Help Print this page 

Document 32017D2076

Title and reference
Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2076 af 7. november 2017 om ændring af beslutning 2009/607/EF for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger (meddelt under nummer C(2017) 7247) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7247
  • In force
OJ L 295, 14.11.2017, p. 74–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2076/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/74


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/2076

af 7. november 2017

om ændring af beslutning 2009/607/EF for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger

(meddelt under nummer C(2017) 7247)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2, og stk. 3, litra c), efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Gyldighedsperioden for de eksisterende miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2009/607/EF (2), udløber den 30. november 2017. Der er foretaget en vurdering, som bekræfter, at de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i beslutning 2009/607/EF, fortsat er relevante og formålstjenlige. Gyldighedsperioden for disse miljøkriterier og kravene til vurdering og verifikation bør derfor forlænges.

(2)

Beslutning 2009/607/EF bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2009/607/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »hårde belægninger og beklædninger« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. juni 2021.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2017.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/607/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til hårde belægninger og beklædninger (EUT L 208 af 12.8.2009, s. 21).


Top