Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1973

Kommissionens forordning (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som indføres til Unionen efter overførsel i tredjelande, og om et standardsundhedscertifikat for disse produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7177

OJ L 281, 31.10.2017, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1973/oj

31.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973

af 30. oktober 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som indføres til Unionen efter overførsel i tredjelande, og om et standardsundhedscertifikat for disse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at beskytte folke- og dyresundheden anses produkter fra Unionen, der — med eller uden oplagring — overføres i tredjelande, for ikke længere at opfylde de krav, der er fastsat for de pågældende produkter i EU-lovgivningen. I henhold til Rådets direktiv 97/78/EF (3) skal medlemsstaterne derfor sikre, at der foretages veterinærkontrol af sendinger af tredjelandsprodukter, der indføres til Unionen.

(2)

Der er ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer for ledere af fødevarevirksomheder, herunder bestemmelser for fiskevarer. Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er der desuden fastsat bestemmelser for den offentlige kontrol, der skal foretages af animalske produkter til konsum. I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal sendinger af animalske produkter være ledsaget af et dokument, der opfylder visse krav, når de føres ind i Unionen, og der skal foretages offentlig kontrol af de pågældende produkter, jf. samme forordning.

(3)

Der er i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (4) fastsat standardsundhedscertifikater og -dokumenter til brug ved import af visse animalske produkter med henblik på forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004, herunder ét til brug ved import af fiskevarer.

(4)

En række medlemsstater og interesseorganisationer har anmodet Kommissionen om at fastsætte et standardsundhedscertifikat for sendinger af fiskevarer til konsum, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som — med eller uden oplagring — overføres i tredjelande, idet certifikatet skal underskrives af tredjelandets kompetente myndighed med henblik på at harmonisere de oplysninger, der skal forelægges, når sådanne sendinger føres ind på Unionens område.

(5)

Modellen til sundhedscertifikatet bør henvise specifikt til de relevante bestemmelser vedrørende landing, losning og oplagring af fiskevarer, der er fastsat i afsnit VIII, kapitel II og VII, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

(6)

Modellen til standardsundhedscertifikat bør også være kompatibelt med det elektroniske Tracessystem (Trade Control and Expert System) (5), der anvendes til udveksling af sundhedscertifikater mellem tredjelande og medlemsstater.

(7)

Der bør derfor fastsættes en harmoniseret model til sundhedscertifikat, der skal underskrives af den kompetente myndighed i det tredjeland, hvor fiskevarerne overføres, før de afsendes til Unionen.

(8)

Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2074/2005 foretages følgende ændringer:

a)

Som artikel 6c indsættes følgende:

»Artikel 6c

Krav til offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som føres ind i Unionen efter overførsel i tredjelande med eller uden oplagring

1.   Fiskevarer til konsum, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som — med eller uden oplagring — losses i tredjelande, før de føres ind i Unionen med et andet transportmiddel, skal være ledsaget af et sundhedscertifikat udstedt af det pågældende tredjelands kompetente myndigheder og udfyldt i overensstemmelse med modellen til standardsundhedscertifikat i tillæg VIII til bilag VI.

2.   Det tredjeland, hvor overførslen finder sted, skal være opført på en liste, jf. artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004.

3.   Hvis de i stk. 1 omhandlede fiskevarer losses og transporteres til oplagringsfaciliteter beliggende i det i samme stykke omhandlede tredjeland, skal de pågældende oplagringsfaciliteter være opført på en liste, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004.

4.   Hvis de i stk. 1 omhandlede fiskevarer læsses på et fartøj, der fører et tredjelands flag, skal det pågældende tredjeland være opført på en liste, jf. artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004, og fartøjet skal være opført på en liste, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 854/2004.

Containerfartøjer, der anvendes til transport af fiskevarer i containere, er ikke omfattet af dette krav.«

b)

Bilag VI ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27).

(5)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 tilføjes følgende som tillæg VIII:

»

Tillæg VIII til bilag VI

Model til sundhedscertifikat til brug ved import af fiskevarer til konsum, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som overføres i tredjelande med eller uden oplagring

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet
«

Top