Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2067

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2067 af 13. november 2017 om afvisning af godkendelse af paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c) som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7465

OJ L 295, 14.11.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2067/oj

14.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2067

af 13. november 2017

om afvisning af godkendelse af paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c) som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Kommissionen den 19. juni 2015 en ansøgning fra Group Peyraud Nature vedrørende godkendelse af Capsicum spp. spice som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde den 10. oktober 2016 (2) en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen. Kommissionen forelagde vurderingsrapporten (3) og udkastet til nærværende forordning om afvisning af godkendelse af paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c) for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 24. januar 2017 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 6. oktober 2017.

(3)

Under autoritetens høring indvilligede ansøgeren i at ændre basisstoffets navn til paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c).

(4)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c) opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4), og at stoffet ikke primært anvendes til plantebeskyttelse.

(5)

Der blev i den tekniske rapport fra autoriteten peget på specifikke problemer vedrørende eksponering for stoffets komponent capsaicin og manglende eksponeringsestimater for paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c), især ved anvendelse af pesticid og, som følge heraf, kunne vurderingen af risikoen for brugere, arbejdstagere, tilstedeværende og arter uden for målgruppen ikke afsluttes.

(6)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og disse er blevet gennemgået nøje.

(7)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet imidlertid ikke siges at være løst.

(8)

Som fastslået i Kommissionens vurderingsrapport er det derfor ikke blevet fastslået, at kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c) bør derfor ikke godkendes som basisstof.

(9)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c) som basisstof i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Stoffet paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin E 160 c) godkendes ikke som basisstof.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract, capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various invertebrates, mammals and birds. EFSA supporting publication 2016:EN-1096. 54 s.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=DA.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


Top