EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2077

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2077 af 10. november 2017 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (meddelt under nummer C(2017) 7374) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7374

OJ L 295, 14.11.2017, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2077/oj

14.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/75


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2077

af 10. november 2017

om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet

(meddelt under nummer C(2017) 7374)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/50/EF (2) som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU (3) harmoniserer de tekniske betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser i 24 GHz-området til kortdistanceradarudstyr til køretøjer. Dette radarudstyr er med til at forhindre sammenstød.

(2)

Beslutning 2005/50/EF pålagde medlemsstaterne statistiske rapporteringsforpligtelser, herunder kravet om hvert år at indsamle oplysninger om antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-kortdistanceradar.

(3)

Selv om forpligtelsen til at overvåge anvendelsen af 24 GHz-frekvensbånd til kortdistanceradarudstyr bør opretholdes, forekommer det nu uforholdsmæssigt at kræve, at hver enkelt national myndighed systematisk hvert år skal fremsende statistiske oplysninger som fastsat i beslutning 2005/50/EF. De nationale administrative ressourcer udnyttes bedre, hvis medlemsstaterne blot fremsender disse statistiske rapporter på Kommissionens anmodning. Kommissionen kan i stedet anmode om disse statistiske rapporter i de få tilfælde, hvor der rapporteres om interferens eller en skarp stigning i antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-radarer.

(4)

Siden vedtagelsen af beslutning 2005/50/EF har ingen af de tjenester, der er beskyttet af beslutningen, rapporteret om skadelig interferens. Antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-kortdistanceradar har ligget på et generelt lavt niveau og ligger under alle omstændigheder på et niveau langt under tærsklen på 7 % af det samlede antal køretøjer, som er i brug i hver medlemsstat. Denne tærskel betragtes som den kritiske andel, hvorunder det kan formodes, at andre brugere af 24 GHz-båndet ikke vil blive påført skadelig interferens.

(5)

Beslutning 2005/50/EF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2005/50/EF foretages følgende ændringer:

 

I bilaget til beslutningen ændres »Følgende oplysninger indsamles hvert år:« til:

»Følgende oplysninger indsamles på Kommissionens anmodning:«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2017.

På Kommissionens vegne

Mariya GABRIEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2005/50/EF af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU af 29. juli 2011 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (EUT L 198 af 30.7.2011, s. 71).


Top