Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1946

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1946 af 11. juli 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en udtømmende liste over de oplysninger, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4644

OJ L 276, 26.10.2017, p. 32–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1946/oj

26.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/32


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1946

af 11. juli 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en udtømmende liste over de oplysninger, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (1), særlig artikel 10a, stk. 8, tredje afsnit,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (2), særlig artikel 12, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør kræves en udtømmende liste med oplysninger fra en påtænkt erhverver af en kvalificeret andel i et investeringsselskab på tidspunktet for den første underretning, så de kompetente myndigheder bliver i stand til at vurdere den påtænkte erhvervelse. Den påtænkte erhverver bør derfor fremlægge oplysninger om identiteten af den påtænkte erhverver eller af de personer, der leder forretningerne, uanset om der er tale om en fysisk eller juridisk person, for at sætte den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, i stand til at vurdere denne påtænkte erhververs omdømme.

(2)

Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, er det endvidere nødvendigt med oplysninger om identiteten af de egentlige ejere og om omdømmet og erfaringen hos de personer, som i praksis leder den påtænkte erhververs forretninger. Hvis den påtænkte erhverver er eller agter at være en truststruktur, er det ligeledes nødvendigt, at den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, får oplysninger om såvel identiteten af de trustees, der skal forvalte trustens aktiver, som identiteten af de egentlige ejere af de pågældende aktiver, så myndigheden bliver i stand til at vurdere de pågældende personers omdømme og erfaringer.

(3)

Hvis den påtænkte erhverver er en fysisk person, er det nødvendigt at indhente oplysninger vedrørende såvel den påtænkte erhverver som alle virksomheder, der formelt ledes eller kontrolleres af den påtænkte erhverver, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, får alle oplysninger, der er relevante for vurderingen af omdømme. Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, er det nødvendigt at indhente sådanne oplysninger vedrørende alle personer, der i praksis leder den påtænkte erhververs forretninger, vedrørende alle virksomheder under den påtænkte erhververs kontrol og vedrørende alle kapitalandelsindehavere, der udøver betydelig indflydelse på den påtænkte erhverver, så den kompetente myndighed får alle oplysninger, der er relevante for vurderingen af omdømme.

(4)

De oplysninger, der er relevante for vurderingen af omdømme, bør omfatte nærmere oplysninger om afsluttede eller igangværende straffesager samt civilretlige eller administrative sager. Der bør ligeledes fremlægges oplysninger vedrørende alle igangværende undersøgelser og søgsmål, sanktioner eller andre håndhævelsesbeslutninger over for den påtænkte erhverver samt andre oplysninger, såsom afslag på registrering eller afskedigelse fra et job eller en betroet stilling, som anses for relevante med henblik på at vurdere den påtænkte erhververs omdømme.

(5)

For at sikre, at andre myndigheders undersøgelser tages behørigt i betragtning af den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, når den vurderer den påtænkte erhverver,bør den påtænkte erhverver fremlægge oplysninger om, hvorvidt en anden kompetent myndighed eller en anden myndighed allerede har foretaget en vurdering af vedkommendes omdømme som erhverver eller som en person, der leder forretningerne i et kreditinstitut, et livsforsikringsselskab, et forsikringsselskab, et genforsikringsselskab, et investeringsselskab eller andre enheder, og, i bekræftende fald, om resultatet af vurderingen.

(6)

Der bør fremlægges finansielle oplysninger om den påtænkte erhverver med henblik på at vurdere den påtænkte erhververs finansielle soliditet.

(7)

For at den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, kan vurdere, om en eventuel interessekonflikt vil påvirke den påtænkte erhververs finansielle soliditet, bør der fremlægges oplysninger om den påtænkte erhververs finansielle og ikke-finansielle interesser eller relationer i forhold til kapitalandelsindehavere eller direktører eller medlemmer af den daglige ledelse i den enhed, der påtænkes erhvervet, eller personer med stemmeret i den enhed, der påtænkes erhvervet, eller i forhold til selve den enhed, der påtænkes erhvervet, eller den koncern, enheden indgår i.

(8)

Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, er det nødvendigt med visse supplerende oplysninger, herunder oplysninger om den kapitalandel, der ejes eller påtænkes ejet, før og efter den påtænkte erhvervelse, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, kan fuldføre vurderingen af den påtænkte erhvervelse, eftersom den pågældende juridiske struktur eller koncernstruktur kan være kompleks og måske nødvendiggør en indgående gennemgang vedrørende omdømme, tætte forbindelser, en potentiel handling samordnet med andre parter og evnen hos den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, til fortsat at føre effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet.

(9)

Hvis den påtænkte erhverver er en enhed, der er etableret i et tredjeland, eller er en del af en koncern etableret uden for Unionen, bør der fremlægges supplerende oplysninger, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, kan vurdere, om der er hindringer for et effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet, forårsaget af retsordningen i det pågældende tredjeland, og så den også kan skaffe sig viden om den påtænkte erhververs omdømme i det pågældende tredjeland.

(10)

Hvis den påtænkte erhverver er en statsejet investeringsfond, bør den påtænkte erhverver fremlægge oplysninger, så der skaffes viden om fondens økonomiansvarlige og dens investeringspolitik. Dette er relevant for den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, både med henblik på vurderingen af omdømme og med henblik på at vurdere, om der er eventuelle konsekvenser for et effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet.

(11)

Der bør kræves specifikke oplysninger, der muliggør en vurdering af, om den påtænkte erhvervelse vil få konsekvenser for evnen hos den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, til at føre et effektivt tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet. Dette bør omfatte en vurdering af, om den påtænkte erhververs tætte forbindelser vil få konsekvenser for evnen hos den enhed, der påtænkes erhvervet, til fortsat at give sin tilsynsmyndighed rettidige og nøjagtige oplysninger. Hvad angår juridiske personer er det desuden nødvendigt at vurdere den påtænkte erhvervelses konsekvenser for det konsoliderede tilsyn med den enhed, der påtænkes erhvervet, og den koncern, den ville indgå i efter erhvervelsen.

(12)

Der bør fremlægges oplysninger om finansieringen af den påtænkte erhvervelse, herunder oplysninger om alle finansieringsformer og -kilder, af den påtænkte erhverver, som bør kunne fremlægge dokumentation vedrørende den oprindelige kilde til alle midler og aktiver, så den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, kan vurdere, om der er risiko for hvidvaskning af penge.

(13)

Påtænkte erhververe, der besidder en kvalificeret andel på fra og med 20 %, men under 50 % af den enhed, der påtænkes erhvervet, bør fremlægge strategioplysninger for den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, med henblik på at sikre en omfattende vurdering af den påtænkte erhvervelse. På samme måde bør påtænkte erhververe, der besidder en kvalificeret andel på mindre end 20 % i den enhed, der påtænkes erhvervet, men udøver en tilsvarende indflydelse på den ved andre midler som f.eks. forholdet mellem den påtænkte erhverver og de eksisterende aktionærer, aftaler mellem kapitalandelsindehavere, aktiernes spredning, kapitalinteresser og aktionærernes stemmerettigheder eller den påtænkte erhververs stilling i koncernstrukturen for den enhed, der påtænkes erhvervet, også fremlægge disse oplysninger for at sikre en høj grad af ensartethed i bedømmelsen af påtænkte erhvervelser.

(14)

Hvis der påtænkes en ændring i kontrollen med den enhed, der påtænkes erhvervet, bør den påtænkte erhverver normalt fremlægge en komplet forretningsplan. Hvis der ikke påtænkes ændringer i kontrollen med den enhed, der påtænkes erhvervet, er det imidlertid tilstrækkeligt at råde over oplysninger om enhedens fremtidige strategi og den påtænkte erhververs intentioner med den enhed, der påtænkes erhvervet, med henblik på at vurdere, om dette vil få konsekvenser for den påtænkte erhververs finansielle soliditet.

(15)

Ud fra en proportionalitetssynsvinkel bør den påtænkte erhverver i visse tilfælde kun fremlægge begrænsede oplysninger. Det bør bl.a. kun være nødvendigt at fremlægge visse begrænsede oplysninger for den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, hvis den påtænkte erhverver er blevet vurderet af den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, inden for de foregående to år, eller hvis den enhed, der påtænkes erhvervet, er et lille investeringsselskab og den påtænkte erhverver er en enhed, som er godkendt, og som der føres tilsyn med i Unionen.

(16)

Al udveksling eller videregivelse af oplysninger mellem kompetente myndigheder, andre myndigheder, organer eller personer bør ske i overensstemmelse med persondatabestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3).

(17)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4) finder anvendelse på Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) behandling af personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning.

(18)

Denne forordning er baseret på ESMA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen.

(19)

ESMA har afholdt en åben offentlig høring om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse.

(20)

Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft den 2. juli 2014. Artikel 12, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU afløser artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF og giver ESMA beføjelse til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, som er identiske med dem, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF. Dertil kommer, at indholdet af artikel 10b, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF ligeledes er identisk med indholdet af artikel 13, stk. 4, og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU. I medfør af artikel 94, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU ophæves direktiv 2004/39/EF med virkning fra den 3. januar 2018. Kommissionens vedtagelse af de tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF bør også anses for at være i overensstemmelse med artikel 12, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU, hvilket medfører, at den tekniske standard fortsat anvendes efter den 3. januar 2018, uden at der er behov for yderligere ændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes bestemmelser om, hvilke oplysninger en påtænkt erhverver skal medtage i underretningen om en påtænkt erhvervelse til den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til det investeringsselskab, som erhververen påtænker at erhverve eller forøge en kvalificeret andel i (i det følgende benævnt »den enhed, der påtænkes erhvervet«), med henblik på vurderingen af den påtænkte erhvervelse.

Artikel 2

Oplysninger, der skal fremlægges af den påtænkte erhverver

En påtænkt erhverver skal i relevant omfang give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, de oplysninger, der foreskrives i artikel 3-12, afhængigt af om oplysningerne vedrører en fysisk person, en juridisk person eller en trust.

Artikel 3

Generelle oplysninger om den påtænkte erhververs identitet

1.   Hvis den påtænkte erhverver er en fysisk person, skal den påtænkte erhverver give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende identifikationsoplysninger:

a)

personoplysninger, herunder personens navn, fødselsdato og fødested, adresse og kontaktoplysninger samt nationalt personidentifikationsnummer (hvis et sådan findes)

b)

et detaljeret CV, eller tilsvarende dokument, med oplysning om relevant uddannelse, erhvervserfaring og alle erhvervsmæssige aktiviteter eller andre relevante funktioner, som varetages aktuelt.

2.   Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, skal vedkommende give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende oplysninger:

a)

dokumenter, der attesterer virksomhedens navn og dens hovedsædes registrerede adresse samt postadresse, hvis den ikke er den samme, kontaktoplysninger og dens nationale identifikationsnummer (hvis et sådant findes)

b)

registrering af retlig form i overensstemmelse med relevant national lovgivning

c)

en ajourført oversigt over den juridiske persons forretningsaktiviteter

d)

en komplet liste over personer, der i praksis leder forretningerne, deres navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktoplysninger, deres nationale identifikationsnummer (hvis et sådan findes), deres detaljerede CV med oplysning om relevant uddannelse, erhvervserfaring og alle erhvervsmæssige aktiviteter eller andre relevante funktioner, som varetages aktuelt

e)

identiteten på alle personer, der kan anses for at være de egentlige ejere af den juridiske person, deres navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktoplysninger, deres nationale identifikationsnummer (hvis et sådan findes).

3.   Hvis den påtænkte erhverver er eller agter at være en trust, skal den påtænkte erhverver give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende oplysninger:

a)

identiteten af alle trustees, der forvalter aktiver i henhold til trustdokumentet

b)

identiteten af alle personer, der er de egentlige ejere af trustens aktiver, og deres respektive andele i indkomstfordelingen

c)

identiteten af alle personer, der er stiftere af trusten.

Artikel 4

Supplerende oplysninger om en påtænkt erhverver, der er en fysisk person

En påtænkt erhverver, der er en fysisk person, skal desuden give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende:

a)

vedrørende den påtænkte erhverver og alle virksomheder, den påtænkte erhverver har ledet eller kontrolleret i de seneste 10 år:

1)

oplysninger om straffeattester eller strafferetlige efterforskninger eller straffesager, relevante civilretlige og administrative sager samt disciplinære foranstaltninger (herunder frakendelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens eller lignende procedurer), navnlig ved hjælp af en officiel attest eller et andet tilsvarende dokument

2)

oplysninger om igangværende efterforskninger, tvangsfuldbyrdelse, sanktioner eller andre håndhævelsesbeslutninger over for den påtænkte erhverver; oplysningerne kan gives ved en tro-og-love-erklæring

3)

afslag på registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv, eller tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller ophør af sådan registrering, sådan tilladelse, sådant medlemskab eller sådan licens, eller udelukkelse fra et regulerings- eller regeringsorgan eller fra en faglig organisation eller brancheforening

4)

afskedigelse fra et job eller en betroet stilling, et fiduciarisk forhold eller lignende situation

b)

oplysninger om, hvorvidt en anden tilsynsmyndighed allerede har foretaget en vurdering af erhververens omdømme, identiteten af myndigheden og dokumentation for resultatet af vurderingen

c)

oplysninger om den påtænkte erhververs aktuelle finansielle stilling, herunder nærmere oplysninger om indtægtskilder, aktiver og passiver, udstedt og modtaget håndpant og sikkerhed

d)

en beskrivelse af den påtænkte erhververs forretningsaktiviteter

e)

finansielle oplysninger, herunder kreditvurderinger og offentligt tilgængelige rapporter om de virksomheder, den påtænkte erhverver kontrollerer eller leder, og, hvis det er relevant, om den påtænkte erhverver

f)

en beskrivelse af den påtænkte erhververs finansielle og ikke-finansielle interesser eller relationer i forhold til:

1)

andre aktuelle indehavere af kapitalandele i den enhed, der påtænkes erhvervet

2)

personer med stemmeret i den enhed, der påtænkes erhvervet, i et eller flere af følgende tilfælde:

stemmerettigheder, der besiddes af en tredjemand, med hvem den pågældende person eller enhed har indgået en aftale, der forpligter dem til ved samordnet brug af deres stemmeret at føre en langsigtet, fælles politik over for ledelsen i den enhed, der påtænkes erhvervet

stemmerettigheder, der besiddes af en tredjemand i henhold til en aftale, der er indgået med den pågældende person eller enhed, om midlertidig overdragelse af de pågældende stemmerettigheder

stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele, som er deponeret som sikkerhedsstillelse hos den pågældende person eller enhed, forudsat at personen eller enheden kontrollerer stemmerettighederne og erklærer at have til hensigt at udøve dem

stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele, hvorover den pågældende person eller enhed har livslang dispositionsret

stemmerettigheder, som besiddes eller kan udøves, jf. første til fjerde led, af en virksomhed, der kontrolleres af den pågældende person eller enhed

stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele deponeret hos den pågældende person eller enhed, og som denne kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra kapitalandelsindehaverne

stemmerettigheder, der besiddes af tredjemand på egne vegne for den pågældende person eller enhed

stemmerettigheder, som den pågældende person eller enhed kan udøve ved fuldmagt, når personen eller enheden kan udøve stemmeretten efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra kapitalandelsindehaverne

3)

medlemmer af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, i overensstemmelse med national lovgivning, eller den daglige ledelse i den enhed, der påtænkes erhvervet

4)

selve den enhed, der påtænkes erhvervet, og den koncern, enheden indgår i

g)

oplysninger om den påtænkte erhververs eventuelle andre interesser eller aktiviteter, som kan være i konflikt med interesser eller aktiviteter hos den enhed, der påtænkes erhvervet, og muligheder for håndtering af sådanne interessekonflikter.

For så vidt angår litra f) anses kreditoperationer, sikkerhed og håndpant for at indgå i de finansielle interesser, mens familiemæssige eller tætte relationer anses for at indgå i de ikke-finansielle interesser.

Artikel 5

Supplerende oplysninger om en påtænkt erhverver, der er en juridisk person

1.   En påtænkt erhverver, der er en juridisk person, skal desuden give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende:

a)

oplysninger om den påtænkte erhverver, alle personer, der i praksis leder den påtænkte erhververs forretning, alle virksomheder under den påtænkte erhververs kontrol og alle kapitalandelsindehavere, der udøver betydelig indflydelse på den påtænkte erhverver, jf. litra e). Oplysningerne skal omfatte følgende:

1)

oplysninger om straffeattester eller strafferetlige efterforskninger eller straffesager, relevante civilretlige og administrative sager eller disciplinære foranstaltninger (herunder frakendelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens eller lignende procedurer) ved hjælp af en officiel attest eller et andet tilsvarende dokument

2)

oplysninger om igangværende efterforskninger, tvangsfuldbyrdelse, sanktioner eller andre håndhævelsesbeslutninger over for den påtænkte erhverver; oplysningerne kan gives ved en tro-og-love-erklæring

3)

afslag på registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv, eller tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller ophør af sådan registrering, sådan tilladelse, sådant medlemskab eller sådan licens, eller udelukkelse fra et regulerings- eller regeringsorgan eller fra en faglig organisation eller brancheforening

4)

afskedigelse fra et job eller en betroet stilling, et fiduciarisk forhold eller lignende situation for så vidt angår alle personer, der i praksis leder den påtænkte erhververs forretning og alle kapitalandelsindehavere, der udøver betydelig indflydelse på den påtænkte erhverver

b)

oplysninger om, hvorvidt en anden tilsynsmyndighed allerede har foretaget en omdømmevurdering af den påtænkte erhverver og alle personer, der leder den påtænkte erhververs forretning, identiteten af myndigheden og dokumentation for resultatet af vurderingen

c)

en beskrivelse af finansielle og ikke-finansielle interesser eller relationer for den påtænkte erhverver eller den koncern, den påtænkte erhverver eventuelt tilhører, og for de personer, der i praksis leder forretningerne, i forhold til:

1)

andre aktuelle indehavere af kapitalandele i den enhed, der påtænkes erhvervet

2)

personer med stemmeret i den enhed, der påtænkes erhvervet, i et eller flere af følgende tilfælde eller i en kombination heraf:

stemmerettigheder, der besiddes af en tredjemand, med hvem den pågældende person eller enhed har indgået en aftale, der forpligter dem til ved samordnet brug af deres stemmeret at føre en langsigtet, fælles politik over for ledelsen i den enhed, der påtænkes erhvervet

stemmerettigheder, der besiddes af en tredjemand i henhold til en aftale, der er indgået med den pågældende person eller enhed, om midlertidig overdragelse af de pågældende stemmerettigheder

stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele, som er deponeret som sikkerhedsstillelse hos den pågældende person eller enhed, forudsat at personen eller enheden kontrollerer stemmerettighederne og erklærer at have til hensigt at udøve dem

stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele, hvorover den pågældende person eller enhed har livslang dispositionsret

stemmerettigheder, som besiddes eller kan udøves, jf. første til fjerde led, af en virksomhed, der kontrolleres af den pågældende person eller enhed

stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandele deponeret hos den pågældende person eller enhed, og som denne kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra kapitalandelsindehaverne

stemmerettigheder, der besiddes af tredjemand på egne vegne for den pågældende person eller enhed

stemmerettigheder, som den pågældende person eller enhed kan udøve ved fuldmagt, når personen eller enheden kan udøve stemmeretten efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra kapitalandelsindehaverne

3)

medlemmer af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet eller den daglige ledelse i den enhed, der påtænkes erhvervet

4)

selve den enhed, der påtænkes erhvervet, og den koncern, enheden indgår i

d)

oplysninger om den påtænkte erhververs eventuelle andre interesser eller aktiviteter, som kan være i konflikt med interesser eller aktiviteter hos den enhed, der påtænkes erhvervet, og muligheder for håndtering af sådanne interessekonflikter

e)

den påtænkte erhververs ejerforhold med angivelse af identiteten af alle kapitalandelsindehavere, der udøver betydelig indflydelse, og deres respektive kapitalandele og stemmerettigheder, herunder oplysninger om eventuelle aftaler mellem kapitalandelsindehavere

f)

hvis den påtænkte erhverver indgår i en koncern som et datterselskab eller et moderselskab, en detaljeret organisationsplan for den samlede selskabsstruktur og oplysninger om kapitalandele og stemmerettigheder hos kapitalandelsindehavere, der udøver betydelig indflydelse på koncernens enheder, og om koncernenhedernes aktuelle aktiviteter

g)

hvis den påtænkte erhverver indgår i en koncern som et datterselskab eller et moderselskab, oplysninger om relationerne mellem koncernens finansielle og ikke-finansielle enheder

h)

angivelse af alle kreditinstitutter, livsforsikrings-, forsikrings- og genforsikringsselskaber, kollektive investeringsselskaber og deres forvaltere eller investeringsselskaber, der indgår i koncernen, og navnene på de relevante tilsynsmyndigheder

i)

lovpligtige regnskaber på selskabsniveau og, hvis de foreligger, på konsolideret eller delkonsolideret koncernniveau for de seneste tre regnskabsperioder. Hvis de pågældende regnskaber er blevet revideret af en ekstern revisor, skal den påtænkte erhverver fremlægge dem, således som de er godkendt af den eksterne revisor. De lovpligtige regnskaber skal omfatte:

1)

balancen

2)

resultatopgørelsen

3)

årsregnskaber og finansielle bilag og alle andre dokumenter, der er registreret i det relevante register eller hos den relevante myndighed i det område, der er relevant for den påtænkte erhverver.

j)

hvis sådanne foreligger, oplysninger om den påtænkte erhververs kreditvurdering og vurderingen af koncernen som helhed.

For så vidt angår litra c) anses kreditoperationer, sikkerhed og håndpant for at indgå i de finansielle interesser, mens familiemæssige eller tætte relationer anses for at indgå i de ikke-finansielle interesser.

For så vidt angår litra i) og hvis den påtænkte erhverver er en nyetableret enhed, skal den påtænkte erhverver i stedet for de lovpligtige regnskaber forelægge den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, den prognosticerede balance og den prognosticerede resultatopgørelse for de første tre forretningsår med angivelse af de anvendte antagelser.

2.   Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, hvis hovedsæde er registreret i et tredjeland, skal den påtænkte erhverver give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende supplerende oplysninger:

a)

et bevis for godt omdømme eller et tilsvarende dokument fra de relevante udenlandske kompetente myndigheder vedrørende den påtænkte erhverver

b)

en erklæring fra de relevante udenlandske kompetente myndigheder om, at der ikke er hindringer eller begrænsninger i forhold til at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med den enhed, der påtænkes erhvervet

c)

generelle oplysninger om det pågældende tredjelands ordning for regulering, der gælder for den påtænkte erhverver.

3.   Hvis den påtænkte erhverver er en statsejet investeringsfond, skal den påtænkte erhverver give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende supplerende oplysninger:

a)

navnet på det ministerium eller den afdeling i centraladministrationen, der har ansvaret for at fastlægge fondens investeringspolitik

b)

nærmere oplysninger om investeringspolitikken og eventuelle investeringsrestriktioner

c)

navnet på og stilling for enkeltpersoner, der har ansvaret for at træffe investeringsbeslutninger for fonden, samt nærmere oplysninger om kvalificerede andele eller den indflydelse som omhandlet i artikel 11, stk. 2, der udøves af nævnte ministerium eller afdeling i centraladministrationen på de daglige operationer i fonden og den enhed, der påtænkes erhvervet.

Artikel 6

Oplysninger om de personer, der i praksis vil lede forretningerne i den enhed, der påtænkes erhvervet

Den påtænkte erhverver skal give den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende oplysninger vedrørende omdømme og erfaringer for alle personer, der i praksis vil lede forretningerne i den enhed, der påtænkes erhvervet, som et resultat af den påtænkte erhvervelse:

a)

personoplysninger, herunder personens navn, fødselsdato og fødested, adresse og kontaktoplysninger samt nationalt personidentifikationsnummer (hvis et sådan findes)

b)

den position, den pågældende person er udpeget eller udpeges til

c)

et detaljeret CV med oplysning om relevant uddannelse og erhvervserfaring, herunder navnene på alle organisationer, som den pågældende person har arbejdet for, og varigheden af de varetagne funktioner, navnlig vedrørende aktiviteter, der tilhører samme arbejdsfelt som den påtænkte stilling, samt dokumentation vedrørende personens erfaringer, f.eks. en liste over referencepersoner, herunder kontaktoplysninger og anbefalinger. I beskrivelsen af aktiviteter i forbindelse med stillinger, som den pågældende person har haft inden for de seneste 10 år, skal vedkommende give nærmere oplysninger om sine delegerede beføjelser, beføjelser til at træffe interne beslutninger og driftsområder, der var under vedkommendes kontrol. Hvis CV'et omfatter andre relevante erfaringer, herunder deltagelse i ledelsesorganer, skal dette også angives

d)

oplysninger om:

1)

straffeattester eller strafferetlige efterforskninger eller straffesager, relevante civilretlige og administrative sager eller disciplinære foranstaltninger (herunder frakendelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens og lignende procedurer) ved hjælp af en officiel attest eller et andet tilsvarende dokument

2)

igangværende efterforskninger, tvangsfuldbyrdelse, sanktioner eller andre håndhævelsesbeslutninger over for den pågældende person; oplysningerne kan gives ved en tro-og-love-erklæring

3)

afslag på registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv, eller tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller ophør af sådan registrering, sådan tilladelse, sådant medlemskab eller sådan licens, eller udelukkelse fra et regulerings- eller regeringsorgan eller fra en faglig organisation eller brancheforening

4)

afskedigelse fra et job eller en betroet stilling, et fiduciarisk forhold eller lignende situation

e)

oplysninger om, hvorvidt en anden tilsynsmyndighed allerede har foretaget en vurdering af omdømmet som en person, der leder forretningerne, identiteten af myndigheden og dokumentation for resultatet af vurderingen

f)

en beskrivelse af finansielle og ikke-finansielle interesser eller relationer for den pågældende person eller denne persons nære slægtninge til medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner i samme institut, moderinstituttet og datterselskaber, samt kapitalandelsindehavere

g)

den tid, angivet pr. år og pr. måned, som der som minimum vil blive brugt på at varetage den pågældende persons funktioner i den enhed, der påtænkes erhvervet

h)

listen over den pågældende persons aktuelle direktørposter og bestyrelsesposter.

For så vidt angår litra f) anses kreditoperationer, kapitalandele, sikkerhed og håndpant for at indgå i de finansielle interesser, mens familiemæssige eller tætte relationer anses for at indgå i de ikke-finansielle interesser.

Artikel 7

Oplysninger vedrørende den påtænkte erhvervelse

Den påtænkte erhverver skal give følgende oplysninger vedrørende den påtænkte erhvervelse til den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet:

a)

identifikation af den enhed, der påtænkes erhvervet

b)

nærmere oplysninger om den påtænkte erhververs intentioner med hensyn til den påtænkte erhvervelse, herunder strategisk investering eller porteføljeinvestering

c)

oplysninger om de kapitalandele af den enhed, der påtænkes erhvervet, som den påtænkte erhverver ejede eller overvejede at eje før og efter den påtænkte erhvervelse, herunder:

1)

antallet og typen af kapitalandele og de pågældende kapitalandeles nominelle værdi

2)

den procentdel af den samlede kapital i den enhed, der påtænkes erhvervet, som de kapitalandele, den påtænkte erhverver ejede eller påtænkte at erhverve, udgør før og efter den påtænkte erhvervelse

3)

den andel af de samlede stemmerettigheder i den enhed, der påtænkes erhvervet, som de kapitalandele, den påtænkte erhverver ejede eller overvejede at eje, udgør før og efter den påtænkte erhvervelse, hvis andelen er forskellig fra andelen af kapitalen i den enhed, der påtænkes erhvervet

4)

markedsværdien, i euro og lokal valuta, af de kapitalandele af den enhed, der påtænkes erhvervet, som den påtænkte erhverver ejede eller påtænkte at erhverve, før og efter den påtænkte erhvervelse

d)

en beskrivelse af eventuelle handlinger samordnet med andre parter, herunder sådanne andre parters bidrag til finansieringen til den påtænkte erhvervelse, metoderne til deltagelse i finansieringsordninger vedrørende den påtænkte erhvervelse og fremtidige organisatoriske ordninger vedrørende den påtænkte erhvervelse

e)

indholdet af påtænkte kapitalandelsindehaveres aftaler med andre kapitalandelsindehavere vedrørende den enhed, der påtænkes erhvervet

f)

den påtænkte købspris og de kriterier, der anvendes ved fastsættelsen af prisen, og, hvis der er forskel mellem markedsværdien og den påtænkte købspris, en forklaring herpå.

Artikel 8

Oplysninger vedrørende den nye påtænkte koncernstruktur og dens tilsynsmæssige konsekvenser

1.   Hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person, skal vedkommende give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, en analyse af omfanget af det konsoliderede tilsyn med den koncern, som den enhed, der påtænkes erhvervet, vil indgå i efter den påtænkte erhvervelse. Denne analyse skal omfatte oplysninger om, hvilke koncernenheder der vil blive omfattet af konsoliderede tilsynskrav efter den påtænkte erhvervelse, og på hvilket niveau i koncernen de pågældende krav vil gælde på konsolideret eller delkonsolideret grundlag.

2.   Den påtænkte erhverver skal endvidere give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, en analyse af den påtænkte erhvervelses konsekvenser for evnen hos den enhed, der påtænkes erhvervet, til at give sin tilsynsmyndighed rettidige og nøjagtige oplysninger, bl.a. på grund af den påtænkte erhververs tætte forbindelser med den enhed, der påtænkes erhvervet.

Artikel 9

Oplysninger vedrørende finansieringen af den påtænkte erhvervelse

Den påtænkte erhverver skal give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, en detaljeret forklaring vedrørende de specifikke kilder til finansiering af den påtænkte erhvervelse herunder:

a)

nærmere oplysninger om anvendelsen af private finansielle ressourcer og midlernes oprindelse og disponibilitet, herunder al relevant dokumentation, der over for den kompetente myndighed kan bevise, at der ikke forsøges hvidvaskning af penge via den påtænkte erhvervelse

b)

nærmere oplysninger om metoderne til betaling for den påtænkte erhvervelse og det net, der anvendes til at overføre midler

c)

nærmere oplysninger om adgangen til kapitalkilder og finansielle markeder, herunder nærmere oplysninger om finansielle instrumenter, som skal udstedes

d)

oplysninger om anvendelsen af lånte midler, herunder navnet på relevante långivere og nærmere oplysninger om indrømmede faciliteter, f.eks. løbetider, forfaldsdatoer, håndpant og sikkerhed, samt oplysninger om den indtægtskilde, der skal anvendes til at tilbagebetale sådanne lån, og de lånte midlers oprindelse, hvis långiveren ikke er et finansieringsinstitut, der er underlagt tilsyn

e)

oplysninger om alle finansielle ordninger med andre kapitalandelsindehavere i den enhed, der påtænkes erhvervet

f)

oplysninger om aktiver hos den påtænkte erhverver eller den enhed, der påtænkes erhvervet, som skal sælges for at bidrage til finansieringen af den påtænkte erhvervelse, f.eks. salgsbetingelser, herunder pris og værdiansættelse, nærmere oplysninger om aktivernes karakteristika og oplysninger om, hvornår og hvordan de blev erhvervet.

Artikel 10

Supplerende oplysninger om kvalificerede andele på op til, men under 20 %

Hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på op til 20 %, skal den påtænkte erhverver give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, et strategidokument, der indeholder følgende oplysninger:

a)

det tidsrum, hvor den påtænkte erhverver agter at besidde sin kapitalandel efter den påtænkte erhvervelse, og den påtænkte erhververs eventuelle intentioner om at øge, reducere eller fastholde sin kapitalandel inden for en overskuelig fremtid

b)

en angivelse af den påtænkte erhververs intentioner med den enhed, der påtænkes erhvervet, herunder hvorvidt vedkommende agter at udøve nogen form for kontrol over den enhed, der påtænkes erhvervet, samt baggrunden herfor.

c)

oplysninger om den påtænkte erhververs finansielle stilling og vedkommendes villighed til at støtte den enhed, der påtænkes erhvervet, med supplerende egenkapital, hvis der er behov for det til at udvikle dens aktiviteter eller i tilfælde af finansielle vanskeligheder.

Artikel 11

Supplerende krav vedrørende kvalificerede andele på 20-50 %

1.   Hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på 20-50 %, skal den påtænkte erhverver give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, et strategidokument, der indeholder følgende oplysninger:

a)

alle oplysninger omhandlet i artikel 10

b)

nærmere oplysninger om den indflydelse, den påtænkte erhverver agter at udøve på den finansielle stilling i den enhed, der påtænkes erhvervet, herunder udbyttepolitik, strategisk udvikling og ressourceallokering i den enhed, der påtænkes erhvervet

c)

en beskrivelse af den påtænkte erhververs intentioner og forventninger på mellemlang sigt i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, for så vidt angår alle de elementer, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2 og 3.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1 skal de i nævnte stykke omhandlede oplysninger også forelægges den kompetente myndighed for den enhed, der påtænkes erhvervet, af den påtænkte erhverver som omhandlet i artikel 10, hvis den indflydelse, der udøves af den påtænkte erhververs kapitalandel, baseret en samlet vurdering af kapitalandelens struktur i den enhed, der påtænkes erhvervet, ville svare til den indflydelse, der udøves af kapitalandele på mellem 20 og 50 %.

Artikel 12

Supplerende krav vedrørende kvalificerede andele på 50 % eller derover

1.   Hvis den påtænkte erhvervelse vil resultere i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på 50 % eller derover, eller at den enhed, der påtænkes erhvervet, bliver vedkommendes datterselskab, skal den påtænkte erhverver give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, en forretningsplan, der skal omfatte en strategisk udviklingsplan, regnskabsoverslag for den enhed, der påtænkes erhvervet, og erhvervelsens konsekvenser for corporate governance og den overordnede organisationsstruktur hos den enhed, der påtænkes erhvervet.

2.   I den strategiske udviklingsplan omhandlet i stk. 1 angives på et generelt plan de primære målsætninger for den påtænkte erhvervelse og de primære metoder til at opfylde dem, herunder:

a)

det overordnede mål med den påtænkte erhvervelse

b)

finansielle mål på mellemlang sigt, som kan angives som egenkapitalforrentning, cost-benefit-forhold, indtjening pr. kapitalandel eller på andre måder, alt efter hvad der er relevant

c)

eventuel omlægning af aktiviteter, produkter og målkunder og eventuel reallokering af midler eller ressourcer, der forventes at have konsekvenser for den enhed, der påtænkes erhvervet

d)

generelle processer med henblik på at inkludere og integrere den enhed, der påtænkes erhvervet, i den påtænkte erhververs koncernstruktur, med en beskrivelse af de væsentligste interaktioner, der søges opnået med andre selskaber i koncernen, samt en beskrivelse af de politikker, der er styrende for de koncerninterne relationer.

3.   Hvis den påtænkte erhverver er en enhed, som er godkendt, og som der føres tilsyn med i Unionen, er det med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet i litra d), tilstrækkeligt med oplysninger om de specifikke afdelinger i koncernstrukturen, som påvirkes af den påtænkte erhvervelse.

4.   Regnskabsoverslagene for den enhed, der påtænkes erhvervet, jf. stk. 1, skal såvel på individuelt som på konsolideret grundlag for en periode på tre år indeholde følgende:

a)

en prognose for balance og resultatopgørelse

b)

en prognose for kapitalkrav og soliditetsgrad

c)

oplysninger om størrelsen af risikoeksponeringer, herunder kreditrisici, markedsrisici og operationelle risici samt andre relevante risici

d)

en prognose for koncerninterne transaktioner.

5.   Erhvervelsens konsekvenser for corporate governance og den overordnede organisationsstruktur hos den enhed, der påtænkes erhvervet, jf. stk. 1, skal omfatte konsekvenserne for:

a)

administrations-, ledelses- eller tilsynsorganets sammensætning og opgaver og de vigtigste udvalg, der oprettes af et sådant beslutningstagende organ, herunder ledelsesudvalget, risikoudvalget, revisionsudvalget og løn- og vederlagsudvalget, inklusive oplysninger om de personer, der vil blive udpeget til at lede forretningerne

b)

administrative og regnskabsmæssige procedurer og interne kontroller, herunder ændringer af procedurer og systemer vedrørende regnskabsføring, intern revision, bekæmpelse af hvidvaskning af penge og risikostyring, og udpegelsen af nøglefunktionerne intern revisor, compliance officer og ansvarlig for risikostyring

c)

de overordnede IT-systemer og den overordnede organisation, herunder ændringer vedrørende politikken for IT-outsourcing, datarutediagrammet, anvendt intern og ekstern software samt procedurer og redskaber vedrørende vigtig data- og systemsikkerhed, f.eks. backup, kontinuitetsplaner og revisionsspor

d)

politikker for outsourcing, herunder oplysninger om de berørte områder, udvælgelse af tjenesteydere og outsourcingaftaleparternes respektive rettigheder og forpligtelser, f.eks. revisionsordninger og den forventede kvalitet af tjenesterne fra tjenesteyderen

e)

alle andre relevante oplysninger vedrørende erhvervelsens konsekvenser for corporate governance og den overordnede organisationsstruktur hos den enhed, der påtænkes erhvervet, herunder alle ændringer vedrørende kapitalandelsindehavernes stemmerettigheder.

Artikel 13

Lempeligere oplysningskrav

1.   Hvis den påtænkte erhverver er en enhed, som er godkendt, og som der føres tilsyn med i Unionen, og den enhed, der påtænkes erhvervet, opfylder kriterierne i stk. 2, skal den påtænkte erhverver, uanset kravene i artikel 2, give den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, følgende oplysninger:

a)

hvis den påtænkte erhverver er en fysisk person:

1)

oplysningerne omhandlet i artikel 3, stk. 1

2)

oplysningerne omhandlet i artikel 4, litra c)-g)

3)

oplysningerne omhandlet i artikel 6, 7 og 9

4)

oplysningerne omhandlet i artikel 8, stk. 1

5)

hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på op til, men under 20 %, et strategidokument som omhandlet i artikel 10

6)

hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på 20-50 %, et strategidokument som omhandlet i artikel 11

b)

hvis den påtænkte erhverver er en juridisk person:

1)

oplysningerne omhandlet i artikel 3, stk. 2

2)

oplysningerne omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c)-j), og, hvis det er relevant, oplysningerne omhandlet i artikel 5, stk. 3

3)

oplysningerne omhandlet i artikel 6, 7 og 9

4)

oplysningerne omhandlet i artikel 8, stk. 1

5)

hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på op til, men under 20 %, et strategidokument som omhandlet i artikel 10

6)

hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på 20-50 %, et strategidokument som omhandlet i artikel 11

c)

hvis den påtænkte erhverver er en trust:

1)

oplysningerne omhandlet i artikel 3, stk. 3

2)

oplysningerne omhandlet i artikel 5, stk. 3

3)

oplysningerne omhandlet i artikel 6, 7 og 9

4)

oplysningerne omhandlet i artikel 8, stk. 1

5)

hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på op til, men under 20 %, et strategidokument som omhandlet i artikel 10

6)

hvis den påtænkte erhvervelse resulterer i, at den påtænkte erhverver besidder en kvalificeret andel i den enhed, der påtænkes erhvervet, på 20-50 %, et strategidokument som omhandlet i artikel 11.

2.   Den i stk. 1 omhandlede enhed, der påtænkes erhvervet, skal opfylde følgende kriterier:

a)

den besidder ikke kundeaktiver

b)

den er ikke godkendt til at varetage investeringsservice og aktiviteterne »Handel for egen regning« eller »Afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse«, jf. afsnit A, nr. 3) og 6), i bilag I til direktiv 2004/39/EF

c)

hvis den er godkendt til at varetage investeringsservicen »Porteføljepleje«, jf. afsnit A, nr. 4), i bilag I til direktiv 2004/39/EF, skal de aktiver, virksomheden forvalter, udgøre mindre end 500 mio. EUR.

3.   Hvis den i stk. 1 omhandlede påtænkte erhverver er blevet vurderet af den myndighed, der er den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet, inden for de foregående to år angående de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 og 5, kan den pågældende påtænkte erhverver nøjes med at fremlægge de oplysninger, der er ændret i forhold til den foregående vurdering.

Hvis den påtænkte erhverver kun giver de oplysninger, der har ændret sig siden den foregående vurdering i overensstemmelse med første afsnit, skal den påtænkte erhverver underskrive en erklæring, der oplyser den kompetente myndighed for den enhed, der påtænkes erhvervet, om at det ikke er nødvendigt at ajourføre de resterende oplysninger.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top