Help Print this page 

Document 32017R1952

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1952 af 25. oktober 2017 om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 (EØS-relevant tekst. )
  • In force
OJ L 284, 31.10.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1952/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/12


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1952

af 25. oktober 2017

om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (3) bekræftet deres fælles tilsagn om at ajourføre og forenkle lovgivningen.

(2)

For at kunne rationalisere og mindske omfanget af gældende EU-ret er det nødvendigt at analysere den regelmæssigt for at identificere forældet lovgivning. Det er nyttigt at ophæve forældet lovgivning for at sikre, at den lovgivningsmæssige ramme er gennemsigtig, tydelig og let at anvende for medlemsstaterne og de relevante berørte parter, som i dette tilfælde er indlandsskibsfartsektoren og vejgodstransportsektoren.

(3)

I 1989 vedtog Rådet forordning (EØF) nr. 1101/89 (4). Ti år senere vedtog Rådet forordning (EF) nr. 718/1999 (5) for at sikre, at indlandsskibsfartsektoren fortsat havde passende værktøjer til rådighed, og for at forvalte flådekapacitet. Forordning (EF) nr. 718/1999 har samme genstand som forordning (EØF) nr. 1101/89 uden at ophæve den.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej (6) har alle køretøjer, som opfylder de tekniske bestemmelser fastsat i Rådets direktiv 96/53/EF (7), været fritaget fra enhver ordning med kontingenter eller tilladelser siden den 1. januar 2005. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 (8) om fordeling af tilladelserne til lastbilkørsel i Schweiz bør derfor betragtes som værende forældet.

(5)

Efter Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Unionen den 1. januar 2007 er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 (9) ikke længere nødvendig, eftersom disse medlemsstater ikke længere skal indhente tilladelse til at udføre vejgodstransport og til at fremme kombineret transport.

(6)

Forordning (EØF) nr. 1101/89, (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1101/89, (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  EUT C 209 af 30.6.2017, s. 58.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 12.9.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.10.2017.

(3)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 af 27. april 1989 om strukturel sanering inden for indlandsskibsfarten (EFT L 116 af 28.4.1989, s. 25).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (EFT L 90 af 2.4.1999, s. 1).

(6)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 91.

(7)  Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 af 18. december 2000 om fordeling af tilladelserne til lastbilkørsel i Schweiz (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 9).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, der modtages i henhold til aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien og mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport (EFT L 108 af 18.4.2001, s. 1).


Top