i det omfang denne er indeholdt i beregningen af komponenterne.

For komponenterne forsikringsmæssige hensættelsers og/eller udskudte skatters tabsabsorberende evne skal den tabsabsorberende evne anføres, når disse offentliggøres som særskilte komponenter (disse tal skal offentliggøres som negative beløb).

For komponenter beregnet ved brug af standardformlen anføres i denne celle det teoretiske bruttosolvenskapitalkrav. For komponenter beregnet ved brug af den partielle interne model anføres her den værdi, som indregner fremtidige ledelseshandlinger indeholdt i beregningen, men ikke sådanne, som modelleres som en særskilt komponent.

Beløbet skal fuldt ud tage højde for diversifikationseffekter i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, hvis det er relevant.

I disse celler medregnes fordelingen af justeringen som følge af aggregeringen af det teoretiske solvenskapitalkrav for ring-fenced fonde/matchtilpasningsporteføljer på enhedsniveau.«

3.

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 berigtiges således:

a)

I skema S.19.01.C0170/R0100-R0260 affattes rækken således:

»C0170/R0100-R0260

Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt) — I indeværende år

»Indeværende år« i alt afspejler den sidste diagonal (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0100-R0250.

R0260 er den samlede værdi af R0100-R0250.«

b)

I skema S.19.01.C0360/R0100-R0260 affattes rækken således:

»C0360/R0100-R0260

Bedste bruttoskøn over erstatningshensættelser — Årets udgang (diskonterede data)

»Årets udgang« i alt afspejler den sidste diagonal, men på et diskonteret grundlag (alle data vedrørende sidste indberetningsår) fra R0100-R0250.

R0260 er den samlede værdi af R0100-R0250.«

c)

I afsnit S.12.01, i den del, der hedder »Overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser«, affattes andet afsnit i vejledningen således:

»Denne værdi offentliggøres som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.«

d)

I skema S.17.01.C0020 til C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 til C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 til C0170/R0310 og C0180/R0310 affattes andet afsnit således:

»Denne værdi offentliggøres som en negativ værdi, når den mindsker de forsikringsmæssige hensættelser.«

e)

Følgende række indsættes efter beskrivelsen i skema S.23.01.01.R0230/C0040:

»R0230/C0050

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter — tier 3

Værdien af det fradrag vedrørende kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, som fratrækkes tier 3-elementer i henhold til artikel 68 i delegeret forordning (EU) 2015/35.«

4.

Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 berigtiges således:

a)

Følgende række indsættes efter beskrivelsen i skema S.23.01.R0440/C0040:

»R0440/C0050

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — tier 3

Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer — tier 3-elementer.

Det samlede kapitalgrundlag fratrukket i celle R0230/C0010 tilbageføres her efter justering for ikke til rådighed stående kapitalgrundlag i henhold til de relevante sektorregler og efter fradrag i henhold til artikel 228, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.«

b)

I skema S.23.01.R0680/C0010 affattes rækken således:

»R0680/C0010

Solvenskapitalkrav på koncernniveau

Solvenskapitalkravet på koncernniveau er summen af det konsoliderede solvenskapitalkrav beregnet i henhold til artikel 336, stk. a), b), c) og d), i delegeret forordning (EU) 2015/35 og solvenskapitalkravet for enheder, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering.«

c)

I skema S.25.01.R0220/C0100 affattes rækken således:

»R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav inklusive kapitaltillæg.

Solvenskapitalkravet for selskaber omfattet af metode 1 som defineret i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes alle komponenter af det konsoliderede solvenskapitalkrav, inklusive kapitalkrav for selskaber fra andre finansielle sektorer, kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber og kapitalkrav for resterende selskaber.«

d)

I skema S.25.01.R0500/C0100 affattes rækken således:

»R0500/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

»R0500 forventes at være lig med summen af R0510, R0520 og R0530.«

e)

I skema S.25.01.R0570/C0100 affattes rækken således:

»R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

Det samlede solvenskapitalkrav forventes at være lig med summen af R0220 og R0560.«

f)

I skema S.25.02.R0220/C0100 affattes rækken således:

»R0220/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav inklusive kapitaltillæg for selskaber omfattet af metode 1 som defineret i artikel 230 i direktiv 2009/138/EF. Heri medregnes alle komponenter af det konsoliderede solvenskapitalkrav, inklusive kapitalkrav for selskaber fra andre finansielle sektorer, kapitalkrav for kapitalinteresser i ikkekontrollerede selskaber og kapitalkrav for resterende selskaber.«

g)

I skema S.25.02.R0500/C0100 affattes rækken således:

»R0500/C0100

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer (ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav)

Kapitalkrav for andre finansielle sektorer.

Denne post anvendes kun i forbindelse med indberetning på koncernniveau, når koncernen omfatter et selskab, som er underlagt ikkeforsikringsmæssige kapitalkrav, f.eks. en bank, og svarer til kapitalkravet beregnet i overensstemmelse med de gældende krav.

»R0500 forventes at være lig med summen af R0510, R0520 og R0530.«

h)

I skema S.25.02.R0570/C0100 affattes rækken således:

»R0570/C0100

Solvenskapitalkrav

Samlet solvenskapitalkrav for samtlige selskaber, uanset anvendt metode.

Det samlede solvenskapitalkrav forventes at være lig med summen af R0220 og R0560.«


Top