EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1576

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1576 af 26. juni 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014 for så vidt angår krav til EU-typegodkendelse af akustiske køretøjsvarslingssystemer (AVAS) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4296

OJ L 239, 19.9.2017, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1576/oj

19.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1576

af 26. juni 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014 for så vidt angår krav til EU-typegodkendelse af akustiske køretøjsvarslingssystemer (AVAS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014 af 16. april 2014 om motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF (1), særlig artikel 8, stk. 2, og artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 540/2014 fastsættes der krav til EU-typegodkendelse af alle nye køretøjer i klasse M (køretøjer til personbefordring) og N (køretøjer til godstransport) med hensyn til deres støjniveau. Denne forordning fastsætter også foranstaltninger vedrørende akustiske køretøjsvarslingssystemer (AVAS) til hybride elkøretøjer og rent elektriske elkøretøjer med henblik på varsling af sårbare trafikanter.

(2)

Efter vedtagelsen på det 168. møde i Verdensforummet for Harmonisering af Køretøjsforskrifter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), som blev afholdt den 8.-11. marts 2016, af FN-regulativ nr. 138 om godkendelse af støjsvage køretøjer til vejtransport, bør bilag VIII til forordning (EU) nr. 540/2014 revideres med henblik på at præcisere AVAS-kravene vedrørende lydemissioners type og styrke, lydgenereringsmetode, pauseknap og stationær lyd.

(3)

Oplysningsskemaet i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (2) vedrørende typegodkendelse af et køretøj for så vidt angår det tilladte støjniveau og addendum til EU-typegodkendelsesattesten bør revideres for at tage højde for de detaljerede krav til AVAS-systemer.

(4)

For at give mulighed for typegodkendelse af hybride elkøretøjer og rent elektriske køretøjer, som er udstyret med AVAS-system, er det hensigtsmæssigt at indføre prøvningskrav vedrørende mindste AVAS-lydemissionsniveauer ved forlæns og baglæns bevægelse samt vedrørende frekvensændring af lydemissioner.

(5)

Forordning (EU) nr. 540/2014 bør derfor ændres.

(6)

Da forordning (EU) nr. 540/2014 har fundet anvendelse siden den 1. juli 2016, men ikke fuldt ud kan anvendes uden ændringerne af bilag VIII i denne retsakt, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) nr. 540/2014

I forordning (EU) nr. 540/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I tillæg 1 tilføjes følgende som punkt 12.8:

»12.8.   AVAS-SYSTEM

12.8.1.

Godkendelsesnummer af en type køretøj med hensyn til lydemissioner i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 138 (1)

eller

12.8.2.

Den fuldstændige reference til prøvningsresultaterne vedrørende AVAS-lysemissionsniveauer målt i henhold til forordning (EU) nr. 540/2014 (1

b)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer i addendummet:

i)

punkt 3 affattes således:

»3.

AVAS-system monteret: ja/nej (1

ii)

følgende indsættes som punkt 4:

»4.

Bemærkninger …«.

2)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 158 af 27.5.2014, s. 131.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG

»

BILAG VIII

FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE AKUSTISKE KØRETØJSVARSLINGSSYSTEMER (AVAS)

AFSNIT I

Dette bilag fastsætter foranstaltninger vedrørende akustiske køretøjsvarslingssystemer (AVAS) til hybride elkøretøjer og rent elektriske køretøjer.

I.1.   Uanset punkt 2, litra a) og b), finder bestemmelserne i afsnit II anvendelse på et AVAS-system, der er monteret:

a)

i enhver køretøjstype, der godkendt før den 1. juli 2019

b)

i ethvert nyt køretøj, der er baseret på den type, der er omhandlet i litra a), før den 1. juli 2021.

I.2.   Bestemmelserne i afsnit III finder anvendelse på et AVAS-system, der er monteret:

a)

i enhver køretøjstype, der er godkendt før den 1. juli 2019, hvis fabrikanten vælger dette

b)

i ethvert nyt køretøj, der er baseret på den type, der er omhandlet i litra a)

c)

i enhver køretøjstype, der godkendt fra og med den 1. juli 2019

d)

i ethvert nyt køretøj, der er baseret på den type, der er omhandlet i litra c)

e)

i ethvert nyt køretøj fra og med den 1. juli 2021.

AFSNIT II

II.1.   Systemets ydeevne

Hvis der er monteret et AVAS-system på et køretøj, skal det opfylde de krav, der er omhandlet i punkt II.2 og II.3.

II.2.   Driftsforhold

a)

Lydgenereringsmetode

AVAS-systemet skal automatisk generere en lyd inden for køretøjshastighedens minimumsområde fra igangsætning og op til ca. 20 km/h samt ved bakning. Hvis køretøjet er udstyret med en forbrændingsmotor, der er i drift inden for det køretøjshastighedsområde, der er defineret ovenfor, skal AVAS-systemet ikke generere lyd.

For køretøjer med akustisk bakalarm behøver AVAS-systemet ikke at generere lyd under bakning.

b)

Omskifter

AVAS-systemet skal være udstyret med en omskifter, der er lettilgængelig for køretøjets fører, som muliggør til- og frakobling. Når køretøjet genstartes, skal AVAS-systemet automatisk være tilkoblet.

c)

Dæmpning

AVAS-systemets lydniveau må dæmpes i perioder, hvor køretøjet er i drift.

II.3.   Lydtype og lydstyrke

a)

AVAS-systemet skal generere en kontinuerlig lyd, som giver fodgængere og andre trafikanter signal om et køretøj i drift. Lyden bør være let at genkende som lyden fra et køretøj og bør svare til lyden fra et køretøj i samme klasse udstyret med forbrændingsmotor.

b)

Den lyd, som AVAS-systemet genererer, skal give en tydelig indikation af køretøjets opførsel, f.eks. via automatisk variation i lydniveauet eller sammenhæng med køretøjets hastighed.

c)

Det lydniveau, der genereres af AVAS-systemet, må ikke overskride det omtrentlige støjniveau for et køretøj i klasse M1 udstyret med forbrændingsmotor, som er i drift under de samme forhold.

AFSNIT III

III.1.   Systemets ydeevne

AVAS-systemet skal overholde de krav, der er fastsat i punkt III.2 til III.6.

III.2.   Driftsforhold

a)

Lydgenereringsmetode

AVAS-systemet skal automatisk generere en lyd inden for køretøjshastighedens minimumsområde fra igangsætning og op til ca. 20 km/h samt ved bakning. Hvis køretøjet er udstyret med en forbrændingsmotor, der er i drift inden for dette køretøjs hastighedsområde, skal AVAS-systemet ikke generere lyd.

Køretøjer, hvis samlede støjniveau er i overensstemmelse med kravene i punkt 6.2.8 i FN/ECE-regulativ nr. 138 (1), med en margen på + 3 dB(A), kræves ikke udstyret med AVAS-system. Kravene i punkt 6.2.8 i FN/ECE-regulativ nr. 138 for en tredjedel oktavbånd og kravene i punkt 6.2.3 i nævnte FN/ECE-regulativ vedrørende frekvensændring som defineret i punkt 2.4 i nævnte FN/ECE-regulativ (»frekvensændring«) finder ikke anvendelse på disse køretøjer.

For køretøjer med akustisk bakalarm, behøver AVAS-systemet ikke at generere lyd under bakning, på betingelse af at advarselsanordningens bakalarmlyd opfylder de krav, der er fastsat i stk. 6.2, andet afsnit, og i punkt 6.2.2 i FN/ECE-regulativ nr. 138.

Den lyd, som genereres af den køretøjstype, der er indleveret til godkendelse, skal måles efter de metoder, der er beskrevet i bilag 3 og punkt 6.2.1.3 og 6.2.2.2 i FN/ECE-regulativ nr. 138.

b)

Omskifter

AVAS-systemet kan være forsynet med en mekanisme, der gør det muligt for køretøjets fører at standse driften af et AVAS-system (»pausefunktion«) i form af en let tilgængelig til- og frakoblingsmekanisme. Hvis en pausefunktion er monteret, skal AVAS-systemet automatisk være tilkoblet efter genstart af køretøjet.

Desuden skal pausefunktion overholde de krav, der er fastsat i punkt 6.2.6 i FN/ECE-regulativ nr. 138.

c)

Dæmpning

AVAS-systemets lydniveau må dæmpes i perioder, hvor køretøjet er i drift. I sådanne tilfælde skal AVAS-systemets lydniveau overholde de krav, der er fastsat i punkt 6.2.8 i FN/ECE-regulativ nr. 138.

III.3.   Lydtype og lydstyrke

a)

AVAS-systemet skal generere en kontinuerlig lyd, som giver fodgængere og andre trafikanter signal om, at køretøjet er i drift. Den lyd, som AVAS-systemet genererer, skal give en tydelig indikation af køretøjets tilstand, f.eks. via automatisk variation i lydniveau og -karakteristika som funktion af køretøjets hastighed. Lyden bør ligne lyden fra et køretøj i samme klasse udstyret med forbrændingsmotor.

Følgende regler finder anvendelse:

i)

hvis AVAS-lyden genereres, når køretøjet er i bevægelse, skal den opfylde de relevante krav i punkt 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 og 6.2.3 i FN/ECE-regulativ nr. 138

ii)

køretøjet må udsende en lyd, når det er stationært, som fastsat i punkt 6.2.4 i FN/ECE-regulativ nr. 138.

b)

Køretøjets fabrikant kan give føreren mulighed for at vælge blandt forskellige lyde, som skal overholde de krav, der er fastsat i punkt 6.2.5 i FN/ECE-regulativ nr. 138.

c)

Det lydniveau, der genereres af AVAS-systemet, må ikke overskride det omtrentlige støjniveau for et køretøj i klasse M1 udstyret med forbrændingsmotor, som er i drift under de samme forhold. Desuden finder kravene i punkt 6.2.7 i FN/ECE-regulativ nr. 138 anvendelse.

d)

Det samlede lydniveau, der udsendes af et køretøj, der opfylder andet afsnit af punkt 2, litra a), må ikke overskride det omtrentlige støjniveau for et køretøj i klasse M1 udstyret med forbrændingsmotor, som er i drift under de samme forhold.

III.4.   Krav vedrørende prøvebane

Indtil den 30. juni 2019 kan ISO 10844:1994 anvendes som et alternativ til ISO 10844:2014 til kontrol af prøvebanens overensstemmelse som beskrevet i bilag 3, punkt 2.1.2, i FN/ECE-regulativ nr. 138.

III.5.   Typegodkendelsesattest

Køretøjsfabrikanten skal som bilag til EU-typegodkendelsesattesten forelægge et af følgende dokumenter:

a)

den meddelelse, der er omhandlet i punkt 5.3 i FN/ECE-regulativ nr. 138, i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag 1 til nævnte regulativ

b)

resultaterne af prøvningen af AVAS-lydemissionsniveauer, målt i overensstemmelse med denne forordning.

III.6.   Mærkninger

Hver komponent af AVAS-systemet skal være forsynet med følgende påskrifter:

a)

fabrikantens fabrikat eller handelsbetegnelse

b)

et særligt identifikationsnummer.

Disse mærkninger skal være uudslettelige og letlæselige.

«

(1)  EUT L 9 af 13.1.2017, s. 33.


Top