EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1503

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1503 af 25. august 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 om de fælles procedurer og specifikationer, der er nødvendige for sammenkobling af elektroniske registre over førerkort (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5519

OJ L 221, 26.8.2017, p. 10–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1503/oj

26.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1503

af 25. august 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 om de fælles procedurer og specifikationer, der er nødvendige for sammenkobling af elektroniske registre over førerkort

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport (1), særlig artikel 31, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 165/2014 forpligter medlemsstaterne til at sammenkoble deres nationale elektroniske registre over førerkort gennem meddelelsessystemet TACHOnet.

(2)

De fælles procedurer og specifikationer, der er nødvendige for at sammenkoble elektroniske registre over førerkort gennem meddelelsessystemet TACHOnet, er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 (2).

(3)

Forbindelsen til meddelelsessystemet TACHOnet kan enten foretages direkte gennem en transeuropæisk tjeneste for telematik mellem myndigheder (»Testa-forbindelse«) eller indirekte gennem en medlemsstat, der allerede er tilsluttet Testa. Traditionelt er der indgået bilateral aftale om indirekte forbindelser via kontrakter undertegnet af repræsentanter for de involverede enheder på nationalt plan uden Kommissionens indblanding. For at undgå potentielt misbrug af forbindelsen og for at sikre korrekt drift af systemet, bør Kommissionen imidlertid, i sin egenskab af overordnet ansvarlig for meddelelsessystemet TACHOnet, modtage behørig og rettidig information om en national myndigheds interesse i forbindelse til meddelelsessystemet TACHOnet.

(4)

Udover medlemsstaterne er meddelelsessystemet TACHOnet i praksis åbent for tredjelande. Kommissionen bør derfor sikre, at tredjelande overholder de samme forpligtelser som medlemsstaterne med hensyn til meddelelsessystemet TACHOnet.

(5)

Der bør foretages nogle mindre ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 med henblik på at tage hånd om følgende aspekter på en mere præcis og klar måde: proceduren for forbindelse til meddelelsessystemet TACHOnet, de indledende test, der skal gennemføres, og konsekvenserne, hvis disse ikke bestås, indholdet af visse XML-meddelelser, fastlæggelsen af den optrapningsprocedure, som medlemsstaterne skal følge i tilfælde af systemfejl, og det tidsrum, hvori personoplysningerne kan opbevares i den centrale hubs logføring.

(6)

Den nye version af meddelelsessystemet TACHOnet vil finde anvendelse fra den 2. marts 2018. For at muliggøre visse forberedende foranstaltninger skal bestemmelserne vedrørende forbindelsen fra tredjelande, indledende prøver og indirekte adgang imidlertid finde anvendelse fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra komitéen for vejtransport —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes som litra k), l) og m):

»k)   »transeuropæiske tjenester for telematik mellem myndigheder (»Testa«)«: en platform til sammenkobling af telekommunikation til sikker udveksling af oplysninger mellem de offentlige forvaltninger i Unionen

l)   »direkte adgang til TACHOnet«: et nationalt elektronisk registers forbindelse til meddelelsessystemet TACHOnet gennem en Testa-forbindelse, som forvaltes af den medlemsstat, der huser registret

m)   »indirekte adgang til TACHOnet«: et nationalt elektronisk registers forbindelse til meddelelsessystemet TACHOnet gennem en Testa-forbindelse, som forvaltes af en medlemsstat, der ikke huser registret.«

2)

Som artikel 3a og 3b indsættes:

»Artikel 3a

Forbindelse fra tredjelande

Efter samtykke fra Kommissionen, kan tredjelande forbinde deres elektroniske registre til meddelelsessystemet TACHOnet, hvis de overholder denne forordning.

Artikel 3b

Indledende test

Nationale elektroniske registres forbindelse til meddelelsessystemet TACHOnet i form af direkte eller indirekte adgang oprettes efter en vellykket afslutning af test af forbindelse, integration og ydeevne i overensstemmelse med Kommissionens instrukser og under Kommissionens tilsyn.

Hvis de indledende test ikke bestås, kan Kommissionen midlertidigt stille testfasen i bero. Testene genoptages, når den ansvarlige nationale myndighed har givet Kommissionen meddelelse om vedtagelsen af de nødvendige tekniske forbedringer på nationalt plan, som muliggør en vellykket gennemførelse af de indledende test.

De indledende test varer maksimalt seks måneder.«

3)

Følgende indsættes som artikel 5a:

»Artikel 5a

Indirekte adgang til TACHOnet

1.   En national myndighed, der anmoder om indirekte adgang til TACHOnet, indgiver følgende dokumenter til Kommissionen:

a)

et brev underskrevet af en repræsentant for den nationale myndighed, hvori Kommissionen anmodes om at om at indlede testfasen vedrørende indirekte adgang til TACHOnet

b)

en ansøgning om indirekte adgang til TACHOnet i det format, der er fastsat i bilag IX

c)

den bilaterale aftale mellem den nationale myndighed, der anmoder om indirekte adgang, og den nationale myndighed, der giver denne adgang gennem sin Testa-forbindelse, undertegnet af repræsentanter for begge nationale myndigheder.

2.   Senest to måneder efter indgivelsen af de dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, anmoder Kommissionen den berørte nationale myndighed om at indgive de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at påbegynde den i artikel 3b omhandlede indledende test.

3.   Der gives ikke indirekte adgang til TACHOnet, før kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt.«

4)

Bilag I, II, III, VI, VII og VIII ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

5)

Bilag IX tilføjes som fastsat i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 4), anvendes fra den 2. marts 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 af 21. januar 2016 om de fælles procedurer og specifikationer, der er nødvendige for sammenkobling af elektroniske registre over førerkort (EUT L 15 af 22.1.2016, s. 51).


BILAG I

I bilag I, II, III, VI, VII og VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2016/68 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.1, andet afsnit, affattes således:

»Alle TACHOnet-meddelelser routes via den centrale hub.«

b)

Punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

Data opbevares i den centrale hub i højst seks måneder med undtagelse af de logføringsdata, statistiske data og routingdata, som er anført i bilag VII.«

c)

Punkt 2.6.1 affattes således:

»2.6.1.

Kontaktforvaltningsfunktionen skal give hver medlemsstat mulighed for at forvalte deres kontaktoplysninger vedrørende den pågældende medlemsstats kategorier for politikudformning, erhvervsliv, drift og teknik, idet den kompetente myndighed i hver medlemsstat er ansvarlig for vedligeholdelsen af sine egne kontaktoplysninger. Det skal være muligt at se kontaktoplysningerne for andre medlemsstater, men ikke at redigere dem.«

d)

Punkt 2.6.2 udgår.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.3 affattes således:

»1.3.

»Modify Card Status (MCS)« (ændring af kortstatus): Den anmodende medlemsstat kan via en »Modify Card Status Request« (anmodning om ændring af kortstatus) underrette den besvarende medlemsstat om en statusændring af et kort, som den besvarende medlemsstat har udstedt. Den besvarende medlemsstat besvarer anmodningen ved at sende et Modify Card Status Response (svar på ændring af kortstatus), så snart registret er blevet ajourført, eller meddelelsen er blevet afvist, med resultatet af ajourføringen og angivelse af den aktuelle kortstatus (som registreret i takografkortregistret). Dette svar sendes senest 10 kalenderdage, efter at anmodningsmeddelelsen blev sendt. Under alle omstændigheder bekræftes en Modify Card Request eller et Modify Card Response med en Modify Card Status-bekræftelse.«

b)

Punkt 5 affattes således:

»5.

De kortstatusser, som er opført i tillægget til dette bilag, må ikke anvendes til at afgøre, om et førerkort er gyldigt. Når en medlemsstat sender en anmodning til den udstedende medlemsstats register via CCS- eller CIC-funktionen, skal svaret indeholde rubrikken »valid for driving« (gyldigt til kørsel). De nationale administrative procedurer skal indrettes sådan, at CCS- eller CIC-svarene altid indeholder den korrekte værdi i rubrikken »valid for driving.««

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.3 affattes således:

»2.3.

De nationale systemer skal være i stand til at sende, modtage og behandle alle meddelelser, som svarer til funktionerne i bilag II.«

b)

Tillægget affattes således:

»

Tillæg

Mindstekrav til indholdet af XML-meddelelserne

Fælles header

Obligatorisk

»Version« (version)

XML-specifikationernes officielle version specificeres i det navneområde, som er defineret i meddelelsens XSD, og i attributten version i headerelementet i alle XML-meddelelserne. Versionsnummeret (»n.m«) defineres som en fast værdi i hver version af XML Schema Definition-filen (xsd).

Ja

»Test identifier« (prøveidentifikator)

Valgfrit ID til testning. Prøvens ophavsmand udfylder identifikatoren, og alle deltagere i workflowet videresender/svarer med den samme identifikator. Der ses bort fra identifikatoren under produktionen, og det anvendes ikke, hvis det forekommer.

Nej

»Technical identifier« (teknisk identifikator)

Et UUID, som entydigt identificerer hver enkelt meddelelse. Afsenderen skal genererer UUID'et og skal udfylde denne attribut. Denne oplysning må ikke benyttes i erhvervsøjemed.

Ja

»Workflow identifier« (workflow-identifikator)

Attributten workflowId er et UUID, som genereres af den anmodende medlemsstat. Denne identifikator skal derefter benyttes i alle meddelelser til at koordinere workflowet.

Ja

»Sent at« (afsendelsestidspunkt)

Dato og tidspunkt (UTC) for afsendelse af meddelelsen.

Ja

»Timeout« (tidsudløb)

Dette er en valgfri attribut med dato og klokkeslæt (i UTC-format). Værdien fastsættes kun af den centrale hub i videresendte anmodninger og beregnes på grundlag af datoen/tidspunktet, hvor den oprindelige anmodning blev modtaget af hubben. Hermed underrettes den besvarende medlemsstat om, hvor lang tid der går, før anmodningen udløber. Denne værdi er hverken påkrævet i oprindelige anmodninger, der sendes til hubben, eller i svarmeddelelser.

Nej

»From« (fra)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som afsender meddelelsen, eller »EU«.

Ja

»To« (til)

ISO 3166-1 alpha 2-koden for den medlemsstat, som meddelelsen sendes til, eller »EU«.

Ja


»Check issued cards request« (anmodning om kontrol af udstedte kort)

Obligatorisk

»Family name« (efternavn)

Førerens efternavn.

Ja

»First name« (fornavn)

Førerens fornavn.

Nej

»Date of birth« (fødselsdato)

Førerens fødselsdato.

Ja

»Place of birth« (fødested)

Førerens fødested.

Nej

»Driving licence number« (kørekortets nummer)

Nummeret på førerens kørekort.

Nej

»Driving licence issuing country« (kørekortets udstedelsesland)

Det land, som har udstedt førerens kørekort.

Nej

»Check issued cards response« (svar med kontrol af udstedte kort)

Obligatorisk

»Status code« (statuskode)

Svarets statuskode.

Ja

»Status message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse.

Nej

»Search mechanism« (søgemekanisme)

Viser, om kortet blev fundet via en NYSIIS-søgning eller tilpasset søgning.

Ja

»Found driver details« (oplysninger om den fundne fører)

Ja, hvis føreren er fundet

»Family name« (efternavn)

Efternavnet på alle fundne førere.

Ja

»First name« (fornavn)

Fornavne på alle fundne førere.

Nej

»Date of birth« (fødselsdato)

Fødselsdato for alle fundne førere.

Ja

»Place of birth« (fødested)

Fødested for alle fundne førere.

Nej

»Card details« (kortoplysninger)

Ja, hvis føreren er fundet

»Card number« (kortnummer)

Nummeret på det fundne kort.

Ja

»Card status« (kortstatus)

Status for det fundne kort.

Ja

»Valid for driving« (gyldigt som førerbevis)

Viser, om det fundne kort er gyldigt som førerbevis.

Ja

»Card issuing authority« (den udstedende myndighed)

Navnet på den myndighed, der har udstedt det fundne kort.

Ja

»Card start of validity Date« (startdato for kortets gyldighedsperiode)

Startdatoen for det fundne korts gyldighedsperiode.

Ja

»Card expiry date« (kortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for det fundne kort.

Ja

»Card status modified date« (dato for ændring af kortets status)

Datoen for den seneste ændring af det fundne kort.

Ja

»Temporary card« (midlertidigt kort)

Det fundne kort er et midlertidigt kort.

Nej

»Driving licence details« (oplysninger om kørekortet)

Ja, hvis der er fundet et førerkort

»Driving licence number« (kørekortets nummer)

Nummeret på den fundne førers kørekort.

Ja

»Driving licence issuing country« (kørekortets udstedelsesland)

Det land, som har udstedt den fundne førers kørekort.

Ja

»Driving licence status« (kørekortets status)

Status for den fundne førers kørekort.

Nej

»driving licence issuing date« (kørekortets udstedelsesdato)

Udstedelsesdatoen for den fundne førers kørekort.

Nej

»Driving licence expiry date« (kørekortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for den fundne førers kørekort.

Nej

»Workshop card details« (oplysninger om værkstedskort)

Ja, hvis der er fundet et værkstedskort

»Workshop name« (værkstedets navn)

Navnet på det værksted, som det fundne værkstedskort er udstedt til.

Ja

»Workshop address« (værkstedets adresse

Adressen på det værksted, som det fundne værkstedskort er udstedt til.

Ja

»Check card status request« (anmodning om kontrol af kortstatus)

Obligatorisk

»Card number« (kortnummer)

Nummeret på det kort, som der søges oplysninger om.

Ja


»Check card status response« (svar med kontrol af kortstatus)

Obligatorisk

»Status Code« (statuskode)

Svarets statuskode.

Ja

»Status Message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse.

Nej

»Requested Card Details« (oplysninger om det kort, som anmodningen omhandler)

Ja, hvis det kort, der anmodes om, er fundet

»Card number« (kortnummer)

Nummeret på det kort, der anmodes om.

Ja

»Card status« (kortstatus)

Status for det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Valid for driving« (gyldigt som førerbevis)

Viser, om det kort, der er anmodet om, er gyldigt som førerbevis.

Ja

»Card issuing authority« (den udstedende myndighed)

Navnet på den myndighed, der har udstedt det førerkort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Card start of validity Date« (startdato for kortets gyldighedsperiode)

Startdatoen for gyldighedsperioden for det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Card expiry date« (kortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Card status modified date« (dato for ændring af kortets status)

Datoen for den seneste ændring af det kort, som anmodningen omhandler.

Ja

»Temporary card« (midlertidigt kort)

Det fundne kort er et midlertidigt kort

Nej

»Workshop card details« (værkstedskort detaljer)

Ja, hvis der er fundet et værkstedskort

»Workshop name« (værkstedsnavn)

Navnet på det værksted, som kortet er udstedt til.

Ja

»Workshop address« (værkstedsadresse)

Adressen på det værksted, som kortet er udstedt til.

Ja

»Card holder details« (kortindehaverens oplysninger)

 

»Family name« (efternavn)

Efternavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»First name« (fornavn)

Fornavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Date of birth« (fødselsdato)

Fødselsdatoen for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»Place of birth« (fødested)

Fødestedet for den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Driving licence details« (oplysninger om kørekortet)

Ja, hvis der er fundet et førerkort

»Driving licence number« (kørekortets nummer)

Kørekortnummeret for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»Driving licence issuing country« (kørekortets udstedelsesland)

Landet, som har udstedt kørekortnummeret for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»Driving licence status« (kørekortets status)

Status for det kørekort, der besiddes af den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Driving licence issuing date« (kørekortets udstedelsesdato)

Udstedelsesdatoen for det kørekort, som besiddes af den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Driving licence expiry date« (kørekortets udløbsdato)

Udløbsdatoen for det kørekort, som besiddes af den fører, som kortet er udstedt til.

Nej


»Modify card status request« (anmodning om ændring af kortstatus)

Obligatorisk

»Card number« (kortnummer)

Nummeret på det kort, hvis status er blevet ændret.

Ja

»New card status« (ny kortstatus)

Den nye status, som kortet er blevet ændret til.

Ja

»Card status modified date« (dato for ændring af kortets status)

Dato og tidspunkt for ændring af kortets status.

Ja

»Declared by« (erklæret af)

 

»Authority« (myndighed)

Navnet på den myndighed, der foretog ændringen af kortets status.

Ja

»Authority address« (myndighedens adresse)

Adressen på den myndighed, der foretog ændringen af kortets status.

Ja

»Family name« (efternavn)

Efternavnet på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej

»First name« (fornavn)

Fornavnet på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej

»Phone« (telefon)

Telefonnummeret på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej

»Email« (e-mail)

E-mailadressen på den person, der foretog ændringen af kortets status.

Nej


»Modify Card Status Acknowledgement« (bekræftelse af ændring af kortstatus)

Obligatorisk

»Status code« (statuskode)

Statuskode for bekræftelsen.

Ja

»Status message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse.

Nej

»Acknowledgement type« (bekræftelsestype)

Bekræftelsens type: på anmodning eller svar.

Ja


»Modify card status response« (svar på ændring af kortstatus)

Obligatorisk

»Status code« (statuskode)

Svarets statuskode.

Ja

»Status message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse.

Nej

»Card number« (kortnummer)

Nummeret på det førerkort, der anmodes om.

Ja

»Card status« (kortstatus)

Status for det kort, der anmodes om, som anført i takografkortregistret.

Ja


»Issued card driving license request« (anmodning vedrørende kort udstedt på grundlag af kørekort)

Obligatorisk

»Card number« (kortnummer)

Det udstedte korts nummer.

Ja

»Driving licence number« (kørekortets nummer)

Nummeret på det udenlandske kørekort, som blev anvendt til at ansøge om førerkortet.

Ja

»Family name« (efternavn)

Efternavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»First name« (fornavn)

Fornavnet på den fører, som kortet er udstedt til.

Nej

»Date of birth« (fødselsdato)

Fødselsdatoen for den fører, som kortet er udstedt til.

Ja

»Place of birth« (fødested)

Fødestedet for den fører, som kortet er udstedt til.

Nej


»Issued card driving licence response« (svar vedrørende kort udstedt på grundlag af kørekort)

Obligatorisk

»Status code« (statuskode)

Svarets statuskode.

Ja

»Status message« (statusmeddelelse)

En forklarende statusbeskrivelse.

Nej

«

4)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.4 til 1.8 erstattes af følgende:

»1.4.

De skal som minimum besvare 98 % af de anmodninger, som tilsendes dem i løbet af en kalendermåned, og skal kunne håndtere 6 anmodninger pr. sekund.

1.5.

Når der sendes CIC-, CCS- og ICDL-svar samt MCS-bekræftelser i overensstemmelse med bilag VIII, skal anmodninger besvares inden for 10 sekunder.

Den globale timeout for anmodninger (ventetiden på svar til den anmodende bruger) må ikke overstige 20 sekunder.

1.6.

MCS-svar sendes senest 10 kalenderdage efter MCS-anmodningen blev sendt.

1.7.

De nationale systemer skal ikke sende flere end 2 anmodninger til TACHOnet-hubben pr. sekund.

1.8.

Alle nationale systemer skal være i stand til at håndtere eventuelle tekniske problemer med den centrale hub eller de nationale systemer i andre medlemsstater. Disse omfatter, men er ikke begrænset til:

a)

tab af forbindelsen til den centrale hub

b)

manglende svar på en anmodning

c)

modtagelse af svar efter meddelelsens timeout

d)

modtagelse af meddelelser, som der ikke er anmodet om

e)

modtagelse af ugyldige meddelelser.«

b)

Punkt 1.9 udgår.

c)

I punkt 2.2 tilføjes følgende punktum:

»Optrapningsproceduren beskrives nærmere, når Kommissionen anmoder herom.«

5)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)

Følgende afsnit tilføjes efter bilagets overskrift:

»Dette bilag indeholder nærmere oplysninger om logføringsdata, statistiske data og routingdata, som indsamles i den centrale hub og ikke af medlemsstaterne.«

b)

Punkt 3 affattes således:

»3.

Personoplysninger lagres i maksimalt seks måneder i logføringen, efter at en transaktion er afsluttet. Statistiske oplysninger og anonymiserede routingoplysninger lagres på ubestemt tid.«

c)

I punkt 4 affattes indledningen således:

»De statistiske rapporteringsdata kan bl.a. omfatte:«

6)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.3 affattes således:

»1.3.

Hvis ansøgeren til et førerkort er indehaver af et kørekort, som er udstedt i den medlemsstat, hvori ansøgningen indgives, kontrollerer denne medlemsstat, om der tidligere er registreret en ICDL-meddelelse i dens nationale register. Denne kontrol foretages ved at søge i meddelelserne, først på kørekortnummer og sekundært på NYSIIS-nøgler og fødselsdato. Hvis der findes en meddelelse, foretager medlemsstaten enten en CIC-singlecast-søgning eller en CCS-søgning rettet til den medlemsstat, som indsendte ICDL-meddelelsen.«

b)

Punkt 1.6 affattes således:

»1.6.

Medlemsstaterne kan vælge ikke at registrere modtagne ICDL-meddelelser i deres nationale register i overensstemmelse med punkt 1.3, 1.4 og 1.5. I så fald foretager de en CIC-broadcast-søgning for alle modtagne ansøgninger.«

c)

Punkt 2.1, litra a), affattes således:

»a)

at kontrollere kortets aktuelle status ved at sende en CCS-anmodning til den udstedende medlemsstat. Hvis kortnummeret er ukendt, sendes i stedet en CIC-anmodning«

d)

Punkt 3.2 affattes således:

»3.2.

Når førerkortets status er kontrolleret og kan udskiftes på gyldig vis, sender den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvori ansøgningen er indgivet, en MCS-meddelelse via meddelelsessystemet TACHOnet til den udstedende medlemsstat.«


BILAG II

Følgende bilag IX tilføjes:

»

BILAG IX

Ansøgning om indirekte adgang til TACHOnet

[Kort navn på den kompetente myndighed, der anmoder om indirekte adgang til TACHOnet] fra [navn på det land, der anmoder om indirekte adgang til TACHOnet] har underskrevet en aftale med [kort navn på den kompetente myndighed, der giver indirekte adgang til TACHOnet] for at få indirekte adgang til TACHOnet gennem [navn på det land, der giver indirekte adgang til TACHOnet].

Den aftale, hvorefter [navn på det land, der giver indirekte adgang til TACHOnet] giver indirekte adgang til TACHOnet til [navn på det land, der anmoder om indirekte adgang til TACHOnet], er vedlagt denne ansøgning.

Der gives følgende oplysninger:

a)

Den nationale myndighed med ansvar for adgangen til TACHOnet i [navn på det land, der anmoder om indirekte adgang til TACHOnet].

b)

Kontaktperson for TACHOnet i [den nationale myndighed, der er nævnt i litra a)] (navn, rolle, e-mailadresse, telefonnummer og postadresse)

c)

Navn på og rolle for andre ansvarlige enheder med hensyn til TACHOnet

d)

Kontaktpersoner i de ansvarlige enheder, der er omhandlet i litra c) (navn, rolle, e-mailadresse og telefonnummer).

Underskrift

[Repræsentant for den nationale myndighed, der anmoder om indirekte adgang til TACHOnet]

«.

Top