Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2075

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2017/2075 af 4. september 2017 om erstatning af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5963

OJ L 295, 14.11.2017, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/2075/oj

14.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/69


KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) 2017/2075

af 4. september 2017

om erstatning af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (1), særlig artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne for tildeling af kapacitet bør gøres gennemsigtige, samtidig med at der tages hensyn til tildelingsprocessens effektivitet samt de operationelle problemer, som gælder for alle de interessenter, der er berørt af anvendelsen og vedligeholdelsen af jernbaneinfrastrukturen.

(2)

Ansøgere om tildeling af infrastrukturkapacitet bør kunne indgive ansøgninger om indarbejdelse af kapacitet i den årlige køreplan i perioden mellem fristen for ansøgninger vedrørende udkastet til køreplan og før ændringen af køreplanen.

(3)

Når kanalerne er tildelt, vil ansøgerens kontraktmæssige rettigheder omfatte en ret til at afvise eller godkende en ansøgning fra infrastrukturforvalteren om omlægning af køreplaner.

(4)

Det er nødvendigt med midlertidige restriktioner af kapacitet for at bevare infrastrukturen og dens udstyr i god stand og muliggøre udvikling af infrastruktur i overensstemmelse med markedets behov.

(5)

Ansøgerne bør hurtigt modtage oplysninger om kommende kapacitetsrestriktioner, således at de kan tilpasse deres drift og transportbehov i overensstemmelse med restriktionerne af infrastrukturkapaciteten. Hvis der allerede ved begyndelsen af perioden for indgivelse af ansøgninger om indarbejdelse af kapacitet i den årlige køreplan er offentliggjort oplysninger om kommende kapacitetsrestriktioner, vil der normalt være mindre behov for at omlægge allerede tildelte kanaler.

(6)

Infrastrukturforvalterne bør ikke kun tage hensyn til deres egne omkostninger, når der skal vælges mellem forskellige alternativer for restriktioner af kapaciteten, men også til de berørte ansøgeres kommercielle og driftsmæssige begrænsninger og risiciene for, at transporten flyttes til mindre miljøvenlige transportformer.

(7)

Infrastrukturforvalterne bør fastlægge, offentliggøre og anvende gennemsigtige kriterier med hensyn til omdirigeringen af tog og tildelingen af begrænset kapacitet til forskellige typer trafik. De kan gøre dette i fællesskab eller hver for sig for deres kapacitetsrestriktioner.

(8)

Infrastrukturforvalterne bør tilpasse deres netvejledninger og køreplansprocedurer for at sikre rettidig overholdelse af de nye regler om kapacitetsrestriktioner i henhold til denne afgørelse.

(9)

For så vidt angår togtrafik, der krydser mere end ét net, bør de berørte infrastrukturforvaltere sørge for koordination for at minimere følgerne af kapacitetsrestriktioner for trafikken og synkronisere arbejder på en given rute eller undgå at begrænse kapaciteten på en alternativ rute.

(10)

Af hensyn til den juridiske klarhed og i betragtning af det antal ændringer, der skal foretages i bilag VII til direktiv 2012/34/EU, bør bilaget erstattes i sin helhed. For at forenkle de lovgivningsmæssige rammer er en delegeret afgørelse det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da det fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke kræver gennemførelse i medlemsstaternes nationale ret, og der således sikres en hurtig ensartet gennemførelse i hele Unionen.

(11)

Som følge af tidsplanen for ændringer af køreplanen i overensstemmelse med punkt 2 i bilaget til denne afgørelse og fristerne for samordning, høring og offentliggørelse af kapacitetsrestriktioner, der er fastsat i punkt 8-11 i bilaget til denne afgørelse, vil infrastrukturforvalterne først være i stand til for første gang at overholde kravene i punkt 8-11 med hensyn til den ændring af køreplanen, der træder i kraft i december 2019, for så vidt angår første offentliggørelsesrunde, og december 2020, for så vidt angår anden offentliggørelsesrunder, kravene i punkt 12 med hensyn til ændringen af den køreplan, som skal træde i kraft i december 2018, og kravene i punkt 14-17 med hensyn til ændringen af den køreplan, som skal træde i kraft i december 2018.

(12)

Direktiv 2012/34/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag VII til direktiv 2012/34/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32.


BILAG

»

BILAG VII

PLAN FOR TILDELINGSPROCESSEN

(jf. artikel 43)

(1)

Køreplanen fastlægges én gang hvert kalenderår.

(2)

Overgangen til ny køreplan finder sted ved midnat den anden lørdag i december. Hvis der foretages en tilpasning efter vinteren, eventuelt af hensyn til ændringer i køreplanerne for den regionale passagertrafik, sættes den i værk den anden lørdag i juni og med sådanne andre intervaller mellem disse datoer, som måtte være nødvendige. Infrastrukturforvalterne kan sammen vælge andre datoer og underretter i så fald Kommissionen, hvis den internationale trafik eventuelt berøres.

(3)

Fristen for indgivelse af ansøgninger om infrastrukturkapacitet, der skal indarbejdes i køreplanen, er senest 12 måneder før ændringen af køreplanen. Ansøgninger, der modtages efter denne frist, tages også i betragtning af infrastrukturforvalteren.

(4)

Senest 11 måneder før ændringen af køreplanen sikrer infrastrukturforvalterne, at der er etableret foreløbige internationale kanaler i samarbejde med andre relevante infrastrukturforvaltere. Infrastrukturforvalterne sikrer, at disse kanaler i videst muligt omfang respekteres under den resterende del af processen.

(5)

Infrastrukturforvalteren udarbejder og offentliggør et udkast til køreplan senest fire måneder efter den frist, der er anført i punkt 3.

(6)

Infrastrukturforvalteren skal træffe afgørelse om de ansøgninger, der modtages efter den frist, der er anført i punkt 3, i overensstemmelse med en procedure, der offentliggøres i netvejledningen.

Infrastrukturforvalteren kan omlægge en tildelt kanal, hvis det er nødvendigt for at sikre, at alle ansøgninger om kanaler i videst muligt omfang imødekommes, og hvis det er godkendt af den ansøger, som har fået tildelt kanalen. Infrastrukturforvalteren ajourfører udkastet til køreplan senest en måned før ændringen af køreplanen for deri at indbefatte alle de kanaler, der er tildelt efter den frist, der er anført i punkt 3.

(7)

I forbindelse med tog, der krydser fra et net til et andet og ankommer med en forventet forsinkelse på højst 10 timer og fra den 14. december 2019 højst 18 timer, må infrastrukturforvalteren for det andet net ikke antage, at kanalen er aflyst, eller kræve ansøgning om tildeling af endnu en kanal, herunder hvis det besluttes at tildele en anden kanal, medmindre ansøgeren meddeler infrastrukturforvalteren, at toget ikke vil krydse til det andet net. Infrastrukturforvalteren skal straks oplyse ansøgeren om den ajourførte eller nye kanal, og også, hvis der er tale om en anden kanal, om forbindelsen mellem det pågældende kanalnummer og kanalnummeret på den annullerede kanal.

(8)

For så vidt angår midlertidige restriktioner af kapaciteten for jernbanelinjer, f.eks. på grund af infrastrukturarbejder, herunder tilhørende hastighedsbegrænsninger, akseltryk, toglængde, trækkraft eller fritrumsprofil (»kapacitetsrestriktioner«), af en varighed på mere end syv på hinanden følgende dage og i forbindelse med hvilke mere end 30 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer, skal de berørte infrastrukturforvaltere offentliggøre alle kapacitetsrestriktioner og de foreløbige resultater af høringen af ansøgerne første gang, i det omfang de pågældende oplysninger foreligger, mindst 24 måneder og anden gang, i en ajourført form, mindst 12 måneder før ændringen af den pågældende køreplan.

(9)

De berørte infrastrukturforvaltere skal også oprette en mekanisme, ved hjælp af hvilken de sammen drøfter de pågældende kapacitetsrestriktioner, hvis kapacitetsrestriktionerne ikke kun påvirker ét netværk, med interesserede ansøgere, de sammenslutninger af infrastrukturforvaltere, der er omhandlet i artikel 40, stk. 1, og de vigtigste berørte operatører af servicefaciliteter, når de er offentliggjort for første gang, medmindre infrastrukturforvalterne og ansøgerne er enige om, at der ikke er behov for en sådan mekanisme.. De fælles drøftelser skal bidrage til at udarbejde køreplaner og herunder fastlægge alternative ruter.

(10)

Infrastrukturforvalteren skal, når han første gang offentliggør kapacitetsrestriktioner i overensstemmelse med punkt 8, iværksætte en høring af ansøgerne og de vigtigste berørte operatører af servicefaciliteter om kapacitetsrestriktionerne. Hvis det mellem den første og den anden offentliggørelse af kapacitetsrestriktioner er nødvendigt med en samordning i overensstemmelse med punkt 11, skal infrastrukturforvaltere høre ansøgerne og de vigtigste berørte operatører af servicefaciliteter endnu en gang mellem slutningen af denne samordning og den anden offentliggørelse af kapacitetsrestriktionen.

(11)

Inden kapacitetsrestriktioner offentliggøres i overensstemmelse med punkt 8, og hvis kapacitetsrestriktionerne ikke kun påvirker et enkelt net, skal de berørte infrastrukturforvaltere, herunder infrastrukturforvaltere, der vil kunne blive berørt af omdirigering af tog, indbyrdes samordne kapacitetsrestriktioner, som vil kunne indebære en annullering, en omlægning af en kanal eller erstatning med andre transportformer.

Samordningen inden anden offentliggørelse skal afsluttes:

a)

senest 18 måneder før ændringen af køreplanen, hvis mere end 50 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer i en periode på mere end 30 på hinanden følgende dage

b)

senest 13 måneder og 15 dage før ændringen af køreplansperioden, hvis mere end 30 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer i en periode på mere end syv på hinanden følgende dage

c)

senest 13 måneder og 15 dage før ændringen af køreplansperioden, hvis mere end 50 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer i en periode på syv på hinanden følgende dage eller mindre.

Infrastrukturforvalterne skal, hvis det er nødvendigt, opfordre de ansøgere, der er aktive på de pågældende strækninger, og de vigtigste berørte operatører af servicefaciliteter til at deltage i denne samordning.

(12)

For så vidt angår kapacitetsrestriktioner af en varighed på syv på hinanden følgende dage eller mindre, der ikke behøver at blive offentliggjort i overensstemmelse med punkt 8 og i forbindelse med hvilke mere end 10 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje pr. dag annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer, og som opstår under den efterfølgende køreplansperiode, og som infrastrukturforvalteren får kendskab til senest 6 måneder og 15 dage før ændringen af køreplanen, skal infrastrukturforvalteren høre de berørte ansøgere om de påtænkte kapacitetsrestriktioner og oplyse om de ajourførte kapacitetsrestriktioner mindst fire måneder før ændringen af køreplanen. Infrastrukturforvalteren skal forelægge nærmere oplysninger om de tilbudte kanaler for passagertog senest fire måneder og for godstog senest en måned før begyndelsen af kapacitetsrestriktionen, medmindre infrastrukturforvalteren og de berørte ansøgere er indforstået med en kortere periode.

(13)

Infrastrukturforvalterne kan beslutte at anvende strengere tærskler for kapacitetsrestriktioner baseret på lavere procentdele af de anslåede trafikmængder eller kortere varigheder end anført i dette bilag eller at anvende andre kriterier foruden dem, der er anført i dette bilag, på grundlag af en høring af ansøgere og operatører af faciliteter. De offentliggør tærsklerne og kriterier for gruppering af kapacitetsrestriktioner i deres netvejledninger i henhold til punkt 3 i bilag IV.

(14)

Infrastrukturforvalteren kan beslutte ikke at anvende de perioder, der er fastsat i punkt 8-12, hvis kapacitetsrestriktionen er nødvendig for at genetablere sikker togdrift, timingen af restriktionerne ligger uden for infrastrukturforvalterens kontrol, det vil være omkostningsineffektivt eller til unødig skade, for så vidt angår aktivets levetid eller tilstand, at anvende de pågældende perioder, eller hvis alle de berørte ansøgere er indforståede hermed. I disse tilfælde og i alle andre tilfælde af kapacitetsrestriktioner, der ikke er genstand for høring i overensstemmelse med andre bestemmelser i dette bilag, skal infrastrukturforvalteren straks høre ansøgerne og de vigtigste berørte operatører af servicefaciliteter.

(15)

De oplysninger, der skal gives af infrastrukturforvalteren, når denne handler i overensstemmelse med punkt 8, 12 eller 14, skal omfatte:

a)

den planlagte dato,

b)

tidspunktet på dagen og, så snart det kan fastsættes, tidspunktet for begyndelsen og slutningen af kapacitetsrestriktionen,

c)

det strækningsafsnit, der påvirkes af restriktionen, og,

d)

hvis det er relevant, kapaciteten på alternative strækninger.

Infrastrukturforvalteren offentliggør disse oplysninger eller et link, hvor de kan findes, i sin netvejledning som omhandlet i punkt 3 i bilag IV. Infrastrukturforvalteren skal holde disse oplysninger ajourført.

(16)

For så vidt angår kapacitetsrestriktioner, der varer mindst 30 på hinanden følgende dage og påvirker mere end 50 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje, skal infrastrukturforvalteren efter anmodning fra ansøgerne under den første høringsrunde forsyne disse med en sammenligning af de forhold, der kan forventes i forbindelse med mindst to alternativer for kapacitetsrestriktioner. Infrastrukturforvalteren skal udarbejde disse alternativer på grundlag af input fra ansøgerne på tidspunktet for deres anmodninger og sammen med dem.

Sammenligningen skal for hvert alternativ mindst omfatte:

a)

varigheden af kapacitetsrestriktionen,

b)

de anslåede vejledende infrastrukturafgifter,

c)

kapaciteten på alternative strækninger,

d)

disponible alternative ruter og

e)

vejledende rejsetider.

Før der vælges mellem alternativer for kapacitetsrestriktioner, skal infrastrukturforvalteren høre de berørte ansøgere og tage hensyn til de forskellige alternativers følger for de pågældende ansøgere og for brugerne af tjenesterne.

(17)

For så vidt angår kapacitetsrestriktioner af en varighed på mere end 30 på hinanden følgende dage og med indvirkning på mere end 50 % af den anslåede trafikmængde på en jernbanelinje, skal infrastrukturforvalteren fastlægge kriterier for, hvilke tog inden for hver type togtjenester der bør omdirigeres, under hensyntagen til ansøgerens kommercielle og driftsmæssige begrænsninger, medmindre de pågældende driftsmæssige begrænsninger skyldes ansøgerens ledelsesmæssige eller organisatoriske beslutninger, og uden at det berører målsætningen om infrastrukturforvalterens nedbringelse af omkostningerne i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1. Infrastrukturforvalteren offentliggør i netvejledningen disse kriterier sammen med en foreløbig fordeling af den resterende kapacitet til de forskellige typer togtjenester, når han handler i overensstemmelse med punkt 8. Efter afslutningen af høringen og uden at det berører infrastrukturforvalterens forpligtelser som omhandlet i punkt 3 i bilag IV, skal infrastrukturforvalteren på grundlag af tilbagemeldingerne fra ansøgerne fremlægge en vejledende fordeling af den resterende kapacitet efter type af tjenester for de berørte jernbanevirksomheder.

«

Top