Help Print this page 

Document 32017R1979

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1979 af 31. oktober 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum for så vidt angår pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7213
  • In force
OJ L 285, 1.11.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1979/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1979

af 31. oktober 2017

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum for så vidt angår pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 17, stk. 1,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er der fastsat særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal medlemsstaterne sikre, at produktionen og markedsføringen af levende toskallede bløddyr, levende pighuder, levende sækdyr og levende havsnegle underkastes offentlig kontrol som beskrevet i bilag II til nævnte forordning. I kapitel II i nævnte bilag fastsættes regler om klassificering af produktionsområder og overvågning af disse områder.

(3)

I kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004 klassificeres produktionsområder efter det fækale forureningsniveau. Filtrerende dyr, som for eksempel toskallede bløddyr, kan akkumulere mikroorganismer og dermed udgøre en risiko for folkesundheden. Dette er grunden til, at klassificeringen af produktionsområder er baseret på tilstedeværelsen af visse mikroorganismer, der er forbundet med fækal forurening.

(4)

Pighuder er almindeligvis ikke filtrerende dyr, og derfor er risikoen for, at disse dyr akkumulerer mikroorganismer relateret til fækal forurening usandsynlig. Der er heller ikke fremlagt epidemiologiske oplysninger, som kæder bestemmelserne i kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004 om klassificering af produktionsområder sammen med risici for folkesundheden i forbindelse med ikke-filtrerende pighuder.

(5)

Pighuder bør derfor være undtaget fra bestemmelserne om klassificeringen af produktionsområder i kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004.

(6)

I kapitel III i bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004 fastsættes den offentlige kontrol for så vidt angår kammuslinger og levende ikke-filtrerende havsnegle, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder, og ikke-filtrerende pighuder bør medtages i dette kapitel.

(7)

Kapitel III i bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 854/2004 affattes kapitel III således:

»KAPITEL III:   OFFENTLIG KONTROL FOR SÅ VIDT ANGÅR KAMMUSLINGER OG IKKE-FILTRERENDE HAVSNEGLE OG PIGHUDER, DER ER HØSTET UDEN FOR KLASSIFICEREDE PRODUKTIONSOMRÅDER

Offentlig kontrol af kammuslinger samt ikke-filtrerende havsnegle og pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder, skal foretages på fiskeriauktioner, i ekspeditionscentre og på forarbejdningsvirksomheder.

Ved en sådan offentlig kontrol skal det verificeres, at der er overensstemmelse med de sundhedsnormer for levende toskallede bløddyr, der er fastlagt i afsnit VII, kapitel V, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og at de øvrige krav i forordningens bilag III, afsnit VII, kapitel IX, er opfyldt.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.


Top