EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1502

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1502 af 2. juni 2017 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige testprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3492

OJ L 221, 26.8.2017, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1502/oj

26.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1502

af 2. juni 2017

om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige testprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, andet afsnit, og artikel 13, stk. 7, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En ny lovpligtig testprocedure til måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette erhvervskøretøjer, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (2), afløser fra den 1. september 2017 den nuværende procedure, New European Test Cycle (NEDC), som anvendes i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (3). WLTP forventes at give værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug, som er mere repræsentative for de faktiske kørselsforhold.

(2)

For at tage højde for niveauforskellen mellem de CO2-emissioner, der måles i henhold til den bestående NEDC-procedure og den nye WLTP-procedure, er der fastsat en metode til korrelation af værdierne i medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 (4).

(3)

Korrelationsmetoden skal bruges under indfasningen af WLTP indtil udgangen af 2020 for at sikre, at fabrikanternes overholdelse af CO2-emissionsmålene kan verificeres på grundlag af NEDC-emissionsværdierne i denne periode. Som følge heraf bør WLTP-baserede specifikke CO2-emissionsmål anvendes med virkning fra kalenderåret 2021.

(4)

I 2020 bestemmes CO2-emissionerne for alle nye køretøjer, som registreres, på grundlag af både NEDC og WLTP i overensstemmelse med korrelationsmetoden. Ved at overvåge begge disse CO2-værdier burde der fremkomme robuste datasæt, ud fra hvilke det er muligt at sammenligne niveauet for emissioner fra de to testprocedurer. Datasættene bør kunne give mulighed for at bestemme WLTP-baserede specifikke emissionsmål, som i stringens er sammenlignelige med de mål, der bestemmes med henvisning til NEDC-målinger i overensstemmelse med artikel 13, stk. 7, i forordning (EF) nr. 443/2009.

(5)

I forbindelse med fastsættelsen af en fabrikants specifikke emissionsmål i 2021 bør WLTP-procedurens gennemsnitlige CO2-emissioner for nye biler, der er registreret i 2020, anvendes som referenceværdi. Det specifikke emissionsmål bør bestemmes ved enten at forøge eller reducere referenceværdien proportionelt med fabrikantens resultat i forhold til det NEDC-baserede mål i 2020.

(6)

For at sikre, at de WLTP-baserede specifikke emissionsmål forbliver sammenlignelige over tid, bør der tages højde for årlige ændringer i den gennemsnitlige masse i fabrikantens flåde.

(7)

En række nye parametre bør tilføjes til de detaljerede data, der skal overvåges efter indførelsen af WLTP. I henhold til WLTP-proceduren skal CO2-emissionsværdierne beregnes under hensyntagen til hvert enkelt køretøjs specifikke konfiguration. For at sikre, at køretøjerne kan identificeres, og dataene kan verificeres på en effektiv måde af både fabrikanterne og Kommissionen, er det hensigtsmæssigt at basere overvågningen på køretøjers identifikationsnumre.

(8)

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 443/2009 bør derfor ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 443/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige testprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).


BILAG

I bilag I og II til forordning (EF) nr. 443/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I i indsættes som punkt 3, 4 og 5:

»3.

Det specifikke emissionsreferencemål for en fabrikant i 2021 beregnes således:

Formula

Hvor:

Formula

er de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020, bestemt i overensstemmelse med bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (*1) og beregnet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, sjette led, i nærværende forordning, uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 5a og 12

Formula

er de specifikke CO2-emissioner i 2020, bestemt i overensstemmelse med bilag XXI til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 (*2) og beregnet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, sjette led, i nærværende forordning, uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 5a og 12

NEDC2020target

er det specifikke emissionsmål for 2020, beregnet i overensstemmelse med punkt 1, litra c), i nærværende bilag.

4.

Fra starten af 2021 beregnes det specifikke emissionsmål for en fabrikant således:

Specifikt emissionsmål = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

hvor:

WLTPreference target

er det specifikke emissionsmål for 2021, beregnet i overensstemmelse med punkt 3

a

er som defineret i punkt 1, litra c)

er den gennemsnitlige masse (M), jf. definitionen i punkt 1, af nye registrerede køretøjer i målåret i kilogram (kg)

M0

er som defineret i punkt 1

2020

er den gennemsnitlige masse (M), jf. definitionen i punkt 1, af nye registrerede køretøjer i 2020 i kilogram (kg)

M0,2020

er M0-værdien, der gælder for referenceåret 2020.

5.

For en fabrikant, der har fået indrømmet en undtagelse for et specifikt NEDC-baseret emissionsmål for 2021, beregnes det WLTP-baserede undtagelsesmål således:

Formula

hvor:

Formula

er som defineret i punkt 3

Formula

er som defineret i punkt 3

NEDC2021target

er det specifikke emissionsmål for 2021, der er indrømmet af Kommissionen i medfør af denne forordnings artikel 11.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1)."

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige testprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).«"

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Del A, punkt 1, affattes således:

»1.

Medlemsstaterne registrerer for hvert kalenderår følgende detaljerede data for hver ny personbil, der registreres på deres territorium:

a)

fabrikant

b)

typegodkendelsesnummer med udvidelsesnummer

c)

type, variant og version (hvis relevant)

d)

mærke og handelsbetegnelse

e)

kategori for godkendt køretøjstype

f)

samlet antal nye registreringer

g)

masse i køreklar stand

h)

de specifikke CO2-emissioner (NEDC og WLTP)

i)

fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

j)

brændstoftype og brændstofdriftsmåde

k)

slagvolumen

l)

elektrisk energiforbrug

m)

koden for den innovative teknologi eller gruppe af innovative teknologier og den CO2-emissionsreduktion, som denne teknologi har medført (NEDC og WLTP)

n)

maksimal nettoeffekt

o)

køretøjets identifikationsnummer

p)

WLTP-testmasse

q)

afvigelses- og verifikationsfaktor omhandlet i punkt 3.2.8 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153

r)

kategori for registreret køretøj.

For kalenderåret 2017 kan de data, der er omhandlet i litra g) vedrørende CO2-emissionsværdier efter WLTP og i litra l) vedrørende WLTP-miljøinnovationsreduktioner, samt data omhandlet i litra n), o) og q) dog indberettes på frivillig basis.

Fra starten af kalenderåret 2018 skal medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 8 stille alle parametre, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i andet afsnit af del C.

Medlemsstaterne stiller de i litra f) omhandlede data til rådighed for kalenderårene 2017 og 2018.«

b)

Del C affattes således:

»DEL C — Format til brug ved indsendelse af data

For hvert år indberetter medlemsstaterne de i punkt 1 og 3 i del A nævnte oplysninger i følgende formater.

Afsnit 1 — Aggregerede overvågningsdata

Medlemsstat (1)

 

År

 

Datakilde

 

Samlet antal nye registreringer af nye personbiler omfattet af EF-typegodkendelse

 

Samlet antal nye registreringer af nye individuelt godkendte personbiler

 

Samlet antal nye registreringer af nye personbiler, der er godkendt nationalt i små serier

 

Afsnit 2 — Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøj

Henvisning til punkt 1 i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj

a)

Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse

Fabrikantens navn — OEM-erklæring

Fabrikantens navn i medlemsstatens register (2)

b)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

c)

Type

Variant

Version

d)

Mærke og handelsbetegnelse

e)

Kategori for godkendt køretøjstype

f)

Samlet antal nye registreringer (for 2017 og 2018)

g)

Masse i køreklar stand

h)

Specifikke CO2-emissioner (kombineret)

NEDC-værdi

Specifikke CO2-emissioner (kombineret)

WLTP-værdi (fra 2019)

i)

Akselafstand

Sporvidde for styreaksel (aksel 1)

Sporvidde for styreaksel (aksel 2)

j)

Brændstoftype

Brændstofdriftsmåde

k)

Slagvolumen (cm3)

l)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

m)

Miljøinnovationens(-ernes) kode(-r)

Samlede CO2-emissionsreduktioner efter NEDC på grund af miljøinnovation(-er)

Samlede CO2-emissionsreduktioner efter WLTP på grund af miljøinnovation(-er) (fra 2019)

n)

Maksimal nettoeffekt

o)

Køretøjsidentifikationsnummer (fra 2019)

p)

WLTP-testmasse (fra 2019)

q)

Afvigelsesfaktor De (hvis den foreligger)

Verifikationsfaktor (hvis den foreligger)

r)

Kategori for registreret køretøj


(1)  ISO 3166 alpha-2 koder med undtagelse af Grækenland og Det Forenede Kongerige, hvis kode er henholdsvis »EL« og »UK«.

(2)  I forbindelse med nationale godkendelser i små serier (NSS) eller individuelle godkendelser (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn i medlemsstatens register«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«.«


Top