Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1475

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1475 af 26. januar 2017 om klassificeringen af teglstens resistens over for frost ved EN 1304 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0315

OJ L 211, 17.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1475/oj

17.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1475

af 26. januar 2017

om klassificeringen af teglstens resistens over for frost ved EN 1304 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis Kommissionen ikke har fastsat ydeevneklasser for byggevarers væsentlige egenskaber, jf. artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 305/2011, kan sådanne fastsættes af de europæiske standardiseringsorganer, men kun på grundlag af et revideret mandat.

(2)

Den europæiske produktstandard EN 1304 om tegltagsten og fittings er en standard, som er blevet harmoniseret i henhold til Rådets direktiv 89/106/EØF (2) siden 2005.

(3)

En ny klassificering af teglstens ydeevne i form af resistens over for frost i henhold til EN 1304, bestemt til udvendig brug, er medtaget i den nye version af standarden. Denne klassificering er baseret på en gradvis udvikling af harmoniserede metoder til vurdering og er således et skridt mod konsolideringen af det indre marked for de pågældende varer.

(4)

Der er ikke udstedt et revideret mandat for den nye klassificering.

(5)

Der bør derfor etableres et nyt klassificeringssystem til varer, der er omfattet af EN 1304, når de er bestemt til udvendig brug —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ydeevnen for teglsten bestemt til udvendig brug i forbindelse med deres væsentlige egenskab i form af resistens over for frost skal klassificeres i henhold til det klassificeringssystem, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12).


BILAG

For varer, der er omfattet af standard EN 1304 »Tegltagsten og fittings — Produktdefinitioner og specifikationer« og bestemt til udvendig brug, er der fastsat en ny klassificering i forbindelse med deres væsentlige egenskab hvad angår »resistens over for frost«:

 

Klasse 1 (150 cyklusser): mindst 150 cyklusser. Hvis ingen af teglstenene efter 150 cyklusser viser tegn på nogen af de skader, der er betegnet som uacceptable i henhold til EN 539-2:2013, tabel 1.

 

Klasse 2 (90 cyklusser): 90-149 cyklusser. Hvis ingen af teglstenene efter 90 cyklusser viser tegn på nogen af de skader, der er betegnet som uacceptable i henhold til EN 539-2:2013, tabel 1.

 

Klasse 3 (30 cyklusser): 30-89 cyklusser. Hvis ingen af teglstenene efter 30 cyklusser viser tegn på nogen af de skader, der er betegnet som uacceptable i henhold til EN 539-2:2013, tabel 1.


Top