EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2160

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2160 af 20. november 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 for så vidt angår visse henvisninger til ICAO-bestemmelser (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7598

OJ L 304, 21.11.2017, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2160/oj

21.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2160

af 20. november 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 for så vidt angår visse henvisninger til ICAO-bestemmelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (1), særlig artikel 3, stk. 5,

efter høring af Udvalget for det Fælles Luftrum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Punkt 3 i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 (2) henviser til bestemmelserne i Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO) Procedures for Navigation Services — Air Traffic Management (PANS-ATM, dok. 4444), nærmere bestemt 15. udgave, 2007, herunder ændring nr. 6. Den 10. november 2016 indarbejdede ICAO ændring nr. 7A i dok. 4444.

(2)

Henvisningerne i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 til dok. 4444 bør derfor ajourføres for at tage hensyn til denne ændring, således at medlemsstaterne kan opfylde deres internationale retlige forpligtelser og for at sikre overensstemmelse med ICAO's internationale lovgivningsmæssige ramme.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 affattes punkt 3 således:

»3.

Afsnit 12.3.1.5 »8.33 kHz channel spacing« i ICAO PANS-ATM dok. 4444 (16. udgave — 2016, herunder ændring nr. 7A).«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 af 16. november 2012 om krav til talekanaladskillelse for det fælles europæiske luftrum (EUT L 320 af 17.11.2012, s. 14).


Top