Help Print this page 

Document 32017R1777

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1777 af 29. september 2017 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leret trækul, dichlorprop-P, ethephon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, hydrogenperoxid, metaldehyd, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6466
  • In force
OJ L 253, 30.9.2017, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1777/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1777

af 29. september 2017

om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leret trækul, dichlorprop-P, ethephon, etridiazol, flonicamid, fluazifop-P, hydrogenperoxid, metaldehyd, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for restkoncentrationer af dichlorprop-P, ethephon, flonicamid, fluazifop-P og metaldehyd. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for penconazol. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for etridiazol, spinetoram og tau-fluvalinat. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leret trækul, hydrogenperoxid og Urtica spp, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), anvendes.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet dichlorprop-P, på citrusfrugter indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår ethephon er der indgivet en sådan ansøgning for kakifrugter. For så vidt angår etridiazol er der indgivet en sådan ansøgning for cucurbitae med spiselig skræl. For så vidt angår flonicamid er der indgivet en ansøgning for abrikoser, hovedkål, bønner og ærter (med bælg) samt sukkerroerødder. For så vidt angår fluazifop-P er der indgivet en sådan ansøgning for gulerødder og courgetter. For så vidt angår metaldehyd er der indgivet en sådan ansøgning for porrer. For så vidt angår penconazol er der indgivet en sådan ansøgning for druer. For så vidt angår spinetoram er der indgivet en sådan ansøgning for kirsebær, stængelfrugter, andre små frugter og bær, salat og andre salatplanter, spinat og lignende blade, urter og spiselige blomster, porrer og urteudtræk fra blade og urter. For så vidt angår tau-fluvalinat er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvis det var relevant, for dyr, og afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(6)

Autoriteten konkluderede i sin begrundede udtalelse om spinetoram, at det ikke kunne udelukkes, at anvendelse heraf på bredbladet endivie udgør en risiko for forbrugerne. Den gældende MRL bør derfor bevares.

(7)

For så vidt angår flonicamid anbefalede autoriteten at hæve de gældende MRL'er for en række animalske produkter for at muliggøre de påtænkte anvendelser af det pågældende aktivstof på sukkerroe.

(8)

For så vidt angår etridiazol kunne autoriteten ikke konkludere på vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, da der manglede en række oplysninger, og da der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bemærkede på sit møde den 29. maj 2015, at det pågældende stof ikke producerer relevante metabolitter af betydelig toksicitet eller på niveauer, der fører til en eksponering, der er højere end ubetydelig (3). MRL'en for cucurbitae med spiselig skræl bør derfor i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til 0,4 mg/kg, hvilket afspejler god landbrugspraksis.

(9)

For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(10)

For så vidt angår Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 og Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 indsendte autoriteten konklusioner af peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved de pågældende aktivstoffer (4). For ingen af disse stoffer kunne autoriteten konkludere på vurderingen af risikoen for forbrugerne ved indtagelse, da der manglede en række oplysninger, og da der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Disse yderligere overvejelser kom til udtryk i de respektive vurderingsrapporter (5), hvori det konkluderes, at den risiko, som metabolitter fra disse stoffer udgør for mennesker, er ubetydelig. I lyset af disse konklusioner finder Kommissionen, at stofferne bør opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Leret trækul, hydrogenperoxid og Urtica spp. er godkendt som basisstoffer ved henholdsvis Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/428 (6), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/409 (7) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/419 (8). Anvendelsesbetingelserne for de pågældende aktivstoffer forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugerne. De pågældende stoffer bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(12)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(13)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dichlorprop-P in citrus fruits. EFSA Journal 2017;15(4):4834 (24 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ethephon in kaki/Japanese persimmons. EFSA Journal 2017;15(3):4747 (17 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for etridiazole in various crops. EFSA Journal 2017;15(3):4736 (19 s.).

Reasoned opinion on modification of existing maximum residue levels for flonicamid in various commodities. EFSA Journal 2017;15(3):4748 (20 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in carrots, tomatoes and courgettes. EFSA Journal 2017;15(5):4831 (32 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metaldehyde in leek. EFSA Journal 2017;15(3):4740 (15 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for penconazole in grapes. EFSA Journal 2017;15(4):4768 (15 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spinetoram in various crops. EFSA Journal 2017;15(5):4867 (34 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 (49 s.).

(3)  Review report for the active substance etridiazole (SANCO/13145/2010 Final).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24. EFSA Journal 2016;14(6):4494 (18 s.).

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600. EFSA Journal 2016;14(1):4359 (37 s.).

(5)  Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (SANTE/12037/2016 Rev. 1).

Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (SANTE/10008/2016 Rev. 2).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/428 af 10. marts 2017 om godkendelse af basisstoffet leret trækul, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 66 af 11.3.2017, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/409 af 8. marts 2017 om godkendelse af basisstoffet hydrogenperoxid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 63 af 9.3.2017, s. 95).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/419 af 9. marts 2017 om godkendelse af basisstoffet Urtica spp., jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 64 af 10.3.2017, s. 4).


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer.

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende dichlorprop-P, ethephon, flonicamid, fluazifop-P, metaldehyd og penconazol således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Dichlorprop (Summen af dichlorprop (inkl. dichlorprop-P) samt salte, estere og konjugater deraf, udtrykt som dichlorprop) (R)

Ethephon

Flonicamid: summen af flonicamid, TFNA og TFNG, udtrykt som flonicamid (R)

Fluazifop-P (summen af alle isomerer af fluazifop, dets estere og dets konjugater, udtrykt som fluazifop)

Metaldehyd

Penconazol (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0110000

Citrusfrugter

0,3

0,05 (*1)

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

 

0120000

Trænødder

0,02 (*1)

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0120010

Mandler

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Andet

 

0,1

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,02 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

 

0,2

0130010

Æbler

 

0,8

 

 

 

 

0130020

Pærer

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130050

Japanmispel/loquat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0130990

Andet

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Abrikoser

 

0,05 (*1)

0,3

 

 

0,1

0140020

Kirsebær (søde)

 

5

0,4 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140030

Ferskner

 

0,05 (*1)

0,4

 

 

0,1

0140040

Blommer

 

0,05 (*1)

0,3 (+)

 

 

0,05 (*1)

0140990

Andet

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0150000

Bær og små frugter

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

0151000

a)

Druer

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,4

0151010

Spisedruer

 

1

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

2

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

0,05 (*1)

 

0,2 (+)

 

0,5

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

0,1

0153020

Korbær

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

 

0,1

0153990

Andet

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

0,1

 

 

0154010

Blåbær

 

20

 

 

 

0,05 (*1)

0154020

Tranebær

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,5

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0154050

Hyben

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154080

Hyldebær

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0154990

Andet

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0160000

Diverse frugter med:

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161020

Figner

 

3

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

7

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0,3

 

 

 

 (*2)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0161990

Andet

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

 

 (*2)

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

 

 

 (*2)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

 

 (*2)

0162990

Andet

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163020

Bananer

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163040

Papajaer

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163070

Guavaer

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163080

Ananas

 

2

 

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163100

Durianfrugter

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163110

Pigget annona/guanabana

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0163990

Andet

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

 

0,09

0,15

0,15 (+)

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212010

Maniokker

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0212990

Andet

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

0,03 (*1)

 

(+)

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0,5

0,3

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

0,4

0,3

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0,5

0,3

 

0213040

Peberrod

 

 

 

0,5

0,3

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

0,5

0,3

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

0,5

0,3

 

0213070

Persillerod

 

 

 

0,5

0,3

 

0213080

Radiser

 

 

 

0,5

0,3

 

0213090

Havrerod

 

 

 

0,5

0,3

 

0213100

Kålroer

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0213110

Majroer

 

 

 

0,5

0,3

 

0213990

Andet

 

 

 

0,5

0,05 (*1)

 

0220000

Løg

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

 

0,3

 

 

0220020

Kepaløg

 

 

 

0,3

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0,3

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Andet

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

2

0,5 (+)

0,01 (*1)

0,15 (+)

0,1

0231020

Sød peberfrugt

 

0,05 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,2

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0,05 (*1)

0,5 (+)

1

0,15 (+)

0,1

0231040

Okra/lady's fingers

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0231990

Andet

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0,05 (*1)

0,5

0,03

0,05 (*1)

0,1

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

(+)

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0,05 (*1)

0,4 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

0,05 (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

0,4

 

0242010

Rosenkål

 

 

0,6

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

0,5

 

 

 

0242990

Andet

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0,03 (*1)

 

0,4

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

0,03 (*1)

 

0,15

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

 

 

 

0251020

Havesalat

 

 

 

 

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

 

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

 

 

 (*2)

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

 

 

 (*2)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

 

 

 

0251990

Andet

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,02

2 (+)

 

0252010

Spinat

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

 

 

 (*2)

0252030

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0254000

d)

Brøndkarse

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,05 (*1)

 

6

0,02

2

 

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 (*2)

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 (*2)

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 (*2)

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 (*2)

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 (*2)

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 (*2)

0256990

Andet

 

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

1,5

1,5

0,4

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

0,7

1,5

0,3

 

0260050

Linser

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0260990

Andet

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0270010

Alm. asparges

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270030

Bladselleri

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270040

Knoldfennikel

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270050

Artiskokker

 

 

 

0,9

0,07 (+)

0,2

0270060

Porrer

 

 

 

0,01 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0270070

Rabarber

 

 

 

0,3

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0270080

Bambusskud

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270090

Palmehjerter

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0270990

Andet

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

4

0,2

0,05 (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401020

Jordnødder

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0401030

Valmuefrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401040

Sesamfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401050

Solsikkefrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,1

0,6

 

0401060

Rapsfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 

0401070

Sojabønner

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

15

0,6

 

0401080

Sennepsfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 

0401090

Bomuldsfrø

 

6

0,2

0,01 (*1)

0,6

 

0401100

Græskarfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

5

0,6

 

0401110

Saflorfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401120

Hjulkronefrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

4

0,6

 (*2)

0401130

Sæddodderfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

9

0,6

 (*2)

0401140

Hampfrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,6

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0401990

Andet

 

0,1 (*1)

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

10

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402040

Kapok

 

0,05 (*1)

 

 

 

 (*2)

0402990

Andet

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0500000

KORN

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0500010

Byg

0,1

1

0,4

 

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500030

Majs

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500040

Alm. hirse

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500050

Havre

0,1

0,05 (*1)

0,4

 

 

 

0500060

Ris

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500070

Rug

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500080

Alm. durra/sorghum

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0500090

Hvede

0,1

1

2 (+)

 

 

 

0500990

Andet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0610000

Te

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0620000

Kaffebønner

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 

 (*2)

0631000

a)

blomster

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 (*2)

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 (*2)

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 (*2)

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 (*2)

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 (*2)

0631990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 (*2)

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 (*2)

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 (*2)

0632990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0633000

c)

rødder

 

 

 

4 (+)

 

 (*2)

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

 (*2)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 (*2)

0633990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0640000

Kakaobønner

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

0700000

HUMLE

0,1 (*1)

0,1 (*1)

3 (+)

0,05 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,5

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 (*2)

0810000

Krydderier i form af frø

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 (*2)

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 (*2)

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 (*2)

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 (*2)

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 (*2)

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 (*2)

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 (*2)

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 (*2)

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 (*2)

0810990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0820000

Krydderier i form af frugter

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,1 (*1)

 (*2)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 

 (*2)

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

 

 (*2)

0820030

Kommen

 

 

 

 

 

 (*2)

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 

 (*2)

0820050

Enebær

 

 

 

 

 

 (*2)

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

 

 (*2)

0820070

Vanilje

 

 

 

 

 

 (*2)

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

 (*2)

0820990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0830000

Krydderier i form af bark

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 (*2)

0830990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

(+)

 

 (*2)

0840010

Lakrids

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840020

Ingefær

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

0840990

Andet

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

4

0,1 (*1)

 (*2)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 (*2)

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 (*2)

0850990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 (*2)

0860990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 (*2)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 (*2)

0870990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

0900000

SUKKERPLANTER

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

0,5

 

 (*2)

0900020

Sukkerrør

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900030

Cikorierødder

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

0900990

Andet

 

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

(+)

 

1010000

Væv fra

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1011020

Fedtvæv

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1011030

Lever

0,05 (*1) (+)

0,4

0,03

0,03 (+)

 

 

1011040

Nyre

0,1 (+)

0,4

0,03

0,06 (+)

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,1

0,4

0,03

0,06

 

 

1011990

Andet

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1012020

Fedtvæv

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1012030

Lever

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1012040

Nyre

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1012990

Andet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1013020

Fedtvæv

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1013030

Lever

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1013040

Nyre

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1013990

Andet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,05

0,02 (+)

 

 

1014020

Fedtvæv

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (+)

 

 

1014030

Lever

0,06 (+)

0,4

0,05

0,03 (+)

 

 

1014040

Nyre

0,7 (+)

0,4

0,05

0,07 (+)

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 

1014990

Andet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 (*2)

1015010

Muskel

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1015020

Fedtvæv

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1015030

Lever

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1015040

Nyre

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1015990

Andet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1016000

f)

fjerkræ

 

 

 

 

 

 

1016010

Muskel

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,02 (+)

 

 

1016020

Fedtvæv

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02 (+)

 

 

1016030

Lever

0,05 (*1)

0,08

0,05

0,04 (+)

 

 

1016040

Nyre

0,05 (*1)

0,08

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05 (*1)

0,08

0,03

0,04

 

 

1016990

Andet

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 (*2)

1017010

Muskel

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,03

0,02

 

 (*2)

1017020

Fedtvæv

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,04

 

 (*2)

1017030

Lever

0,06

0,4

0,04

0,03

 

 (*2)

1017040

Nyre

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,4

0,04

0,07

 

 (*2)

1017990

Andet

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,01 (*1)

 

 (*2)

1020000

Mælk

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Kvæg

(+)

 

 

(+)

 

 

1020020

Får

(+)

 

 

(+)

 

 

1020030

Geder

(+)

 

 

(+)

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,1

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 (*2)

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 (*2)

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 (*2)

1030990

Andet

 

 

 

 

 

 (*2)

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

1050000

Padder og krybdyr

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

2)

I bilag III, del A, affattes kolonnerne vedrørende etridiazol, spinetoram og tau-fluvalinat således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Etridiazol

Spinetoram (XDE-175)

Tau-fluvalinat (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,05 (*3)

0,2

0,4

0110010

Grapefrugter

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

0120000

Trænødder

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0120010

Mandler

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,05 (*3)

0,2

0,3

0130010

Æbler

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0130990

Andet

 

 

 

0140000

Stenfrugter

0,05 (*3)

 

 

0140010

Abrikoser

 

0,2

0,3

0140020

Kirsebær (søde)

 

2

0,5

0140030

Ferskner

 

0,3

0,3

0140040

Blommer

 

0,05 (*3)

0,3

0140990

Andet

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

0151000

a)

Druer

0,05 (*3)

0,5

1

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,1

0,2

0,5

0153000

c)

Stængelfrugter

0,05 (*3)

1

0,5

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,05 (*3)

0,4

0,5

0154010

Blåbær

 

 

 

0154020

Tranebær

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

0154990

Andet

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0163040

Papajaer

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

0163070

Guavaer

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

0,01 (*3)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,01 (*3)

0212010

Maniokker

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

0,02

0213020

Gulerødder

 

 

0,02

0213030

Knoldselleri

 

 

0,01 (*3)

0213040

Peberrod

 

 

0,01 (*3)

0213050

Jordskokker

 

 

0,01 (*3)

0213060

Pastinakker

 

 

0,01 (*3)

0213070

Persillerod

 

 

0,01 (*3)

0213080

Radiser

 

 

0,01 (*3)

0213090

Havrerod

 

 

0,01 (*3)

0213100

Kålroer

 

 

0,01 (*3)

0213110

Majroer

 

 

0,01 (*3)

0213990

Andet

 

 

0,01 (*3)

0220000

Løg

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0220010

Hvidløg

 

0,05 (*3)

 

0220020

Kepaløg

 

0,05 (*3)

 

0220030

Skalotteløg

 

0,05 (*3)

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0,8

 

0220990

Andet

 

0,05 (*3)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

0,5

 

0231010

Tomater

0,05 (*3)

 

0,1

0231020

Sød peberfrugt

0,1

 

0,01 (*3)

0231030

Auberginer/ægplanter

0,05 (*3)

 

0,15

0231040

Okra/lady's fingers

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0231990

Andet

0,05 (*3)

 

0,01 (*3)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,4

0,2

 

0232010

Agurker

 

 

0,05

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

0,01 (*3)

0232030

Courgetter

 

 

0,01 (*3)

0232990

Andet

 

 

0,01 (*3)

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0233010

Meloner

 

 

0,09

0233020

Græskar

 

 

0,01 (*3)

0233030

Vandmeloner

 

 

0,01 (*3)

0233990

Andet

 

 

0,01 (*3)

0234000

d)

Sukkermajs

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0,4

0241020

Blomkål

 

 

0,1

0241990

Andet

 

 

0,01 (*3)

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0,1

0242020

Hovedkål

 

 

0,2

0242990

Andet

 

 

0,01 (*3)

0243000

c)

Bladkål

 

 

0,01 (*3)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

0,07

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

0,05 (*3)

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

0,7

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

4

 

0251020

Havesalat

 

10

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0,05 (*3)

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

4

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

4

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

4

 

0251070

Rød sennep

 

4

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

4

 

0251990

Andet

 

4

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

1,5

0,01 (*3)

0252010

Spinat

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0254000

d)

Brøndkarse

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

4

0,01 (*3)

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,05 (*3)

 

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

0,1

0,1

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0,05 (*3)

0,1

0260030

Ærter (med bælg)

 

0,1

0,5

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0,05 (*3)

0,5

0260050

Linser

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0260990

Andet

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270000

Stængelgrøntsager

0,05 (*3)

 

 

0270010

Alm. asparges

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270030

Bladselleri

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270040

Knoldfennikel

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270050

Artiskokker

 

0,05 (*3)

0,8

0270060

Porrer

 

0,06

0,1

0270070

Rabarber

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270080

Bambusskud

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270090

Palmehjerter

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0270990

Andet

 

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,01 (*3)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05 (*3)

0,05 (*3)

 

0300010

Bønner

 

 

0,01 (*3)

0300020

Linser

 

 

0,01 (*3)

0300030

Ærter

 

 

0,02

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

0,01 (*3)

0300990

Andet

 

 

0,01 (*3)

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0,05 (*3)

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401020

Jordnødder

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401030

Valmuefrø

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401040

Sesamfrø

0,05 (*3)

 

0,02 (*3)

0401050

Solsikkefrø

0,05 (*3)

 

0,1

0401060