Help Print this page 

Document 32017R1944

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1944 af 13. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -skemaer og -procedurer for samråd mellem relevante kompetente myndigheder i forbindelse med underretningen om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3897
  • In force
OJ L 276, 26.10.2017, p. 12–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1944/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1944

af 13. juni 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -skemaer og -procedurer for samråd mellem relevante kompetente myndigheder i forbindelse med underretningen om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (1), særlig artikel 10a, stk. 8, sjette afsnit,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (2), særlig artikel 12, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte fælles standardformularer, -skemaer og -procedurer for at sikre, at medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager en korrekt vurdering af underretninger om påtænkte erhvervelser eller forøgelser af kvalificerede andele i et investeringsselskab. I disse tilfælde bør de relevante kompetente myndigheder arbejde i samråd med hinanden og udveksle alle væsentlige eller relevante oplysninger.

(2)

For at lette samarbejdet mellem dem og sikre effektivitet i udvekslingen af oplysninger bør de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 48 i direktiv 2004/39/EF, udpege kontaktpersoner specifikt med henblik på det samråd, der er fastsat i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF, og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bør føre en central liste over disse kontaktpersoner.

(3)

Der bør etableres samrådsprocedurer med klare tidsmæssige begrænsninger for at sikre et rettidigt og effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder. En klar samarbejdsprocedure bør omfatte en foreløbig meddelelse, som den anmodende myndighed sender til den anmodede myndighed for at underrette den anmodede myndighed om den igangværende vurdering.

(4)

Procedurerne bør ligeledes tilstræbe at sikre, at de kompetente myndigheder samarbejder og arbejder hen imod at forbedre processen ved at fremme udvekslingen af feedback om kvaliteten og relevansen af de modtagne oplysninger.

(5)

Al udveksling eller videregivelse af oplysninger mellem kompetente myndigheder, andre myndigheder, organer eller personer bør ske i overensstemmelse med persondatabestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3).

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4) finder anvendelse på ESMA's behandling af personoplysninger ved anvendelsen af nærværende forordning.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(8)

ESMA har ikke foretaget en offentlig høring eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele ved at indføre standardformularer, -skemaer og -procedurer for samråd mellem relevante kompetente myndigheder, da dette blev anset for at være uforholdsmæssigt i forhold til deres anvendelsesområde og virkning.

(9)

Direktiv 2014/65/EU trådte i kraft den 2. juli 2014. Artikel 12, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU erstatter artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF og giver ESMA beføjelse til at udarbejde gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som er identiske med dem, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF. Dertil kommer, at indholdet af artikel 10b, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF ligeledes er identisk med indholdet af artikel 13, stk. 4, og artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU. I medfør af artikel 94, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU ophæves direktiv 2004/39/EF med virkning fra den 3. januar 2017. Kommissionens vedtagelse af de tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2004/39/EF bør også anses for at være i overensstemmelse med artikel 12, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU, hvilket medfører, at de tekniske standarder fortsat anvendes efter den 3. januar 2018, uden at der er behov for yderligere ændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der standardformularer, -skemaer og -procedurer for udveksling af oplysninger under samråd mellem den kompetente myndighed i forhold til den enhed, der påtænkes erhvervet (den »anmodende myndighed«), og den kompetente myndighed i forhold til den påtænkte erhverver eller en enhed, der er meddelt tilladelse, som enten er et datterselskab af eller kontrolleres af den påtænkte erhverver (den »anmodede myndighed«).

Artikel 2

Udpegede kontaktpersoner

1.   De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 48 i direktiv 2004/39/EF, skal udpege kontaktpersoner for kommunikation i forbindelse med anvendelsen af denne forordning og underrette ESMA om disse personer.

2.   ESMA fører og ajourfører listen over de udpegede kontaktpersoner til brug for de kompetente myndigheder som omhandlet i stk. 1.

Artikel 3

Foreløbig meddelelse

1.   En anmodende myndighed skal sende en foreløbig meddelelse til den anmodede myndighed inden for en frist på tre arbejdsdage efter modtagelsen af en underretning fra den påtænkte erhverver i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2004/39/EF.

2.   Den anmodende myndighed sender den foreløbige meddelelse ved at udfylde formularen i bilag I og skal indsætte alle de oplysninger, der er angivet deri.

Artikel 4

Anmodning om samråd

1.   Den anmodende myndighed sender en anmodning om samråd til den anmodede myndighed snarest muligt efter modtagelsen af en underretning fra den påtænkte erhverver i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2004/39/EF og senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af denne underretning.

2.   Den anmodende myndighed sender den i stk. 1 omhandlede anmodning om samråd skriftligt med post, fax eller sikre elektroniske midler og stiler den til den udpegede kontaktperson i den anmodede myndighed, medmindre andet fastsættes af den anmodede myndighed i dennes svar på den foreløbige meddelelse, der er omhandlet i artikel 3.

3.   Den anmodende myndighed sender den i stk. 1 omhandlede anmodning om samråd ved at udfylde formularen i bilag II, idet der navnlig henvises til problemer i forbindelse med fortroligheden af oplysninger, der kan indhentes af den anmodende myndighed, og med nærmere angivelse af de relevante oplysninger, som den anmodende myndighed ønsker fra den anmodede myndighed.

Artikel 5

Bekræftelse på modtagelsen af en anmodning om samråd

Den anmodede myndighed sender en bekræftelse på modtagelsen af en anmodning om samråd senest to arbejdsdage efter modtagelsen med supplerende kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson og, hvis det er muligt, en forventet svardato.

Artikel 6

Svar fra en anmodet myndighed

1.   Et svar på en anmodning om samråd skal afgives skriftligt med post, fax eller sikre elektroniske midler. Det stiles til de udpegede kontaktpersoner, medmindre andet fastsættes af den anmodende myndighed.

2.   Den anmodede myndighed skal så hurtigt som muligt og senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om samråd give den anmodende myndighed følgende oplysninger:

a)

de relevante oplysninger, jf. anmodningen om samråd, herunder eventuelle synspunkter eller forbehold i forbindelse med den påtænkte erhververs erhvervelse, samt

b)

alle andre væsentlige oplysninger, der kan påvirke vurderingen, på eget initiativ.

3.   Hvis den anmodede myndighed ikke er i stand til at overholde den tidsfrist, der er fastsat i stk. 2, underretter den den anmodende myndighed herom med angivelse af årsagerne til forsinkelsen og en forventet svardato. Den anmodede myndighed sørger for regelmæssig tilbagemelding om udviklingen for så vidt angår tilvejebringelsen af de ønskede oplysninger.

4.   Når den giver oplysninger i overensstemmelse med stk. 2, skal den anmodede myndighed anvende formularen i bilag III.

Artikel 7

Procedurer for samråd

1.   I forbindelse med en anmodning om samråd og svaret herpå kommunikerer den anmodende myndighed og den anmodede myndighed på den mest formålstjenlige måde blandt dem, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, under behørig hensyntagen til fortrolighedsbetragtninger, korrespondancetider, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er for den anmodende myndighed at få adgang til oplysningerne. Den anmodende myndighed skal straks besvare enhver anmodning om præcisering fra den anmodede myndigheds side.

2.   Hvis en myndighed i samme medlemsstat, bortset fra den anmodede myndighed, er eller kan være i besiddelse af de ønskede oplysninger, indhenter den anmodede myndighed straks disse oplysninger og sender dem til den anmodende myndighed i overensstemmelse med artikel 6.

3.   Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed samarbejder om at løse eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med behandlingen af en anmodning, herunder at løse eventuelle omkostningsmæssige problemer, hvis omkostningerne ved at yde assistance skønnes at være for høje for den anmodede myndighed.

4.   Hvis der fremkommer nye oplysninger eller opstår et behov for yderligere oplysninger i løbet af vurderingsperioden, samarbejder den anmodende myndighed og den anmodede myndighed om at sikre, at alle yderligere relevante oplysninger udveksles i overensstemmelse med denne forordning.

5.   Uanset artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, kan oplysninger gives mundtligt, når de udveksles inden for de sidste 15 arbejdsdage før udløbet af vurderingsperioden som omhandlet i artikel 10a, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2004/39/EF. I sådanne tilfælde skal oplysningerne efterfølgende bekræftes i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og artikel 6, stk. 1, medmindre de berørte kompetente myndigheder bliver enige om andet.

6.   Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed giver tilbagemelding til hinanden om resultatet af den vurdering, i forbindelse med hvilken samrådet fandt sted, og, hvor det er relevant, om nytteværdien af modtagne oplysninger eller anden assistance eller eventuelle problemer i forbindelse med leveringen af assistancen eller oplysningerne.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG I

Formular til foreløbig meddelelse

(Artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1944)

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG II

Formular til anmodning om samråd

(Artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1944)

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

BILAG III

Formular til svar fra den anmodende myndighed

(Artikel 6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1944)

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

Top