Help Print this page 

Document 32017R1473

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473 af 14. august 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5526
  • In force
OJ L 210, 15.8.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1473/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 210/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1473

af 14. august 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder en liste over kontrolmyndigheder og -organer, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(2)

IOAS, et akkrediteringsorgan på området for økologisk landbrug, har meddelt Kommissionen sin beslutning om at suspendere akkrediteringen af Bolicert Ltd.

(3)

I henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1235/2008, kan Kommissionen til enhver tid suspendere et kontrolorgans optagelse på listen i bilag IV til nævnte forordning på baggrund af de oplysninger, den modtager, eller hvis kontrolorganet ikke har udleveret de pligtige oplysninger.

(4)

Kommissionen anmodede Bolicert Ltd om at fremlægge et gyldigt akkrediteringscertifikat og om rettidigt at iværksætte hensigtsmæssige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men har ikke modtaget svar inden for den fastsatte frist. Optagelsen af Bolicert Ltd i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor suspenderes, indtil der foreligger tilfredsstillende oplysninger.

(5)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 udgår punktet vedrørende »Bolicert Ltd«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).


Top