Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2177

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2177 af 22. november 2017 om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7692

OJ L 307, 23.11.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2177/oj

23.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2177

af 22. november 2017

om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (1), særlig artikel 13, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De grundlæggende bestemmelser i direktiv 2012/34/EU vedrørende adgang til servicefaciliteter og anvendelsen af de i disse faciliteter leverede tjenesteydelser, f.eks. bestemmelser om adgangsrettigheder, vigtigste procedureregler for behandling af ansøgninger og krav til offentliggørelse af oplysninger, gælder for alle servicefaciliteter. Ved direktiv 2012/34/EU fastsættes desuden forskellige bestemmelser for forskellige typer af tjenesteydelser, som leveres i servicefaciliteterne. Denne skelnen bør også afspejles i denne forordning.

Under hensyntagen til formålet med og anvendelsesområdet for direktiv 2012/34/EU bør bestemmelserne om adgang til tjenesteydelser, der leveres i servicefaciliteter, kun omfatte tjenesteydelser, der er relateret til levering af jernbanetransporttjenester.

(2)

For at undgå, at operatører af servicefaciliteter af mindre betydning pålægges urimeligt store byrder, forekommer det at være rimeligt at give tilsynsorganer, når disse anser faciliteten for at være uden strategisk betydning for markedets funktion, mulighed for at fritage operatører af servicefaciliteter for samtlige eller visse bestemmelser i denne forordning, med undtagelse af visse bestemmelser vedrørende forpligtelsen til at offentliggøre en servicefacilitetsbeskrivelse. I tilfælde, hvor det pågældende servicefacilitetsmarked er kendetegnet ved, at en række forskellige operatører leverer sammenlignelige tjenesteydelser i konkurrence med hverandre, eller hvor et tilsynsorgan er af den opfattelse, at specifikke bestemmelser i denne forordning på negativ vis kunne indvirke på servicefacilitetsmarkedets funktion, bør tilsynsorganet have beføjelse til at indrømme sådanne fritagelser. Det kunne f.eks. være tilfældet, hvis en jernbanevirksomhed leverer tjenesteydelser til en anden jernbanevirksomhed for at bistå denne jernbanevirksomhed i fjerntliggende områder som del af et samarbejde, som er nødvendigt på grund af de økonomiske omkostninger, som ellers ville skulle afholdes.

Tilsynsorganerne bør behandle ansøgninger om fritagelse individuelt fra sag til sag. Hvis tilsynsorganet efter en klage vedrørende adgang til en servicefacilitet eller jernbanerelateret tjenesteydelse finder, at omstændighederne har ændret sig på en sådan måde, at en tidligere indrømmet fritagelse har en negativ indvirkning på jernbanetransportmarkedet, bør tilsynsorganet tage fritagelsen op til fornyet vurdering og kan tilbagekalde fritagelsen.

Tilsynsorganerne bør sikre, at fritagelserne anvendes konsekvent i alle medlemsstater, og de bør udarbejde fælles principper for anvendelsen af bestemmelserne vedrørende fritagelser senest på datoen for anvendelse af artikel 2. Om nødvendigt kan Kommissionen vedtage foranstaltninger, ved hvilke sådanne principper fastsættes, jf. artikel 57, stk. 8, i direktiv 2012/34/EU.

Operatører af servicefaciliteter, som er blevet fritaget for anvendelsen af bestemmelser i denne forordning, forbliver underlagt alle andre bestemmelser vedrørende adgang til servicefaciliteter og brug af jernbanerelaterede tjenesteydelser i direktiv 2012/34/EU.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 (2) opstilles der rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne. Forordningen, ved hvilken der er fastsat nærmere procedureregler og kriterier, som operatører af servicefaciliteter og ansøgere skal følge, bør også finde anvendelse på sø- og indlandshavnefaciliteter, som er knyttet til jernbaneaktiviteter.

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 (3) defineres forpligtelserne for enheden med ansvar for vedligeholdelse. Denne forordning bør ikke berøre bestemmelserne i disse retsakter.

(4)

Gennemsigtighed i forbindelse med betingelserne for adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser og oplysninger om afgifter er en forudsætning for at give alle ansøgere adgang til servicefaciliteter og tjenesteydelser, der leveres i disse faciliteter, på et ikkediskriminerende grundlag. Skjulte rabatter, der forhandles individuelt med hver ansøger uden at følge de samme principper, ville undergrave princippet om ikkediskriminerende adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser. I de oplysninger om principperne for rabatordninger, der gives i servicefacilitetsbeskrivelsen, bør der dog tages hensyn til krav om forretningshemmeligheder.

(5)

Direktiv 2012/34/EU indeholder krav om, at operatører af servicefaciliteter giver ikke-diskriminerende adgang til servicefaciliteter og de i disse faciliteter leverede tjenesteydelser. Direktivet finder anvendelse i tilfælde af egen levering af tjenesteydelser såvel som i tilfælde, hvor tjenesteydelserne leveres af en operatør af en servicefacilitet. Når det er nødvendigt at korrigere markedsforvridning eller uønskede udviklinger på markedet, bør tilsynsorganet være i stand til at anmode om, at operatøren af en servicefacilitet stiller faciliteten til rådighed for egen levering, forudsat at dette er juridisk og teknisk muligt og ikke bringer driftssikkerheden i fare.

(6)

Når det er nødvendigt at passere via private sportilslutninger for at få adgang til en servicefacilitet, skal operatøren af servicefaciliteten levere oplysninger om den private sportilslutning. Sådanne oplysninger bør gøre det muligt for ansøgeren at forstå, hvem ansøgeren skal kontakte for at ansøge om adgang til denne sportilslutning, jf. artikel 10 i direktiv 2012/34/EU.

(7)

Infrastrukturforvaltere bør lette indsamlingen af oplysninger om servicefaciliteter og lette den administrative byrde, der påhviler operatører af servicefaciliteter, ved at stille en skabelon til rådighed på et let tilgængeligt sted, f.eks. deres webportal. Denne skabelon bør være udarbejdet af jernbanesektoren og tilsynsorganer i samråd med operatører af servicefaciliteter. Operatører af servicefaciliteter er forpligtet til at forsyne infrastrukturforvalteren med alle relevante oplysninger, jf. artikel 31, stk. 10, i og bilag IV, punkt 6, til direktiv 2012/34/EU. Den vigtigste infrastrukturforvalter, som skal have forelagt servicefacilitetsbeskrivelsen i tilfælde af, at den infrastrukturforvalter, til hvis net den pågældende facilitet er forbundet, er fritaget fra kravet om at offentliggøre netvejledningen, bør være den, som medlemsstaten har udpeget til at deltage i det netværk, der er omhandlet i artikel 7f i direktiv 2012/34/EU.

(8)

Forskellige enheder kan have ansvar for at træffe afgørelse om adgangsbetingelserne for en servicefacilitet, tildele kapacitet i servicefaciliteten og levere jernbanerelaterede tjenesteydelser i faciliteten. I så tilfælde betragtes alle enheder som operatører af en servicefacilitet i henhold til direktiv 2012/34/EU. Desuden skal hver enhed opfylde kravene i denne forordning for den del, enheden er ansvarlig for. Hvis en facilitet ejes, forvaltes og drives af flere enheder, skal kun de enheder, der rent faktisk er ansvarlige for at levere oplysninger og træffe afgørelse om ansøgninger om adgang til servicefaciliteten og brug af jernbanerelaterede tjenesteydelser, betragtes som operatører af servicefaciliteten.

(9)

Den nuværende praksis viser, at det i mange tilfælde er ansøgere som f.eks. afsendere og speditører, der ansøger om adgang til servicefaciliteter. Imidlertid har den jernbanevirksomhed, som ansøgeren har udpeget, ofte ingen kontraktmæssige aftale med operatøren af servicefaciliteten. Det bør derfor præciseres, at ikke kun jernbanevirksomheder, men også andre ansøgere bør have ret til at ansøge om adgang til servicefaciliteter på de betingelser,der er fastsat i denne forordning, såfremt national lovgivning foreskriver denne mulighed. Operatører af sådanne servicefaciliteter bør være bundet af denne forordning, uanset om de har en kontraktmæssig aftale med en jernbanevirksomhed eller med en anden ansøger, som i henhold til national lovgivning har ret til at ansøge om kapacitet i en servicefacilitet.

(10)

Kanaler og kapacitet i servicefaciliteterne tildeles ofte af forskellige enheder. Det er derfor vigtigt, at disse enheder kommunikerer med hinanden for at sikre, at de planlagte kanaler og planlagte tidsvinduer i servicefaciliteterne er afstemt efter hinanden for at muliggøre gnidningsløs og effektiv togdrift. Det samme bør gælde for situationer, hvor en ansøger ansøger om jernbanerelaterede tjenesteydelser, som leveres af andre leverandører, i en servicefacilitet. For tjenesteydelser, der ikke er direkte forbundet til infrastrukturkapacitet, vil et sådant samarbejde ikke være påkrævet.

(11)

Udveksling af data mellem enheder, der bestiller transportydelser, jernbanevirksomheder og terminaler vedrørende sporing og lokalisering og forventet ankomst- og afgangstid bør bidrage til bedre servicekvalitet og omkostningseffektivitet i logistikkæden.

(12)

Kravet om at stille vejledende realtidsoplysninger til rådighed om tilgængelig kapacitet i en servicefacilitet på en fælles webportal kan opfyldes ved at levere oplysninger om, hvorvidt faciliteten er fyldt, har begrænset resterende kapacitet eller tilstrækkelig resterende kapacitet til at imødekomme enhver type ansøgning. For tjenesteydelser som f.eks. vedligeholdelse, for hvilke et køretøj skal tages ud af tjeneste i en længere periode, er det ikke sikkert, at der er behov for sådanne oplysninger. Den maksimale driftskapacitet kan være lavere end den maksimale teoretiske kapacitet. Dette skyldes, at der er behov for fornøden yderligere tid til at gøre det muligt at yde pålidelige tjenesteydelser i situationer såsom et togs forsinkede ankomst til faciliteten eller driftsforstyrrelser. Oplysningerne om kapacitet bør henvise til den disponible driftskapacitet.

(13)

Operatører af servicefaciliteter bør ikke forpligte ansøgere til at købe tjenesteydelser, som udbydes i en facilitet, men som ansøgeren ikke har behov for. Dette princip bør dog ikke medføre, at ansøgeren kan tvinge operatøren af en facilitet til at acceptere ansøgerens egen levering af tjenesteydelser på operatørens område, hvis operatøren tilbyder den pågældende tjenesteydelse på en måde, der er i overensstemmelse med direktiv 2012/34/EU og denne forordning.

(14)

Hvis en operatør af en servicefacilitet modtager en ansøgning, som er uforenelig med en anden ansøgning, eller kapaciteten allerede er tildelt, bør operatøren af faciliteten først forsøge, om det er muligt at imødekomme den yderligere ansøgning ved at foreslå et andet tidsinterval, modificere det allerede tildelte tidsinterval, hvis den berørte ansøger indvilliger heri, eller ved at træffe foranstaltninger, som gør det muligt at øge facilitetens kapacitet. Operatøren bør ikke være forpligtet til at træffe foranstaltninger som f.eks. ændring af åbningstiderne eller foranstaltninger, der kræver investeringer, for at øge facilitetens kapacitet. Hvis en ansøger imidlertid garanterer at dække investeringsomkostninger eller ekstra driftsomkostninger, bør operatøren af en servicefacilitet overveje denne mulighed.

(15)

Hvis koordineringsproceduren ikke har gjort det muligt at afstemme de uforenelige ansøgninger, kan operatøren af en servicefacilitet benytte prioriteringskriterier til at vælge, hvilken af ansøgningerne der skal imødekommes. Disse kriterier bør være ikkediskriminerende og gennemsigtige og offentliggøres i servicefacilitetsbeskrivelsen, som er genstand for tilsynsorganets gennemgang.

(16)

Udtrykket »levedygtige alternativer« omfatter forskellige elementer, herunder særlig fysiske og tekniske karakteristika såsom en facilitets beliggenhed, adgang ad vej, jernbane, vandvej eller offentlig transport, fritrumsprofil, sporenes længde og elektrificering, operationelle karakteristika såsom åbningstider, kapacitet i og rundt om faciliteten, uddannelseskrav til førere og de udbudte tjenesteydelsers omfang og type, tiltrækningskraft og konkurrenceevne såsom ruteplanlægning, forbindelser med transportformer og transporttid og økonomiske aspekter såsom indvirkningen på driftsomkostninger og de planlagte tjenesteydelsers rentabilitet.

(17)

Det kræver væsentlige investeringer at opføre en servicefacilitet, og jernbaners karakter af netværk sætter begrænsninger for, hvor faciliteter kan opføres, og som følge heraf kan mange servicefaciliteter ikke uden videre duplikeres. Hvis ansøgninger om adgang til en facilitet ikke kan imødekommes efter koordineringsproceduren, og faciliteten er tæt på at være overbelastet, bør tilsynsmyndigheder have mulighed for at anmode operatører af servicefaciliteter om at træffe foranstaltninger til at optimere brugen af faciliteten. Operatøren af servicefaciliteten bør udpege hensigtsmæssige foranstaltninger til at nå dette mål. Foranstaltningerne kan f.eks. omfatte finansielle sanktioner, som ansøgerne skal betale, hvis de undlader at gøre brug af tildelte adgangsrettigheder, eller en anmodning til ansøgere om at give afkald på deres adgangsrettigheder, hvis de gentagne gange og forsætligt har undladt at gøre brug af rettighederne eller har været årsag til forstyrrelser i servicefaciliteternes drift eller forstyrrelser for en anden ansøger.

(18)

Med henblik på at gøre bedst mulig brug af eksisterende servicefaciliteter bør servicefaciliteter, som ikke har været benyttet i mindst to på hinanden følgende år, udbydes til leasing eller leje, når en jernbanevirksomhed på grundlag af påviste behov tilkendegiver, at den har interesse i at benytte faciliteten. Enhver økonomisk enhed, der er interesseret i at drive faciliteten, bør have mulighed for at deltage i udbudsprocedurerne og afgive tilbud på at overtage driften af faciliteten. Dog er det ikke nødvendigt at iværksætte en udbudsprocedure, hvis der er en formel procedure i gang om at ophæve stedets tilegnelse til jernbaneformål, og faciliteten er ved at blive bygget om til andre formål end brug som servicefacilitet.

(19)

Ved denne forordning fastsættes en række nye regler for operatører af servicefaciliteter. Operatørerne har behov for tid til at tilpasse de nuværende interne procedurer med henblik på at sikre fuld opfyldelse af kravene i forordningen. Derfor bør forordningen anvendes fra den 1. juni 2019. Det betyder, at den servicefacilitetsbeskrivelse, som kræves i henhold til artikel 4, eller et link til de relevante oplysninger kun vil skulle udarbejdes og medtages for første gang i netvejledningen for den køreplan, som starter i december 2020.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Europæiske Jernbaneområde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes de nærmere bestemmelser for proceduren og kriterierne for adgang til de tjenesteydelser, som skal leveres i de servicefaciliteter, der er anført i punkt 2, 3 og 4 i bilag II til direktiv 2012/34/EU.

Henvisninger til ansøgere i denne forordnings bestemmelser forstås som en henvisning til jernbanevirksomheder. Hvis national lovgivning tillader andre ansøgere end jernbanevirksomheder at ansøge om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser, finder de relevante bestemmelser i denne forordning også anvendelse på disse ansøgere i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 2

Fritagelser

1.   Operatører af servicefaciliteter. jf. stk. 2. kan ansøge om at blive fritaget for anvendelsen af alle eller visse bestemmelser i denne forordning med undtagelse af artikel 4, stk. 2, litra a)-d) og litra m), og artikel 5.

Operatører af servicefaciliteter, der udelukkende eksisterer for at blive anvendt af operatører af veteranjernbaner til disses egne formål, kan ansøge om at blive fritaget fra alle bestemmelser i denne forordning.

Sådanne ansøgninger indgives til tilsynsorganet og begrundes behørigt.

2.   Tilsynsorganer kan beslutte at fritage operatører af servicefaciliteter, der driver følgende servicefaciliteter eller leverer følgende tjenesteydelser:

servicefaciliteter eller tjenesteydelser, som ikke har strategisk betydning for jernbanemarkedets funktion, særlig når det drejer sig om servicefacilitetens udnyttelsesgrad, den type trafik og trafikmængde, som eventuelt vil kunne blive påvirket, og den type tjenesteydelser, som tilbydes i faciliteten

servicefaciliteter eller tjenesteydelser, der drives eller leveres på et konkurrencepræget marked med en række konkurrenter, som leverer sammenlignelige tjenesteydelser

servicefaciliteter eller tjenesteydelser, ved hvilke anvendelsen af denne forordning på negativ vis kunne indvirke på servicefacilitetsmarkedets funktion.

3.   Tilsynsorganer offentliggør enhver afgørelse om at bevilge en fritagelse, jf. stk. 2, på deres websted, inden for to uger efter at de har vedtaget afgørelsen herom.

4.   Hvis kriterierne for at bevilge en fritagelse, jf. stk. 2, ikke længere opfyldes, tilbagekalder tilsynsorganet fritagelsen.

5.   Tilsynsorganerne udarbejder og offentliggør fælles principper for beslutningstagning for anvendelse af de kriterier, der er omhandlet i stk. 2.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(1)   »basistjenesteydelse«: en tjenesteydelse, der leveres i en hvilken som helst af de servicefaciliteter, som er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU

(2)   »jernbanerelateret tjenesteydelse«: en basistjenesteydelse, ekstra ydelse eller hjælpeydelse, der er nævnt i bilag II, punkt 2, 3 og 4, til direktiv 2012/34/EU

(3)   »servicefacilitetsbeskrivelse«: et dokument, hvori der er fastlagt detaljerede oplysninger, som er nødvendige for adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser

(4)   »kapacitet i en servicefacilitet«: potentialet for at anvende en servicefacilitet og levere en tjenesteydelse i en given periode, under hensyntagen til den tid, der kræves for at få adgang til og forlade servicefaciliteten

(5)   »koordineringsprocedure«: en procedure, hvorved operatøren af en servicefacilitet og ansøgere forsøger at finde en løsning på situationer, hvor behovene for adgang til en servicefacilitet eller jernbanerelaterede tjenesteydelser vedrører den samme kapacitet i en servicefacilitet og er uforenelige

(6)   »forbundne servicefaciliteter«: servicefaciliteter, der er beliggende ved siden af hinanden, og ved hvilke det er nødvendigt at passere gennem en af servicefaciliteterne for at nå den anden

(7)   »kontrollerende enhed«: et organ eller en virksomhed, der direkte eller indirekte udøver kontrol over en operatør af en servicefacilitet, og som også er aktiv(t) og har en dominerende stilling på de nationale jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten benyttes, eller som direkte eller indirekte udøver kontrol over en operatør af en servicefacilitet, der har en sådan stilling

(8)   »egen levering af tjenesteydelser«: en situation, hvor en jernbanevirksomhed selv leverer en jernbanerelateret tjenesteydelse på en servicefacilitetsoperatørs område, forudsat at jernbanevirksomhedens adgang til og brug af faciliteten til egen levering af tjenesteydelser er juridisk og teknisk mulig og ikke bringer driftssikkerheden i fare, og at operatøren af servicefaciliteten tilbyder en sådan mulighed

(9)   »omlægning«: en formel proces, hvorved en servicefacilitets formål ændres til et andet end levering af jernbanerelaterede tjenesteydelser

(10)   »ad hoc-ansøgning«: en ansøgning om adgang til en servicefacilitet eller en jernbanerelateret tjenesteydelse, som er knyttet til en ad hoc-ansøgning om en individuel kanal, jf. artikel 48, stk. 1, i direktiv 2012/34/EU.

(11)   »sen ansøgning«: en ansøgning om adgang til en servicefacilitet eller en jernbanerelateret tjenesteydelse, som indgives efter udløbet af en af operatøren af den pågældende facilitet fastsat frist for indgivelse af ansøgninger.

Artikel 4

Servicefacilitetsbeskrivelse

1.   Operatører af servicefaciliteter udarbejder en servicefacilitetsbeskrivelse for den servicefacilitet og de tjenesteydelser, de er ansvarlige for.

2.   Servicefacilitetsbeskrivelsen indeholder som minimum følgende oplysninger i det omfang, det kræves i henhold til denne forordning:

a)

listen over alle anlæg, i hvilke der leveres jernbanerelaterede tjenesteydelser, herunder oplysninger om deres beliggenhed og åbningstider

b)

de vigtigste kontaktoplysninger for operatøren af servicefaciliteten

c)

en beskrivelse af servicefacilitetens tekniske karakteristika, som f.eks. side- eller rangerspor, teknisk udstyr til pålæsning eller aflæsning, vask og vedligeholdelse og tilgængelig lagerkapacitet oplysninger om private sportilslutninger, som ikke er en del af jernbaneinfrastrukturen, men som er nødvendige for at få adgang til servicefaciliteter, som er væsentlige for leveringen af jernbanetransportydelser

d)

en beskrivelse af alle jernbanerelaterede tjenesteydelser, som leveres i faciliteten, og deres type (basistjenesteydelse, ekstra ydelse eller hjælpeydelse)

e)

mulighed for egen levering af jernbanerelaterede tjenesteydelser og betingelserne herfor

f)

oplysninger om procedurer for ansøgning om adgang til servicefaciliteten og/eller om tjenesteydelser, herunder frister for indgivelse af ansøgninger og frister for behandling af ansøgningerne

g)

for servicefaciliteter, der drives af mere end én operatør, eller hvor jernbanerelaterede tjenesteydelser leveres af mere end én operatør, angives, om der skal indgives særskilte ansøgninger om adgang til faciliteterne og tjenesteydelserne

h)

oplysninger om minimumsindhold og udformning af en ansøgning om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser eller en skabelon for en sådan ansøgning

i)

som minimum, i tilfælde af, at servicefaciliteter drives, og jernbanerelaterede tjenesteydelser leveres, af operatører, som direkte eller indirekte kontrolleres af en kontrollerende enhed, skabeloner for adgangskontrakter og almindelige betingelser

j)

hvis det er relevant, oplysninger om betingelser for brugen af operatørens IT-systemer, hvis ansøgere skal bruge dem, og reglerne for beskyttelse af følsomme og kommercielle data

k)

en beskrivelse af koordineringsproceduren og de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 10, og de prioritetskriterier, der er omhandlet i artikel 11

l)

oplysninger om ændringer af tekniske karakteristika og midlertidige restriktioner af servicefacilitetens kapacitet, som kan have en betydelig indvirkning på servicefacilitetens drift, herunder planlagt arbejde

m)

oplysninger om afgifter for adgang til servicefaciliteter og afgifter for brugen af hver af de jernbanerelaterede tjenesteydelser, som leveres i dem

n)

oplysninger om principperne for rabatordninger, som ansøgerne tilbydes, idet der dog tages hensyn til krav om forretningshemmeligheder.

Artikel 5

Offentliggørelse af servicefacilitetsbeskrivelsen

1.   Operatører af servicefaciliteter skal uden beregning gøre servicefacilitetsbeskrivelsen offentligt tilgængelig på en af følgende måder:

a)

ved at offentliggøre den på deres webportal eller på en fælles webportal og give infrastrukturforvalterne et link, som skal indgå i netvejledningen

b)

ved at give infrastrukturforvalterne de relevante oplysninger klar til offentliggørelse, som skal indgå i netvejledningen.

Hvis den infrastrukturforvalter, til hvis net faciliteten er forbundet, er fritaget for forpligtelsen til at offentliggøre en netvejledning i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3 eller 4, i direktiv 2012/34/EU, giver operatøren af servicefaciliteten det relevante link eller oplysninger klar til offentliggørelse til den vigtigste infrastrukturforvalter.

2.   Infrastrukturforvaltere angiver i netvejledningen eller på deres webportal fristen for indgivelse af oplysninger eller linket til offentliggørelse i netvejledningen med henblik på offentliggørelse af denne senest på datoen, som er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU.

Infrastrukturforvaltere leverer en fælles skabelon, som skal være udarbejdet af jernbanesektoren i samarbejde med tilsynsorganer senest den 30. juni 2018, og som operatører af servicefaciliteter kan bruge til at indgive oplysningerne. Skabelonen revideres og ajourføres, når det er nødvendigt.

3.   Operatører af servicefaciliteter ajourfører servicefacilitetsbeskrivelsen i det omfang, det er nødvendigt. De underretter i tide de ansøgere, som allerede har ansøgt om adgang eller har indgået kontrakt om en eller flere tjenesteydelser i servicefaciliteten, om enhver relevant ændring i servicefacilitetsbeskrivelsen.

4.   Hvis servicefaciliteter drives af mere end én servicefacilitetsoperatør, eller hvis tjenesteydelserne i faciliteten leveres af mere end én leverandør, koordinerer operatører eller leverandører med hinanden med henblik på at:

a)

gøre deres servicefacilitetsbeskrivelser tilgængelige et sted eller

b)

at angive alle servicefacilitetsoperatører med ansvar for at træffe afgørelser om ansøgninger om adgang til servicefaciliteter eller jernbanerelaterede tjenesteydelser, der leveres i samme servicefacilitet, i deres servicefacilitetsbeskrivelser.

Hvis denne koordinering ikke lykkes, kan tilsynsorganet vedtage en afgørelse om at udpege en af servicefacilitetsoperatørerne til at opfylde kravet i første afsnit. Alle relevante omkostninger deles mellem alle berørte servicefacilitetsoperatører.

5.   Den i stk. 1 og artikel 4 omhandlede forpligtelse skal opfyldes på en måde, der står i et rimeligt forhold til den pågældende servicefacilitets størrelse, tekniske karakteristika og betydning.

Artikel 6

Yderligere oplysninger

1.   Tilsynsorganet kan kræve, at operatører af servicefaciliteter godtgør, hvorfor de betegner en jernbanerelateret tjenesteydelse som en basistjenesteydelse, ekstra ydelse eller hjælpeydelse.

2.   Efter anmodning fra en ansøger leverer operatører af servicefaciliteter, der er anført i bilag II, punkt 2, litra a)-g), til direktiv 2012/34/EU, vejledende oplysninger om tilgængelig kapacitet i en servicefacilitet.

3.   Hvor det er teknisk muligt med en rimelig økonomisk indsats, gør operatører af servicefaciliteter de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra l), tilgængelige i realtid ved hjælp af en fælles webportal.

Artikel 7

Samarbejde om tildeling og anvendelse af en kapacitet i en servicefacilitet

1.   Ansøgere indgiver deres ansøgninger om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser i overensstemmelse med de frister, operatørerne af servicefaciliteterne har fastsat. Hvis det er relevant, tager operatører af servicefaciliteter, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, når de fastsætter disse frister behørigt hensyn til tidsfrister og prioritetskriterier, som fastsættes af infrastrukturforvalterne til brug ved planlægningsprocessen, med henblik på at undgå uoverensstemmelser.

2.   Operatører af servicefaciliteter, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, og infrastrukturforvaltere samarbejder om nødvendigt med henblik på at sikre, at tildelingen af kapacitet på infrastruktur og i servicefaciliteter stemmer overens. Forpligtelsen til at samarbejde finder også anvendelse på operatører af forbundne faciliteter. Efter anmodning kan de berørte ansøgere medvirke i dette samarbejde. Ansøgere kan også ansøge om, at enheder med ansvar for tildeling af adgang til private sportilslutninger, der er nødvendige for at få adgang til servicefaciliteter, som er væsentlige for leveringen af jernbanetransportydelser, medvirker i samarbejdet.

Hvis en ansøger ansøger om levering af ekstra ydelser eller hjælpeydelser, der er nævnt i bilag II, punkt 3 og 4, til direktiv 2012/34/EU, og som tilbydes i faciliteten af en eller flere operatører ud over den, som er ansvarlig for at give adgang til faciliteten, kan ansøgeren ansøge om, at alle operatører af servicefaciliteter medvirker til at levere tjenesteydelserne i samarbejdet.

Så længe den planlægningsproces, som gennemføres af infrastrukturforvalteren, er i gang, må der ikke gives afslag på ansøgninger om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser med den begrundelse, at den kanal, der er ansøgt om, endnu ikke er tildelt. Operatører af servicefaciliteter, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, og infrastrukturforvaltere bestræber sig dog på, at der er sammenhæng mellem deres respektive afgørelser.

3.   Hvis det er relevant, samarbejder operatører af servicefaciliteter, infrastrukturforvaltere og ansøgere med henblik på at sikre, at togdriften fra og til servicefaciliteter er effektiv. For så vidt angår tog, der benytter jernbanegodsterminaler, herunder i sø- og indlandshavne, omfatter dette samarbejde udvekslingen af oplysninger om sporing og lokalisering af tog, og, hvis de er tilgængelige, forventet ankomst- og afgangstid i tilfælde af forsinkelser og forstyrrelser.

4.   På anmodning fra tilsynsorganet godtgør operatører af servicefaciliteter skriftligt, at de i de seneste tre år har opfyldt kravene vedrørende samarbejde i overensstemmelse med denne artikel.

Artikel 8

Ansøgninger om adgang til servicefaciliteter og anvendelse af jernbanerelaterede tjenesteydelser

1.   Ansøgninger om adgang til servicefaciliteter og anvendelse af jernbanerelaterede tjenesteydelser kan indgives af ansøgere.

2.   Ansøgere angiver i deres ansøgninger den servicefacilitet og/eller de jernbanerelaterede tjenesteydelser, som de ansøger om adgang til. Operatører af servicefaciliteter må ikke gøre adgangen til faciliteten eller levering af jernbanerelaterede tjenesteydelser betinget af køb af andre tjenesteydelser, som ikke har at gøre med den tjenesteydelse, der ansøges om.

3.   Operatøren af en servicefacilitet bekræfter modtagelsen af en ansøgning uden unødig forsinkelse. Når ansøgningen ikke indeholder de oplysninger, som kræves i henhold til servicefacilitetsbeskrivelsen, og som er nødvendige for at træffe en afgørelse, underretter operatøren af den pågældende servicefacilitet ansøgeren herom, og fastsætter en rimelig frist for indgivelse af de manglende oplysninger. Hvis oplysningerne ikke indgives inden for fristen, kan der gives afslag på ansøgningen.

Artikel 9

Svar på ansøgninger

1.   Efter at have modtaget alle nødvendige oplysninger besvarer operatøren af en servicefacilitet ansøgningerne om adgang til og levering af tjenesteydelser i servicefaciliteter, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, inden for en rimelig frist fastsat af tilsynsorganet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU. Der kan fastsættes forskellige frister for forskellige typer servicefaciliteter og/eller tjenesteydelser.

2.   Hvis operatøren af en servicefacilitet har svaret med et tilbud om adgang til servicefaciliteten, forbliver tilbuddet gyldigt i et rimeligt tidsrum, som operatøren meddeler, og med hvilket der tages hensyn til ansøgerens forretningsmæssige behov.

3.   Tilsynsorganer fastsætter fristerne for besvarelse af ansøgninger indgivet af ansøgere, som angivet i artikel 13, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU, forud for offentliggørelsen af den første netvejledning, med forbehold af bestemmelserne i denne gennemførelsesforordning med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU.

4.   For ad hoc-ansøgninger om adgang til servicefaciliteter og tjenesteydelser, der er nævnt i bilag II, punkt 2, litra a)-d) og litra f)-i), tager tilsynsorganer, når de fastsætter fristerne i henhold til artikel 13, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU, hensyn til de frister, der er fastsat i artikel 48, stk. 1, i nævnte direktiv. Hvis tilsynsorganer ikke har fastsat frister for sådanne ad hoc-ansøgninger, besvarer operatøren af en servicefacilitet ansøgningen inden for de frister, der er fastsat i artikel 48, stk. 1, i direktivet.

Hvis operatøren af en servicefacilitet har fastsat en årlig frist for indgivelse af ansøgninger om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser, der er nævnt i bilag II, punkt 2, litra a)-d) og litra f)-i), tages der med de frister for besvarelse af sene ansøgninger, som tilsynsorganet har fastsat, hensyn til de frister, infrastrukturforvaltere anvender til behandling af sådanne ansøgninger.

For servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser, der er nævnt i bilag II, punkt 2, litra e), begynder fristen, når det rullende materiels tekniske kompatibilitet med faciliteterne og udstyret er blevet vurderet og ansøgeren underrettet herom.

5.   Operatører af servicefaciliteter, der leverer ekstra ydelser og hjælpeydelser, som er nævnt i bilag II, punkt 3 og 4, til direktiv 2012/34/EU, besvarer ansøgninger om sådanne tjenesteydelser inden for den frist, som tilsynsorganet har fastsat, eller, hvis en sådan frist ikke er fastsat, inden for en rimelig frist. Hvis en ansøger indgiver ad hoc-ansøgninger for flere jernbanerelaterede tjenesteydelser, der leveres i én servicefacilitet, og angiver, at kun samtidig tildeling af disse er brugbar, besvarer alle berørte servicefacilitetsoperatører, herunder leverandører af ekstra ydelser og hjælpeydelser, der er nævnt i bilag II, punkt 3 og 4, ansøgningerne inden for en rimelig frist, jf. stk. 4.

For jernbanerelaterede tjenesteydelser, der er nævnt i bilag II, punkt 4, litra e), begynder fristen, når det rullende materiels tekniske kompatibilitet med faciliteterne og udstyret er blevet vurderet, og ansøgeren er underrettet herom.

6.   Med den berørte ansøgers samtykke kan de i stk. 3, 4 og 5 nævnte frister forlænges.

7.   Adgangsrettigheder til jernbaneinfrastruktur og jernbanerelaterede tjenesteydelser må ikke overføres til andre ansøgere.

8.   Hvis en ansøger har til hensigt ikke at gøre brug af en adgangsrettighed til en servicefacilitet eller en jernbanerelateret tjenesteydelse, som er bevilget af operatøren af servicefaciliteten, underretter ansøgeren den berørte operatør herom uden unødig forsinkelse.

Artikel 10

Koordineringsprocedure

1.   Hvis operatøren af en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, modtager en ansøgning om adgang til servicefaciliteten eller levering af en tjenesteydelse, der er uforenelig med en anden ansøgning eller vedrører allerede tildelt kapacitet i en servicefacilitet, forsøger operatøren gennem drøftelse og koordinering med ansøgeren at sikre, at alle ansøgninger tilgodeses bedst muligt. Denne koordinering involverer også leverandører af ekstra ydelser eller hjælpeydelser, der er anført i bilag II, stk. 3 og 4, til direktiv 2012/34/EU, hvis sådanne tjenesteydelser tilbydes i faciliteten, og en ansøger ansøger om dem. Enhver ændring af allerede tildelte adgangsrettigheder er betinget af den berørte ansøgers godkendelse.

2.   Operatører af servicefaciliteter, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, må ikke give afslag på ansøgninger om adgang til deres servicefaciliteter eller levering af en tjenesteydelse eller angive levedygtige alternativer for ansøgeren, hvis den kapacitet i deres servicefaciliteter, som modsvarer ansøgerens behov, er tilgængelig eller forventes at blive tilgængelig under eller efter koordineringsproceduren.

3.   Operatører af servicefaciliteter skal overveje forskellige muligheder for at imødekomme uforenelige ansøgninger om adgang til servicefaciliteten eller levering af tjenesteydelser i servicefaciliteten. Disse muligheder skal om nødvendigt omfatte foranstaltninger til at maksimere den tilgængelige kapacitet i faciliteten, i det omfang det ikke kræver yderligere investeringer i ressourcer eller faciliteter. Disse foranstaltninger kan omfatte:

forslag om alternativ planlægning

ændring af åbningstider eller vagtplan, hvis dette er muligt

adgang for egen levering af tjenesteydelser til faciliteten.

4.   Ansøgere og operatører af servicefaciliteterne kan i fællesskab anmode tilsynsorganet om at deltage som observatør i koordineringsproceduren.

5.   Hvis en ansøgning om adgang til en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, ikke kan imødekommes efter koordineringsproceduren, og faciliteten er tæt på at være overbelastet, kan tilsynsorganet anmode operatøren af servicefaciliteten om at træffe foranstaltninger, der gør det muligt at imødekomme yderligere ansøgninger om adgang til faciliteten. Sådanne foranstaltninger skal være gennemsigtige og ikkediskriminerende.

Artikel 11

Prioritetskriterier

Operatører af servicefaciliteter kan fastsætte prioritetskriterier for at tildele kapacitet i tilfælde af uforenelige ansøgninger om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser, hvis ansøgningerne ikke kan imødekommes efter koordineringsproceduren.

Sådanne prioritetskriterier skal være ikkediskriminerende og objektive, og de offentliggøres i servicefacilitetsbeskrivelsen, jf. artikel 4, stk. 2, litra k). I prioritetskriterierne skal der tages hensyn til formålet med og karakteren af de pågældende jernbanetransportydelser og til målet om at sikre effektiv brug af den tilgængelige kapacitet.

I prioritetskriterierne kan der desuden tages hensyn til følgende aspekter:

eksisterende kontrakter

hensigten om og evnen til at bruge den kapacitet, der ansøges om, herunder eventuelle tidligere undladelser af at bruge hele den tildelte kapacitet eller en del heraf og grundene til undladelsen

allerede tildelte kanaler, som er knyttet til de tjenesteydelser, der ansøges om

prioritetskriterier for tildelingen af kanaler

rettidig indsendelse af ansøgninger.

Artikel 12

Levedygtige alternativer

1.   Hvis en ansøgning om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser ikke kan imødekommes efter koordineringsproceduren, underretter operatøren af en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, den berørte ansøger og tilsynsorganet, på dettes anmodning, uden unødig forsinkelse. Medlemsstaterne kan kræve, at tilsynsorganet underrettes, selv hvis der ikke foreligger anmodning herom.

2.   Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes, vurderer operatøren af en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, og ansøgeren i fællesskab, om der findes levedygtige alternativer, som gør det muligt at drive den berørte gods- eller passagertransport på de samme eller alternative ruter på økonomisk acceptable vilkår. Ansøgeren må ikke forpligtes til at afsløre sin forretningsstrategi.

3.   I forbindelse med stk. 2 angiver operatøren af servicefaciliteten mulige alternativer, herunder i givet fald i andre medlemsstater, på grundlag af andre servicefacilitetsbeskrivelser, oplysninger offentliggjort på en fælles webportal i overensstemmelse med artikel 5 og eventuelle oplysninger leveret af ansøgeren. Når mulige alternativer foreslås, tages der som minimum hensyn til følgende kriterier, i det omfang operatøren af servicefaciliteten kan bedømme dem.

den alternative servicefacilitets operationelle karakteristikas egnethed

den alternative servicefacilitets fysiske og tekniske karakteristikas egnethed

tydelig indvirkning på de af ansøgeren planlagte jernbanetransportydelsers tiltrækningskraft og konkurrenceevne

forventede yderligere omkostninger for ansøgeren.

Operatøren af en servicefacilitet behandler forretningsmæssige oplysninger fra ansøgeren fortroligt.

4.   Hvis oplysninger om det foreslåede alternativs kapacitet ikke er offentligt tilgængelige, kontrollerer ansøgeren dem.

Ansøgeren vurderer, om brugen af det foreslåede alternativ vil gøre det muligt at drive den påtænkte transporttjeneste på økonomisk acceptable vilkår. Ansøgeren underretter operatøren af servicefaciliteten om resultatet af sin vurdering inden for en i fællesskab fastsat frist.

5.   Ansøgeren kan anmode operatøren af servicefaciliteten om ikke at angive de levedygtige alternativer og om ikke at indlede den fælles vurdering.

Artikel 13

Afslag på adgang

1.   Hvis operatøren af en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, og ansøgeren efter koordineringsproceduren konkluderer, at der ikke findes levedygtige alternativer, og det ikke er muligt at imødekomme ansøgningen om adgang til eller levering af en tjenesteydelse i faciliteten, kan operatøren give afslag på ansøgningen.

Hvis operatøren af servicefaciliteten og ansøgeren ikke kan nå til enighed om et levedygtigt alternativ, kan operatøren af servicefaciliteten give afslag på ansøgningen med henvisning til de alternativer, som operatøren anser for at være levedygtige.

Ansøgeren kan klage til tilsynsorganet, jf. artikel 13, stk. 5, i direktiv 2012/34/EU.

2.   Hvis operatøren af servicefaciliteten og ansøgeren sammen har fastlagt levedygtige alternativer, kan operatøren af servicefaciliteten give afslag på ansøgningen.

3.   Operatører af en servicefacilitet, jf. artikel 13, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU, begrunder skriftligt over for ansøgeren, hvorfor ansøgningen ikke kunne imødekommes efter koordineringsproceduren, og hvorfor operatørerne på grundlag af de tilgængelige oplysninger finder, at et af de foreslåede alternativer opfylder ansøgerens krav og er levedygtigt.

4.   En operatør af en servicefacilitet, der giver afslag på en ansøgning, godtgør over for tilsynsorganet og ansøgeren, på disses anmodning, grundene til afslaget, herunder de alternativer, der blev undersøgt, og resultatet af koordineringsproceduren.

5.   I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 12, stk. 5, kan operatøren af en servicefacilitet give afslag uden at overholde de krav, der er fastsat i stk. 3 og 4.

6.   Hvis ansøgeren gentagne gange har undladt at betale for adgangsrettigheder, der allerede er tildelt og brugt, kan operatøren af servicefaciliteten anmode om finansielle garantier til at sikre, at hans legitime forventninger om fremtidige indtægter og udnyttelsen af faciliteten kan opfyldes. Oplysninger om sådanne garantier offentliggøres i servicefacilitetsbeskrivelsen.

Artikel 14

Klager

Hvis ansøgeren klager til tilsynsorganet, jf. artikel 13, stk. 5, i direktiv 2013/34/EU, tager tilsynsorganet, når det vurderer virkningerne af en eventuel afgørelse, det måtte træffe om at tildele en passende del af kapaciteten til den pågældende ansøger, følgende elementer i betragtning, hvis de er relevante:

kontraktforpligtelser og forretningsmodellernes levedygtighed hos andre brugere af den berørte servicefacilitet

den samlede mængde kapacitet i en servicefacilitet, der allerede er tildelt til andre berørte brugere

investeringer, som andre berørte brugere har foretaget i faciliteten

tilgængeligheden af levedygtige alternativer til at imødekomme andre berørte brugeres behov, herunder i andre medlemsstater, når det drejer sig om international togdrift

forretningsmodellernes levedygtighed hos operatøren af servicefaciliteten

adgangsrettigheder til forbindelsesinfrastruktur.

Artikel 15

Ubenyttede faciliteter

1.   Servicefaciliteter, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, som ikke har været benyttet i mindst to på hinanden følgende år, skal være tilgængelige for tilkendegivelse af interesse i leasing eller leje. Oplysninger om ubenyttede faciliteter offentliggøres i overensstemmelse med artikel 5.

2.   Den periode på to år, der er nævnt i stk. 1, begynder dagen efter den dag, hvor en jernbanerelateret tjenesteydelse senest blev leveret i servicefaciliteten.

3.   En ansøger, der er interesseret i at bruge en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, og som ikke har været benyttet i mindst to på hinanden følgende år, tilkendegiver skriftligt sin interesse over for operatøren af den pågældende facilitet og underretter tilsynsorganet herom. I interessetilkendegivelsen påvises den pågældende jernbanevirksomheds behov. Operatøren af servicefaciliteten kan beslutte at genoptage driften på en måde, der tilgodeser jernbanevirksomhedens påviste behov.

4.   Hvis ejeren af en servicefacilitet ikke driver faciliteten, underretter operatøren af faciliteten ejeren om interessetilkendegivelsen inden for 10 dage fra modtagelsen af den. Ejeren af faciliteten offentliggør, at faciliteten er tilgængelig for leasing eller leje, hel eller delvis, medmindre operatøren af servicefaciliteten beslutter at genoptage driften, efter at der er tilkendegivet interesse.

5.   Før en sådan offentliggørelse kan ejeren af servicefaciliteten give operatøren af servicefaciliteten mulighed for at fremsætte sine bemærkninger vedrørende offentliggørelsen inden for fire uger. Operatøren kan modsætte sig offentliggørelsen ved at indgive dokumenter, der beviser, at en omlægning er i gang, som blev iværksat før interessetilkendegivelsen.

6.   Tilsynsorganet underrettes af ejeren om omlægningen og kan anmode om dokumenter fra operatøren for at vurdere troværdigheden af oplysningerne.

Hvis vurderingen er utilfredsstillende, kræver tilsynsorganet offentliggørelse af, at driften af faciliteten kan leases eller lejes, hel eller delvis.

7.   Uanset gældende regler for offentlige indkøb offentliggør ejeren af en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, på sin webportal en meddelelse om leasing eller udlejning af den pågældende servicefacilitet og oplyser dette til tilsynsorganet og den infrastrukturforvalter, til hvis net faciliteten er forbundet. Offentliggørelsen skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for virksomheder at afgive tilbud om helt eller delvist at overtage driften af faciliteten. Disse oplysninger skal navnlig omfatte:

a)

nærmere oplysninger om udvælgelsesproceduren, som skal være gennemsigtig og ikkediskriminerende, og ved hvilken der skal tages hensyn til målet om at sikre den mest effektive brug af facilitetens kapacitet

b)

udvælgelseskriterier

c)

de vigtigste karakteristika for servicefacilitetens tekniske udstyr

d)

adresse og frist for afgivelse af tilbud; fristen skal være mindst 30 dage fra offentliggørelsen af meddelelsen.

8.   Den pågældende infrastrukturforvalter offentliggør også de i stk. 7 nævnte oplysninger på sin webportal.

9.   Uanset gældende regler for offentlige indkøb vælger ejeren af en servicefacilitet, der er nævnt i bilag II, punkt 2, til direktiv 2012/34/EU, den vindende kandidat og fremsætter et rimeligt tilbud uden unødig forsinkelse.

10.   Medlemsstaterne kan anvende eksisterende procedurer for myndighedskontrol over nedlæggelsen af servicefaciliteter. I dette tilfælde kan tilsynsorganet bevilge fritagelser fra anvendelsen af bestemmelserne i denne artikel.

Artikel 16

Revision

Senest den 1. juni 2024 vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og reviderer den om nødvendigt på grundlag af resultatet af vurderingen.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2019.

Artikel 2 anvendes dog fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (EUT L 57 af 3.3.2017, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102).


Top