Help Print this page 

Document 32017R1980

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1980 af 31. oktober 2017 om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår metode til påvisning af paralytisk skaldyrsgift (PSP) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7214
  • In force
OJ L 285, 1.11.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1980/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1980

af 31. oktober 2017

om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår metode til påvisning af paralytisk skaldyrsgift (PSP)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 11, nr. 4),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 18, nr. 13), litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 854/2004 fastsættes særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter, og ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsættes særlige krav vedrørende hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. Der er fastsat gennemførelsesbestemmelser til nævnte forordninger for så vidt angår anerkendte analysemetoder til påvisning af marine biotoksiner ved bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (3).

(2)

I kapitel I, punkt 2, i bilag III til forordning (EF) nr. 2074/2005 fastsættes det, at hvis resultaterne af metoden til påvisning af paralytisk skaldyrsgift (PSP) bestrides, er referencemetoden den biologiske metode.

(3)

På Codex Alimentarius-Komitéens 36. møde om analyse- og prøveudtagningsmetoder (Budapest, Ungarn 23.-27. februar 2015) (4) blev det vedtaget at bevare den biologiske analysemetode i afsnit I-8.6.2 i Codex som type IV (5).

(4)

Alle Codex-metoder, herunder type IV-metoder, må kun anvendes til kontrol, inspektion og regulering (principper om etablering af analysemetoder) og, hvis parterne er enige herom, til bilæggelse af tvister (Guidelines for Settling Disputes on Analytical (Test) Results (CAC/GL 70-2009), men ikke som referencemetode.

(5)

I betragtning af at en type IV-metode ikke må anvendes som referencemetode, er det vigtigt at tilpasse de gældende EU-regler til de internationale standarder.

(6)

Under hensyntagen til at den såkaldte Lawrence-metode, der er offentliggjort i AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), i øjeblikket anvendes til påvisning af indholdet af paralytisk skaldyrsgift (PSP) i bløddyrs spiselige dele, bør denne metode anvendes som referencemetode til påvisning af de pågældende toksiner.

(7)

Kapitel I i bilag III i forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor ændres.

(8)

For at give medlemsstaterne mulighed for at tilpasse deres metoder til den kemiske metode, kan den biologiske analysemetode stadig anvendes som referencemetode indtil den 31. december 2018.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III, kapitel I, i forordning (EF) nr. 2074/2005 affattes således:

»KAPITEL I

METODE TIL PÅVISNING AF PARALYTISK SKALDYRSGIFT (PSP)

1.

Indholdet af paralytisk skaldyrsgift (PSP) i bløddyrs spiselige dele (hele kroppen eller enhver spiselig del heraf) skal påvises i overensstemmelse med den biologiske analysemetode eller en anden internationalt anerkendt metode.

2.

Hvis resultaterne bestrides, er referencemetoden den såkaldte Lawrence-metode, der er offentliggjort i AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27)

(4)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-715-36%252FREP15_MASe.pdf

(5)  Punkt 56 i rapporten.


Top