Help Print this page 

Document 32017L1975

Title and reference
Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/1975 af 7. august 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium i farvekonverterende lysemitterende dioder (LED) til brug i displaysystemer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5446
  • In force
OJ L 281, 31.10.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1975/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/29


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2017/1975

af 7. august 2017

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium i farvekonverterende lysemitterende dioder (LED) til brug i displaysystemer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der gøres tilgængeligt på markedet, ikke indeholder cadmium.

(2)

Punkt 39 i bilag III til direktiv 2011/65/EU fastsatte en undtagelse fra forbuddet for brugen af cadmium i farvekonverterende lysemitterende dioder (LED) til brug i belysnings- og displaysystemer indtil den 1. juli 2014. Kommissionen modtog en ansøgning om en fornyelse af denne undtagelse inden den 1. januar 2013 i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU.

(3)

Farvekonverterende LED, der anvender kvanteøer, har vist sig at have fordele sammenlignet med tidligere teknologi, når det gælder energieffektivitet og farvepræstationer. Den samlede balance for anvendelsen af cadmiumbaserede kvanteøer i displaysystemer er positiv på grund af deres lavere energiforbrug sammenlignet med de aktuelt tilgængelige alternative teknologier på markedet. De samlede negative miljø-, sundheds-, og forbrugerbeskyttelsesmæssige indvirkninger som følge af substitutionen af cadmiumbaserede kvanteøer i displaysystemer, hvor kvanteøer anvendes, er sandsynligvis større end de samlede miljø-, sundheds- og forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved.

(4)

Brugen af cadmiumselenid i cadmiumbaserede halvledernanokrystal-kvanteøer, som kan »downshifte«, til brug i displaysystemer bør derfor undtages fra forbuddet i en toårig periode efter offentliggørelsen af det delegerede direktiv i Den Europæiske Unions Tidende. Denne korte gyldighedsperiode for undtagelsen vil sandsynligvis ikke have nogen skadelig virkning på innovation og udviklingen af cadmiumfri alternativer.

(5)

Cadmiumbaserede LED med kvanteøer til belysning er endnu ikke tilgængelige på markedet, og deres potentielle fordele sammenlignet med eksisterende teknologier kan ikke kvantificeres nøjagtigt, så en fornyelse af undtagelsen for belysningssystemer er ikke begrundet.

(6)

Bilag III til direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den [12 måneder efter direktivets ikrafttrædelsesdato] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den [12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden + 1 dag].

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 39 således:

»39.a

Cadmiumselenid i cadmiumbaserede halvledernanokrystal-kvanteøer, som kan »downshifte«, til brug i displaysystemer (< 0,2 μg Cd pr. mm2 lysemitterende areal)

Udløber for alle kategorier den [to år efter det delegerede direktivs offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende


Top