Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1926

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1926 af 31. maj 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU angående tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3574

OJ L 272, 21.10.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj

21.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1926

af 31. maj 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU angående tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (1), særlig artikel 6,1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 3, litra a), i direktiv 2010/40/EU fastsættes tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester som en prioriteret foranstaltning med henblik på udvikling og anvendelse af specifikationer og standarder.

(2)

Ved artikel 5 i direktiv 2010/40/EU fastsættes det, at specifikationer, der vedtages i overensstemmelse med samme direktivs artikel 6, bør anvendes på ITS-applikationer og -tjenester, når disse indføres, uden at dette berører den enkelte medlemsstats ret til at træffe afgørelse om indførelse af sådanne applikationer og tjenester på sit område.

(3)

Disse specifikationer bør gælde i forbindelse med tilrådighedsstillelse af alle rejseinformationstjenester, uden at dette berører særlige specifikationer, som er vedtaget i andre retsakter i henhold til direktiv 2010/40/EU, navnlig Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 (2) og (EU) 2015/962 (3) samt Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 (4).

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF (5) fastsættes minimumsregler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer over hele EU, og tilrådighedsstillelse af multimodale rejseinformationstjenester er omfattet heraf. Angående videreanvendelse af data, som indehaves af transportmyndigheder og transportoperatører, bør reglerne i nærværende forordning, bl.a. for opdatering af data, gælde, medmindre andet fremgår af de regler, der er fastsat i direktiv 2003/98/EF.

(5)

Når foranstaltningerne i denne delegerede forordning indebærer behandling af personoplysninger, skal dette foregå i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (6) og direktiv 2002/58/EF (7), samt de nationale gennemførelsesforanstaltninger heraf. Oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person bør behandles i nøje overensstemmelse med princippet om dataminimering, alene med denne forordning for øje, og kun så længe det er nødvendigt. Sådanne data bør ikke åbne mulighed for at identificere en fysisk person eller gøre en fysisk person identificerbar, når dette er muligt og ikke er til hinder for formålet med denne forordning.

(6)

Hvis informationstjenesten bygger på dataindsamling, herunder geografisk lokalisering, bør slutbrugerne informeres fuldt ud om, at sådanne data indsamles, hvordan de indsamles, muligheden for sporing, samt hvor længe dataene opbevares. Offentlige og private dataindsamlere såsom transportoperatører, transportmyndigheder, udbydere af rejseinformationstjenester og producenter af digitale kort bør træffe egnede tekniske foranstaltninger (bl.a. indbygget privatlivsbeskyttelse og databeskyttelse i kraft af designudformning) for at sikre pseudonymisering (8) af de data, de modtager fra slutbrugerne.

(7)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF (9) tilsigtes det at skabe en EU-geodatainfrastruktur, der gør det muligt at dele og give offentlig adgang til geografiske oplysninger, herunder oplysninger i relation til transportnet, i hele Unionen med henblik på at understøtte Unionens miljøpolitikker samt politikker eller aktiviteter, der kan påvirke miljøet. De specifikationer, som fastsættes i denne forordning, bør være kompatible med de specifikationer, der er fastsat ved direktiv 2007/2/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 (10).

(8)

Specifikationer, der er fastsat ved denne forordning, bør finde anvendelse på alle transportformer i Unionen, f.eks. fartplanbaserede (luftfart, jernbane og herunder højhastighedsjernbane, konventionelle jernbaner og letbaner, langtursbusser, søtransport og herunder færgefart, metro, sporvogn, bus, trolleybus og tovbaner), behovsstyrede transportformer (shuttlebus, shuttlefærge, taxi, kørselsdeling, delebilordning, samkørsel, billeje, cykeldeleordning, cykelleje og telebus) og privatbaserede (personbil, motorcykel, cykel og gang). Gang som en rejsemåde for at tilbagelægge den første og sidste del af rejsen er meget relevant for multimodal rejseinformation og kan indebære fordele for såvel miljøet som styringen af trafiknettet, men også direkte sundhedsvirkninger for den rejsende.

(9)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 (11) fastlægges den del af transportinfrastrukturen, som indgår i hovednettet henholdsvis det samlede transeuropæiske transportnet. For at tage højde for slutbrugernes rejsebehov i hele Unionen og maksimere det fulde potentiale for multimodal rejseinformation er det nødvendigt at dække hele nettet fra dør-til-dør. Denne forordning bør derfor finde anvendelse på det samlede TEN-T-net inklusive bytrafikknudepunkter og andre dele af transportnettet.

(10)

Med henblik på at støtte tilrådighedsstillelsen af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester kan der benyttes både centraliserede tilgange baseret på udbud af data og decentraliserede tilgange baseret på udbud af data og tjenester. Denne forordning bør derfor inddrage krav vedrørende udbud af såvel data som tjenester for at underbygge begge disse tilgange. For at lette udveksling og videreanvendelse af disse data med henblik på at stille samlede rejseinformationstjenester til rådighed bør transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester, alt efter tilfældet, gøre de statiske data, de tilsvarende metadata og oplysninger om datakvaliteten tilgængelige for brugerne gennem et nationalt eller et fællesadgangspunkt. Adgangspunktet kan antage forskellige former, f.eks. databaser, datavarehuse, datamarkedspladser, arkiver, registre, webportaler eller lignende afhængigt af datatypen. Medlemsstaterne bør overveje at samle de eksisterende offentlige og private adgangspunkter i et fælles punkt, som giver adgang til alle typer af relevante, disponible data, der er omfattet af disse specifikationer.

(11)

Medlemsstaterne bør gives tilladelse til at samarbejde indbyrdes om at oprette et fælles adgangspunkt, der omfatter de deltagende medlemsstaters disponible data. Medlemsstaterne bør frit kunne beslutte at anvende adgangspunkter, der er oprettet i henhold til andre delegerede retsakter, som er vedtaget i henhold til direktiv 2010/40/EU, som nationale adgangspunkter for data, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. Medlemsstaterne bør desuden frit kunne beslutte at anvende allerede eksisterende adgangspunkter, der omfatter flere sektorer, som det nationale adgangspunkt. Medlemsstaterne kan fastlægge, hvilken aktør der bærer ansvaret for tilrådighedsstillelsen af de rejse- og trafikdata, der er opført i bilaget. I nogle tilfælde opererer transportoperatører, infrastrukturforvaltere og behovsstyrede transporttjenester på tværs af forskellige medlemsstater, og derfor kan det være relevant at give adgang til rejse- og trafikdata fra mere end ét adgangspunkt. Der bør dog gøres en indsats for at undgå unødig overlapning af data og tage hensyn til de relevante adgangspunkters type og form. De relevante data og metadata kan derfor angives i alle relevante nationale handlingsplaner, der er udformet som et arkiv. Dertil kommer, at hvis nogle af de relevante nationale handlingsplaner er udformet som en database eller et datavarehus, må disse data og metadata kun hostes i en af disse og gengives i de øvrige. Vilkårene og betingelserne for brugen af trafik- og rejsedata, der stilles til rådighed via det nationale adgangspunkt, kan i givet fald fastsættes via en licensaftale.

(12)

Trafik- og rejsedata, der er opført i bilaget, kan integreres i det nationale adgangspunkt i etaper. Medlemsstater bør frit kunne beslutte, hvorvidt de data, der er opført i bilaget, integreres forud for den fastsatte frist. Multimodale rejseinformationstjenester bygger på både statiske og dynamiske rejse- og trafikdata som opført i bilaget. Statiske rejse- og trafikdata er afgørende med henblik på oplysnings- og planlægningsformål inden rejsen, og alle medlemsstaterne har derfor behov for disse. Dynamiske rejse- og trafikdata, f.eks. forstyrrelser og forsinkelser af rejsen, kan give slutbrugerne mulighed for at træffe velunderbyggede beslutninger om deres rejse og skabe tidsbesparelser. Integrationen af dynamiske rejse- og trafikdata i de nationale adgangspunkter kan imidlertid udmønte sig i yderligere fordele. Medlemsstater bør frit kunne beslutte, hvorvidt de dynamiske rejse- og trafikdata, der er opført i bilaget, inddrages i det nationale adgangspunkt. Beslutter de sig for at gøre dette, bør denne forordnings krav finde anvendelse. For at sikre, at den videre udvikling af multimodal rejseinformation bliver ensartet og sammenhængende i hele Unionen, bør medlemsstaterne tilskyndes til at integrere de eksisterende dynamiske rejse- og trafikdata via det nationale adgangspunkt i overensstemmelse med følgende tidslinje: rejse- og trafikdata som fastsat i bilaget, punkt 2.1 senest den 1. december 2019, rejse- og trafikdata som fastsat i bilaget, punkt 2.2 senest den 1. december 2020 og rejse- og trafikdata som fastsat i bilaget, punkt 2.3 senest den 1. december 2021.

(13)

For at åbne mulighed for en vellykket og omkostningseffektiv brug af de nationale adgangspunkter er det nødvendigt at beskrive indholdet og strukturen af disse data ved hjælp af hensigtsmæssige metadata (12).

(14)

Disse specifikationer bør ikke pålægge transportmyndigheder, transportoperatører og tjenesteudbydere, behovsstyrede transporttjenester og infrastrukturforvaltere at begynde at indsamle data, der ikke allerede foreligger i et maskinlæsbart format. De særlige krav til statiske og dynamiske rejse- og trafikdata for forskellige transportformer bør kun gælde for de data, der rent faktisk er indsamlet og foreligger i et maskinlæsbart format. Samtidig bør medlemsstaterne tilskyndes til at afdække omkostningseffektive måder, der er afpasset efter deres behov, for at digitalisere eksisterende statiske og dynamiske data for forskellige transportformer. Medlemsstater, der påbegynder digitalisering af statisk og dynamisk rejse- og trafikinformation for forskellige transportformer, der kan bruges til multimodale rejseinformationstjenester, tilskyndes til at begynde med de data, der er fastsat på serviceniveau 1 i bilaget og efterfølgende fortsætte med serviceniveau 2 og 3. Dataene, som er fastsat i den første gruppe, anses for afgørende for multimodale rejseinformationstjenesters grundlæggende funktioner.

(15)

For at udvikle en harmoniseret og helstøbt tilrådighedsstillelse af multimodale rejseinformationstjenester og støtte interoperabilitet i hele Unionen bør det nationale adgangspunkt bruge et harmoniseret sæt af interoperable dataudvekslingsformater og -protokoller, der bygger på eksisterende tekniske løsninger og standarder på tværs af forskellige transportformer. Inden for rammerne af multimodale rejseinformationstjenester forefindes der en række relevante standarder og tekniske specifikationer for vejnet (DATEX II), jernbane (TAP-TSI tekniske dokumenter B1, B2, B3, B4, B8, B9), luftfart (IATA SSIM) og underliggende geodata (INSPIRE). Denne forordning bør i disse tilfælde henvise til de bestående krav, men sådanne transportformer kan vælge at bruge andrestandarder og tekniske specifikationer, som er angivet i specifikationen. Det bør dog undgås at duplikere de samme rejse- og trafikdata i mere end et format (f.eks. data for jernbaner i byområder i enten TAP-TSI eller NeTEx). Sådanne standarder, bl.a. DATEX II, kan i fremtiden udvide deres anvendelsesområde til at omfatte yderligere elementer i byområder, og hvis de foreligger, bør de bruges inden for specifikationernes rammer.

(16)

Hvad angår udveksling af statiske fartplandata (såsom kollektiv transport, langtursbusser, søtransport og herunder færgefart), bør de relevante data i det nationale adgangspunkt bruge CEN-dataudvekslingsstandarden NeTEx CEN/TS 16614 baseret på den underliggende konceptuelle datareferencemodel Transmodel EN 12896: 2006 og efterfølgende opgraderede versioner eller ethvert maskinlæsbart format, der er fuldt kompatibelt med den aftalte tidslinje. Hvad angår udvekslingen af dynamiske data om kollektiv transport gælder det, at hvis medlemsstaterne vælger at inddrage dynamiske data i det nationale adgangspunkt, bør de bruge de relevante dele af CEN dataudvekslingsstandarden for kollektiv transport SIRI CEN/TS 15531 og efterfølgende opgraderede versioner eller ethvert fuldt kompatibelt maskinlæsbart format. Medlemsstaterne kan vælge fortsat at bruge nationale datastandarder for kollektiv transport på medlemsstatsniveau til nationale operationer, men for at sørge for EU-dækkende interoperabilitet og kontinuitet i tjenesterne, skal EU-standarderne bruges på det nationale adgangspunkts niveau. Medlemsstaterne må benytte oversættelses- og konverteringsmetoder til at efterleve de europæiske standardiseringskrav. Den version af de foreskrevne standarder, som står til rådighed på ansøgningstidspunktet, bør bruges. Eventuelle relevante opdateringer, som udvider anvendelsesområdet og inddrager nye datatyper, bør bruges.

(17)

For at sørge for en optimal brug og fuld interoperabilitet af de ovennævnte standarder mellem medlemsstaterne bør en fælles minimumsprofil, der udpeger standardens forskellige centrale elementer, fastlægges og bruges inden for de nationale adgangspunkter. Medlemsstaternes nationale profiler skal baseres på en fælles europæisk minimumsprofil, når en sådan findes.

(18)

Tjenesteudbyderes tilrådighedsstillelse af nøjagtig og pålidelig rejseinformation har afgørende betydning for rejsende i hele Unionen. Ved ændringer bør transportmyndighederne eller transportoperatørerne opdatere de relevante data via det nationale adgangspunkt rettidigt. Når en tjenesteudbyder bruger rejse- og trafikdata, er der endvidere risiko for, at brugerne vises unøjagtig rejseinformation, og dette kan have en negativ indvirkning på den rejsendes valg af rejse. Når transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester afslører unøjagtigheder, bør sådanne fejl rettes rettidigt.

(19)

For indeværende findes der et stort antal multimodale rejseinformationstjenester i Europa, men tjenester, som tilbyder et fuldt dør-til-dør ruteresultat, er stort set afgrænset til én medlemsstats område. En central løsning, hvormed rejseinformationstjenesters geografiske dækning kan forbedres, og EU-dækkende multimodal rejseinformation kan støttes, består i at sammenkæde lokale, regionale og nationale rejseinformationstjenester. Dette indebærer, at der bruges teknologiske værktøjer og herunder grænseflader med henblik på at sammenkæde informationssystemer for at udveksle ruteresultater. Det anbefales, at rejseinformationstjenester ved udførelsen af distribueret rejseplanlægning bruger den europæiske tekniske specifikation med titlen »Intelligent Transport Systems — Public Transport — Open API for distributed journey planning 00278420«, som for øjeblikket er under færdiggørelse. Når tjenesteudbydere fastsætter overdragelsespunkter med henblik på distribueret rejseplanlægning, bør sådanne overdragelsespunkter angives i det nationale adgangspunkt.

(20)

Rejseinformationstjenester kan stille flere rejsemuligheder med forskellige transportoperatører til rådighed for slutbrugere. Det er bydende nødvendigt, at tjenesteudbyderne udviser åbenhed mht. de kriterier, som lægges til grund for at prioritere rejsealternativerne, og stiller neutrale rejsemuligheder til rådighed. Om muligt bør udbydere af rejseinformationstjenester stille oplysninger om forskellige transportformers drivhusgasemissioner til rådighed for at støtte overflytningen til bæredygtige transportformer. Ligeledes opfordres udbydere af rejseinformationstjenester kraftigt til at åbne mulighed for direkte kundefeedback om servicekvaliteten.

(21)

Brugen af statiske og dynamiske data med henblik på rejseinformationstjenester forudsætter data fra forskellige aktører i hele værdikæden. De originale data fra transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester vil i mange tilfælde blive brugt af udbydere af rejseinformationstjenester. Det er i dette tilfælde bydende nødvendigt at angive den oprindelige kilde, dato og tidspunkt for den seneste statiske opdatering, når disse data bruges.

(22)

For at maksimere den forventede brug af rejseinformation blandt personer med funktionsnedsættelser bør udbydere af rejseinformationstjenester — og medlemsstaterne når de gennemfører den delegerede forordning — tage hensyn til den relevante lovgivning om krav til tilgængelighed såsom den europæiske lov om tilgængelighed. De relevante krav bør omfatte tilgængelighed af websteder og tjenester til mobile enheder på en ensartet og passende måde, der sikrer, at brugerne kan opfatte, bruge og forstå indholdet.

(23)

For at sikre, at disse specifikationer gennemføres korrekt, bør medlemsstaterne vurdere, hvorvidt transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere, udbydere af behovsstyrede transporttjenester og udbydere af rejseinformationstjenester efterlever kravene vedrørende tilgængelighed og udveksling, videreanvendelse og opdatering af de multimodale rejsedata. Til dette formål bør de kompetente myndigheder frit kunne benytte sig af overensstemmelseserklæringer på tro og love, der indgives af transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester eller udbydere af rejseinformationstjenester, og myndighederne kan stikprøvevist kontrollere rigtigheden af disse erklæringer.

(24)

Med henblik på at overvåge gennemførelsen af denne forordning bør medlemsstaterne forelægge Kommissionen en rapport, som beskriver gennemførelsen af de forskellige krav.

(25)

Kommissionen vil via Connecting Europe-faciliteten støtte forskellige tekniske krav, som fastsættes i denne forordning, med tiltag til støtte for programmet (13), bl.a. oprettelsen af det nationale adgangspunkt, overgangen til de foreskrevne standarder for dataudveksling, brugen af fælles minimumsprofiler inden for nationale adgangspunkter og en sammenkædning af rejseinformationstjenester, når dette er relevant.

(26)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28,2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (14) og afgav en udtalelse den 22. august 2017 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved forordningen fastsættes de nødvendige specifikationer for at sikre, at EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester er nøjagtige og tilgængelige på tværs af landegrænserne for ITS-brugere.

2.   Denne forordning finder anvendelse på Unionens samlede transportnet.

3.   Denne forordning skal anvendes i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2010/40/EU.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i artikel 4 i direktiv 2010/40/EU og artikel 3 i forordning (EU) nr. 1315/2013.

Følgende definitioner finder også anvendelse:

1)   »adgang til data«: en mulighed for at anmode om og få adgang til data på ethvert tidspunkt i et maskinlæsbart format

2)   »opdatering af data«: enhver ændring af de eksisterende data, herunder fjernelse af data eller tilføjelse af nye eller yderligere elementer

3)   »metadata«: en struktureret beskrivelse af indholdet af de data, hvormed søgningen i og anvendelsen af disse data lettes

4)   »søgetjenester«: tjenester, der gør det muligt at søge efter de ønskede data ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og vise et sådant indhold

5)   »det samlede transeuropæiske transportnet«: den vejtransportinfrastruktur, der indgår i det samlede net som defineret i forordning (EU) nr. 1315/2013

6)   »adgangspunkt«: en digital grænseflade, hvor der som minimum gives adgang til statiske rejsedata og historiske trafikdata tillige med de tilsvarende metadata med henblik på brugernes videreanvendelse, eller hvor der gives adgang til disse datas kilder og metadata med henblik på brugernes videreanvendelse

7)   »dynamiske rejse- og trafikdata«: data vedrørende forskellige transportformer, som ændrer sig ofte eller regelmæssigt, og som er opført i bilaget

8)   »statiske rejse- og trafikdata«: data vedrørende forskellige transportformer, som ikke ændrer sig overhovedet, ikke ændrer sig ofte eller ændrer sig regelmæssigt, og som er opført i bilaget

9)   »transportmyndighed«: enhver offentlig myndighed med ansvar for trafikstyring eller planlægning, kontrol eller forvaltning af et givet transportnet og/eller transportformer, der henhører under dennes territoriale kompetence

10)   »transportoperatør«: enhver offentlig eller privat enhed med ansvar for vedligeholdelse og drift af transporttjenesten

11)   »bruger«: enhver offentlig eller privat enhed, der bruger det nationale adgangspunkt, såsom transportmyndigheder, transportoperatører, udbydere af rejseinformationstjenester, producenter af digitale kort, udbydere af behovsstyrede transporttjenester og infrastrukturforvaltere

12)   »slutbruger«: enhver fysisk eller juridisk person, som har adgang til trafikinformation

13)   »rejseinformationstjeneste«: en ITS-tjeneste, herunder digitale kort, som stiller rejse- og trafikinformation til rådighed for brugere og slutbrugere for mindst én transportform

14)   »historiske trafikdata«: trafikkens karakteristika afhængig af timen, dagen, sæsonen baseret på tidligere målinger, herunder trængselsniveauet, gennemsnitshastigheder og gennemsnitlige rejsetider som anført i bilaget

15)   »dataaktualitet«: disponibilitet af ajourførte data, der stilles til rådighed for brugere og slutbrugere i tilstrækkelig god tid i forvejen til at være nyttige

16)   »udbyder af rejseinformationstjenester«: enhver offentlig eller privat udbyder af rejse- og trafikinformation bortset fra simpel videregivelse af oplysninger til brugere og slutbrugere

17)   »behovsstyret transport«: personbefordringstjeneste, der er karakteriseret ved fleksible ruter, f.eks. delebilordning, samkørsel, delecykelordning, kørselsdeling, taxi- og dial-a-ride-tjenester. Disse tjenester forudsætter sædvanligvis et samspil mellem udbyderen af behovsstyrede transporttjenester og slutbrugere forud for leveringen

18)   »udbyder af behovsstyrede transporttjenester«: enhver offentlig eller privat udbyder af behovsstyrede transporttjenester til brugere og slutbrugere og herunder rejse- og trafikinformation herom

19)   »sammenkædning af tjeneste«: sammenkoblingen af lokale, regionale og nationale rejseinformationssystemer, der er indbyrdes forbundet via tekniske grænseflader med henblik på at stille ruteresultater til rådighed, eller andre resultater fra programmeringsgrænseflader for applikationer (API'er) baseret på statisk og/eller dynamisk rejse- og trafikinformation

20)   »overdragelsespunkt«: station, stoppested eller sted, hvor to rejseinformationstjenesters ruteresultater sammenkædes med henblik på at udforme en rejse

21)   »multimodal rejseinformation«: information, som udledes af statiske eller dynamiske rejse- og/eller trafikdata til brugere eller slutbrugere uanset kommunikationsmiddel, og som omfatter mindst to transportformer og åbner mulighed for at sammenligne transportformer

22)   »ruteresultater«: en rejseplan i et maskinlæsbart format, som er resultatet af en slutbrugers anmodning om en rejse, med henvisning til et eller flere anvendte overdragelsespunkter

23)   »infrastrukturforvalter«: et offentligt eller privat organ eller foretagende, der navnlig har ansvar for at etablere eller vedligeholde transportinfrastruktur eller en del heraf

24)   »rejsendes befordringstjeneste«: en offentlig eller privat befordringstjeneste eller en tjeneste, som står til rådighed for offentligheden til kollektiv brug eller privat brug, og som omfatter forskellige transportformer.

Artikel 3

Nationale adgangspunkter

1.   Hver medlemsstat skal oprette et nationalt adgangspunkt. Det nationale adgangspunkt skal udgøre et fælles adgangspunkt, der som minimum giver brugerne adgang til statiske rejse- og trafikdata og historiske trafikdata for forskellige transportformer, herunder opdateringer af data, jf. bilaget, der stilles til rådighed af transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester på en given medlemsstats område.

2.   Eksisterende nationale adgangspunkter, der er blevet oprettet for at efterleve andre delegerede retsakter, som er vedtaget i henhold til direktiv 2010/40/EU, kan anvendes som nationale adgangspunkter, hvis medlemsstaterne skønner dette hensigtsmæssigt.

3.   Nationale adgangspunkter skal stille søgetjenester til rådighed for brugerne, f.eks. tjenester med mulighed for at søge efter de ønskede data ud fra indholdet af de tilsvarende metadata og vise et sådant indhold.

4.   Transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester skal sikre, at de stiller metadataene til rådighed, således at brugerne kan søge i og anvende de datasæt, der gøres tilgængelige via det nationale adgangspunkt.

5.   To eller flere medlemsstater kan oprette et fælles adgangspunkt.

Artikel 4

Adgang til samt udveksling og videreanvendelse af statiske rejse- og trafikdata

1.   Transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester skal stille statiske rejse- og trafikdata og historiske trafikdata til rådighed, der er opført i punkt 1 i bilaget, for de forskellige transportformer ved at bruge:

a)

de standarder, der er fastsat i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2015/962, for vejtransport

b)

for andre transportformer bruges en af følgende standarder og tekniske specifikationer: NeTEx CEN/TS 16614 og efterfølgende versioner, tekniske dokumenter fastsat i forordning (EU) nr. 454/2011 og efterfølgende versioner, tekniske dokumenter udarbejdet af IATA eller et andet maskinlæsbart format, der er fuldt kompatibelt og interoperabelt med disse standarder og tekniske specifikationer

c)

for geonettets vedkommende kravene i artikel 7 i direktiv 2007/2/EF.

2.   De relevante statiske rejse- og trafikdata, der er opført i punkt 1 i bilaget og finder anvendelse for NeTEx og DATEX II, skal være repræsenteret ved nationale minimumsprofiler.

3.   Transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere eller udbydere af behovsstyrede transporttjenester skal stille statiske rejse- og trafikdata til rådighed via det nationale adgangspunkt i de krævede formater i henhold til følgende tidsplan:

a)

for rejse- og trafikdata, der er fastsat i punkt 1.1 i bilaget, for det samlede TEN-T-net senest 1. december 2019

b)

for rejse- og trafikdata, der er fastsat i punkt 1.2 i bilaget, for det samlede TEN-T-net senest 1. december 2020

c)

for rejse- og trafikdata, der er fastsat i punkt 1.3 i bilaget, for det samlede TEN-T-net senest 1. december 2021

d)

for rejse- og trafikdata, der er fastsat i punkt 1.1, 1.2 og 1.3 i bilaget, for de øvrige dele af Unionens transportnet senest 1. december 2023.

4.   API'er, der via det nationale adgangspunkt giver adgang til statiske rejse- og trafikdata som anført i bilaget, skal være offentligt tilgængelige og give brugere og slutbrugere mulighed for at registrere sig for at få adgang.

Artikel 5

Adgang til samt udveksling og videreanvendelse af dynamiske rejse- og trafikdata

1.   Hvis medlemsstaterne beslutter at stille dynamiske rejse- og trafikdata for forskellige transportformer, der er opført i punkt 2 i bilaget, til rådighed via det nationale adgangspunkt, skal transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere eller udbydere af behovsstyrede transporttjenester bruge:

a)

de standarder, der er fastsat i artikel 5 og 6 i delegeret forordning (EU) 2015/962, for vejtransport

b)

for andre transportformer: SIRI CEN/TS 15531 og efterfølgende versioner, tekniske dokumenter fastsat i forordning (EU) nr. 454/2011 eller et andet maskinlæsbart format, der er fuldt kompatibelt og interoperabelt med disse standarder og tekniske specifikationer.

2.   De relevante statiske rejse- og trafikdata, der er omhandlet i punkt 2 i bilaget og finder anvendelse for SIRI og DATEX II, skal være repræsenteret ved nationale minimumsprofiler fastsat af medlemsstaterne, og de skal være tilgængelige via det nationale adgangspunkt.

3.   API'er, der giver adgang til dynamiske rejse- og trafikdata som anført i bilaget via det nationale adgangspunkt, skal være offentligt tilgængelige og give brugere og slutbrugere mulighed for at registrere sig for at få adgang.

Artikel 6

Opdatering af data

1.   Rejseinformationstjenester skal bygge på opdateringer af statiske og dynamiske rejse- og trafikdata.

2.   Ved ændringer skal transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere og udbydere af behovsstyrede transporttjenester rettidigt og via det nationale adgangspunkt opdatere de relevante statiske rejse- og trafikdata, der er anført i bilaget. De skal rettidigt korrigere unøjagtigheder, som de har opdaget i deres data, eller som en bruger eller slutbruger har meddelt til dem.

Artikel 7

Sammenkædning af rejseinformationstjenester

1.   Udbydere af rejseinformationstjenester skal efter anmodning stille ruteresultater, der er baseret på statisk og om muligt dynamisk information, til rådighed for en anden rejseinformationstjeneste.

2.   Ruteresultater skal baseres på:

a)

spørgerens afrejse- og bestemmelsessted tillige med en specifik angivelse af dato og tidspunkt for afgang og/eller ankomst

b)

eventuelle rejsemuligheder tillige med en specifik angivelse af tidspunkt og dato for afrejsen og/eller ankomsten, herunder eventuelle forbindelser

c)

overdragelsespunktet mellem rejseinformationstjenester

d)

alternative rejsemuligheder ved forstyrrelser tillige med en specifik angivelse af tidspunkt og dato for afrejsen og/eller ankomsten, herunder eventuelle forbindelser når sådanne findes.

Artikel 8

Krav vedrørende udbud af tjenester, videreanvendelse af rejse- og trafikdata og sammenkædning af rejseinformationstjenester

1.   De rejse- og trafikdata, der er anført i bilaget, og de tilsvarende metadata, herunder oplysninger om kvaliteten heraf, skal være tilgængelige med henblik på udveksling og videreanvendelse i Unionen uden forskelsbehandling via det nationale eller et fælles adgangspunkt og inden for en tidsramme, som sikrer rettidig tilrådighedsstillelse af rejseinformationstjenester. De skal være nøjagtige og opdaterede.

2.   De i1 nævnte data skal videreanvendes på en neutral måde og uden forskelsbehandling eller partiskhed. De kriterier, der bruges til at prioritere rejsemulighederne for forskellige transportformer og/eller kombinationer heraf, skal være gennemskuelige og må ikke være baseret på faktorer, som direkte eller indirekte berører brugerens identitet eller i givet fald kommercielle hensyn i relation til videreanvendelsen af dataene, og de skal anvendes uden forskelsbehandling for alle deltagende brugere. Præsentationen af rejseplanen må ikke vildlede slutbrugeren.

3.   Videreanvendes de statiske og dynamiske rejse- eller trafikdata, angives kilden til disse data. Dato og tidspunkt for den seneste opdatering af de statiske data angives også.

4.   Vilkårene og betingelserne for brugen af trafik- og rejsedata, der stilles til rådighed via det nationale adgangspunkt, kan fastsættes via en licensaftale. Disse betingelser må ikke begrænse mulighederne for videreanvendelse unødigt eller benyttes til at begrænse konkurrencen. Når licensaftaler anvendes, skal de under alle omstændigheder pålægge færrest mulige restriktioner for videreanvendelsen. Finansielle godtgørelser skal være rimelige og stå i forhold til de berettigede påløbne omkostninger ved tilrådighedsstillelsen og formidlingen af de relevante rejse- og trafikdata.

5.   Vilkår og betingelser for sammenkædning af rejseinformationstjenester skal fastlægges i kontraktmæssige aftaler mellem udbydere af rejseinformationstjenester. Finansielle godtgørelser af udgifterne ved at sammenkæde rejseinformationstjenester skal være rimelige og forholdsmæssige.

Artikel 9

Vurdering af efterlevelsen

1.   Medlemsstaterne skal vurdere, om transportmyndigheder, transportoperatører, udbydere af behovsstyrede transporttjenester og udbydere af rejseinformationstjenester efterlever kravene i artikel 3-8.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan med henblik på at foretage denne vurdering anmode transportmyndigheder, transportoperatører, infrastrukturforvaltere, udbydere af behovsstyrede transporttjenester eller udbydere af rejseinformationstjenester om følgende dokumenter:

a)

en beskrivelse af de rejse- og trafikdata, der er anført eller opbevares i adgangspunkt(erne), og de disponible rejseinformationstjenester og herunder forbindelser til andre tjenester i givet fald samt oplysninger om kvaliteten heraf og

b)

en evidensbaseret overensstemmelseserklæring om, at kravene i artikel 3-8 efterleves.

3.   Medlemsstaterne skal foretage stikprøvekontrol for at kontrollere korrektheden af de erklæringer, der er omhandlet i2, litra b).

Artikel 10

Rapportering

1.   Senest den 1. december 2019 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om eventuelle iværksatte foranstaltninger med henblik på at oprette et nationalt adgangspunkt og om nærmere bestemmelser for dets virkemåde.

2.   Hvert andet kalenderår derefter forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport med følgende oplysninger:

a)

fremskridt angående adgang til og udveksling af de typer af rejse- og trafikdata, der er fastsat i bilaget

b)

den geografiske dækning og de rejse- og trafikdata, som er fastsat i bilaget, og som er tilgængelige i adgangspunktet, samt sammenkædningen af rejseinformationstjenester

c)

resultaterne af vurderingen af efterlevelsen som omhandlet i artikel 9, og

d)

i givet fald en beskrivelse af ændringer af1 eller2, litra b).

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013 af 15. maj 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU hvad angår data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation (EUT L 247 af 18.9.2013, s. 6).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/962 af 18. december 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester (EUT L 157 af 23.6.2015, s. 21).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (EUT L 123 af 12.5.2011, s. 11).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1) finder anvendelse fra 25. maj 2018. I artikel 10 og 11 i direktiv 95/46/EF og artikel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679 fastsættes en udtømmende liste over de oplysninger, der skal udleveres til den registrerede. I artikel 12 i direktiv 95/46/EF og i artikel 17-19 i forordning (EU) 2016/679 angives andre rettigheder for fysiske personer, såsom retten til at få adgang til, berigtige, blokere, slette eller tilintetgøre unøjagtige eller uberettigede personoplysninger.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(8)  Jf. definitionen i artikel 4, nr. 5), i forordning (EU) 2016/679.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

(12)  EU EIP SPA Coordinated Metadata Catalogue.

(13)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7.4.2016 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2014) 1921 om oprettelse af et flerårigt arbejdsprogram af 2014-2020 om finansiel bistand i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten CEF — Transportsektoren i perioden 2014-2020 (C(2016) 1966 final).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG

DATAKATEGORIER

(som omhandlet i artikel 3, 4, 5, 6, 8 og 10)

Opdeling af transportformer på type, f.eks.:

 

Fartplanbaseret

Luftfart, jernbane og herunder højhastighedsjernbane, konventionelle jernbaner og letbaner, langtursbusser, søtransport og herunder færgefart, metro, sporvogn, bus og trolleybus.

 

Efterspørgselsbaseret

Shuttlebus, shuttlefærge, taxi, delebilordning, samkørsel, billeje, cykeldeleordning og cykelleje.

 

Personlige transportmidler

Personbil, motorcykel og cykel.

1.   Typer af statiske rejsedata

1.1.   Serviceniveau 1

a)

Søgning med henblik på stedbestemmelse (afrejsested/bestemmelsessted):

i)

Adresseidentifikatorer (bygningsnummer, gadenavn og postnummer)

ii)

Topografisk bestemte steder (storby, by, landsby, forstad og administrativ enhed)

iii)

Interessepunkter (i relation til transportinformation), der kunne være rejsemål.

b)

Turplaner:

Driftskalender med markering af kalenderdage i kategorier af dage.

c)

Søgning med henblik på stedbestemmelse (adgangsknudepunkter):

i)

Identificerede adgangsknudepunkter (alle fartplanbaserede transportformer)

ii)

Geometrisk/kortbaseret layout af adgangsknudepunktstrukturen (alle fartplanbaserede transportformer).

d)

Beregning af turplanen — fartplanbaserede transportformer:

i)

Forbindelsesled, hvor omstigning kan foretages, standardiserede omstigningstider mellem transportformer ved omstigningspunkter

ii)

Nettopologi og ruter/linjer (topologi)

iii)

Transportoperatører

iv)

Køreplaner

v)

Planlagte omstigninger mellem garanterede fartplanbaserede tjenester

vi)

Driftstimer

vii)

Faciliteter på adgangsknudepunkter, hvor der kan gøres holdt (herunder information på perroner, helpdeske/informationsskranker, billetsalgssteder, elevatorer/trapper, indgangs- og udgangssteder)

viii)

Køretøjer (lavt gulv; kørestolstilgængelige)

ix)

Knudepunkters tilgængelighed og omstigningsveje (f.eks. forekomst af elevatorer og rulletrapper)

x)

Forefindes assistancetjenester (f.eks. mulighed for assistance på stedet).

e)

Beregning af turplan — vejtransport (for personlige transportmidler):

i)

Vejnet

ii)

Cykelstinet (adskilte cykelstier og cykelstier på kørebaner delt med motorkøretøjer eller på gangstier delt med fodgængere)

iii)

Fortovsnet og tilgængelighedsrelaterede faciliteter.

1.2.   Serviceniveau 2

a)

Søgning med henblik på stedbestemmelse (efterspørgselsbaserede transportformer):

i)

Park-and-ride-stoppesteder

ii)

Delecykelstationer

iii)

Delebilstationer

iv)

Offentligt tilgængelige tankstationer for benzin-, diesel-, CNG/LNG- og brintdrevne køretøjer samt ladestationer for eldrevne køretøjer

v)

Sikret cykelparkering (f.eks. aflåste cykelskure).

b)

Informationstjeneste:

Hvor og hvordan købes billetter til fartplanbaserede transportformer, efterspørgselsbaserede transportformer og parkeringspladser (alle fartplanbaserede og efterspørgselsbaserede transportformer, herunder detailsalgskanaler, fremgangsmåder og betalingsmetoder).

c)

Turplaner, supplerende oplysninger og disponibilitetstjek:

i)

Basale gængse takster/standardtakster (alle fartplanbaserede transportformer):

Data om nettakster (takstområder/stoppesteder og takstgrænser)

Standardtakststrukturer (punkt til punkt og herunder dagstakster og ugetakster, områdetakster og faste takster)

ii)

Køretøjsfaciliteter såsom vognklasser og on-board wifi.

1.3.   Serviceniveau 3

a)

Detailforespørgsel efter gængse standardtakster og særlige takster (alle fartplanbaserede transportformer):

i)

Passagerkategorier (brugerkategorier som f.eks. voksne, børn, studerende, veteraner, begrænsede adgangs- og kvalifikationsbetingelser samt rejseklasse, f.eks. 1. og 2. klasse)

ii)

Produkter med gængse takster (adgangsrettigheder som f.eks. område/punkt-til-punkt dag- og ugebilletter/enkeltbilletter/returbilletter, adgangsberettigelse, basale brugsvilkår såsom gyldighedsperiode/operatør/rejsetidspunkt/omstigning, standard punkt-til-punkt-takster for forskellige punkt-til-punkt-par og herunder daglige og ugentlige takster/områdetakster/faste takster)

iii)

Produkter med særlige takster: tilbud med supplerende, særlige betingelser såsom kampagnetakster, gruppetakster, sæsonkort, pakkeprodukter, der kombinerer forskellige produkter, og tillægsprodukter som f.eks. parkering og rejse eller minimumsophold

iv)

Basale forretningsbetingelser som f.eks. tilbagebetaling/erstatning/ombytning/overdragelse og basale reservationsbetingelser som f.eks. indkøbstidspunkter, gyldighedsperioder, begrænsninger af rutevalg, rækkefølge af takstområder og minimumsophold.

b)

Informationstjeneste (alle transportformer):

i)

Hvordan betales bompenge (herunder detailsalgskanaler, fremgangsmåder og betalingsmetoder)

ii)

Hvordan reserveres bildeling, taxier, cykelleje, m.v. (herunder detailsalgskanaler, fremgangsmåder og betalingsmetoder)

iii)

Hvor betales der for parkeringspladser, offentlige ladestationer til eldrevne køretøjer og tankstationer for CNG/LNG-, brint-, benzin- og dieseldrevne køretøjer (herunder detailsalgskanaler, fremgangsmåder og betalingsmetoder).

c)

Turplaner:

i)

Detaljeret karakteristik af cykelstinettet (kørebanens kvalitet, cykling i to spor, delt kørebane, på fast banet vej eller i terræn, »kun til fods«, restriktioner for vending eller adgang (f.eks. imod kørselsretningen)

ii)

Parametre med henblik på at beregne en miljøfaktor såsom kulstof pr. køretøjstype eller personkilometer eller pr. tilbagelagt afstand til fods

iii)

Parametre med henblik på at beregne omkostningerne såsom brændstofforbrug.

d)

Beregning af turplan:

Anslåede rejsetider opdelt på kategorier af dage og tidsinterval samt transportform eller kombination af transportformer.

2.   Typer af dynamiske rejse- og trafikdata

2.1.   Serviceniveau 1

Passagetider, turplaner og supplerende oplysninger:

i)

Forstyrrelser (alle transportformer)

ii)

Tidstro statusoplysninger — forsinkelser, aflysninger, overvågning af garanterede forbindelser (alle transportformer)

iii)

Status for adgangsknudepunkters karakteristika (herunder dynamisk information på perroner, elevatorer/rulletrapper i drift, lukkede indgangs- og udgangssteder — alle fartplanbaserede transportformer).

2.2.   Serviceniveau 2

a)

Passagetider, turplaner og supplerende oplysninger (alle transportformer):

i)

Tjenesternes anslåede afgangs- og ankomsttider

ii)

Aktuelle rejsetider på vejforbindelser

iii)

Lukning/omdirigering på cykelstinettet.

b)

Informationstjeneste:

Disponibilitet af offentligt tilgængelige ladestationer til eldrevne køretøjer og tankstationer for CNG/LNG-, brint-, benzin- og dieseldrevne køretøjer.

c)

Disponibilitetstjek:

i)

Disponibilitet af delebiler, disponibilitet af delecykler

ii)

Disponible parkeringspladser (på og uden for gadeområder), parkeringsafgifter, bompengeafgifter.

2.3.   Serviceniveau 3

Turplaner:

Fremtidige, forventede rejsetider på vejforbindelser.


Top