Help Print this page 

Document 32017R1902

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1902 af 18. oktober 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for at tilpasse auktioneringen af kvoter til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 og med henblik på at opføre en auktionsplatform på listen, der agtes udpeget af Det Forenede Kongerige (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6922
  • In force
OJ L 269, 19.10.2017, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1902/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 269/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1902

af 18. oktober 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for at tilpasse auktioneringen af kvoter til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 og med henblik på at opføre en auktionsplatform på listen, der agtes udpeget af Det Forenede Kongerige

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3d,3, og artikel 10,4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 (2) fastsættes der regler for det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner, jf. direktiv 2003/87/EF. Ved forordning (EU) nr. 1031/2010 fastsættes navnlig de kvotemængder, der skal auktioneres hvert år. Forordning (EU) nr. 1031/2010 sikrer således, at auktionen af kvoter er en velfungerende proces. Auktionering foregår aktuelt via en fælles auktionsplatform for 25 medlemsstater og et lille antal fravalgsplatforme.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 (3) skal der indføres en markedsstabilitetsreserve (»reserven«) i 2018, som skal begynde at fungere fra den 1. januar 2019. I overensstemmelse med de foruddefinerede regler i den pågældende afgørelse overføres kvoter til reserven eller frigives fra den for at tilpasse mængden af kvoter, der skal auktioneres i løbet af en periode på 12 måneder, begyndende den 1. september i et givet år. Reglerne for funktionen af reserven er nødvendige for at tage højde for situationer, hvor det samlede antal kvoter i omsætning i det foregående år, som offentliggjort af Kommissionen den 15. maj i det pågældende år, ligger uden for et forud fastsat interval. I det første år, hvor reserven anvendes, vil den første tilpasning af auktionsmængderne finde sted fra 1. januar til 1. september 2019.

(3)

Det er også fastsat i afgørelse (EU) 2015/1814, at 900 mio. kvoter, som oprindeligt skulle genindføres i 2019 og 2020, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 (4), ikke længere skal auktioneres, men i stedet overføres til reserven. Det er endvidere fastsat i afgørelse (EU) 2015/1814, at kvoter, som ikke tildeles fra reserven til nytilkomne, eller kvoter, som ikke er tildelt anlæg på grund af deres lukning eller delvise indstilling, jf. artikel 10a,7, artikel 10a,19, eller artikel 10a,20, i direktiv 2003/87/EF, skal placeres i reserven i 2020 snarere end auktioneres.

(4)

Ifølge afgørelse (EU) 2015/1814 skal auktionskalenderen for den fælles auktionsplatform og i givet fald for fravalgsauktionsplatforme tage højde for det antal kvoter, der enten overføres til eller frigives fra reserven.

(5)

Med sigte på at skabe klarhed og sikkerhed for markedsdeltagerne om antallet af kvoter, der auktioneres inden for en periode på mindst 12 måneder, bør ændringerne af auktionskalenderen i et givet år som følge af anvendelsen af afgørelse (EU) 2015/1814 foretages sammen med fastlæggelsen og offentliggørelsen af auktionskalenderen for det følgende år. Derudover bør markedsdeltagerne med sigte på at sikre en gnidningsløs gennemførelse af tilpasningerne af kvotemængderne og undgå negative konsekvenser for auktionerne rettidigt underrettes om virkningerne af afgørelse (EU) 2015/1814 på auktionsmængderne for de næste 12 måneder. Følgelig bør de relevante ændringer af auktionskalenderen i et givet år og auktionskalenderne for det efterfølgende år offentliggøres i god tid inden den 1. september i et givet år, når den relevante tilpasning af auktionsmængderne finder anvendelse.

(6)

Artikel 1,5, og artikel 1,8, i afgørelse (EU) 2015/1814 indeholder undtagelser fra de generelle regler for driften af reserven, hvad angår de 10 % af den samlede kvotemængde, der skal auktioneres, som fordeles til nogle medlemsstater for at skabe solidaritet, i medfør af artikel 10,2, litra b), i direktiv 2003/87/EF. Medlemsstaternes andel af kvoter, der skal auktioneres et bestemt år, skal derfor også fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1,5, andet afsnit, og artikel 1,8, i afgørelse (EU) 2015/1814 vedrørende de specifikke regler for beregning af medlemsstaternes andele, der skal bidrage til overførslen af kvoter til reserven indtil udgangen af 2025 og den efterfølgende frigivelse af kvoter fra reserven.

(7)

Artikel 60,1, i forordning (EU) nr. 1031/2010 indeholder en ikkeudtømmende liste over ikkefortrolige oplysninger, der skal offentliggøres på det dedikerede ajourførte auktioneringswebsted, der føres af den pågældende auktionsplatform. Listen over de personer, der har adgang til at byde på auktionerne, bør anses for at udgøre en ikkefortrolig oplysning, der er af betydning for auktionerne på en given auktionsplatform.

(8)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 indeholder en række uoverensstemmelser, der skyldes tidligere ændringer af nævnte forordning, og som bør rettes. Navnlig bør artikel 10,3, ændres for at tydeliggøre, at beregningen af mængden af kvoter, der skal auktioneres hvert år, tager højde for enhver justering i henhold til artikel 24 og 27 i direktiv 2003/87/EF. I forordning (EU) nr. 1031/2010 blev der ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1143/2013 (5) indført en regel om, at en enhed kun kan udpeges som auktionsplatform, hvis den har fået tilladelse som et reguleret marked, og hvis operatør organiserer et sekundært marked for kvoter eller kvotederivater. For at sikre overensstemmelse med denne regel er det nødvendigt at ændre artikel 19, 20 og 35 i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(9)

I overensstemmelse med artikel 30,4, i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Det Forenede Kongerige, jf. artikel 26,1 og 2, i samme forordning, den 18. februar 2011 underrettet Kommissionen om sin beslutning om ikke at deltage i den fælles procedure og om at udpege sin egen auktionsplatform.

(10)

Den 30. april 2012 meddelte Det Forenede Kongerige Kommissionen, at landet agter at udpege ICE Futures Europe (»ICE«) som auktionsplatform i henhold til artikel 30,1, i forordning (EU) nr. 1031/2010. Betingelserne og de gældende vilkår for ICE som auktionsplatform for Det Forenede Kongerige for perioden fra den 10. november 2012 til den 9. november 2017 blev indført i bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1042/2012 (6).

(11)

Den 16. november 2016 meddelte Det Forenede Kongerige Kommissionen, at landet agter at udpege ICE Futures Europe (»ICE«) som sin anden auktionsplatform i henhold til artikel 30,1, i forordning (EU) nr. 1031/2010. Ifølge meddelelsen forbliver vilkårene og forpligtelserne for ICE's udpegelse de samme, som dem, der blev meddelt den 30. april 2012, og ICE's børsregler for auktionerne er blevet ændret for at sikre overholdelsen af vilkårene og forpligtelserne for opførelsen på listen i bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010, i overensstemmelse med punkt 6 i rækken om forpligtelser i tabellen for auktionsplatforme udpeget af Det Forenede Kongerige som opført i nævnte bilag. Herudover har Det Forenede Kongerige på Kommissionens anmodning forelagt yderligere oplysninger og afklaringer, som supplerer meddelelsen.

(12)

For at sikre, at den foreslåede udpegelse af ICE som Det Forenede Kongeriges anden auktionsplatform i henhold til artikel 30,1, i forordning (EU) nr. 1031/2010, og navnlig at børsreglerne for ICE opfylder samme forordnings krav og er forenelige med artikel 10,4, andet afsnit, i direktiv 2003/87/EF, er det passende at udvide de betingelser og forpligtelser for ICE, som er opført i bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010, til opførelsen på listen af ICE som Det Forenede Kongeriges anden fravalgsauktionsplatform med de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre, at deres mål nås, idet der tages hensyn til de specifikke vilkår for gennemførelse, der er fastsat i de gældende børsregler for ICE.

(13)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 2 ændres således:

i)

første og andet afsnit affattes således:

»2.   Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i 2013 og 2014 er den kvotemængde, der er fastlagt for det pågældende kalenderår i overensstemmelse med artikel 9 og 9a i nævnte direktiv, fratrukket den gratistildeling, der er omhandlet i artikel 10a,7, og artikel 11,2, i samme direktiv, og fratrukket halvdelen af den samlede kvotemængde, der er auktioneret i 2012.

Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i hvert af kalenderårene 2015-2018 er den kvotemængde, der er fastlagt for det pågældende kalenderår i overensstemmelse med artikel 9 og 9a i nævnte direktiv, fratrukket den gratistildeling, der er omhandlet i artikel 10a,7, og artikel 11,2, i samme direktiv.«

ii)

femte afsnit affattes således:

»Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering fra 2019 er den kvotemængde, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 10,1, og artikel 10,1a, i samme direktiv.«

iii)

niende afsnit affattes således:

»Uden at det berører bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 (*1), skal der i mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i det sidste år i hver handelsperiode tages hensyn til anlæg, der har indstillet driften, jf. artikel 10a,19, i samme direktiv, og eventuelle tilpasninger af gratiskvoter ifølge artikel 10a,20, i samme direktiv og kvoter, der er sat til side i reserven til nytilkomne, jf. artikel 10a,7, i samme direktiv.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 af 9.10.2015, s. 1).«"

b)

stk. 3 affattes således:

»3.   Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i 2013 og hvert følgende kalenderår, baseres på bilag I og på den anslåede kvotemængde til auktionering, som Kommissionen har fastlagt og offentliggjort efter artikel 10,1, i samme direktiv, eller den seneste ændring af Kommissionens oprindelige skøn, som er offentliggjort senest den 31. januar året før, idet der tages hensyn til afgørelse (EU) 2015/1814, hvor det er relevant, og videst muligt tages hensyn til eventuelle midlertidige gratiskvoter, som er trukket fra eller skal trækkes fra den kvotemængde, den pågældende medlemsstat ellers ville have auktioneret i henhold til artikel 10,2, i direktiv 2003/87/EF, jf. artikel 10c,2, i samme direktiv, samt enhver tilpasning i medfør af samme direktivs artikel 24 og 27.

Uden at det berører bestemmelserne i afgørelse (EU) 2015/1814, skal der ved enhver efterfølgende ændring af kvotemængden til auktionering i et givet kalenderår tages højde herfor i den kvotemængde, der skal auktioneres i det følgende kalenderår.«

c)

stk. 4 affattes således:

»4.   Uden at det berører bestemmelserne i artikel 10a,7, i direktiv 2003/87/EF, opgøres i et givet kalenderår den enkelte medlemsstats andel af kvoter, der skal auktioneres, og som er omfattet af kapitel III i samme direktiv, som den andel, der er fastlagt ifølge artikel 10,2, i samme direktiv, under hensyntagen til eventuelle midlertidige gratistildelinger, som medlemsstaten har givet i samme kalenderår i henhold til artikel 10c i direktiv 2003/87/EF, eventuelle kvoter, som medlemsstaten skal auktionere i samme kalenderår i henhold til artikel 24 i samme direktiv, og de kvoter, der overføres til eller frigives fra markedsstabilitetsreserven i medfør af artikel 1,5, andet afsnit, og artikel 1,8, i afgørelse (EU) 2015/1814.«

2)

Artikel 11,1, affattes således:

»1.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26,1 og 2, i denne forordning, fastlægger og offentliggør budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert kalenderår, senest den 30. juni året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen og fået dens udtalelse herom. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

3)

I artikel 14,1, foretages følgende ændringer:

a)

litra k) affattes således:

»k)

at en auktionsplatform kun derved kan undgå at gennemføre en auktion i strid med bestemmelserne i denne forordning eller direktiv 2003/87/EF.«

b)

som litra l) indsættes:

»l)

tilpasninger, der er nødvendige i henhold til afgørelse (EU) 2015/1814, som fastlægges og offentliggøres senest den 15. juli i det pågældende år, eller så snart det er praktisk muligt derefter.«

4)

I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Medlemmer af eller deltagere i det sekundære marked, som er organiseret af en auktionsplatform, der er udpeget i henhold til artikel 26,1, eller artikel 30,1, som er berettigede i henhold til artikel 18,1 eller 2, har adgang til at byde direkte på de auktioner, den pågældende auktionsplatform afholder, uden at opfylde yderligere adgangsbetingelser, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

kravene til medlemmers eller deltageres adgang til handel med kvoter på det sekundære marked, som er organiseret af en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26,1, eller artikel 30,1, er ikke mindre strenge end betingelserne i2

b)

auktionsplatformen, der er udpeget efter artikel 26,1, eller artikel 30,1, modtager alle eventuelle yderligere oplysninger, som er nødvendige for at kontrollere, at kravene i2, som ikke tidligere er kontrolleret, er opfyldt.«

b)

stk. 2, andet afsnit, udgår.

5)

Artikel 20,1, andet afsnit, affattes således:

»Medlemmer af eller deltagere i det sekundære marked, som er organiseret af den pågældende auktionsplatform, har adgang til at byde uden ansøgning som omhandlet i første afsnit, hvis de opfylder kravene i artikel 19,1.«

6)

Artikel 30,6, litra b), affattes således:

»b)

de detaljerede procedureregler, der kommer til at gælde for den auktionsproces, som skal gennemføres af den eller de auktionsplatform(e), der foreslås udpeget, herunder kontraktbestemmelserne om udpegelse af den pågældende auktionsplatform, inklusive ethvert clearingsystem(er) eller afviklingssystem(er), der er tilknyttet den foreslåede auktionsplatform, med angivelse af vilkår og betingelser for gebyrstrukturen og gebyrstørrelsen, collateral management-ydelser og betaling og levering«

7)

I artikel 32 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på individuelle auktioner af en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 30,1 eller 2, i nærværende forordning, må ikke være større end 20 mio. og ikke mindre end 3,5 mio., undtagen hvis den samlede kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som den udpegende medlemsstat auktionerer, er mindre end 3,5 mio. i et givet kalenderår, og i så fald auktioneres kvoterne på én auktion hvert kalenderår. Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på en individuel auktion af førnævnte auktionsplatforme, må dog ikke være mindre end 1,5 mio. kvoter i de respektive perioder på 12 måneder, når der skal trækkes et antal kvoter fra den kvotemængde, der skal auktioneres, i henhold til artikel 1,5, i afgørelse (EU) 2015/1814.«

b)

stk. 4, første afsnit, affattes således:

»4.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 30,1 og 2 i denne forordning, fastlægger og offentliggør budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert år, senest den 31. oktober året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, og for de kvoter, der er omfattet af kapitel III i samme direktiv, senest den 15. juli året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato. De pågældende auktionsplatforme foretager først deres fastlæggelser og offentliggørelser, efter at de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26,1 eller 2, har foretaget deres fastlæggelser og offentliggørelser efter artikel 11,1, og artikel 13,1, medmindre sådanne auktionsplatforme endnu ikke er udpeget. De pågældende auktionsplatforme foretager først deres fastlæggelser og offentliggørelser efter at have rådført sig med Kommissionen og indhentet dennes udtalelse. De pågældende auktionsplatforme skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.«

8)

Artikel 35,1, affattes således:

»1.   Der må kun gennemføres auktioner på en auktionsplatform, der har fået tilladelse som et reguleret marked, og hvis operatør organiserer et sekundært marked for kvoter eller kvotederivater.«

9)

I artikel 60,1, affattes første afsnit således:

»1.   Enhver auktionsplatform fører et dedikeret ajourført auktioneringswebsted, hvor den offentliggør al lovgivning og vejledning, alle instrukser, formularer, dokumenter og meddelelser, herunder auktionskalenderen, alle andre ikke-fortrolige oplysninger, der er relevante for auktionerne på den pågældende auktionsplatform, herunder listen over personer med adgang til at byde på auktionerne, alle beslutninger, herunder beslutninger i medfør af artikel 57 om indførelse af en maksimal budstørrelse, samt alle andre korrigerende foranstaltninger, der er nødvendige for at mindske en reel eller potentiel påviselig risiko for hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, kriminel handling eller markedsmisbrug på den pågældende auktionsplatform.«

10)

Bilag III ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

11)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 af 9.10.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 af 25. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-2020 (EUT L 56 af 26.2.2014, s. 11).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1143/2013 af 13. november 2013 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, med særlig henblik på optagelse på listen af en auktionsplatform, der agtes udpeget af Tyskland (EUT L 303 af 14.11.2013, s. 10).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1042/2012 af 7. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på optagelse af en auktionsplatform, der udpeges af Det Forenede Kongerige (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 19).


BILAG I

I bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 tilføjes følgende del 4:

»Auktionsplatforme udpeget af Det Forenede Kongerige

4

Auktionsplatform

ICE Futures Europe (ICE)

 

Retsgrundlag

Artikel 30, stk. 1

 

Udpegelsesperiode

Tidligst fra den 10. november 2017 til senest den 9. november 2022, jf. dog artikel 30, stk. 5, andet afsnit.

 

Definitioner

Ved betingelser og forpligtelser gældende for ICE forstås følgende:

a)   »ICE-børsregler«: ICE-regler, herunder især kontraktregler og procedurer i forbindelse med ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT og ICE FUTURES AUAA AUCTION CONTRACT

b)   »børsmedlem«: et medlem som fastsat i del A.1 i ICE's børsregler

c)   »kunde«: et børsmedlems kunde samt kunder af deres kunder videre i kæden, som formidler adgang til personer til at byde og handle på vegne af bydende.

 

Betingelser

Adgang til auktionerne må ikke være afhængig af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af ICE, eller ethvert andet marked for handel med kvoter, som organiseres af ICE eller en tredjepart.

 

Forpligtelser

1.

ICE kræver, at enhver beslutning, der træffes af ICE's børsmedlemmer eller deres kunder med hensyn til tildeling af adgang til at byde på auktionerne, tilbagekaldelse eller suspension af en sådan adgang, uanset om beslutningen træffes i forbindelse med adgangen til at byde på auktionen alene eller med adgangen til at byde på auktionerne og blive medlem af eller deltager på det sekundære marked, skal meddeles ICE af de børsmedlemmer eller deres kunder, der træffer sådanne beslutninger, på følgende måde:

a)

Hvis det besluttes at nægte adgang til at byde eller at tilbagekalde eller suspendere adgang til auktioner, meddeles det øjeblikkeligt på individuel basis.

b)

Ved andre beslutninger meddeles det ved forespørgsel.

ICE sørger for, at enhver beslutning herom kan være genstand for undersøgelse af ICE, hvad angår overholdelse af de forpligtelser, der påhviler auktionsplatformen i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010, og at ICE's børsmedlemmer eller deres kunder retter sig efter resultatet af sådan en undersøgelse foretaget af ICE. Det kan omfatte, men er ikke begrænset til, anvendelse af gældende ICE-børsregler, herunder disciplinære procedurer, eller enhver anden passende handling, der kan lette adgangen til at byde på auktionerne.

2.

ICE opretter og vedligeholder på sit websted en omfattende og ajourført liste over de børsmedlemmer eller deres kunder, der er berettigede til at gøre det lettere at få adgang til at byde på ICE-auktionerne i Det Forenede Kongerige, og denne liste skal også omfatte udbydere, som kun formidler adgang til auktioner, jf. ICE-børsreglerne, og børsmedlemmer eller deres kunder, som formidler adgang til at byde på auktionerne til personer, som også kan være medlemmer af eller deltagere i det sekundære marked.

Herudover opretter ICE og vedligeholder på sit websted en letforståelig praktisk vejledning til SMV'er og små drivhusgasemittenter om de skridt, de skal tage for at få adgang til auktionerne gennem sådanne børsmedlemmer eller deres kunder.

3.

Alle gebyrer og betingelser, som ICE og dens clearingsystem anvender ved personer med adgang til at byde eller bydende, skal være tydeligt angivet, let forståelige og offentligt tilgængelige på ICE's websted, som skal holdes ajour.

ICE sørger for, at alle yderligere gebyrer og betingelser, som børsmedlemmerne og deres kunder anvender i forbindelse med formidling af adgang til at byde, også er tydeligt angivet, let forståelige og offentligt tilgængelige på webstedet for dem, der udbyder disse tjenester, med direkte reference til ICE's eget websted, idet der skelnes mellem gebyrer og betingelser, der gælder for personer, som kun får adgang til at byde på auktionerne, hvis sådanne foreligger, og gebyrer og betingelser, der anvendes på personer, som gives adgang til at byde på auktionerne, og som også er medlem af eller deltager på det sekundære marked.

4.

Med forbehold af andre retsmidler sørger ICE for, at ICE's Complaints Resolution Procedures er til rådighed, når der skal træffes beslutning om klager, der kan opstå i forbindelse med de beslutninger om tildeling af adgang til at byde på auktionerne, nægtelse af adgang til at byde på auktionerne, tilbagekaldelse eller suspension af en allerede tildelt adgang til at byde på auktionerne, som nærmere beskrevet i punkt 1, der er truffet af ICE's børsmedlemmer eller deres kunder, og at alle sådanne klager i forbindelse med ICE's Complaints Resolution Procedures er berettigede klager.

5.

Inden for seks måneder efter begyndelsen på auktionerne meddeler ICE den auktionstilsynsførende, hvem der er omfattet af dens samarbejdsmodel med børsmedlemmerne og deres kunder, herunder også niveauet for den geografiske dækning. ICE skal tage størst muligt hensyn til alle anbefalinger fra den auktionstilsynsførende i denne forbindelse for at sikre opfyldelsen af sine forpligtelser, jf. artikel 35, stk. 3, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1031/2010.

6.

ICE skal sikre fuld overholdelse af de betingelser og forpligtelser, der er gældende for optagelsen på listen, som beskrevet i dette bilag.

7.

Det Forenede Kongerige skal underrette Kommissionen om enhver vigtig ændring i de relevante kontraktmæssige ordninger med ICE, der er meddelt Kommissionen.«


BILAG II

»

BILAG IV

Justering af de kvotemængder (i mio.) til auktionering i 2013-2020, der er omhandlet i artikel 10,2

År

Mængde, der reduceres med

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

«

Top