Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1941

Kommissionens forordning (EU) 2017/1941 af 24. oktober 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7039

OJ L 275, 25.10.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1941/oj

25.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1941

af 24. oktober 2017

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 66/2010 indeholder generelle retningslinjer for EU-miljømærkets udformning. Der skal gives specifik vejledning i et særskilt dokument efter høring af de kompetente organer i medlemsstaterne og af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 66/2010 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG

»

BILAG II

EU-miljømærkets udformning

EU-miljømærket udformes efter følgende model:

 

Mærke:

Image

 

Valgfrit mærke med tekstrubrik (den erhvervsdrivendes mulighed for at anvende denne tekstrubrik og den anvendte tekst skal være i overensstemmelse med, hvad der er anført i de relevante produktgruppekriterier):

Image

 

EU-miljømærkets registreringsnummer anføres ligeledes på produktet. Det har følgende udformning:

Image

xxxx henviser til registreringslandet, yyy til produktgruppen og zzzzz til det nummer, som det ansvarlige organ har givet.

Europa-Kommissionen giver yderligere instrukser i udformning og anvendelse af EU-miljømærket i en særskilt vejledning efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

«

Top