EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1438

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1438 af 4. august 2017 om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi (meddelt under nummer C(2017) 5456) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5456

OJ L 205, 8.8.2017, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2019; stiltiende ophævelse ved 32019D0785

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1438/oj

8.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/89


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1438

af 4. august 2017

om ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi

(meddelt under nummer C(2017) 5456)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2007/131/EF (2) samordner de tekniske betingelser for radioudstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi (»UWB«) i EU. Den sikrer, at der er frekvensressourcer til rådighed i hele EU på samordnede vilkår, fjerner hindringer for udbredelsen af ultrabredbåndsteknologi og skaber et reelt enhedsmarked for ultrabredbåndssystemer med betydelige stordriftsfordele og fordele for forbrugerne.

(2)

I medfør af beslutning nr. 676/2002/EF gav Kommissionen Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministratorer (»CEPT«) permanent mandat til at ajourføre bilaget til Kommissionens beslutning 2006/771/EF (3) om kortdistanceudstyr som reaktion på den teknologiske og markedsrelaterede udvikling inden for kortdistanceudstyr. Den 2. juli 2014 opfordrede Kommissionen i sit sjette orienteringsbrev (4) i forbindelse med dette mandat CEPT til også at revidere andre gældende beslutninger og afgørelser vedrørende kortdistanceudstyr, som f.eks. beslutning 2007/131/EF om kortdistanceudstyr baseret på UWB-teknologi.

(3)

CEPT konkluderede, at nogle referencer til harmoniserede standarder i beslutning 2007/131/EF skulle ajourføres for så vidt angår UWB-teknologi baseret på kortdistanceudstyr.

(4)

Beslutning 2007/131/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2007/131/EF affattes artikel 2, nr. 11, således:

»11.   »spektraltæthed af total effekt«: gennemsnittet af middelværdier for effektspektraltæthed, der måles over en kugleflade omkring målescenariet med en opløsning på mindst 15 grader. De nærmere krav til udførelsen af målingen er beskrevet i ETSI EN 302 065-4«.

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2017.

På Kommissionens vegne

Mariya GABRIEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/131/EF af 21. februar 2007 om at muliggøre samordnet anvendelse i Fællesskabet af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredsbåndsteknologi (EUT L 55 af 23.2.2007, s. 33).

(3)  Kommissionens beslutning 2006/771/EF af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66).

(4)  RSCOM 13-78rev2.


BILAG

I bilaget til beslutning 2007/131/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 5.1 ændres således:

a)

I første afsnit, første led affattes andet led således:

»—

Sendefunktionen skal gennemføre TPC med et dynamisk interval på 10 dB, som beskrevet i den harmoniserede standard ETSI EN 302 065-4 vedrørende materialedetektorer«

b)

Andet afsnit affattes således:

»Strålingen fra materialedetektorer, der er tilladt i henhold til denne afgørelse, skal begrænses til et minimum og må under alle omstændigheder ikke overstige grænseværdierne for e.i.r.p.-tæthed i nedenstående tabel. Overholdelsen af grænseværdierne i nedenstående tabel for ikke-faste anlæg (anvendelse B) skal sikres ved brug af udstyret på en repræsentativ struktur af det undersøgte materiale (f.eks. en repræsentativ mur som defineret i ETSI EN 302 065-4).«

c)

Fodnote (1) affattes således:

»(1)

Udstyr, der benytter en LBT-mekanisme (Listen Before Talk), således som beskrevet i den harmoniserede standard ETSI EN 302 065-4, må anvendes i frekvensområderne 2,5-2,69 GHz og 2,9-3,4 GHz med en maksimal gennemsnitlig effektspektraltæthed på – 50 dBm/MHz.«

2)

Punkt 5.2 ændres således:

a)

Nr. 2) affattes således:

»2)

Strålingen fra BMA-udstyr skal begrænses til et minimum og må under alle omstændigheder ikke overstige grænseværdierne for maksimal effekttæthed i nedenstående tabel, når BMA-udstyret anvendes på en repræsentativ mur som defineret i ETSI-standard EN 302 065-4.«

b)

Fodnote (1) i tabellen affattes således:

»(1)

Udstyr, der benytter en LBT-mekanisme (Listen Before Talk), der er beskrevet i den harmoniserede standard ETSI EN 302 065-4, må anvendes i frekvensområdet 1,215-1,73 GHz med en maksimal gennemsnitlig effektspektraltæthed på – 70 dBm/MHz og i frekvensområderne 2,5-2,69 GHz og 2,7-3,4 GHz med en maksimal gennemsnitlig effektspektraltæthed på – 50 dBm/MHz.«


Top