Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2076

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2076 af 7. november 2017 om ændring af beslutning 2009/607/EF for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger (meddelt under nummer C(2017) 7247) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7247

OJ L 295, 14.11.2017, p. 74–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2076/oj

14.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/74


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/2076

af 7. november 2017

om ændring af beslutning 2009/607/EF for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger

(meddelt under nummer C(2017) 7247)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2, og stk. 3, litra c), efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Gyldighedsperioden for de eksisterende miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2009/607/EF (2), udløber den 30. november 2017. Der er foretaget en vurdering, som bekræfter, at de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i beslutning 2009/607/EF, fortsat er relevante og formålstjenlige. Gyldighedsperioden for disse miljøkriterier og kravene til vurdering og verifikation bør derfor forlænges.

(2)

Beslutning 2009/607/EF bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2009/607/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »hårde belægninger og beklædninger« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. juni 2021.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2017.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/607/EF af 9. juli 2009 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til hårde belægninger og beklædninger (EUT L 208 af 12.8.2009, s. 21).


Top