Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1499

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1499 af 2. juni 2017 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3489

OJ L 219, 25.8.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1499/oj

25.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 219/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1499

af 2. juni 2017

om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, andet afsnit, og artikel 13, stk. 6, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En ny lovpligtig prøvningsprocedure til måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette erhvervskøretøjer, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (2), afløser fra den 1. september 2017 den nuværende procedure, New European Test Cycle (NEDC), som anvendes i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (3). WLTP forventes at give værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug, som er mere repræsentative for de faktiske kørselsforhold.

(2)

For at tage højde for niveauforskellen mellem de CO2-emissioner, der måles i henhold til den bestående NEDC-procedure og den nye WLTP-procedure, er der fastsat en metode til korrelation af værdierne i medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 (4).

(3)

Korrelationsmetoden skal bruges under indfasningen af WLTP indtil udgangen af 2020 for at sikre, at fabrikanternes overholdelse af CO2-emissionsmålene kan verificeres på grundlag af NEDC-emissionsværdierne i denne periode. Som følge heraf bør WLTP-baserede specifikke CO2-emissionsmål anvendes med virkning fra kalenderåret 2021.

(4)

I 2020 bestemmes CO2-emissionerne for alle nye køretøjer, som registreres, på grundlag af både NEDC og WLTP i overensstemmelse med korrelationsmetoden. Ved at overvåge begge disse CO2-værdier burde der fremkomme robuste datasæt, ud fra hvilke det er muligt at sammenligne niveauet for emissioner fra de to prøvningsprocedurer. Datasættene bør kunne give mulighed for at bestemme WLTP-baserede specifikke emissionsmål, som i stringens er sammenlignelige med de mål, der bestemmes med henvisning til NEDC-målinger i overensstemmelse med artikel 13, stk. 6, i forordning (EU) nr. 510/2011.

(5)

I forbindelse med fastsættelsen af en fabrikants specifikke emissionsmål i 2021 bør WLTP-procedurens gennemsnitlige CO2-emissioner for nye biler, der er registreret i 2020, anvendes som referenceværdi. Det specifikke emissionsmål bør bestemmes ved enten at forøge eller reducere referenceværdien proportionelt med fabrikantens resultat i forhold til det NEDC-baserede mål i 2020.

(6)

For at sikre, at de WLTP-baserede specifikke emissionsmål forbliver sammenlignelige over tid, bør der tages højde for årlige ændringer i den gennemsnitlige masse i fabrikantens flåde.

(7)

En række nye parametre bør tilføjes til de detaljerede data, der skal overvåges efter indførelsen af WLTP. I henhold til WLTP-proceduren skal CO2-emissionsværdierne beregnes under hensyntagen til hvert individuelt køretøjs specifikke konfiguration. For at sikre, at køretøjerne kan identificeres, og dataene kan verificeres på en effektiv måde af både fabrikanterne og Kommissionen, er det hensigtsmæssigt at basere overvågningen på køretøjsidentifikationsnumre.

(8)

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).


BILAG

I bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes som punkt 3, 4 og 5:

»3.

Det specifikke emissionsreferencemål for en fabrikant i 2021 beregnes således:

Formula

hvor:

Formula

er de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020, bestemt i overensstemmelse med bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (*1), uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 12

Formula

er de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020, bestemt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 (*2), uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 12

NEDC2020target

er det specifikke emissionsmål for 2020, beregnet i overensstemmelse med punkt 1, litra c), i nærværende bilag.

4.

Fra starten af 2021 beregnes det specifikke emissionsmål for en fabrikant således:

Specifikt emissionsmål = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

hvor:

WLTPreference target

er det specifikke emissionsmål for 2021, beregnet i overensstemmelse med punkt 3

a

er som defineret i punkt 1, litra c)

Mø

er den gennemsnitlige masse (M), jf. definitionen i punkt 1, af nye registrerede lette erhvervskøretøjer i det relevante målår i kilogram (kg)

M0

er M0 som defineret i punkt 1, litra c)

Mø2020

er den gennemsnitlige masse (M), jf. definitionen i punkt 1, af nye registrerede lette erhvervskøretøjer i 2020 i kilogram (kg)

M0,2020

er M0-værdien, der gælder for referenceåret 2020.

5.

For en fabrikant, der har fået indrømmet en undtagelse for et specifikt NEDC-baseret emissionsmål for 2021, beregnes det WLTP-baserede undtagelsesmål således:

Formula

hvor:

Formula

erFormula som defineret i punkt 3

Formula

erFormula som defineret i punkt 3

NEDC2021target

er det specifikke emissionsmål for 2021, der er indrømmet af Kommissionen i medfør af denne forordnings artikel 11.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1)."

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for lette erhvervskøretøjer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644).«"

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I del A ændres punkt 1.1 således:

i)

I første afsnit foretages følgende ændringer:

i litra g) og n) tilføjes følgende:

»(NEDC og WLTP)«

følgende litraer tilføjes:

»p)

WLTP-testmasse

q)

afvigelsesfaktor og verifikationsfaktor omhandlet i punkt 3.2.8 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152

r)

Køretøjsfamiliens identifikationsnummer bestemt i overensstemmelse med punkt 5.0 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151«

ii)

følgende afsnit tilføjes:

»For kalenderåret 2017 kan de data, der er omhandlet i litra g) vedrørende CO2-emissionsværdier efter WLTP og i litra n) vedrørende WLTP-miljøinnovationsreduktioner, samt data omhandlet i litra p) og r) dog indberettes på frivillig basis.

Fra starten af kalenderåret 2018 skal medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 8 stille alle parametre, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i afsnit 2 i del C i nærværende bilag.«;

b)

i del C, afsnit 2, tabellen med overskriften »Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøj«, foretages følgende ændringer:

i)

litra g) affattes således:

»g)

Specifikke CO2-emissioner (kombineret)

NEDC-værdi

Specifikke CO2-emissioner (kombineret)

WLTP-værdi (fra 2018)«

ii)

litra n) affattes således:

»n)

Miljøinnovationens(-ernes) kode

Samlede CO2-emissionsreduktioner efter NEDC på grund af miljøinnovation(-er)

Samlede CO2-emissionsreduktioner efter WLTP på grund af miljøinnovation(-er) (fra 2018)«

iii)

Efter litra o) indsættes følgende litra p), q) og r):

»p)

WLTP-testmasse

q)

Afvigelsesfaktor De (hvis den foreligger)

Verifikationsfaktor (hvis den foreligger)

r)

Køretøjsfamiliens identifikationsnummer«

iv)

I note 1 udgår andet punktum.Top