EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1945

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1945 af 19. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for underretninger fra og til investeringsselskaber, som ansøger om eller har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4055

OJ L 276, 26.10.2017, p. 22–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1945/oj

26.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1945

af 19. juni 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for underretninger fra og til investeringsselskaber, som ansøger om eller har fået meddelt tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 7, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør udarbejdes standardformularer, -skemaer og -procedurer for at sikre en ensartet mekanisme, der gør det muligt for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne på en effektiv måde at udøve deres beføjelser for så vidt angår meddelelse af tilladelse til selskaber til at yde investeringsservice, at udføre investeringsaktiviteter og, hvis det er relevant, at yde accessoriske tjenesteydelser.

(2)

For at fremme kommunikationen mellem en ansøger, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab i henhold til afsnit II i direktiv 2014/65/EU, og den kompetente myndighed, bør de kompetente myndigheder med henblik på ansøgningsprocessen udpege et særligt kontaktpunkt og offentliggøre oplysningerne om kontaktpunktet på deres websted.

(3)

For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at vurdere, om ændringer af selskabets ledelsesorgan kan være til fare for en effektiv, sund og forsigtig forvaltning af selskabet, og at tage passende hensyn til kundernes interesser og markedets integritet, bør der fastsættes klare tidsfrister for indgivelse af oplysninger om disse ændringer.

(4)

Selskaber bør dog være fritaget for kravet om at indgive oplysninger om ændringer af ledelsesorganet, inden ændringen finder sted, når ændringen skyldes faktorer, som selskabet ikke har kontrol over, som f.eks. hvis et medlem af ledelsesorganet afgår ved døden. Under sådanne omstændigheder bør selskaber kunne underrette den kompetente myndighed inden for 10 arbejdsdage efter ændringen.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2) finder anvendelse på medlemsstaternes behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(7)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer, analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Udpegning af kontaktpunkt

De kompetente myndigheder udpeger et kontaktpunkt med henblik på behandling af alle de oplysninger, der modtages fra ansøgere, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab i henhold til afsnit II i direktiv 2014/65/EU. Kontaktoplysningerne om det udpegede kontaktpunkt bør offentliggøres på de kompetente myndigheders websteder og opdateres regelmæssigt.

Artikel 2

Indgivelse af ansøgning

1.   En ansøger, som ønsker tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab i henhold til afsnit II i direktiv 2014/65/EU, skal indgive en ansøgning til den kompetente myndighed ved brug af skemaet i bilag I.

2.   Ansøgeren indgiver oplysninger til den kompetente myndighed om alle medlemmerne af ansøgerens ledelsesorgan ved brug af skemaet i bilag II.

Artikel 3

Modtagelse af ansøgningsskemaet og kvittering for modtagelse

Inden for 10 arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningsskemaet sender den kompetente myndighed en kvittering for modtagelse til ansøgeren sammen med kontaktoplysningerne for det i artikel 1 omhandlede kontaktpunkt.

Artikel 4

Anmodning om yderligere oplysninger

Hvis der er behov for yderligere oplysninger til behandling af ansøgningen, sender den kompetente myndighed en anmodning til ansøgeren med angivelse af de ønskede oplysninger.

Artikel 5

Underretning om ændringer blandt medlemmerne af ledelsesorganet

1.   Investeringsselskaber underretter den kompetente myndighed om enhver ændring blandt medlemmerne af ledelsesorganet, inden sådanne ændringer finder sted.

Hvis underretningen af velbegrundede årsager ikke kan foretages, inden ændringen finder sted, skal underretningen foretages inden for 10 arbejdsdage efter ændringen.

2.   Investeringsselskabet indgiver oplysninger om den i stk. 1 omhandlede ændring ved brug af skemaet i bilag III.

Artikel 6

Underretning om beslutning

Den kompetente myndighed underretter ansøgeren om sin beslutning vedrørende meddelelse af eller afslag på tilladelse pr. brev, elektronisk eller på begge måder inden for den i artikel 7, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU omhandlede periode på seks måneder.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Ansøgning om tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsselskab

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG II

Fortegnelse over medlemmerne af ledelsesorganet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG III

Underretning om ændringer blandt medlemmerne af ledelsesorganet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Top