Help Print this page 

Document 32017D1910

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1910 af 17. oktober 2017 om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår anerkendelse af bestemte regioner i Spanien som officielt frie for brucellose (B. melitensis), beslutning 2003/467/EF for så vidt angår kvægbesætningers status i Cypern og visse regioner i Spanien som officielt frie for brucellose og for så vidt angår kvægbesætningers status i Italien som officielt frie for enzootisk kvægleukose og beslutning 2005/779/EF for så vidt angår anerkendelse af regionen Campania i Italien som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin (meddelt under nummer C(2017) 6891) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6891
  • In force
OJ L 269, 19.10.2017, p. 46–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1910/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1910

af 17. oktober 2017

om ændring af beslutning 93/52/EØF for så vidt angår anerkendelse af bestemte regioner i Spanien som officielt frie for brucellose (B. melitensis), beslutning 2003/467/EF for så vidt angår kvægbesætningers status i Cypern og visse regioner i Spanien som officielt frie for brucellose og for så vidt angår kvægbesætningers status i Italien som officielt frie for enzootisk kvægleukose og beslutning 2005/779/EF for så vidt angår anerkendelse af regionen Campania i Italien som fri for smitsomt blæreudslæt hos svin

(meddelt under nummer C(2017) 6891)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A.II, punkt 7, og bilag D, kapitel I, afsnit E,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10,4, og

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder (3) inden for Fællesskabet, særlig bilag A, kapitel 1, afsnit II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder i Unionen. Det fastsættes ligeledes, på hvilke betingelser medlemsstaterne eller regioner heraf kan anerkendes som værende officielt frie for brucellose (Brucella melitensis).

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 93/52/EØF (4) er de regioner i medlemsstaterne, der er opført i bilag II til beslutningen, anerkendt som officielt friefor brucellose (B. melitensis) i overensstemmelse med betingelserne i direktiv 91/68/EØF.

(3)

Spanien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at betingelserne i direktiv 91/68/EØF for status som officielt fri for brucellose (B. melitensis), for så vidt angår får og geder, er overholdt i de selvstyrende regioner La Rioja og Valencia og provinserne Albacete, Cuenca og Guadalajara i den selvstyrende region Castilla-La Mancha.

(4)

På baggrund af den dokumentation, der er fremlagt af Spanien, bør de selvstyrende regioner La Rioja og Valencia og provinserne Albacete, Cuenca og Guadalajara i den selvstyrende region Castilla-La Mancha anerkendes som officielt frie for brucellose (B. melitensis), for så vidt angår får og geder.

(5)

Angivelserne vedrørende Spanien i bilag II til beslutning 93/52/EØF bør derfor ændres.

(6)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel inden for Unionen med kvæg og svin. Det fastsættes, på hvilke betingelser en medlemsstat eller en region heraf kan erklæres officielt fri for brucellose eller officielt fri for enzootisk kvægleukose, for så vidt angår kvægbesætninger.

(7)

I henhold til Kommissionens beslutning 2003/467/EF (5) er de medlemsstater og regioner heraf, der er opført i kapitel 1 og 2 i bilag II til beslutningen, erklæret officielt frie for brucellose, for så vidt angår kvægbesætninger. I henhold til Kommissionens beslutning 2003/467/EF er de medlemsstater og regioner heraf, der er opført i kapitel 1 og 2 i bilag III til beslutningen, erklæret officielt frie for enzootisk kvægleukose, for så vidt angår kvægbesætninger.

(8)

Cypern har forelagt Kommissionen dokumentation for, at hele landets område overholder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive erklæret officielt frit for brucellose, for så vidt angår kvægbesætninger.

(9)

På grundlag af evalueringen af den dokumentation, som Cypern har forelagt, bør Cypern anerkendes som en officielt brucellosefri medlemsstat, for så vidt angår kvægbesætninger, og opføres i overensstemmelse hermed i kapitel 1 i bilag II til beslutning 2003/467/EF.

(10)

Spanien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at betingelserne i direktiv 64/432/EØF for status som officielt fri for brucellose, for så vidt angår kvægbesætninger, er overholdt i de selvstyrende regioner Catalonien, Castilla-La Mancha og Galicia og provinsen Zamora i den selvstyrende region Castilla y León.

(11)

På baggrund af evalueringen af den dokumentation, som Spanien har forelagt, bør de selvstyrende regioner Catalonien, Castilla-La Mancha og Galicia og provinsen Zamora i den selvstyrende region Castilla y León erklæres officielt frie for brucellose, for så vidt angår kvægbesætninger, og bør opføres i overensstemmelse hermed i kapitel 2 i bilag II til beslutning 2003/467/EF.

(12)

Visse regioner i Italien er på nuværende tidspunkt opført i kapitel 2 i bilag III til beslutning 2003/467/EF som regioner, der er officielt frie for enzootisk kvægleukose. Italien har nu forelagt Kommissionen dokumentation for, at hele landets område overholder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive erklæret officielt frit for enzootisk kvægleukose, for så vidt angår kvægbesætninger.

(13)

På grundlag af evalueringen af den dokumentation, som Italien har forelagt, bør denne medlemsstat erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose, for så vidt angår kvægbesætninger, og bør opføres i overensstemmelse hermed i kapitel 1 i bilag III til beslutning 2003/467/EF, og referencerne til bestemte regioner i denne medlemsstat i kapitel 2 i nævnte bilag bør udgå.

(14)

Bilag II og III til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(15)

Kommissionens beslutning 2005/779/EF (6) blev vedtaget efter udbrud af smitsomt blæreudslæt hos svin i Italien. Beslutningen fastsætter dyresundhedsbestemmelser vedrørende smitsomt blæreudslæt hos svin for de regioner i Italien, der er anerkendt som frie for smitsomt blæreudslæt hos svin og er opført i bilag I til nævnte beslutning, samt for de regioner i Italien, der ikke er anerkendt som frie for smitsomt blæreudslæt og er opført i bilag II til nævnte beslutning.

(16)

Der er i Italien gennem flere år blevet gennemført et program til udryddelse og overvågning af smitsomt blæreudslæt hos svin for at opnå status som værende fri for smitsomt blæreudslæt hos svin i alle medlemsstatens regioner. Italien har forelagt Kommissionen ny dokumentation for, at smitsomt blæreudslæt hos svin er udryddet i regionen Campania, og dermed for, at denne region er fri for sygdommen.

(17)

På grundlag af det bevismateriale, som Italien har forelagt, bør regionen Campania anerkendes som værende fri for smitsomt blæreudslæt hos svin, og regionen bør udgå af listen i bilag II til beslutning 2005/779/EF og i stedet opføres i bilag I til nævnte beslutning.

(18)

Bilag I og II til beslutning 2005/779/EF bør derfor ændres.

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 93/52/EØF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

Bilag II og III til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Bilag I og II til beslutning 2005/779/EF ændres som angivet i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(4)  Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af, at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14).

(5)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).

(6)  Kommissionens beslutning 2005/779/EF af 8. november 2005 om dyresundhedsforanstaltninger til beskyttelse mod smitsomt blæreudslæt hos svin i Italien (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 28).


BILAG I

I bilag II til beslutning 93/52/EØF affattes oplysningerne om Spanien således:

»I Spanien:

Den selvstyrende region Asturien

Den selvstyrende region Balearerne

Den selvstyrende region De Kanariske Øer

Den selvstyrende region Cantabrien

Den selvstyrende region Castilla-La Mancha: provinserne Albacete, Cuenca og Guadalajara

Den selvstyrende region Castilla y León

Den selvstyrende region Extremadura

Den selvstyrende region Galicien

Den selvstyrende region La Rioja

Den selvstyrende region Navarra

Den selvstyrende region País Vasco

Den selvstyrende region Valencia.«


BILAG II

I bilag II og III til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II ændres som følger:

a)

Kapitel 1 affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der officielt brucellosefrie

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

FR

Frankrig

CY

Cypern

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

MT

Μalta

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige«

b)

Angivelserne vedrørende Spanien i kapitel 2 affattes således:

»I Spanien:

Den selvstyrende region Asturien

Den selvstyrende region Balearerne

Den selvstyrende region De Kanariske Øer

Den selvstyrende region Castilla-La Mancha

Den selvstyrende region Castilla y León: provinserne Burgos, Soria, Valladolid og Zamora

Den en selvstyrende region Catalonien

Den selvstyrende region Galicien

Den selvstyrende region La Rioja

Den selvstyrende region Murcia

Den selvstyrende region Navarra

Den selvstyrende region País Vasco.«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel 1 affattes således:

»KAPITEL 1

Medlemsstater, der er officielt frie for enzootisk kvægleukose

ISO-kode

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

ES

Spanien

IT

Italien

CY

Cypern

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Det Forenede Kongerige«.

b)

I kapitel 2 udgår angivelserne vedrørende Italien.


BILAG III

I bilag I og II til beslutning 2005/779/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes følgende mellem linjen vedrørende Basilicata og linjen vedrørende Emilia-Romagna:

»—

Campania«.

2)

I bilag II udgår linjen vedrørende Campania.


Top