EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1841

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 af 10. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 6886) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6886

OJ L 261, 11.10.2017, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1841/oj

11.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1841

af 10. oktober 2017

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2017) 6886)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 (3), senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1593 (4), blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter at de berørte medlemsstaters kompetente myndighed havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2005/94/EF (5).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver desuden, at de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum opretholdes indtil de datoer, der er angivet for de pågældende zoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(4)

Afhængigt af den epidemiologiske situation for så vidt angår højpatogen aviær influenza kan en berørt medlemsstat oprette supplerende spærrezoner omkring eller op til beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF.

(5)

Med henblik på at styrke sygdomsbekæmpelsen bør berørte medlemsstater oprette supplerende spærrezoner på deres område, hvis den epidemiologiske undersøgelse har vist en alvorlig risiko for sygdomsspredning, under hensyntagen til de i artikel 16, stk. 3, i direktiv 2005/94/EF fastsatte kriterier, der blandt andet vedrører de geografiske forhold, andre bedrifters beliggenhed og nærhed og det anslåede antal fjerkræ, flytning af og handel med fjerkræ samt de faciliteter og det personale, der er til rådighed til at gennemføre kontrollen af disse zoner.

(6)

Nævnte direktivs artikel 32 foreskriver desuden, at den kompetente myndighed kan beslutte, at nogle af eller alle de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelses- og overvågningszonerne, skal anvendes i de supplerende spærrezoner.

(7)

Af klarhedshensyn og med henblik på at holde medlemsstater, tredjelande og interessenter opdaterede med hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen bør de pågældende spærrezoner også være omfattet af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 og opføres i bilaget hertil. Den dato, indtil hvilken anvendelsen af beskyttelsesforanstaltningerne i de supplerende spærrezoner skal opretholdes, bør fastsættes i nævnte bilag under hensyntagen til den epidemiologiske situation i Unionen for så vidt angår højpatogen aviær influenza.

(8)

De berørte medlemsstater bør forbyde afsendelse af sendinger af levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg fra de områder, der er opført som supplerende spærrezoner i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247, til andre medlemsstater, undtagen hvis de berørte medlemsstater tillader afsendelse af sådanne sendinger på særlige betingelser.

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 (6) med henblik på at fastsætte betingelser for afsendelse af daggamle kyllinger fra områder opført som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget hertil under hensyntagen til den lave risiko for spredning af højpatogen aviær influenza gennem denne vare. Lignende betingelser bør også gælde for afsendelse fra de berørte medlemsstater af daggamle kyllinger fra supplerende spærrezoner som opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 til andre medlemsstater.

(10)

Desuden bør det være tilladt for de berørte medlemsstater at tillade afsendelse af rugeæg fra supplerende spærrezoner, da de — navnlig fordi deres overflade skal desinficeres før afsendelse til andre medlemsstater og oprindelses- og bestemmelsesrugeriet skal opfylde de nødvendige hygiejneregler i bilag II til Rådets direktiv 2009/158/EF (7) — sandsynligvis ikke overfører højpatogen aviær influenza til andet fjerkræ.

(11)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres med henblik på at fastsætte de betingelser, på hvilke de berørte afsendelsesmedlemsstater kan tillade afsendelse af daggamle kyllinger og rugeæg fra supplerende spærrezoner til andre medlemsstater.

(12)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør ændres med henblik på at medtage en ny del C, hvori de supplerende spærrezoner, der oprettes af den berørte medlemsstat i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF, samt varigheden af de restriktioner, der skal anvendes i de supplerende spærrezoner, er opført.

(13)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/977 (8) med henblik på at forlænge dens anvendelse indtil den 31. december 2017.

(14)

På grund af den stigende risiko for årstidsbestemt forekomst af den pågældende sygdom i Unionen vil de foranstaltninger, der skal anvendes i områder opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, kunne opretholdes efter denne dato i tilfælde af yderligere udbrud i Unionen. Anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor forlænges indtil den 31. maj 2018.

(15)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, andet afsnit, affattes således:

»Ved denne afgørelse fastlægges det endvidere på EU-plan, hvilke supplerende spærrezoner der skal oprettes af de berørte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF som følge af et udbrud eller udbrud af højpatogen aviær influenza, samt hvor længe foranstaltningerne skal anvendes i de pågældende supplerende spærrezoner.

Ved denne afgørelse fastlægges der bestemmelser om afsendelse af sendinger af levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg fra de berørte medlemsstater.«

2)

Artikel 3a, stk. 3, udgår.

3)

Følgende artikel 3b, 3c og 3d indsættes efter artikel 3a:

»Artikel 3b

De berørte medlemsstater sikrer, at:

a)

de supplerende spærrezoner, der oprettes af deres kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, mindst omfatter de områder, der er opført som supplerende spærrezoner i del C i bilaget til denne afgørelse

b)

de foranstaltninger, der skal anvendes i de supplerende spærrezoner som omhandlet i artikel 32 i direktiv 2005/94/EF, opretholdes mindst indtil de datoer for de supplerende spærrezoner, der er fastsat i del C i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3c

1.   De berørte medlemsstater forbyder afsendelse af sendinger af levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg fra de områder, der er opført som supplerende spærrezoner i bilaget, del C, til andre medlemsstater, undtagen hvis den berørte afsendelsesmedlemsstats kompetente myndighed på følgende betingelser tillader direkte transport af sendinger af følgende varer:

a)

daggamle kyllinger, der opfylder betingelserne i artikel 3a, stk. 1, litra a) og b)

b)

rugeæg, der opfylder følgende betingelser:

i)

De stammer fra fjerkræ, der holdes på godkendte virksomheder beliggende uden for de områder, der er opført som overvågnings- og beskyttelseszoner i bilaget, del A og B.

ii)

Et klinisk besøg hos fjerkræet i alle produktionsenheder på de godkendte virksomheder i de seneste 72 timer før afsendelsen af sendingen har givet et gunstigt resultat.

iii)

Rugeæggene samt deres emballage er blevet desinficeret før afsendelse i overensstemmelse med embedsdyrlægens anvisninger.

2.   Transporten af sendingerne af de i stk. 1 omhandlede daggamle kyllinger og rugeæg gennemføres uden unødig forsinkelse i køretøjer, containere eller kasser, som det er relevant, der er rengjort og desinficeret i overensstemmelse med embedsdyrlægens anvisninger.

Artikel 3d

De berørte medlemsstater sikrer, at de veterinærcertifikater, der er foreskrevet i artikel 20 i direktiv 2009/158/EF, som er fastlagt i bilag IV til nævnte direktiv, og som ledsager de sendinger af daggamle kyllinger og rugeæg, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 3a og 3c, og som skal afsendes til andre medlemsstater, indeholder følgende sætning:

»Denne sending er i overensstemmelse med de dyresundhedsbetingelser, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247.««

4)

I artikel 5 ændres »den 31. december 2017« til »den 31. maj 2018«.

5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 36 af 11.2.2017, s. 62).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1593 af 20. september 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 243 af 21.9.2017, s. 14).

(5)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 af 11. april 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 80).

(7)  Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/977 af 8. juni 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 146 af 9.6.2017, s. 155).


BILAG

Følgende del C tilføjes efter del B i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247:

»DEL C

Medlemsstat:

Supplerende spærrezoner i de berørte medlemsstater, jf. artikel 3b:

Medlemsstat: Område:

Dato, indtil hvilken foranstaltningerne skal anvendes, jf. artikel 3b:

 

xx.xx.201x«


Top