EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2096

Kommissionens direktiv (EU) 2017/2096 af 15. november 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7498

OJ L 299, 16.11.2017, p. 24–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2096/oj

16.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2017/2096

af 15. november 2017

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (1), særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF forbydes det at anvende bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom i materialer eller komponenter, der benyttes i køretøjer, der markedsføres efter 1. juli 2003.

(2)

Bilag II til direktiv 2000/53/EF indeholder en liste med materialer og komponenter, der er undtaget fra forbuddet i direktivets artikel 4, stk. 2, litra a). Under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling ændres nævnte bilag regelmæssigt, og undtagelse 2c), 3 og 5 vedrørende anvendelsen af bly skal revideres.

(3)

En vurdering af den tekniske og videnskabelige udvikling viste, at anvendelsen af bly fortsat er uundgåelig for de materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 2c). Aktuelle oplysninger tyder dog på, at blyerstatninger kan fremskaffes til disse materialer og komponenter i den nære fremtid. For visse materialer og komponenter forventes blyerstatninger at kunne fremskaffes tidligere end for andre, og det er derfor hensigtsmæssigt at opdele undtagelse 2c) i to underpunkter med forskellige revisionsdatoer under hensyntagen til fremskridtet i udviklingen af sådanne erstatninger.

(4)

Vurderingen af den tekniske og videnskabelige udvikling viste også, at anvendelsen af bly fortsat er uundgåelig for de materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 3. Der eksisterer mulige erstatninger, men de skal først udvikles yderligere. Der bør derfor fastsættes en ny revisionsdato for samme undtagelse under hensyntagen til fremskridtet i udviklingen af erstatninger.

(5)

Vurderingen af den tekniske og videnskabelige udvikling viste, at der for nogle materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 5, allerede findes blyerstatninger, men disse er ikke anvendelige i alle de køretøjer, der er omfattet af undtagelsen. Anvendelsen af bly er fortsat uundgåelig for de materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 5. Undtagelsen bør derfor opdeles i to underpunkter. For de materialer og komponenter, som der findes erstatninger for, bør der fastsættes en udløbsdato for undtagelsen, som giver tilstrækkelig tid til at sikre, at anvendelsen af bly er undgåelig i alle de pågældende køretøjer. Der bør derfor fastsættes en ny revisionsdato for den undtagelse, der omfatter materialer og komponenter, i hvilke anvendelsen af bly er uundgåelig, under hensyntagen til fremskridtet i udviklingen af erstatninger.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2)

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 2000/53/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 6. juni 2018 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at opfylde nærværende direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.

(2)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.


BILAG

»

BILAG II

Materialer og komponenter, der er undtaget fra artikel 4, stk. 2, litra a)

Der accepteres et maksimalt indhold af bly, hexavalent chrom og kviksølv i homogene materialer på 0,1 vægtprocent og et maksimalt indhold af cadmium i homogene materialer på 0,01 vægtprocent.

Reservedele, der markedsføres efter den 1. juli 2003 til brug i køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2003, bortset fra afbalanceringsklodser, kulbørster til elmotorer og bremsebelægninger er undtaget fra bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, litra a) i direktiv 2000/53/EF.

Materialer og komponenter

Undtagelsens omfang og udløbsdato

Mærkes eller gøres identificerbare som foreskrevet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. iv)

Bly som legeringsbestanddel

1a).

Stål til spåntagende bearbejdning og batch-varmforzinkede stålkomponenter med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent

 

 

1b).

Kontinuerligt forzinket stålplade med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

 

2a).

Aluminium til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 2 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2005

 

2b).

Aluminium med et blyindhold på op til 1,5 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2008

 

2c)i).

Aluminiumlegeringer til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent

 (1)

 

2c)ii).

Aluminiumlegeringer, der ikke omfattes af punkt 2c)i), med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent (1)

 (2)

 

3.

Kobberlegeringer med et blyindhold på op til 4 vægtprocent

 (1)

 

4a).

Lejebøsninger og lejepander

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2008

 

4b).

Lejebøsninger og lejepander i motorer, transmissioner og kompressorer til klimaanlæg

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2011

 

Bly og blyforbindelser i komponenter

5a).

Bly i batterier i højspændingssystemer (2), der udelukkende anvendes til fremdrift i køretøjer i klasse M1 og N1

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2019, og reservedele til sådanne køretøjer

X

5b).

Bly i batterier til anvendelser, der ikke er omfattet af punkt 5a)

 (1)

X

6.

Svingningsdæmpere

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

X

7a).

Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2005

 

7b).

Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2006

 

7c).

Lim til elastomerer, der benyttes i drivaggregatet, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2009

 

8a).

Bly i loddemateriale til fastgørelse af elektriske og elektroniske komponenter på elektroniske kredsløbskort og bly til belægning på afslutninger af komponenter — dog med undtagelse af elektrolytkondensatorer af aluminium — på komponentben og på elektroniske kredsløbskort

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

X (4)

8b).

Bly i loddemateriale til andre anvendelsesformål end lodning på elektroniske kredsløbskort eller på glas

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2011, og reservedele til sådanne køretøjer

X (4)

8c).

Bly til belægning på afslutninger af elektrolytkondensatorer af aluminium

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2013, og reservedele til sådanne køretøjer

X (4)

8d).

Bly anvendt til loddemateriale på glas i sensorer til masseflowmåling af luft

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2015, og reservedele til sådanne køretøjer

X (4)

8e).

Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere)

 (3)

X (4)

8f)a).

Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2017, og reservedele til sådanne køretøjer

X (4)

8f)b).

Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben bortset fra bilkabelkonnektorers kontaktflade i køretøjer

 (3)

X (4)

8g).

Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip

 (3)

X (4)

8h).

Bly i loddemateriale til at fastgøre varmespredere til varmedræn i halvlederenheder med en chipstørrelse på mindst 1 cm2 af projektionsoverfladen og en nominel strømtæthed på mindst 1 A/mm2 af siliciumchipområdet

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer efter samme dato

X (4)

8i).

Bly i loddematerialer til elektriske anvendelsesformål på glas med undtagelse af loddematerialer i ruder af lamineret glas

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer efter samme dato

X (4)

8j).

Bly i loddemateriale til laminerede ruder

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2020, og reservedele til sådanne køretøjer efter samme dato

X (4)

9.

Ventilsæder

Som reservedele til motortyper, der er udviklet inden den 1. juli 2003

 

10a).

Elektriske komponenter, der indeholder bly bundet i glas eller keramik, i en glas- eller keramikmatrix, i et glaskeramisk materiale eller i en glaskeramisk matrix

Denne undtagelse omfatter ikke brug af bly i:

glas i lamper og glasur på tændrør

dielektriske keramiske materialer i komponenter, der er opført under punkt 10b), 10c) og 10d)

 

X (5) (andre motorkomponenter end piezoelektriske)

10b).

Bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der indgår i integrerede kredsløb eller diskrete halvledere

 

 

10c).

Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer med en mærkespænding på mindre end 125 V vekselstrøm eller 250 V jævnstrøm

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer

 

10d).

Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der udligner temperaturrelaterede afvigelser i sensorer i ultrasoniske sonarsystemer

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2017, og reservedele til sådanne køretøjer efter samme dato

 

11.

Pyrotekniske detonatorer

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2006, og reservedele til sådanne køretøjer

 

12.

Blyholdige termoelektriske materialer i elektriske anordninger i biler, hvis formål er at mindske CO2-udledningerne ved genvinding af udstødningsvarme

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2019, og reservedele til sådanne køretøjer

X

Hexavalent chrom

13a).

Korrosionshindrende malinger

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2007

 

13b).

Korrosionshindrende malinger i forbindelse med chassissamlinger med bolt og møtrik

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 1. juli 2008

 

14.

Til korrosionsbeskyttelse af kulstofstålkølesystemet i absorptionskøleskabe i campingbiler, højst 0,75 vægtprocent i kølemidlet, undtagen hvor der står andre køleteknikker til rådighed (f.eks. ved at de udbydes på markedet til anvendelse i campingbiler), som ikke medfører negative miljø-, sundheds- eller forbrugersikkerhedsmæssige virkninger

 

X

Kviksølv

15a).

Udladningslamper til forlygter

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer

X

15b).

Lysstofrør i instrumentbrætdisplays

Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer

X

Cadmium

16.

Batterier til elektriske køretøjer

Som reservedele til køretøjer, der er markedsført inden den 31. december 2008

 

«

(1)  Denne undtagelse skal revideres i 2021.

(1)  

(1a)

Finder anvendelse på aluminiumlegeringer, som der ikke med forsæt er tilsat bly, men hvori der forekommer bly som følge af anvendelsen af genvundet aluminium.

(2)  Denne undtagelse skal revideres i 2024.

(2)  

(2a)

Systemer med en spænding på over 75 V jævnstrøm, jf. definitionen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 374 af 27.12.2006, s. 10).

(3)  Denne undtagelse skal revideres i 2019.

(4)  Afmontering, hvis en grænse på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med punkt 10a). Ved anvendelsen af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.

(5)  Afmontering, hvis en grænse på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med nr. 8a) til 8j). Ved anvendelsen af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.


Top