Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2058

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058 af 10. november 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7431

OJ L 294, 11.11.2017, p. 29–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2058/oj

11.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2058

af 10. november 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen underrettet om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan overskred de aktionsgrænser for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 (2) vedtaget. Nævnte forordning blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (3), som senere blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (4). Sidstnævnte blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 (5), som senere blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 (6), der igen blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 (7).

(3)

Da de foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, i henhold til samme forordning skal tages op til revision senest den 30. juni 2016 for at tage højde for den videre udvikling af situationen og for data for 2015 og 2016 om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer, bør gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 ændres.

(4)

Ved Rådets forordning (Euratom) 2016/52 (8) ophæves Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 (9) og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 (10), og henvisningerne til disse forordninger bør derfor ændres.

(5)

De eksisterende foranstaltninger er blevet taget op til revision under hensyntagen til mere end 132 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer bortset fra oksekød og til mere end 527 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i oksekød, som de japanske myndigheder har fremlagt vedrørende femte og sjette vækstsæson (fra januar 2015 til december 2016) efter ulykken.

(6)

De data, som de japanske myndigheder har fremlagt, dokumenterer, at der ikke er konstateret overskridelse af maksimalgrænseværdierne for radioaktivitet i foder og fødevarer fra Akita i den femte og sjette vækstsæson efter ulykken, og det er ikke længere nødvendigt at kræve prøveudtagning og analyse af foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturet Akita, vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet før eksport til Unionen.

(7)

For så vidt angår foder- og fødevareprodukter, der har oprindelse i præfekturet Fukushima, bør kravet om prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen for så vidt angår ris og produkter afledt heraf ophæves under hensyntagen til de data om forekomst, som de japanske myndigheder har fremlagt for 2014, 2015 og 2016. For så vist angår de øvrige foderstoffer og fødevarer med oprindelse i det nævnte præfektur bør kravet om prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen opretholdes.

(8)

For så vidt angår præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate og Chiba kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe, fisk og fiskevarer, visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf før eksport til Unionen. Dataene om forekomst for femte og sjette vækstsæson dokumenterer, at der ikke længere bør kræves prøveudtagning og analyse af en række af disse foderstoffer og fødevarer med oprindelse i visse præfekturer før eksport til Unionen.

(9)

For så vidt angår præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe og visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf før eksport til Unionen. Dataene om forekomst for femte og sjette vækstsæson dokumenterer, at der ikke længere bør kræves prøveudtagning og analyse af foder og fødevarer med oprindelse i Akita, og der bør ikke længere kræves prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen af en række af de vilde spiselige planter fra præfekturerne Yamagata og Nagano.

(10)

Dataene om forekomst fra femte og sjette vækstsæson dokumenterer, at kravet til prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen bør opretholdes for så vidt angår svampe med oprindelse i Shizuoka, Yamanashi og Niigata.

(11)

Under hensyntagen til dataene om forekomst fra femte og sjette vækstsæson bør bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 opstilles således, at præfekturer, hvorfra samme foderstoffer og fødevarer skal underkastes prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen, er i samme gruppe.

(12)

Importkontrollen viser, at de særlige betingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de japanske myndigheder, og at der ikke er konstateret manglende overholdelse ved importkontrol i mere end fem år. Den lave hyppighed af importkontrollen bør derfor fastholdes.

(13)

Bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 bør tages op til revision, når resultaterne af prøveudtagninger og analyser af tilstedeværelsen af radioaktivitet i foder og fødevarer fra syvende og ottende vækstsæson (2017 og 2018) efter ulykken foreligger, dvs. senest den 30. juni 2019.

(14)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, indledningen, affattes således:

»Denne forordning finder anvendelse på foder og fødevarer, herunder mindre vigtige fødevarer, i den i artikel 1 i Rådets forordning (Euratom) 2016/52 (*1) omhandlede betydning (i det følgende benævnt »produkterne«), der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan, bortset fra:

(*1)  EUT L 13 af 20.1.2016, s. 2.«"

2)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hver sending af foderstoffer og fødevarer, der er omhandlet i og henhører under de i bilag II nævnte KN-koder, eller sammensatte foderstoffer og fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse foderstoffer og fødevarer, med oprindelse i eller afsendt fra Japan skal ledsages af en gyldig erklæring, der er udarbejdet og undertegnet i henhold til artikel 6.«

b)

Stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

produktet er afsendt fra, men har ikke oprindelse i et af de præfekturer, der er opført i bilag II, og for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, og er ikke blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten eller forarbejdningen, eller«.

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Fisk og fiskevarer, der er omhandlet i bilag II, og som er fanget eller høstet i kystfarvande ud for præfekturerne Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba og Iwate, skal ledsages af en erklæring, jf. stk. 1, og af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen, uanset hvor sådanne produktet er landet.«

3)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Revision

Denne forordning skal tages op til revision inden den 30. juni 2019.«

4)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

5)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

6)

Bilag III erstattes af teksten i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelse

Sendinger af foder og fødevarer, der falder inden for anvendelsesområdet for gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, og som har forladt Japan før nærværende forordnings ikrafttrædelse, kan importeres til Unionen på de betingelser, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, før den blev ændret ved nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 af 27. september 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 297/2011 (EUT L 252 af 28.9.2011, s. 10).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 af 29. marts 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 31).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 95 af 29.3.2014, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 (EUT L 3 af 6.1.2016, s. 5).

(8)  Rådets forordning (Euratom) 2016/52 af 15. januar 2016 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 og (Euratom) nr. 770/90 (EUT L 13 af 20.1.2016, s. 2).

(9)  Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11).

(10)  Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 af 29. marts 1990 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78)


BILAG I

»

BILAG I

Maksimalgrænseværdier for fødevarer  (1) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Fødevarer til spædbørn og småbørn

Mælk og mælkebaserede drikkevarer

Mineralvand og tilsvarende drikkevarer og te brygget af ugærede blade

Andre fødevarer

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Maksimalgrænseværdier for foder  (3) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Foder til kvæg og heste

Foder til svin

Foder til fjerkræ

Fiskefoder (5)

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)

«

(1)  For tørrede produkter, der er beregnet til at blive indtaget i rekonstitueret form, gælder maksimalgrænseværdien for det rekonstituerede forbrugsklare produkt.

For tørrede svampe anvendes en rekonstitueringsfaktor på 5.

For te gælder maksimalgrænseværdien for udtrækket brygget af ugærede teblade. Behandlingsfaktoren for tørret te er på 50, og derfor sikrer en maksimalgrænseværdi på 500 Bq/kg tørrede teblade, at niveauet i den bryggede te ikke overstiger maksimalgrænseværdien på 10 Bq/kg.

(2)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i forordning (Euratom) 2016/52.

(3)  Maksimalgrænseværdien gælder for foder med et vandindhold på 12 %.

(4)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i forordning (Euratom) 2016/52.

(5)  Med undtagelse af foder til prydfisk.


BILAG II

»

BILAG II

Foder og fødevarer, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 før eksport til Unionen

a)

Produkter med oprindelse i præfekturet Fukushima:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, bortset fra:

japansk ravfisk (Seriola quinquerradiata) og australsk ravfisk (Seriola lalandi) henhørende under KN-kode 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stor ravfisk (Seriola dumerili) henhørende under KN-kode 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

japansk guldbrasen (Pagrus major) henhørende under KN-kode 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

sølvtrevalle (Pseudocaranx dentex) henhørende under KN-kode ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stillehavstun (Thunnus orientalis) henhørende under KN-kode ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

spansk makrel (Scomber japonicus) henhørende under KN-kode ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 og ex 1604 20 50

sojabønner og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 1201 90 00, 1208 10 00 og 1507

japansk hestehov (fuki) (Petasites japonicus) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 og 2005 91 00

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

(japanske) kakifrugter (Diospyros sp.) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 og ex 0813 50

b)

Produkter med oprindelse i præfekturet Miyagi:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, bortset fra:

japansk ravfisk (Seriola quinquerradiata) og australsk ravfisk (Seriola lalandi) henhørende under KN-kode 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stor ravfisk (Seriola dumerili) henhørende under KN-kode 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

japansk guldbrasen (Pagrus major) henhørende under KN-kode 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

sølvtrevalle (Pseudocaranx dentex) henhørende under KN-kode ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stillehavstun (Thunnus orientalis) henhørende under KN-kode ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

spansk makrel (Scomber japonicus) henhørende under KN-kode ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 og ex 1604 20 50

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 og 2005 91 00

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

c)

Produkter med oprindelse i præfekturet Nagano:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

d)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba og Iwate:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, bortset fra:

japansk ravfisk (Seriola quinquerradiata) og australsk ravfisk (Seriola lalandi) henhørende under KN-kode 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stor ravfisk (Seriola dumerili) henhørende under KN-kode 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

japansk guldbrasen (Pagrus major) henhørende under KN-kode 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

sølvtrevalle (Pseudocaranx dentex) henhørende under KN-kode ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stillehavstun (Thunnus orientalis) henhørende under KN-kode ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

spansk makrel (Scomber japonicus) henhørende under KN-kode ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 og ex 1604 20 50

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 og 2005 91 00

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

e)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Yamanashi, Yamagata, Shizuoka og Niigata:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

f)

Sammensatte produkter, der for mere end 50 %'s vedkommende består af de produkter, der er opført i litra a)-e) i dette bilag.

«

BILAG III

»

BILAG III

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet
«

Top