EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1483

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483 af 8. august 2017 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2006/804/EF (meddelt under nummer C(2017) 5464) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5464

OJ L 214, 18.8.2017, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1483/oj

18.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1483

af 8. august 2017

om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2006/804/EF

(meddelt under nummer C(2017) 5464)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/771/EF (2) samordner de tekniske vilkår for frekvenser til et bredt udvalg af kortdistanceudstyr, herunder alarmer, udstyr til lokal kommunikation, døråbnere, medicinske implantater og intelligente transportsystemer. Kortdistanceudstyr er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter, som nemt kan tages med over og anvendes på tværs af grænserne; forskellige frekvensadgangskrav udgør derfor en begrænsning af den frie bevægelighed, øger produktionsomkostningerne og skaber risiko for skadelig interferens i forhold til andre radioapplikationer og -tjenester. En forskriftsramme for kortdistanceudstyr støtter innovation inden for en lang række anvendelser.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU (3) pålægger medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen at fremme kollektiv og delt brug af frekvensressourcer, hvor det er hensigtsmæssigt, med henblik på øget effektivitet og fleksibilitet og for at sikre, at der er frekvensressourcer til rådighed til radiofrekvensidentifikation (RFID) og »tingenes internet« (IoT).

(3)

På grund af kortdistanceudstyrs tiltagende betydning for økonomien og i betragtning af den hurtige udvikling i teknologien og samfundsbehovene kan der fremkomme nye anvendelsesområder for kortdistanceudstyr. Sådanne anvendelser forudsætter jævnlige ajourføringer af harmoniserede tekniske betingelser for frekvensanvendelse.

(4)

Den 5. juli 2006 gav Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning 676/2002/EF Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) permanent mandat til at ajourføre bilaget til beslutning 2006/771/EF i takt med den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for kortdistanceudstyr.

(5)

Kommissionens beslutning 2008/432/EF (4) og 2009/381/EF (5) samt Kommissionens afgørelse 2010/368/EU (6) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/829/EU (7) og 2013/752/EU (8) har allerede medført ændringer i de harmoniserede tekniske vilkår for kortdistanceudstyr, der er omfattet af beslutning 2006/771/EF, ved at ajourføre bilaget til denne.

(6)

I sin rapport af juli 2016 (9), som CEPT fremlagde for Kommissionen som svar på det nævnte mandat, informerede CEPT Kommissionen om resultaterne af den ønskede undersøgelse af »andre brugsrestriktioner« i bilaget til beslutning 2006/771/EF og rådede Kommissionen til at ændre en række tekniske aspekter i bilaget.

(7)

Det fremgår af resultaterne af CEPT's analyse, at der for kortdistanceudstyr på ikke-eksklusivt og delt grundlag er behov for på den ene side retssikkerhed for så vidt angår mulighederne for at anvende delte frekvensressourcer, hvilket kan opnås gennem forudsigelige tekniske vilkår for deling af harmoniserede frekvensbånd, som sikrer en pålidelig og effektiv udnyttelse af disse bånd. På den anden side har kortdistanceudstyr også behov for, at der er tilstrækkelig fleksibilitet, som giver plads til en lang række forskellige anvendelser, så fordelene ved trådløs innovation i EU kan udnyttes bedst muligt. Det er derfor nødvendigt at harmonisere fastlagte tekniske anvendelsesvilkår, så skadelig interferens undgås, og for at sikre størst mulig fleksibilitet, samtidig med at en pålidelig og effektiv udnyttelse af frekvensbåndene til kortdistanceudstyr fremmes.

(8)

Kategoriernes omfang, som er defineret i bilaget, burde give brugerne forudsigelighed for så vidt angår, hvilket andet kortdistanceudstyr der må bruge samme frekvensbånd på et ikke-eksklusivt og delt grundlag. Følgelig bør fabrikanterne sørge for, at kortdistanceudstyr i praksis ikke giver skadelig interferens for andre kortdistancesystemer. Udstyr, der anvendes på de vilkår, der er fastsat i denne afgørelse, bør også være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (10).

(9)

I de specifikke frekvensbånd, som er omfattet af denne afgørelse, fastlægger kombinationen af harmoniserede kortdistanceudstyrskategorier og de tekniske anvendelsesvilkår (frekvensbånd, effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse, yderligere parametre og andre brugsrestriktioner) et forudsigeligt harmoniseret frekvensdelingsmiljø, så det er muligt for kortdistanceudstyr at dele anvendelsen af frekvenser med hinanden på et ikke-eksklusivt grundlag, uanset formålet med en sådan anvendelse.

(10)

For at sikre retssikkerheden og forudsigeligheden af sådanne harmoniserede frekvensdelingsmiljøer bør brugen af harmoniserede bånd, enten af kortdistanceudstyr, som ikke hører under en harmoniseret kategori, eller i henhold til mindre restriktive tekniske parametre, kun være tilladt i det omfang, dette ikke bringer de relevante frekvensdelingsmiljøer i fare.

(11)

Den 2. juli 2014 opfordrede Kommissionen i dokumentet »Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision« (RSCOM 13-78rev2) CEPT til at overveje at sammenlægge andre eksisterende beslutninger om kortdistanceudstyr i beslutning 2006/771/EF. I sin rapport fra juli 2016 (9) reviderede CEPT de tekniske parametre for RFID-udstyr og anbefalede, at Kommissionen ophæver beslutning 2006/804/EF (11) og medtager de reviderede parametre for RFID i denne afgørelse.

(12)

I et tillæg til sin rapport fra juli 2016 (12), som blev forelagt i marts 2017 som svar på det nævnte mandat, informerede CEPT Kommissionen om yderligere muligheder for en fremgangsmåde ved teknisk harmonisering af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr i båndene 870-876 MHz og 915-921 MHz og tog også højde for nye muligheder i 863-868 MHz-båndet, som allerede er harmoniseret for kortdistanceudstyr. Disse muligheder anvendes hovedsagelig til nye typer for maskine/maskine- (M2M)/IoT-anvendelser i kortdistanceudstyrsnet, som kan udnytte stordriftsfordele som følge af harmonisering på EU-niveau.

(13)

Resultaterne af CEPT's arbejde på tillægget viser, at de nye muligheder i 863-868 MHz-båndet er i fuld overensstemmelse med det harmoniserede frekvensdelingsmiljø, der er fastlagt ved beslutning 2006/771/EF, og efterfølgende ajourføringer, og de bør derfor medtages i bilaget. 870-876 MHz- og 915-921 MHz-båndene bør ikke medtages i bilaget til samme beslutning på grund af behovet for en større fleksibilitet i gennemførelsen.

(14)

Med udgangspunkt i de overordnede resultater af CEPT's arbejde kan de lovgivningsmæssige betingelser for kortdistanceudstyr strømlines, f.eks. ved at sammenlægge to beslutninger vedrørende kortdistanceudstyr og ved at forbedre de tekniske betingelser. Ajourføringen af harmoniseringen af vilkårene for frekvensadgang burde bidrage til at opfylde målet i afgørelse 243/2012/EU om at fremme den kollektive brug af frekvenser i det indre marked for kategorier af kortdistanceudstyr.

(15)

Bilaget til beslutning 2006/771/EF bør derfor ændres, og beslutning 2006/804/EF bør ophæves.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/771/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Beslutning 2006/804/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2018.

Artikel 3

Medlemsstaterne aflægger beretning til Kommissionen om gennemførelsen af denne afgørelse senest den 2. maj 2018.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. august 2017.

På Kommissionens vegne

Mariya GABRIEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2006/771/EF af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

(4)  Kommissionens beslutning 2008/432/EF af 23. maj 2008 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (EUT L 151 af 11.6.2008, s. 49).

(5)  Kommissionens beslutning 2009/381/EF af 13. maj 2009 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (EUT L 119 af 14.5.2009, s. 32).

(6)  Kommissionens afgørelse af 2010/368/EU 30. juni 2010 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (EUT L 166 af 1.7.2010, s. 33).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/829/EU af 8. december 2011 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (EUT L 329 af 13.12.2011, s. 10).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU af 11. december 2013 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF (EUT L 334 af 13.12.2013, s. 17).

(9)  CEPT Report 59, RSCOM 16-24.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).

(11)  Kommissionens beslutning 2006/804/EF af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 64).

(12)  Addendum to CEPT Report 59, RSCOM 17-07.


BILAG

»

BILAG

Samordnede frekvensbånd og tekniske parametre for kortdistanceudstyr

Bånd nr.

Frekvensbånd (i)

Kategori af kortdistanceudstyr (ii)

Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse (iii)

Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning) (iv)

Andre brugsrestriktioner (v)

Frist for gennemførelsen

1

9-59,750 kHz

Induktive applikationer (14)

72 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

2

9-315 kHz

Aktive medicinske implantater (1)

30 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus (vi): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater (7)

1. juli 2014

3

59,750-60,250 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

4

60,250-74,750 kHz

Induktive applikationer (14)

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

5

74,750-75,250 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

6

75,250-77,250 kHz

Induktive applikationer (14)

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

7

77,250-77,750 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

8

77,750-90 kHz

Induktive applikationer (14)

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

9

90-119 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

10

119-128,6 kHz

Induktive applikationer (14)

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

11

128,6-129,6 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

12

129,6-135 kHz

Induktive applikationer (14)

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

13

135-140 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

14

140-148,5 kHz

Induktive applikationer (14)

37,7 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

15

148,5-5 000 kHz (17)

Induktive applikationer (14)

– 15 dΒμΑ/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz.

Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. juli 2014

17

400-600 kHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID) (12)

– 8 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

18

456,9-457,1 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

7 dBμA/m ved 10 m

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrtede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.

1. juli 2014

19

984-7 484 kHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

9 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus (vi): 1 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Eurobalise-transmissioner, når der er tog i nærheden og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.

1. juli 2014

20

3 155 -3 400 kHz

Induktive applikationer (14)

13,5 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

21

5 000 -30 000 kHz (18)

Induktive applikationer (14)

– 20 dΒμΑ/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz. Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. juli 2014

22

6 765 -6 795 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

23

7 300 -23 000 kHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

– 7 dΒμΑ/m ved 10 m

Der skal benyttes antennebegrænsninger, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 2014/53/EU.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Euroloop-transmissioner, når der er tog i nærheden, og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.

1. juli 2014

24

7 400 -8 800 kHz

Induktive applikationer (14)

9 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

25

10 200 -11 000 kHz

Induktive applikationer (14)

9 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

27a

13 553 -13 567 kHz

Induktive applikationer (14)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

27b

13 553 -13 567 kHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID) (12)

60 dΒμΑ/m ved 10 m

Frekvensmaske- og antennekrav til alle kombinerede frekvenssegmenter skal give mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

 

1. juli 2014

27c

13 553 -13 567 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

28

26 957 -27 283 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW effektiv udstrålet effekt (e.r.p.)

 

 

1. juli 2014

29

26 990 -27 000 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (11)

 

1. juli 2014

30

27 040 -27 050 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (11)

 

1. juli 2014

31

27 090 -27 100 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (11)

 

1. juli 2014

32

27 140 -27 150 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (11)

 

1. juli 2014

33

27 190 -27 200 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 0,1 %.

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (11)

 

1. juli 2014

34

30-37,5 MHz

Aktive medicinske implantater (1)

1 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for medicinske membranimplantater med ultralav sendeeffekt, som benyttes til blodtryksmåling, jf. definitionen af aktivt implantabelt medicinsk udstyr (7) i direktiv 90/385/EØF.

1. juli 2014

35

40,66-40,7 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW e.r.p.

 

 

1. januar 2018

36

87,5-108 MHz

Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission (8)

50 nW e.r.p.

Kanalafstand op til 200 kHz.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for trådløs audio- og multimediestreaming-sendere med analog frekvensmodulering (FM).

1. juli 2014

37 a

169,4-169,475 MHz

Høretekniske hjælpemidler (ALD) (4)

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz.

 

1. juli 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz. Arbejdscyklus (vi): 1,0 %. For måleudstyr (5) er arbejdscyklussen (vi) på 10,0 %

 

1. juli 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Arbejdscyklus (vi): 0,1 %.

 

1. juli 2014

39a

169,4875-169,5875 MHz

Høretekniske hjælpemidler (ALD) (4)

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz.

 

1. juli 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Arbejdscyklus (vi): 0,001 %.

Mellem kl. 00.00 og 06.00 lokal tid kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 0,1 %

 

1. juli 2014

40

169,5875-169,8125 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Arbejdscyklus (vi): 0,1 %.

 

1. juli 2014

82

173,965-216 MHz

Høretekniske hjælpemidler (ALD) (4)

10 mW e.r.p.

På grundlag af afstemningområde (25). Kanalafstand: maks. 50 kHz. Der kræves en tærskel på 35 dBμV/m for at sikre beskyttelsen af DAB-modtagere placeret inden for en afstand af 1,5 m fra ALD-udstyret, afhængigt af en måling af DAB-signalstyrken foretaget rundt om ALD-udstyrets anvendelsesområde.ALD-udstyret bør under alle omstændigheder være mindst 300 kHz væk fra kanalkanten af en optaget DAB-kanal.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

 

1. januar 2018

41

401-402 MHz

Aktive medicinske implantater (1)

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz. Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 0,1 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater (7) og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikke-tidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

1. juli 2014

42

402-405 MHz

Aktive medicinske implantater (1)

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 300 kHz. Der kan benyttes andre teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, herunder båndbredder på mere end 300 kHz, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU, for at sikre driftskompatibilitet med andre brugere, herunder navnlig meteorologiske radiosonder.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater (7)

1. juli 2014

43

405-406 MHz

Aktive medicinske implantater (1)

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz. Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 0,1 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater (7) og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikke-tidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

1. juli 2014

44a

433,05-434,04 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

1 mW e.r.p. og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

44b

433,05-434,04 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

45a

434,04-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

1 mW e.r.p. og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

45b

434,04-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

45c

434,04-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (vi): 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz. Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

83

446,0-446,2 MHz

PMR446 (21)

500 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

 

1. januar 2018

46a

863-865 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

 

1. januar 2018

46b

863-865 MHz

Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission (8)

10 mW e.r.p.

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for trådløst audio- og multimediastreaming-udstyr.

1. juli 2014

84

863-868 MHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission (16)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Båndbredde: ≤ 1 MHz.

Arbejdscyklus (vi): ≤ 10 % for netadgangspunkter (26)

Arbejdscyklus (vi): ≤ 2,8 % i andre tilfælde

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for bredbånds-SRD i datanet (26).

1. januar 2018

47

865-868 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

47a

865-868 MHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID) (12)

2 W e.r.p.

Interrogatortransmissioner med 2 W e.r.p. er kun tilladt inden for de fire kanaler, der er centreret om 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz og 867,5 MHz; hver især med en maksimal båndbredde på 200 kHz.

RFID-interrogatorudstyr, som er markedsført inden ophævelsesdatoen for beslutning 2006/804/EF er »hævdvundne«, dvs. de har en vedvarende tilladelse til at blive anvendt i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i beslutning 2006/804/EF før dens ophævelsesdato.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

 

1. januar 2018

47b

865-868 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

500 mW e.r.p.

Transmission er kun tilladt inden for båndene 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz og 867,4-867,6 MHz.

Der kræves adaptiv effektregulering (APC). Alternativt kan der anvendes andre afhjælpningsteknikker med mindst samme grad af frekvenskompabilitet

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Båndbredde: ≤ 200 kHz

Arbejdscyklus (vi): ≤ 10 % for netadgangspunkter (26)

Arbejdscyklus (vi): ≤ 2,5 % i andre tilfælde

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for datanet (26).

1. januar 2018

48

868-868,6 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 1 %.

Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

49

868,6-868,7 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (15)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Hele båndet kan også bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data

Arbejdscyklus (vi): 1,0 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer (22).

1. juli 2014

50

868,7-869,2 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 0,1 %.

Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

51

869,2-869,25 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (15)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Arbejdscyklus (vi): 0,1 %

Disse brugsvilkår gælder kun for tryghedsalarmer (6).

1. juli 2014

52

869,25-869,3 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (15)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus (vi): 0,1 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer (22).

1. juli 2014

53

869,3-869,4 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (15)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus (vi): 1,0 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer (22).

1. juli 2014

54

869,4-869,65 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

500 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 10 %.

Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

55

869,65-869,7 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (15)

25 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus (vi): 10 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer (22)

1. juli 2014

56a

869,7-870 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

5 mW e.r.p.

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

56b

869,7-870 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

57a

2 400 -2 483,5 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 mW ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.)

 

 

1. juli 2014

57b

2 400 -2 483,5 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

57c

2 400 -2 483,5 MHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission (16)

100 mW e.i.r.p. og 100 mW/100 kHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes frekvensspringmodulation, og 10 mW/MHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes andre typer modulation.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

 

1. juli 2014

58

2 446 -2 454 MHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID) (12)

500 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

 

1. juli 2014

59

2 483,5 -2 500 MHz

Aktive medicinske implantater (1)

10 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Kanalafstand: 1 MHz. Hele båndet kan også bruges dynamisk som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data. Derudover skal der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater (7)

Perifere hovedenheder er kun til indendørs brug.

1. juli 2014

59a

2 483,5 -2 500 MHz

Indsamling af medicinske data (20)

1 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Modulationsbåndbredde: ≤ 3 MHz. Derudover skal der anvendes en arbejdscyklus (vi) på 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for sundhedsorganers områdenet (MBANS) (23) til indendørs brug inden for sundhedsvæsenet.

1. januar 2018

59b

2 483,5 -2 500 MHz

Indsamling af medicinske data (20)

10 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Modulationsbåndbredde: ≤ 3 MHz. Derudover gælder en

arbejdscyklus (vi) på ≤ 2 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for sundhedsorganers områdenet (MBANS) (23) til indendørs brug på patienters bopæl.

1. januar 2018

60

4 500 -7 000 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

24 dBm e.i.r.p. (19)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (10).

1. juli 2014

61

5 725 -5 875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

62

5 795 -5 815 MHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

2 W e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for applikationer til opkrævning af vejafgift.

1. januar 2018

63

6 000 -8 500 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

7 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 33 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Krav til automatisk effektregulering og antenne samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU, skal anvendes.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

64

8 500 -10 600 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

30 dBm e.i.r.p. (19)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (10).

1. juli 2014

65

17,1-17,3 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

26 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Disse brugsvilkår gælder kun for jordbaserede systemer.

1. juli 2014

66

24,05-24,075 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

67

24,05-26,5 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

26 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og -14 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Krav til automatisk effektregulering og antenne samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU, skal anvendes.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

68

24,05-27 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

43 dBm e.i.r.p. (19)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (10).

1. juli 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

100 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Der gælder opholdstidsbegrænsninger (»dwell time limits«) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar.

1. juli 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

71

24,25-24,495 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

– 11 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Der gælder arbejdscyklus (vi) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar i det harmoniserede 24 GHz-frekvensinterval.

1. juli 2014

72

24,25-24,5 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

20 dBm e.i.r.p. (fremadrettet radar) 16 dBm e.i.r.p. (bagudrettet radar)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Der gælder arbejdscyklus (vi) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar i det harmoniserede 24 GHz-frekvensinterval.

1. juli 2014

73

24,495-24,5 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

– 8 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU. Der gælder arbejdscyklus (vi) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar i det harmoniserede 24 GHz-frekvensinterval.

1. juli 2014

74a

57-64 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.i.r.p., en maksimal sendeeffekt på 10 dBm og en maksimal e.i.r.p.-effektspektraltæthed på 13dBm/MHz

 

 

1. juli 2014

74b

57-64 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

43 dBm e.i.r.p. (19)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (10).

1. juli 2014

74c

57-64 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

35 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 2 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Krav til automatisk effektregulering og antenne samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU, skal anvendes.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

1. juli 2014

75

57-66 GHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission (16)

40 dBm e.i.r.p. og 13 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Ingen faste udendørs installationer.

1. juli 2014

76

61-61,5 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

77

63-64 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

40 dBm e.i.r.p.

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur

1. juli 2014

78a

75-85 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

34 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 3 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Krav til automatisk effektregulering og antenne samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU, skal anvendes.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

78b

75-85 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (9)

43 dBm e.i.r.p. (19)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (10).

1. juli 2014

79 a

76-77 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

Højst 55 dBm e.i.r.p. og højst 50 dBm e.i.r.p. gennemsnitligt og 23,5 dBm gennemsnitlig e.i.r.p. for impulsradar

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede køretøjs- og infrastruktursystemer.

1. juli 2014

79b

76-77 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (13)

Højst 30 dBm e.i.r.p. og

3 dBm/MHz gennemsnitlig effektspektraltæthed

Arbejdscyklus (vi): ≤ 56 %/s

Disse brugsvilkår gælder kun for systemer til rotorluftfartøjer (24) til detektion af hindringer.

1. januar 2018

80 a

122-122,25 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

10 dBm e.i.r.p/250 MHz og

– 48 dBm/MHz ved 30° elevation

 

 

1. januar 2018

80b

122,25-123 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. januar 2018

81

244-246 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (3)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

(i)

Medlemsstaterne skal tillade, at nabofrekvensbånd i denne tabel kan bruges som et samlet frekvensbånd, forudsat at de specifikke vilkår for hvert af frekvensbåndene er opfyldt.

(ii)

Som defineret i artikel 2, stk. 3.

(iii)

Medlemsstaterne skal tillade brug af frekvenser op til den effekt, feltstyrke eller effekttæthed, der er anført i denne tabel. De kan i henhold til artikel 3, stk. 3, vælge at pålægge mindre strenge betingelser, dvs. tillade brugen af frekvenser med større effekt, feltstyrke eller effekttæthed, forudsat at dette ikke mindsker eller bringer en hensigtsmæssig sameksistens mellem kortdistanceudstyr i frekvensbånd, der harmoniseres ved denne afgørelse, i fare.

(iv)

Medlemsstaterne må kun indføre disse »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, og må ikke indføre andre parametre og krav vedrørende adgang til frekvensressourcer eller krav vedrørende afhjælpningsteknikker end de her anførte. Mindre strenge betingelser, jf. artikel 3, stk. 3, betyder at medlemsstaterne helt kan undlade at anvende de »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, der er anført i tabellen, eller tillade større værdier, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

(v)

Medlemsstaterne må ikke indføre flere »andre brugsrestriktioner« end de her anførte. Eftersom der kan anvendes mindre strenge betingelser, jf. artikel 3, stk. 3, kan medlemsstaterne undlade at anvende en eller flere af disse restriktioner, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

(vi)

»Arbejdscyklus« er defineret som forholdet, udtrykt i procent, mellem Σ(Ton)/(Tobs), hvor Ton er et enkelt senderudstyrs »aktive« tid og Tobs er observationsperioden. Ton måles i et observationsfrekvensbånd (Fobs). Medmindre andet er angivet i dette tekniske bilag, er Tobs en kontinuerlig periode på 1 time, og Fobs er de relevante frekvensbånd i dette tekniske bilag. Mindre strenge betingelser i henhold til artikel 3, stk. 3, betyder, at medlemsstaterne kan tillade en større værdi for »arbejdscyklus«.

(1)

Kategorien »aktive medicinske implantater« omfatter radiodelen af aktive medicinske implantater, som helt eller delvist ad kirurgisk eller medicinsk vej introduceres i et menneskes krop eller et dyr, og i givet fald disse implantaters perifere enheder.

(3)

Kategorien »kortdistanceudstyr generelt« omfatter alle former for radiobølgeudstyr uanset anvendelse eller formål, som overholder de tekniske betingelser, der er fastlagt for et givet frekvensbånd. Typiske anvendelser er bl.a. telemetri, fjernbetjeninger, alarmer, datatransmission generelt og andre anvendelser.

(4)

Kategorien høretekniske hjælpemidler (ALD) omfatter radiokommunikationssystemer, som forbedrer hørehæmmedes høreevne. Typiske systemer omfatter en eller flere radiosendere og en eller flere radiomodtagere.

(5)

Kategorien måleudstyr omfatter radiobølgeudstyr, som udgør en del af tovejsradiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.

(6)

Kategorien »tryghedsalarmer« omfatter radiokommunikationssystemer til pålidelig kommunikation, hvormed en nødstedt person i et begrænset område kan tilkalde hjælp. Tryghedsalarmer anvendes først og fremmest for at hjælpe ældre eller handicappede personer.

(7)

Kategorien »aktivt, implantabelt medicinsk udstyr« som defineret i Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17).

(8)

Kategorien stor arbejdscyklus/kontinuerlig transmission omfatter radiobølgeudstyr, der benytter transmissioner med kort latenstid og stor arbejdscyklus. Typiske anvendelser er til personlige trådløse audiosystemer og multimediestreaming-systemer, der anvendes til kombineret audio/video-transmission og audio/video sync-signaler, mobiltelefoner, underholdningssystemer i hjemmet eller bilen, trådløse mikrofoner, trådløse højttalere, trådløse hovedtelefoner, radiobølgeudstyr, som bæres på personen, høretekniske hjælpemidler, »øresnegle«, trådløse mikrofoner til brug i forbindelse med koncerter eller andre sceneproduktioner og analoge FM-sendere med lav effekt (bånd 36).

(9)

Kategorien radiobestemmelsesapplikationer omfatter applikationer til bestemmelse af objekters position, hastighed og/eller andre egenskaber eller til at samle informationer vedrørende disse parametre. Radiostedbestemmelsesudstyr udfører typisk målinger for at indsamle oplysninger om sådanne egenskaber. Enhver type punkt-til-punkt- eller punkt-til-multipunkt-radiokommunikation er ikke omfattet af denne definition.

(10)

Kategorien »radar til tankniveaumåling« er en særlig type radiobestemmelsesapplikation, som bruges til niveaumåling i tanke og monteres i metaltanke, tanke af jernbeton eller lignende konstruktioner af materialer med tilsvarende dæmpningsegenskaber. Tanken bruges som beholder.

(11)

Kategorien »styreanordninger til modeller« er en særlig type fjernstyrings- og telemetriudstyr, som bruges til radiostyring af modeller (først og fremmest miniatureudgaver af køretøjer) i luften, på jorden samt på og under vandoverfladen.

(12)

Kategorien »radiofrekvensidentifikation (RFID)« omfatter tag/interrogatorbaserede kommunikationssystemer, som består af radiobølgeanordninger (tags), som er fastgjort i eller på biologisk levende enheder eller genstande, og sende/modtageenheder (interrogators), som aktiverer en tag og modtager data fra denne. Typiske anvendelser er bl.a. sporing og identifikation af genstande, f.eks. i forbindelse med varesikring (EAS), og indsamling og transmission af data vedrørende de genstande, som har tags, der enten ikke kører på batterier eller som helt eller delvis kører på batterier. Data modtaget fra en tag valideres af interrogatoren og videresendes til det overordnede system.

(13)

Kategorien »transport- og trafiktelematik« omfatter radiobølgeudstyr, som bruges inden for transport (vej-, jernbane-, sø- eller lufttransport, alt efter de relevante tekniske restriktioner), trafikstyring, navigation, mobilitetsstyring og intelligente transportsystemer (ITS). Typiske anvendelser er i grænsefladerne mellem forskellige transportformer, kommunikation mellem køretøjer (f.eks. bil til bil), mellem køretøjer og faste anlæg (f.eks. bil til infrastruktur) og kommunikation til og fra brugere.

(14)

Kategorien induktive applikationer omfatter radiobølgeudstyr, som anvender magnetisk induktion (loop-systemer) til nærfeltkommunikation. Typiske anvendelser er f.eks. startspærrer til biler, identifikation af dyr, alarmsystemer, kabeldetektering, affaldshåndtering, personidentifikation, trådløse taleforbindelser, adgangskontrol, afstandssensorer, tyverisikring, herunder radiofrekvensinduktionssystemer til tyverisikring, dataoverførsel til håndholdte apparater, automatisk vareidentifikation, trådløse styringssystemer og automatisk opkrævning af vejafgifter.

(15)

Kategorien udstyr med lille arbejdscyklus/stor pålidelighed omfatter radiobølgeudstyr, som har en lav samlet frekvensudnyttelse og adgangsregler for lille arbejdscyklus for at sikre stor pålidelighed af frekvensadgang og transmissioner i delte frekvensbånd. Typiske anvendelser er alarmsystemer, som bruger radiobølger for at angive en alarmsituation på et fjerntliggende sted, og tryghedsalarmer, som pålideligt videresender kommunikationer fra nødstedte personer.

(16)

Kategorien udstyr til bredbåndsdatatransmission omfatter radiobølgeudstyr, som anvender bredbåndsmodulationsteknikker for at få adgang til frekvenser. Typiske anvendelser er trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLAN) eller bredbånds-SRD i datanet.

(17)

I bånd 20 gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.

(18)

I bånd 22, 24, 25, 27a og 28 gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.

(19)

Effektbegrænsningen gælder indvendig i en lukket tank og svarer til en effektspektraltæthed på -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. uden for en 500 l prøvetank.

(20)

Kategorien udstyr til indsamling af medicinske data omfatter overførsel af data (ikke tale) til og fra ikke-implantabelt medicinsk udstyr med henblik på overvågning, diagnosticering og behandling af patienter i sundhedsfaciliteter eller patientens hjem.

(21)

PMR 446-udstyr er håndholdt (ingen basisstation eller repeater-brug) og anvender kun integrerede antenner for at maksimere deling og minimere interferens. PMR 446-udstyr fungerer i peer-to-peer-modus over kort distance og må ikke anvendes som del af et infrastrukturnet eller som repeater.

(22)

Et alarmsystem er udstyr, der som hovedfunktion, ved hjælp af radiobølger, melder en alarmsituation til et system eller en person, på et fjerntliggende sted, når der opstår et problem eller en specifik situation. Radioalarmer omfatter tryghedsalarmer og sikkerheds- og sikringsalarmer.

(23)

Sundhedsorganers områdenet (MBANS) anvendes til indsamling af medicinske data og er beregnet til brug i sundhedsfaciliteter eller patientens hjem. Der er tale om radiosystemer med lav effekt til overførsel af data (ikke tale) til og fra medicinsk udstyr med henblik på overvågning, diagnosticering og behandling af patienter som foreskrevet af behørigt autoriseret sundhedspersonale, og de er defineret udelukkende til medicinske anvendelser.

(24)

Medlemsstaterne kan udpege lukkede områder eller tilsvarende foranstaltninger, hvor detektionen af hindringer for rotorluftfartøjer ikke må bruges af hensyn til beskyttelse af radioastronomitjenester eller anden national anvendelse. Rotorluftfartøjer er defineret som EASA CS-27 og CS-29 (hhv. JAR-27 og JAR-29 for tidligere certificeringer).

(25)

Udstyr skal bruge hele frekvensområdet på grundlag af afstemningsområdet.

(26)

Et netadgangspunkt i et datanet er et fast jordbaseret kortdistanceudstyr, der fungerer som et forbindelsesled for det andet kortdistanceudstyr i datanettet til tjenesteplatforme uden for det pågældende datanet. Begrebet datanet henviser til en række kortdistanceudstyr, herunder netadgangspunktet, som netkomponenter og til de trådløse forbindelser mellem dem.

«

Top