EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1490

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1490 af 21. august 2017 om godkendelse af mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, mangan-(II)-oxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, manganchelat af proteinhydrolysat, manganchelat af glycinhydrat og dimanganchloridtrihydroxid som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5688

OJ L 216, 22.8.2017, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1490/oj

22.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1490

af 21. august 2017

om godkendelse af mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, mangan-(II)-oxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, manganchelat af proteinhydrolysat, manganchelat af glycinhydrat og dimanganchloridtrihydroxid som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003 (3) og (EF) nr. 479/2006 (4) blev manganforbindelserne mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, manganoxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, og manganchelat af glycinhydrat godkendt uden tidsbegrænsning i henhold til direktiv 70/524/EØF. Disse stoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, er der indgivet ansøgninger om en ny vurdering af mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, manganoxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, og manganchelat af glycinhydrat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter. Desuden er der i henhold til forordningens artikel 7 indgivet en ansøgning om godkendelse af manganhydroxychlorid som fodertilsætningsstof til alle dyrearter. Ansøgerne har anmodet om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 23. oktober 2014 (5), 23. oktober 2014 (6), 19. marts 2015 (7), 18. februar 2016 (8) og 13. maj 2016 (9), at mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, mangan-(II)-oxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, manganchelat af proteinhydrolysat, manganchelat af glycinhydrat og dimanganchloridtrihydroxid ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet. På grundlag af videnskabelige betragtninger anbefalede autoriteten at ændre den engelske betegnelse for mangan-(II)-oxid og manganhydroxychlorid til dimanganchloridtrihydroxid for at undgå eventuelle misforståelser. Autoriteten anbefalede også, at manganchelat af aminosyrer opdeles i følgende to grupper, i betragtning af dets kemiske egenskaber: mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, og manganchelat af proteinhydrolysat.

(5)

Autoriteten bemærkede, at håndtering af mangan-(II)-oxid er farligt for brugeren ved indånding. Da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger, bør tilsætningsstoffet betragtes som potentielt hud- og øjenirriterende og som hudsensibiliserende. Tilsynsmyndigheden noterede sig desuden, at håndtering af mangan-(II)-sulfat, monohydrat, udgør en risiko for brugerne ved indånding og er øjenirriterende. Det blev også konstateret, at håndtering af mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, udgør en potentiel fare for luftvejene og brugernes sundhed. Da der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger vedrørende irritation af hud og øjne og hudsensibilisering, bør dette tilsætningsstof også betragtes som potentielt hud- og øjenirriterende og som hud- og luftvejssensibiliserende. For så vidt angår manganchelat af glycinhydrat bemærkede autoriteten, at dette tilsætningsstof kan irritere hud og øjne. Da der ikke foreligger specifikke data, kunne autoriteten endelig ikke drage nogen konklusioner vedrørende sikkerheden for brugerne ved håndtering af dimanganchloridtrihydroxid. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til de pågældende tilsætningsstoffer for at undgå, at der opstår sikkerhedsrisici for brugerne.

(6)

Autoriteten konkluderede desuden, at mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, mangan-(II)-oxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, manganchelat af proteinhydrolysat, manganchelat af glycinhydrat og dimanganchloridtrihydroxid er effektive kilder til mangan. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, mangan-(II)-oxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, manganchelat af proteinhydrolysat, manganchelat af glycinhydrat og dimanganchloridtrihydroxid viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt undtagen for drikkevand. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning, og deres anvendelse i drikkevand bør nægtes.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, der kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, manganoxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, manganchelat af proteinhydrolysat og manganchelat af glycinhydrat og de ved forordning (EF) nr. 1334/2003 godkendte manganforbindelser, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Nægtelse

Godkendelse af de i bilaget opførte stoffer som tilsætningsstoffer tilhørende tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer« nægtes for så vidt angår deres anvendelse i drikkevand.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

1.   Mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, manganoxid, mangan-(II)-sulfat, monohydrat, mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, og manganchelat af glycinhydrat og de ved forordning (EF) nr. 1334/2003 og forordning (EF) nr. 479/2006 godkendte manganforbindelser samt forblandinger, der indeholder disse stoffer, kan, hvis de er produceret og mærket før den 11. marts 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 11. september 2017, fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Fodermidler og foderblandinger, der indeholder de i stk. 1 omhandlede stoffer, og som er produceret og mærket før den 11. september 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 11. september 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Fodermidler og og foderblandinger, der indeholder de i stk. 1 omhandlede stoffer, og som er produceret og mærket før den 11. september 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 11. september 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003 af 25. juli 2003 om ændring af godkendelsesbetingelserne for en række tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen »mikromineraler« (EFT L 187 af 26.7.2003, s. 11).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 479/2006 af 23. marts 2006 om godkendelse af visse tilsætningsstoffer tilhørende gruppen forbindelser af sporstoffer (EUT L 86 af 24.3.2006, s. 4).

(5)  EFSA Journal (2013);11(8):3324.

(6)  EFSA Journal (2013);11(8):3325.

(7)  EFSA Journal (2013);11(10):3435.

(8)  EFSA Journal (2016);14(2):4395.

(9)  EFSA Journal (2016);14(5):4474.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Mn) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b501

Mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, som pulver med et manganindhold på mindst 27 %.

Aktivstoffets karakteristika

Mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat

Kemisk formel: MnCl2 · 4H2O

CAS-nummer: 13446-34-9

Analysemetoder  (1)

Til bestemmelse af reaktioner med chlorid i fodertilsætningsstoffet:

Den Europæiske Farmakopé, monografi 2.3.1

Til krystallografisk karakterisering af fodertilsætningsstoffet:

Røntgendiffraktion

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510). eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621)

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i fodermaterialer og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2), bilag IV, del C) eller

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621).

Alle dyrearter

Fisk: 100 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Mangan-(II)-chlorid, tetrahydrat, kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt, navnlig ved kontakt med tungmetaller, herunder nikkel. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

11. september 2027

3b502

Mangan-(II)-oxid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Mangan-(II)-oxid, som pulver med et manganindhold på mindst 60 %.

Et minimumsindhold på 77,5 % MnO og et maksimumsindhold af MnO2 på 2 %

Aktivstoffets karakteristika

Mangan-(II)-oxid

Kemisk formel: MnO

CAS-nummer: 1344-43-0

Analysemetoder  (1)

Til krystallografisk karakterisering af fodertilsætningsstoffet:

Røntgendiffraktion

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510). eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621)

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i fodermaterialer og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (forordning (EF) nr. 152/2009, bilag IV, del C) eller

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621).

Alle dyrearter

Fisk: 100 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Mangan-(II)-oxid kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt, navnlig ved kontakt med tungmetaller, herunder nikkel. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

11. september 2027

3b503

Mangan-(II)-sulfat, monohydrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Mangan-(II)-sulfat, monohydrat, som pulver med et minimumsindhold på 95 % mangan-(II)-sulfat, monohydrat, og 31 % mangan.

Aktivstoffets karakteristika

Mangan-(II)-sulfat, monohydrat

Kemisk formel: MnSO4ߦH2O

CAS-nummer: 10034-96-5

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af mangan-(II)-sulfat, monohydrat, i fodertilsætningsstoffet:

titrering med ammonium og ceriumnitrat (Ph. Eur Monograph 1543)

Til bestemmelse af reaktioner med sulfater i fodertilsætningsstoffet:

Den Europæiske Farmakopé, monografi 2.3.1

Til krystallografisk karakterisering af fodertilsætningsstoffet:

Røntgendiffraktion

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510). eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621)

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i fodermaterialer og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (forordning (EF) nr. 152/2009, bilag IV, del C) eller

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621).

Alle dyrearter

Fisk: 100 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Mangan-(II)-sulfat, monohydrat, kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt, navnlig ved kontakt med tungmetaller, herunder nikkel. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

11. september 2027

3b504

Mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Mangan-aminosyrekompleks, hvor mangan og aminosyrer fra sojaprotein er chelateret via kovalente koordinationsbindinger, som pulver med et manganindhold på mindst 8 %.

Aktivstoffets karakteristika

Kemisk formel: Mn(x)1–3 · nH2O, x = anion af enhver aminosyre fra syrehydrolyserede sojaproteiner

Højst 10 % af de molekyler, der overstiger 1 500 Da.

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af aminosyreindhold i fodertilsætningsstoffet:

Ionbyttekromatografimetode kombineret med ninhydrin-postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion: forordning (EF) nr. 152/2009, (bilag III, del F).

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510). eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621)

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i fodermaterialer og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (forordning (EF) nr. 152/2009, bilag IV, del C) eller

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621).

Alle dyrearter

Fisk: 100 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Mangan-(II)-aminosyrechelat, hydrat, kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt, navnlig ved kontakt med tungmetaller, herunder nikkel. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

11. september 2027

3b505

Manganchelat af proteinhydrolysat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Manganchelat af proteinhydrolysat, som pulver med et manganindhold på mindst 10 %

Mindst 50 % chelateret mangan.

Aktivstoffets karakteristika

Kemisk formel: Mn(x)1–3 · nH2O, x = anion af proteinhydrolysat indeholdende enhver aminosyre fra hydrolyserede sojaproteiner.

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af indholdet af proteinhydrolysat i fodertilsætningsstoffet:

Ionbyttekromatografimetode kombineret med ninhydrin-postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion: forordning (EF) nr. 152/2009, (bilag III, del F).

Til kvantificering af indholdet af chelateret mangan i fodertilsætningsstoffet:

Fouriertransformeret infrarød (FTIR) spektroskopi efterfulgt af multivariate regressionsmetoder

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510). eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621)

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i fodermaterialer og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (forordning (EF) nr. 152/2009, bilag IV, del C) eller

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621).

Alle dyrearter

Fisk: 100 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Manganchelat af proteinhydrolysat kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt, navnlig ved kontakt med tungmetaller, herunder nikkel. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

11. september 2027

3b506

Manganchelat af glycinhydrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Manganchelat af glycinhydrat, som pulver med et manganindhold på mindst 15 %

Vandindhold: højst 10 %.

Aktivstoffets karakteristika

Kemisk formel: Mn(x)1-3 · nH2O, x = anion af glycin.

Analysemetoder  (1)

Til kvantificering af glycinindhold i fodertilsætningsstoffet:

Ionbyttekromatografimetode kombineret med ninhydrin-postkolonnederivatisering og fotometrisk detektion: forordning (EF) nr. 152/2009, (bilag III, del F).

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510). eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621)

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i fodermaterialer og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (forordning (EF) nr. 152/2009, bilag IV, del C) eller

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621).

Alle dyrearter

Fisk: 100 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Manganchelat af glycinhydrat kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt, navnlig ved kontakt med tungmetaller, herunder nikkel. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

11. september 2027

3b507

Dimanganchloridtrihydroxid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Granulat eller pulver med et manganindhold på mindst 44 % og et maksimalt indhold af manganoxid på 7 %

Aktivstoffets karakteristika

Dimanganchloridtrihydroxid

Kemisk formel: Mn2(OH)3Cl

CAS-nummer: 39438-40-9

Analysemetoder  (1)

Til identifikation af krystallografisk karakterisering af fodertilsætningsstoffet:

Røntgendiffraktion

Til kvantificering af chlorin i fodertilsætningsstoffet:

Titrering —forordning (EF) nr. 152/2009

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510). eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621)

Til kvantificering af det samlede indhold af mangan i fodermaterialer og foderblandinger:

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (forordning (EF) nr. 152/2009, bilag IV, del C) eller

Atomabsorptionsspektrometri, AAS (EN ISO 6869) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri, ICP-AES (EN 15510) eller

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri efter trykoplukning (ICP-AES) (CEN/TS 15621).

Alle dyrearter

Fisk: 100 (i alt)

Andre arter: 150 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Dimanganchloridtrihydroxid kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt, navnlig ved kontakt med tungmetaller, herunder nikkel. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

11. september 2027


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).


Top