Help Print this page 

Document 32017R1511

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1511 af 30. august 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanat-methyl og tribenuron (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5857
  • In force
OJ L 224, 31.8.2017, p. 115–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1511/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/115


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1511

af 30. august 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanat-methyl og tribenuron

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne beta-cyfluthrin, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamon, fosthiazat, iprodion og silthiofam blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950 (3). Godkendelsesperioderne af disse stoffer udløber den 31. oktober 2017.

(3)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanat-methyl og tribenuron blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 533/2013 (4). Godkendelsesperioderne af disse stoffer udløber den 31. oktober 2017.

(4)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne MCPA og MCPB blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 (5). Godkendelsesperioderne af disse stoffer udløber den 31. oktober 2017.

(5)

Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (6) blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af de i betragtning 2, 3 og 4 opførte stoffer.

(6)

Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(7)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornys, fordi det ikke opfylder godkendelseskriterierne, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornys. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornys, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/950 af 15. juni 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazonethyl, Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-p, ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, imazamox, iodosulfuron, iprodion, isoxaflutol, linuron, maleinhydrazid, mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam og trifloxystrobin (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 3).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 533/2013 af 10. juni 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår udvidelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanat-methyl og tribenuron (EUT L 159 af 11.6.2013, s. 9).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 af 7. august 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram (EUT L 213 af 8.8.2013, s. 14).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 40 (»Deltamethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

2)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 48 (»Beta-cyfluthrin«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

3)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 50 (»Iprodion«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

4)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 64 (»Flurtamon«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

5)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 65 (»Flufenacet«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

6)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 67 (»Dimethenamid-p«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

7)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 69 (»Fosthiazat«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

8)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 70 (»Silthiofam«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

9)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 101 (»Chlorothalonil«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

10)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 102 (»Chlorotoluron«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

11)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 103 (»Cypermethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

12)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 104 (»Daminozid«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

13)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 105 (»Thiophanat-methyl«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

14)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 106 (»Tribenuron«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

15)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 107 (»MCPA«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

16)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 108 (»MCPB«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

17)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 117 (»1-methylcyclopropen«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

18)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 118 (»Forchlorfenuron«) ændres datoen til »31. oktober 2018«

19)

i sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 119 (»Indoxacarb«) ændres datoen til »31. oktober 2018«.


Top